piątek, 20 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.219.2015                                                                                Zielona Góra, 20.11.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 219

 

 

 

Konferencja prasowa

23 listopada 2015 (poniedziałek) o godz. 9.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbędzie się konferencja prasowa, w  której wezmą udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, Jarosław Nieradka – Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Łukasz Rut - Park Technologiczny Interior z Nowej Soli oraz Mirosława Dulat – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia.  

Temat I - Lubuskie Forum Gospodarcze 2015.

Temat II - Urzędowa akcja krwiodawstwa.

 

 

Urzędowa akcja krwiodawstwa

Udział weź w lubuskim darze, honorowo w autokarze! We wtorek, 24 listopada br. przed głównym gmachem urzędu marszałkowskiego stanie czerwony autobus, w którym będzie można honorowo oddać krew. – Od lat wspieramy ideę krwiodawstwa i transplantacji. Nie mam wątpliwości, że warto jest oddać taką niewielką cząstkę siebie, żeby uratować czyjeś życie. To niecałe pół litra krwi może pomóc nawet kilku osobom – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak, inicjatorka akcji.

Dotychczas każda tego typu akcja kończyła się sukcesem i zapasy krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wzbogacały się o kilka-, kilkanaście litrów.

W 2015 r. przeprowadziliśmy już dwie zbiórki:

§  6 marca – z  okazji Dnia Kobiet – Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana! – zebrano 8 litrów krwi

§  7 lipca – z okazji początku wakacji – Przed wyjazdem na wakacje, Urząd robi krwawą akcję. Urlopowo i w luksusie, podziel darem się w krwiobusie! – zebrano 10 litrów krwi.

Ponieważ wśród dawców przy okazji urzędowych akcji są głównie kobiety, dbamy o to, żeby nasze zbiórki krwi odbywały się nie częściej niż co trzy miesiące – bo właśnie z taką częstotliwością panie mogą się dzielić swym bezcennym darem.

Już tradycją stało się, że akcjom krwiodawstwa organizowanym przez Urząd Marszałkowski towarzyszą rymowane hasła promocyjne. Podczas listopadowej akcji chcemy pobić roczny rekord zbiórki krwi. Stąd hasło:

To „wampirów” dzikie hordy,

Bijmy krwawe swe rekordy!

Tej jesieni będzie krwiście

Nie przez klonów, buków liście

To  czerwonych krwinek rzeka

Dar, na który ktoś już czeka

Chłód i szarość tej jesieni

Kropla Twojej krwi odmieni

Udział weź w lubuskim darze

Honorowo, w autokarze!

Przed oddaniem krwi warto zjeść lekkie śniadanie. Na miejscu będzie punkt rejestracji dawców. Każdy kandydat na dawcę zostanie przebadany przez lekarza. Samo oddawanie krwi trwa kilkanaście minut.

Osoby, które przyłączą się do naszego przedsięwzięcia – mogą liczyć nie tylko na tradycyjne 10 tabliczek czekolady i prezent od Urzędu, ale także – na specjalny okolicznościowy Certyfikat Krwiodawcy!

Tego samego dnia Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze organizują Wojewódzkie Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. Uroczystości odbędą się w Filharmonii Zielonogórskiej o godz. 13.00.

Krwiobus stanie na parkingu przed głównym gmachem Urzędu o godz. 9.00, a zbiórka potrwa do godz. 14.00.

 

Forum Polska-Kraje Partnerstwa Wschodniego­­­

W dniach 18-20 listopada br. w Krakowie odbywa się Forum Samorządowe Polska-Kraje Partnerstwa Wschodniego­­­. Lubuskie reprezentuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Głównym celem forum jest pogłębienie współpracy między regionami polskimi a krajami Partnerstwa Wschodniego. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz przekazanie dobrych praktyk. - Polska uczyła się od Europy Zachodniej, były realizowane wspólne projekty. Teraz tę wiedzę przekazujemy dalej – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Współpraca Lubuskiego z Krajami Partnerstwa Wschodniego  

Podczas Forum marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiała z Pawłem Stępniem, założycielem fundacji Ofiarom Wojny na Ukrainie”. Fundacja prowadzi działalność charytatywną polegającą na organizowaniu i niesieniu pomocy osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych na terytorium państwa ukraińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli polskich, posiadających polskie pochodzenie lub tzw. kartę Polaka. Prezesem fundacji jest Aleksander Hawrisz. Rozmowa dotyczyła możliwości pomocy dzieciom. Marszałek podkreśliła, że województwo lubuskie od lat organizuje m.in wypoczynek dla dzieci z zagranicy. W 2014 r. i w 2015 r. województwo przyjęło 33-osobową grupę dzieci z ukraińskiego obwodu tarnopolskiego w wieku 6-18 lat, wraz z opiekunami. Dzieci gościł Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Drzonkowie, który oprócz noclegu przygotował szereg atrakcji sportowo-rekreacyjnych. Urząd marszałkowski udzielił  także pomocy finansowej w wysokości 2 tys. zł na transport pomocy humanitarnej dla Ukrainy w postaci ponad 4 ton odzieży, zabawek i przyborów szkolnych.

Województwo Lubuskie jest pomostem między Zachodem a Wschodem, posiadając bogate doświadczenia w zakresie zarządzania samorządnością i wdrażaniem funduszy europejskich. Czerpiąc dobre praktyki, doświadczenie i wzory z Zachodu przekazuje je partnerom wschodnim. Partnerstwo lubusko – wschodnie stanowi dobry przykład realizacji europejskiej polityki wschodniej na poziomie regionalnym i samorządowym. Zobacz więcej informacji odnośnie współpracy Województwa Lubuskiego z członkami Partnerstwa Wschodniego

Demokracja, wolność, respektowanie praw człowieka

Uczestników Forum powitał Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. - Partnerstwo Wschodnie to historyczna szansa. Szansa, która pomaga dokonać strategicznego wyboru proeuropejskiej orientacji. Podstawą tego ambitnego programu, którego pomysłodawcą jest Polska, są najważniejsze unijne wartości jak: demokracja, wolność, rządy prawa i respektowanie praw człowieka. To one stanowią podstawę europejskiego rozwoju. Teraz tym sukcesem chcemy podzielić się z naszymi wschodnimi sąsiadami. Dzieje się to w wyjątkowym momencie, bo sami świętujemy obecnie 25-lecie wolnego samorządu mówił Jacek Krupa.

O aktualnych systemach administracji państwowej

W programie znalazły są prelekcje dotyczące aktualnego stanu systemu administracji państwowej w Armenii, Azerbejdżanie i na Białorusi, a także w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie. Odbyły się również dyskusje panelowe poświęcone potencjalnym możliwościom skorzystania z polskiego modelu samorządu terytorialnego.  

O aktualnym systemie administracji państwowej w Azerbejdżanie mówił Stanisław Alwasiak. - Praca na Wschodzie była dla mnie dużą lekcją pokory. Nauczyłem się, że teoria i praktyka mogą się od siebie różnić i trzeba być elastycznym. Dlatego dobrym podejściem jest podejście doceniające, które pozwala nam na wykorzystanie szans i możliwości prowadzących do rozwoju, które mamy - tłumaczył Stanisław Alwasiak, który jako doradca uczestniczył m.in. w programach Banku Światowego i Europejskich Programach Współpracy Terytorialnej. Podkreślał, że programy unijne są szansą na budowanie zaufania i poczucia równości. Wspomniał także o „programach bliźniaczych” - wzorcowego przykładu wykorzystania transferu praktycznych doświadczeń i wzorców organizacyjnych jako możliwości promocji europejskich modeli zarządzania. Dodał, że relacje międzyludzkie budują obopólne zaufanie współpracy miedzy krajami. – Ważna jest promocja bezpośrednich kontaktów międzyludzkich – organizacji społecznych, samorządów zawodowych – podkreślał.     

System administracji państwowej na Białorusi zaprezentował Robert Chrabąszcz. – W konstytucji Białorusi określono dwa typy władzy lokalnej: rząd lokalny – będący władzą wykonawczo-administracyjną podległą bezpośrednio prezydentowi oraz samorząd lokalny – system rad lokalnych wybieranych na czteroletnią kadencję, podległych parlamentowi Białorusi – mówił R. Chrabąszcz. Na Białorusi jest sześć regionów (obwodów) oraz Mińsk jako miasto wydzielone na prawach regionu, a także 118 gmin i 10 miast wydzielonych na prawach gminy.     

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja panelowa ”Polski model samorządu terytorialnego, jako potencjalny wzór dla Armenii, Azerbejdżanu i Białorusi”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Gośćmi Forum są eksperci, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, prowadzący współpracę z polskimi województwami, marszałkowie województw RP, współpracujących z regionami krajów Partnerstwa Wschodniego, przedstawiciele dyplomatyczni krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Szwecji, akredytowani w Polsce, przedstawiciele ośrodków akademickich i naukowych, zajmujący się problematyką samorządu terytorialnego oraz polityką wschodnią, członkowie kół naukowych, działających przy wydziałach politologicznych oraz prawa i administracji na wyższych uczelniach, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, zaangażowanych we współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Organizatorem spotkania jest Województwo Małopolskie. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w ramach konkursu „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej – 2015”. Partnerami Forum są działające w Krakowie: Stowarzyszenie Klub Jagielloński i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA.

 

 

Decyzja wojewody w sprawie odwołania przewodniczącego sejmiku

- Po zapoznaniu się z dokumentami oraz po analizie stanu faktycznego i prawnego sprawy, w ocenie organu nadzoru, w dniu 4 listopada 2015 r. doszło do odwołania Pana Czesława Fiedorowicza z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego – czytamy w piśmie Wojewody Lubuskiego.  

Przypomnijmy, problem stanowiła kwestia ustalenia bezwzględnej większości głosów potrzebnej do stwierdzenia, czy doszło do odwołania Przewodniczącego z pełnionej funkcji. Za odwołaniem Przewodniczącego zagłosowało 14 radnych, przeciw odwołaniu zagłosowało 13 radnych, natomiast jeden głos był nieważny ponieważ znak „X” został postawiony zarówno w kratce przy słowach: „za” jak i „przeciw”.      

W rozstrzygnięciu wyjaśniono: Ponieważ w głosowaniu w Sejmiku Województwa Lubuskiego bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów: „za” jest większa co najmniej o jeden głos od sumy oddanych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” (do których nie można zaliczyć głosów nieważnych) za odwołaniem Pana Czesława Fiedorowicza z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego opowiedziało się 14 radnych przy 13 radnych przeciwnych i wstrzymujących się, faktycznie doszło do odwołania Pana Czesława Fiedorowicza z funkcji Przewodniczącego Sejmiku.            

- Odwołanie Pana Fiedorowicza z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego nastąpiło 4 listopada 2015 r. w wyniku głosowania tajnego i ogłoszenia jego wyników przez Komisję Skrutacyjną. Brak podjęcia w tym dniu przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały stwierdzającej odwołania Radnego Czesława Fiedorowicza z funkcji Przewodniczącego Sejmiku, nie powoduje unieważnienia aktu jego odwołania ani też dopuszczalności ponowienia od początku całej procedury odwoławczej – czytamy w podsumowaniu.      

Pismo Wojewody Lubuskiego  

 

Wzór służby publicznej

18 listopada br. w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste podsumowanie działalności samorządowej wicewojewody Jana  Świrepo. - Przez te osiem lat byliśmy świadkami niezwykłej służby publicznej, unikatowej na skalę Polski. Jan jest zawsze sobą. Ma bardzo dużo pozytywnej energii, którą przekazuje innym. W imieniu nas wszystkich bardzo dziękujemy za te lata służby – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia. Odznakę honorową "Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego" otrzymała marszałek Elżbieta Anna Polak, a Złoty Krzyż Zasługi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Odznaczenia za zasługi na rzecz samorządu otrzymali m.in. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, wójt gminy Świdnica Adam Jaskulski, burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Odznaka nadawana jest m.in. za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badawczą i dydaktyczną dotyczącą samorządu.

Natomiast Brązową Odznakę Gloria Artis za Zasługi na rzecz kultury dostał Edward Jaworski - Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Podczas uroczystego spotkania Jan Świrepo podsumował 8 lat na stanowisku wicewojewody. Opowiadał o początkach swojej kariery urzędniczej. Jej przebieg można było zobaczyć na zdjęciach w przygotowanej prezentacji.

- Przez ostatnie, 8 lat miałem pod swoją opieką trzy wydziały: Gospodarki Nieruchomościami, Polityki Społecznej, a także Spraw Obywatelskich Cudzoziemców i Cyfryzacji. Dzięki, dobrym pracownikom i dyrektorom udawało nam się pozyskiwać dodatkowe pieniądze na realizację ich podstawowych zadań. Fundusze przekazywaliśmy na inwestycje najbardziej potrzebne mieszkańcom. Tak powstały między innymi domy rodzinne w Świebodzinie i Zielonej Górze. Ważne jest to, że dziś mogę podziękować tym wszystkim osobom, z którymi miałem okazję współpracować – mówił J. Świrepo podczas uroczystości. Podziękował również wszystkim współpracownikom oraz służbom mundurowym za czuwanie nad bezpieczeństwem podczas Woodstocku.

Jan Świrepo - urodził się 11 października 1941 roku w Talminowiczach. Ukończył studia na Politechnice Poznańskiej. W latach 1965-1991 pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Strzelcach Krajeńskich, do 1979 jako wicedyrektor, a następnie dyrektor przedsiębiorstwa. W latach 1993-1997 był Posłem na Sejm RP. Od 1998 był radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego. 10 stycznia 2008 roku został powołany na stanowisko Wicewojewody Lubuskiego.

 

 

Pozdrawiam,

Małgorzata Tramś-Zielińska

Główny Specjalista

Biuro Prasowe, m.trams@lubuskie.pl

tel. +48 (68) 456 55 67, fax +48 (68) 456 55 67
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila
Please consider the environment before printing this e-mail

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?