czwartek, 5 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.209.2015                                                                                Zielona Góra, 05.11.2015 r.

 

 

 

 

 

Newsletter nr 209

 

Konferencja prasowa

W piątek, 6 listopada, o godz. 10.30 w sali prasowej Urzędu Marszałkowskiego (I piętro) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz członka Zarządu Woj. Lubuskiego Alicji Makarskiej. Temat: straty spowodowane dwukrotnym zrywaniem obrad XIII sesji Sejmiku Woj. Lubuskiego.

 

Marszałkowie obradowali na zamku w Kliczkowie

W dniach 4-5 listopada br. na zamku w Kliczkowie odbył się Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej. Były to już drugie obrady na Dolnym Śląsku. Marszałkowie rozmawiali o szansach i wyzwaniach związanych z transportem kolejowym, polityce rozwoju regionalnego, turystyce oraz rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w kontekście nowej unijnej perspektywy. O potencjale turystycznym województwa lubuskiego mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jednym z tematów, drugiego dnia obrad było budowanie regionalnej tożsamości, marki regionu oraz skuteczna promocja gospodarcza, turystyczna i kulturalna. Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała region lubuski, szczególnie jego atrakcje turystyczne. Opowiedziała o jedynym w Polsce Szlaku Wina i Miodu oraz o największej w Polsce winnicy samorządowej w Zaborze z Lubuskim Centrum Winiarstwa. - Każda kampania promocyjna musi opierać się o prawdziwe emocje i jej podstawą muszą być ludzie z pasją. I tak właśnie jest w Lubuskiem, gdzie konsekwentnie odradzamy tradycje winiarskie i chcemy by to właśnie one wyróżniały nas na tle pozostałych regionów – wyjaśniła.  

Blok dotyczący wsi odbył się wczoraj (4 listopada), przedstawiciele resortu rolnictwa omówili wiejskie programy pomocowe perspektywy 2014-20120 – nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Mowa była także o nowych możliwościach zarobkowania gospodarstw agroturystycznych i niewielkich gospodarstw rodzinnych. Chodzi o stosowaną także w zamożnych krajach zachodniej Europy bezpośrednią sprzedaż produktów – w samych gospodarstwach i na wiejskich targowiskach. Od tego roku będzie to w Polsce nie tylko opłacalne, ale i znacznie łatwiejsze.

W obradach i dyskusjach uczestniczyli m.in. marszałkowie, samorządowcy, przedstawiciele ministerstw i eksperci.

 

Ponowne przerwanie obrad sejmiku

XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, przerwana 12 października br., została wznowiona 4 listopada 2015 r. o godz. 11.00. Radni obradowali w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Po głosowaniu w sprawie odwołania przewodniczącego sejmiku Czesława Fiedorowicza, wiceprzewodniczący sejmiku Marek Surmacz przerwał obrady do 10 listopada, godz. 11.00.

W sesji wzięło udział 28 radnych. Obradom przysłuchiwali się goście, m.in. lider lubuskiego SLD Bogusław Wontor, senatorowie Robert Dowhan i Stanisław Iwan, prezes lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki i inni.

Tomasz Możejko, przewodniczący Klubu Radnych PO złożył wniosek o odwołanie Czesława Fiedorowicza z funkcji przewodniczącego sejmiku i wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego odwołania przewodniczącego i powołania nowego przewodniczącego. Wnioski o poszerzenie porządku obrad zostały przyjęte. Powodem wniosku była nieuzasadniona ponad trzytygodniowa przerwa w sesji sejmiku, co uniemożliwia przyjmowanie przez sejmik spraw nie cierpiących zwłoki.

Ponadto porządek obrad poszerzony został – na wniosek Zarządu Woj. Lubuskiego – o punkt dotyczący przekształcenia szpitala zielonogórskiego w spółkę z o.o. oraz w sprawie zmiany statutu szpitala.

Poszerzono także porządek obrad o uchwałę w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Woj. Lubuskiego, a także o Stanowisko sejmiku w sprawie określenia potrzeby ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin. Porządek obrad został przyjęty większością 17 głosów.

Prowadzenie obrad w punkcie dotyczącym odwołania przewodniczącego przejął wiceprzewodniczący sejmiku Marek Surmacz. W głosowaniu tajnym za odwołaniem przewodniczącego opowiedziało się 14 radnych, przeciw 13 radnych, jeden głos był nieważny. W związku z tym, bezwzględna liczba ważnych głosów wyniosła 14. Przewodniczący komisji skrutacyjnej Tadeusz Jędrzejczak poinformował, że pod protokołem komisji skrutacyjnej podpisało się trzech członków komisji. Podpisania protokołu odmówili dwaj członkowie komisji - Zbigniew Kościk i Zbigniew Kołodziej, uzasadniając to wątpliwościami natury prawnej, co do bezwzględnej liczby głosów potrzebnej do odwołania.

Wiceprzewodniczący sejmiku Marek Surmacz, przerwał obrady sesji do 10 listopada, godz. 11.00.

ROZSZERZONY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad XIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Złożenie ślubowania przez Radną Województwa Lubuskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Wnioski i interpelacje.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
6. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2015 roku.
7. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku:
- instytucji kultury,
- jednostek ochrony zdrowia,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
8. Informacja na temat realizacji połączeń kolejowych lubuskich stolic z Berlinem.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2014/2015.
9a. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
9b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulechów
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzyrzecz                  
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu części zadania Województwa Lubuskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych, w wojewódzkich przewozach pasażerskich
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/95, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Poznańskiej 109
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 - 2030
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej  
17a.Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
18. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie braku prawnych możliwości odraczania opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska po roku 2015 w odniesieniu do przedsięwzięć ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.
18a.Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia potrzeby ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których tereny objęte są ochroną obszarów naturalnych
(tj. obszary Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu).
18b. Przyjęcie protokołu z XII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XIII sesji Sejmiku.

 

 

Lubuskie stawia na innowacje

Zarząd województwa podczas posiedzenia 3 listopada br. przyjął projekt Programu Rozwoju Innowacji do 2020 roku. Teraz projekt ten trafi  do konsultacji społecznych, których celem jest poznanie i zebranie opinii oraz propozycji na temat zapisów dokumentu.

Program Rozwoju Innowacji (PRI) jest dokumentem stanowiącym odpowiedź na wyzwania jakie przed przedsiębiorcami, sektorem nauki i instytucjami otoczenia biznesu, jak i samorządem regionalnym stawia nowy okres programowania 2014-2020. Są one związane z nowym podejściem do polityki innowacyjnej, opartym na identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu w  ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Program powstał w wyniku dwuletniego procesu rozpoczętego identyfikacją obszarów inteligentnej specjalizacji regionu w roku 2014 i kontynuowanego w ramach prac nad zapisami samego Program Rozwoju Innowacji w roku 2015.

Efektem wdrożenia PRI powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji regionu. Będą one osiągnięte zarówno poprzez zwiększanie wartości dodanej w sektorach tradycyjnie obecnych w regionie, jak i poprzez inwestycje w rozwój nowych, innowacyjnych i dynamicznie się rozwijających branż.

Województwo lubuskie będzie posiadało trzy obszary specjalizacji:

 I.  Zielona Gospodarka

Specjalizacja obejmuje:

 • Technologie środowiskowe, w tym m.in. produkty, procesy technologiczne, usługi, koncepcje działania, które powodują mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego.
 • Biogospodarkę, obejmującą wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w różnej formie.
 • Wysoko zaawansowane usługi środowiskowe, komplementarne w stosunku do obszaru technologicznego, obejmujące przede wszystkim usługi laboratoryjne oraz projektowe.
 • Inne branże wspomagające, takie, jak: sektor ICT, przemysł metalowy świadczący usługi dla obszaru technologii i usług środowiskowych, procesy logistyczne.

 II. Zdrowie i jakość życia

Specjalizacja obejmuje:

 • Rozwój metod leczenia na bazie technologii medycznych oraz aparatury medycznej.
 • Wysoko zaawansowane usługi medyczne obejmujące przede wszystkim profilaktykę i rehabilitację.
 • Turystykę zdrowotną połączoną z innymi działaniami takimi, jak: sport, rekreacja i wypoczynek.
 • Zdrową, bezpieczną żywność (również produkty regionalne) od wytwarzania poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i rynkach zagranicznych (eksport).
 • Branże powiązane takie, jak: sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne (np. dystrybucja i magazynowanie itp.).

 III.  Innowacyjny przemysł

Specjalizacja obejmuje:

 • Przemysł ICT (Technologie informacyjno – komunikacyjne), obejmujący inteligentne media i infotainment, Internet rzeczy, inteligentne technologie przemysłowe, zabezpieczenie wrażliwych danych.

Do pobrania:

- Projekt Programu Rozwoju Innowacji

- Formularz zgłaszania uwag

 

 

Uczelnie na pograniczu będą współpracować

Rozwój współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim, a Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym w Cottbus. To główny temat spotkania, w którym udział wzięli rektorzy obydwu uczelni i Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Do spotkania doszło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Tadeusz Kuczyński, rektor UZ i Jörg Steinbach, rektor BTU dyskutowali m.in. o współpracy uczelni w dziedzinie energetyki i kierunku lekarskiego. Poruszono także temat międzyuczelnianej wymiany kadry naukowej, z której w 2016 r. będą mogli skorzystać pracownicy obydwu uniwersytetów.

- Jesteśmy za rozwojem współpracy między uczelniami – mówiła Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa – Partnerstwo przysłuży się nie tylko rozwojowi obydwu uniwersytetów, ale także regionów, w których funkcjonują. W przyszłości taką kooperację można rozszerzyć o kolejne podmioty – tłumaczyła.

Podczas spotkania rozmawiano także o przypadających na przyszły rok obchodach 15-leciu Uniwersytetu Zielonogórskiego, w których udział ma wziąć także delegacja z BTU Cottbus.

 

 

Lubuskie gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Młodzi sportowcy z całej Polski powalczą o medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. W 2017 r. zawodnicy spotkają się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. To już oficjalna decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki. - To bardzo dobra informacja. Nie ma lepszego wychowania, niż wychowanie przez sport. Samorząd województwa lubuskiego najwięcej w Polsce przeznacza na upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, ale również na poprawę infrastruktury sportowej – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.  

- Sport to coś więcej niż tylko przysłowiowe zdrowie. To przede wszystkim rozwijanie swoich pasji, walka ze słabościami oraz motywacja do pokonywania przeszkód – zarówno tych w życiu osobistym, jak i w sporcie. Dziś Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie to miejsce z doskonałą bazą i potencjałem na europejskim poziomie. W ostatnich latach ponad 55 mln zł przeznaczono na inwestycje, które były również realizowane z budżetu województwa (25 mln zł). Niektóre inwestycje były w 100 proc. realizowane z budżetu województwa – mówi marszałek.

Jak podkreślała marszałek zarząd województwa przyjął plan inwestycyjny na kolejną perspektywę finansową. - Zależy nam, aby wciąż poprawiać tę infrastrukturę sportową, oczywiście na miarę naszych możliwości. Ten plan musi się wpisywać w Wojewódzki Program Inwestycyjny. Mamy wiele przykładów, że dzięki poprawie standardów, dzięki temu, że sprostaliśmy tym zadaniom ośrodek w Drzonkowie jest znany na świecie. Ośrodek ma już swoją markę. Ta 40-letnia tradycja jest ważna. Tu są fundamenty, ale jak widać potrafimy łączyć tradycję z nowoczesnością, innowacjami i inteligentnym wsparciem – dodaje marszałek.

Doskonała baza, nowoczesne obiekty, najwyższe standardy

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie to ważne miejsce na mapie lokalnego sportu. Zajmujący prawie 40 ha kompleks pod Zieloną Górą powstał w 1976 roku. Od tego czasu stał się rozpoznawalną marką, zwłaszcza na polu jeździectwa i pięcioboju nowoczesnego. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Drzonków był nawet jednym z najlepszych miejsc do uprawiania tej ostatniej dyscypliny. Z ośrodka codziennie korzystają pingpongiści, pływacy oraz uczniowie okolicznych szkół. Wreszcie, jest to jedno z niewielu miejsc w regionie, gdzie podczas zimy można zagrać w tenisa ziemnego. Jednak wiele lat intensywnej eksploatacji i brak inwestycji nadszarpnęły kondycję WOSiR-u. Ośrodek, choć wciąż popularny, nieco podupadł. Szansą dla odzyskania dawnego blasku stały się fundusze europejskie. Dzięki unijnemu wsparciu ośrodek przeszedł gruntowną metamorfozę. Kompleks zmienił się nie do poznania, stając się nie tylko funkcjonalnym, ale i bardzo estetycznym. Poniesione nakłady pozwoliły, aby wojewódzki ośrodek znów stał się istotnym miejscem na mapie krajowych pływalni. Powodem do dumy WOSiR-u jest basen olimpijski, posiadający 10 torów o wybitnie sportowym profilu. Pływalnia spełnia wszelkie wymagania konieczne do organizowania zawodów mistrzowskich na poziomie krajowym i międzypaństwowym. WOSiR jest także bardzo użyteczny dla sportowców jako baza treningowa. Bardzo ważnym elementem modernizacji jest również zadaszenie pływalni. Lekka i nowoczesna konstrukcja pozwoliła na korzystanie z basenu wiosną oraz jesienią. Nie zapomniano też o najmłodszych. Przy mniejszym z odkrytych basenów zamontowano rwącą rzekę, grzybek wodny oraz masaże wodne i powietrzne. Oprócz basenów na gości ośrodka czeka zmodernizowana hala sportowa i tenisowa, zadaszona strzelnica, siłownia, obszerny hipodrom, strefa odnowy biologicznej, a także hotel. Ponadto, zamontowano nowe systemy grzewcze i ocieplenie, zaś kompleks poddano także termomodernizacji. Dzięki funduszom europejskim WOSiR wyróżnia się najbogatszą w województwie bazą sportową o europejskich standardach.

 

Bieg Jeża: biegniesz i pomagasz

Już po raz trzeci w Zielonej Górze odbędzie się Bieg Jeża. Impreza sportowa, której celem jest zbiórka darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt odbędzie się 14 listopada br. o 10.30 w Parku Tysiąclecia. Pomysł zrodził się z potrzeby pomocy podopiecznym zielonogórskiego schroniska. Uczestnicy biegu nie wnoszą opłaty wpisowej. Organizatorzy proszą, aby w ramach wpisowego przynieść artykuły potrzebne w schronisku: karma w puszkach, karma sucha, koce, ręczniki, smycze, zabawki. Do udziału w biegu zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.   

Pomysł na zorganizowanie akcji narodził się trzy lata temu. Wydarzenie pierwotnie odbyło się w Dzień Jeża, dlatego też organizatorzy postanowili wybrać to zwierzę na patrona biegu.

Trasa biegu liczy 3 km. - Trasa nie jest trudna, ale jeśli nie czujesz się na siłach – można ten dystans przespacerować np. ze swoim czworonogiem - podkreślają organizatorzy. Ratownicy medyczni będą czuwać nad bezpieczeństwem zawodników, a uczniowie Medycznego Studium Zawodowego zajmą się dziećmi biegających rodziców. Zapisy na bieg rozpoczną się po godzinie 10:00.

W biegu nikt nie wygrywa, wygrywają wszyscy – ogromną wdzięczność bezdomnych zwierzaków oraz satysfakcję z pokonanego dystansu! Aby uczynić ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym organizatorzy zachęcają wszystkich do przebrania się. I tych małych i tych dużych. Najciekawsze i najśmieszniejsze przebrania będą nagradzane. 

 

Inauguracja Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska

3 listopada br. w Cottbus miała miejsce inauguracja Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska (woj. lubuskie) 2014-2020. Podczas spotkania ustalono, że w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej UMWL powołany zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy, w którym beneficjenci będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości skorzystania z unijnego wsparcia.

Województwo lubuskie jest jednym z liderów w skutecznym korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej w Polsce. Realizując założenia polityki spójności województwo lubuskie prowadzi intensywne działania w ramach programów INTERREG (EWT) przede wszystkim z partnerami z Kraju Związkowego Brandenburgia (w styczniu obchodziliśmy 15. Jubileusz współpracy lubusko-brandenburskiej). Liczba i jakość projektów zrealizowanych w poprzednim okresie programowania pokazuje, że nasi beneficjenci potrafią z sukcesem realizować wspólne transgraniczne przedsięwzięcia.

- Liczba umów partnerskich pomiędzy jst z Lubuskiego i Brandenburgii: ogółem 79 w tym: Województwo Lubuskie – 1, starostwa 10,  urzędy miast i gmin – 68.

- Liczba zrealizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Brandenburgia 2007-2013 – 97 na kwotę prawie 125 mln EUR z EFRR (124 821 262,53 euro EFRR).

- Projekty w ramach Funduszu Małych Projektów zarządzane przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr i Pro Europa Viadrina – łącznie ponad 1.500 projektów.

W obecnym okresie musieliśmy wybrać dla programów Interreg tylko cztery spośród 11 celów tematycznych UE. Są to:

- Dziedzictwo naturalne i kulturowe - alokacja 32 mln euro;

- Transport - alokacja 19 mln euro;

- Edukacja – alokacja 10 mln euro;

- Współpraca transgraniczna – alokacja 33 mln euro.

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

Ideą Programu Interreg VA jest transgraniczny rozwój wspólnego obszaru wsparcia w kierunku zintegrowanej, trwałej i wysoce atrakcyjnej przestrzeni życiowej i gospodarczej, dysponującej dobrze rozwiniętą infrastrukturą sieciową i oferującej lepsze warunki i jakość życia mieszkańców.

Budżet:  100 mln euro EFRR

Zakres wsparcia:

Oś priorytetowa I: Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego  - alokacja 32 mln EUR:

 1. Wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego  (6.c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego) 26 mln euro
 2. Wspólna stabilizacja i poprawa stanu naturalnych podstaw egzystencji 6.d  Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gle-by oraz wspieranie usług ekosystemowych, także po-przez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę)  6 mln euro

Oś priorytetowa II: Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport - alokacja 19 mln euro:

 1. Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia dostępności transgranicznej (7.b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi) 17 mln euro
 2. Poprawa mobilności transgranicznej przyjaznej środowisku (7.c Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku  i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej) 2 mln euro

Oś priorytetowa III: Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji – alokacja 10 mln euro:

1. Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie

Oś priorytetowa IV: Integracja mieszkańców i współpraca administracji – alokacja 33 mln euro:

 1. Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego 17 mln euro a na FMP – 16 mln euro – projekty 15 tys. i 25 tys. euro
 • w Urzędzie Marszałkowskim ulokowany zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy Programu,
 • Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Europy i Ochrony Konsumentów KZ Brandenburgia.

 

 

Zagłosuj na lubuskie hity turystyczne

Narodowy Portal Turystyczny – Polska Travel wytypował po 5 atrakcji z każdego województwa, które ze względu na największy potencjał przyciągania ruchu turystycznego można traktować jako flagowe. Głosując za pośrednictwem serwisu www.polska.travel możemy wybrać turystyczny hit województwa lubuskiego. Na lubuskich kandydatów głosować można do 15 listopada!

Od 1-go do 15-go listopada głosujemy na Top 5 atrakcji turystycznych w województwie LUBUSKIM:

Międzyrzecki Rejon Umocniony

Największe w Europie pozostałości fortyfikacji, jeden z najciekawszych historycznych obiektów militarnych. Militarny system umocnień wzmocniony zaporami, zbudowany został przez Niemców w latach 1934–1944 dla obrony wschodniej granicy. Zaliczany jest po Linii Maginota do najciekawszych europejskich kompleksów fortyfikacyjnych.  W podziemiach betonowych umocnień zimuje ponad 30 tys. nietoperzy należących do 12 gatunków. Z tego względu na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego utworzony został rezerwat nietoperzy.

Park Dinozaurów Nowiny Wielkie

Założony został w 2007 roku we wsi Nowiny Wielkie przez właściciela mieszczącej się w tej miejscowości pracowni plastycznej, która zajmuje się produkcją modeli z żywicy poliestrowej i włókna szklanego, między innymi naturalnej wielkości prehistorycznych gadów zamawianych przez parki rozrywki. Odwiedzający Park Dinozaurów Nowiny Wielkie mogą obejrzeć ponad 40 modeli praszczurów, płazów, gigantycznych owadów, tygrysów szablozębnych i innych gatunków żyjących przed milionami lat na ziemi.

Park Mużakowski – UNESCO

Jeden z najbardziej rozległych europejskich zabytkowych parków krajobrazowych liczący około 700. hektarów powierzchni. Rozciąga się na naturalnie urozmaiconych terenach po obu stronach granicznej rzeki Nysa Łużycka, która rozcina przełomem potężną morenę czołową, nazwaną Łukiem Mużakowa. Większa część tego zabytkowego zespołu parkowego, znajduje się po stronie polskiej, w granicach gminy Łęknica. W obrębie historycznego parku zlokalizowane jest dawne graniczne przejście drogowe z Niemcami Łęknica – Bad Muskau. Polska część parku uznana została w 2004 roku za pomnik historii. W tym samym roku Park Mużakowski wpisany został na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako jedno z najwybitniejszych dzieł europejskiej architektury ogrodowej dziewiętnastego stulecia.

Park Narodowy Ujście Warty

Jest polskim parkiem narodowym z najkrótszą historią. Powstał w 2001 roku w miejsce istniejącego od 1977 roku rezerwatu przyrody Słońsk po dołączeniu części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Położony jest w historycznej delcie ujścia Warty do Odry, na wschód od granicznego miasta Kostrzyn nad Odrą. Stanowi unikatowy obszar podmokły, będący jednym z najważniejszych pod względem ornitologicznym miejsc w kraju i największych rezerwatów ptactwa wodnego i błotnego w Europie. Jego powierzchnia wynosi ponad 8 tys. hektarów, a powierzchnia otuliny ponad 10 tys. hektarów. Flora parku liczy około pięciuset gatunków, istnieje 60 zbiorowisk roślinnych.

Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą

Największy obecnie na starym kontynencie festiwal muzyczny. Organizowany na przełomie lipca i sierpnia od 1995 roku w Kostrzynie nad Odrą. Od 2004. rokrocznie bierze w nim udział po kilkaset tysięcy uczestników nie tylko z Polski, ale też z Niemiec, Europy Zachodniej i byłych krajów Związku Radzieckiego. W rekordowych latach frekwencja na festiwalu osiągała poziom niemal taki, ilu mieszkańców liczy cały region lubuski. Barwnemu tłumowi tworzącemu niepowtarzalną atmosferę, koncertom artystów, niezwykłemu przekrojowi stylów, kultur i subkultur towarzyszy bardzo czytelne przesłanie: Stop przemocy, stop narkotykom, miłość, przyjaźń i muzyka.

 

 

Coraz większy ruch na lotnisku w Babimoście

4,9 tys. – tylu pasażerów we wrześniu tego roku obsłużył port lotniczy Zielona Góra Babimost. To – jak podaje Radio Zachód - pięciokrotny wzrost w porównaniu do zeszłego roku. Tak znaczny wzrost liczby pasażerów spowodowany był przejęciem lotów wakacyjno–czarterowych z remontowanego w tym okresie Portu Lotniczego Poznań-Ławica. - Załoga Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście sprostała wyzwaniu jakim było sprawne przyjęcie ruchu czarterowego. Pokazaliśmy, że mamy potencjał. Teraz musimy się postarać, żeby przewoźnicy u nas zostali – przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przekierowanie lotów z Ławicy do Babimostu trwało od 21 września do 11 października. Loty przekierowane były z Poznania do Zielonej Góry ze względu na remont drogi startowej na lotnisku w Poznaniu-Ławicy. W sumie, w tym okresie z Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost odbyło się 30 lotów wakacyjno- czarterowych. Operatorami byli przewoźnicy tacy jak: ENTER AIR,  Small Planet  oraz  niemiecki SUNExpres. Loty odbywały się m.in. w następujących kierunkach: Antalia (Turcja);  Majorka i Teneryfa (Hiszpania);  Korfu , Rodos , Kos (Grecja);  Agadir (Maroko);  Dubrownik (Chorwacja).

Operacja była prawdziwym sprawdzianem dla lotniska w Babimoście. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak – zdanym na piątkę. Dodaje też, że sprawna obsługa to zasługa inwestycji wykonanych w porcie.  - Nie były to duże pieniądze, jedynie 16 mln zł, ale udało nam się wyposażyć lotnisko we wszystko co niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania. Wyremontowaliśmy płytę lotniskową, lotnisko jest ogrodzone, mamy strażnicę służb ratowniczych, system meteorologiczny AWOS i przede wszystkim, mamy system ILS, który jest najważniejszy z punktu widzenia bezpiecznego podchodzenia do lądowania – wyjaśniła.

Statystycznie – jak podaje Radio Zachód - w miesiącu w Babimoście odprawianych jest około tysiąca pasażerów. W całym III kwartale 2015 było to 6,8 tys. osób. – Pokazaliśmy, że stać nas na to, aby obsługiwać dużą ilość operatorów lotniczych. Teraz musimy się postarać, aby przewoźnicy czarterowi zostali z nami na dłużej – dodaje marszałek.

 

Lubuskie z coraz bogatszą Listą Produktów Tradycyjnych!

Kolejni producenci z naszego regionu zostali wpisani na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubuskiego. Na miano kulinarnej perły, zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zasłużyły „śliwa w occie” autorstwa Danuty Cieśli z Gospodarstwa Agroturystycznego „ROMA” w Zdroisku i nalewka „sosnówka” pomysłu Stanisławy Freis z Łupowa.

Śliwa w occie

Receptura oraz metoda produkcji śliwy w occie została przywieziona po wojnie przez polską ludność ze wschodnich ziem, przesiedloną do Maszewa Lubuskiego. Od tamtego czasu, tradycje kulinarne przesiedleńców, są przekazywane z pokolenia na pokolenie, z matki na córkę. Osoby, które przybyły na Ziemie Lubuskie, starały się wykorzystywać każdy produkt, aby wyżywić swoje rodziny. Dawniej śliwy węgierki należały do drzew bardzo często spotykanych, gdyż obsadzano nimi pobocza dróg, co przyczyniało się do tego, że były łatwo dostępnym produktem nadającym się do przetworzenia. Śliwa w occie wytwarzana tradycyjne przez gospodynie, była i jest stosowana jako dodatek do różnego rodzaju mięs. Walory smakowe śliwki węgierki: jędrność owoców, odpowiednia grubość skórki, która pęka w trakcie przyrządzania, gwarantują dobry efekt końcowy. Dlatego z powodzeniem może być serwowana przez gospodynie na różnego rodzaju uroczystościach lokalnych. Obecnie tradycję przygotowania śliwek w occie kultywuje młodsze pokolenia, dokonujące nowych nasadzeń drzew, aby zachować najstarszą odmianę tej śliwy.

Nalewka sosnowa „sosnówka”

We wsi Łupowo w województwie lubuskim, w Gminie Bogdaniec „Nalewka sosnówka” została upowszechniona po 1945 roku przez osadników z kresów wschodnich, którzy rozpoczęli wspólnie odbudowę wsi po zniszczeniach wojennych. Według przekazów rodzinnych, receptura i umiejętności jej sporządzania, przechodziły z pokolenia na pokolenie. Sosna jest najbardziej pospolitym drzewem iglastym w Polsce. Rośnie masowo w Lasach Łupowskich, gdzie szczególnie młode drzewa wytwarzają w okresie wiosennym odpowiedni aromat sosnowy, nadający się wyjątkowo na nalewkę sosnową. Tradycją wsi Łupowo jest coroczna organizacja festynu integracyjnego „Zielonej Szyszki” nawiązującego do lasów otaczających miejscowość. Sama nalewka z pędów drzewa działa wykrztuśnie i bakteriobójczo. Zawarty w niej olejek sosnowy, bogaty w: witaminę C, węglowodany, a także sole mineralne, wspomaga układ odpornościowy, udrażnia drogi oddechowe i ułatwia oddychanie. Dzięki swojemu delikatnemu, aksamitnemu smakowi jest rarytasem dla wielu osób.
Obecnie na Liście Produktów Tradycyjnych Województwa Lubuskiego zawiera ponad 40 pozycji. Pełna lista na www.lubuskie.pl

 

 

Lubuskie jednym z liderów walki z bezrobociem!

Jak podaje Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych nasz region należy do grupy województw  z najwyższym spadkiem stopy bezrobocia w kraju. W sumie liczba osób nie posiadających zatrudnienia zmniejszyła się w ciągu roku o 2,4 proc. Wojewódzkie tendencje widać także we wszystkich powiatach. Przykładem mogą tu być wyniki Gorzowa Wlkp., który należy do obszarów o najniższym bezrobociu w Polsce.

Stopa bezrobocia w województwie lubuskim na koniec września br. kształtowała się na poziomie 10,4 proc. Oznacza to, że na 1 ofertę pracy przypadało 10 osób. Niewiele mniejsze wartości odnotowano jedynie w województwach dolnośląskim i opolskim.

Pozytywne statystyki, dotyczące wzrostu zatrudnienia, można zaobserwować w sektorze przedsiębiorstw. Te wciąż przyjmują nowych pracowników, a najaktywniejsze na tym polu są firmy prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu oraz naprawy pojazdów samochodowych.

Wraz ze spadkiem bezrobocia wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Według danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze wynosi ono obecnie 3453,76 zł brutto (4,7 proc. więcej niż przed rokiem).

Cieszyć mogą się również przedsiębiorcy detaliczni. W porównaniu do zeszłorocznych statystyk sprzedaż realizowana przez przedsiębiorstwa była o 9,2 proc. wyższa.

 

 

III Lubuskie Forum Kultury

Jej wartości nie da się zmierzyć w złotówkach, ale bez funduszy trudno ją promować. Mowa o kulturze. Odpowiedź na pytanie: „Jak pozyskiwać  pieniądze na jej tworzenie?”, będzie można znaleźć podczas III Lubuskiego Forum Kultury,  które odbędzie się w Żaganiu w dniach 18-20 listopada.

Wydarzenie organizowane przez Regionalne Centrum Animacji Kultury skierowane jest przede wszystkim do osób zarządzających placówkami kultury, ale cenne informacje zdobędą tam także pracownicy samorządowi.  W programie imprezy można znaleźć dwa panele: dla  dyrektorów i głównych księgowych.

Podczas warsztatów uczestnicy otrzymają szereg porad związanych m.in.: z tworzeniem projektów międzysektorowych, przepisami podatkowymi, zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników, czy też prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

W planach trzydniowej konferencji znalazło się również miejsce na prezentacje artystyczne i czas na twórczą rekreację. Szczegółowe informacje o III Lubuskim Forum Kultury i formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

 

 

Uwaga na „cichego zabójcę”!

Wraz z początkiem sezonu grzewczego ruszyła ogólnopolska akcja „Czadostop! Stop cichemu zabójcy”. Celem inicjatywy jest propagowanie wiedzy nt. czadu oraz konsekwencji wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń, które mogą emitować tlenek węgla. Wydarzenie honorowym patronatem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Według badań. 75 proc. dorosłych Polaków jest nieświadomych zagrożeń związanych z emisją czadu, co niestety widać także w statystykach. W ciągu ostatnich dwóch lat w całej Polsce odnotowano ponad 7 tys. zdarzeń związanych z czadem. W ich wyniku rannych zostało blisko 4,2 tysiąca osób, a 118 zmarło.

„Czadostop! Stop cichemu zabójcy” – to akcja, która ma pomóc w zmienieniu niekorzystnych statystyk. Jak przekonują jej organizatorzy wystarczy 5 minut, aby poznać czad i dowiedzieć się, jak się przed nim bronić.

Tlenek węgla swoją opinię zawdzięcza szeregowi śmiertelnie niebezpiecznych właściwości. Gaz jest bezbarwny i bezwonny. Dodatkowo, nawet jego niewielka ilość, wywołuje objawy silnego zatrucia. Alarmujące powinno być: nagłe zmęczenie, nudności, bóle i zawroty głowy, problemy z oddychaniem, kaszel, sine usta, bladość.

Często, na początku objawy przypominają przeziębienie lub grypę, ale nie należy ich lekceważyć. Warto przewietrzyć dom, otworzyć okna i wyjść na świeże powietrze. Podstawą jest także sprawdzenie instalacje grzewczej, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Szczegółowe informacje o akcji i tym jak radzić sobie z czadem można znaleźć na stronie www.czadostop.pl.

 

Sprawdź swój angielski, weź udział w dyktandzie

Dwa lata temu Biblioteka Obcojęzyczna WiMBP w Zielonej Górze zorganizowała po raz pierwszy otwarte, bezpłatne Dyktando z Języka Angielskiego, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem  - wzięło w nim udział łącznie 120 osób w 3 kategoriach.

Dyktando z Języka Angielskiego organizowane jest przez Bibliotekę Obcojęzyczną WiMBP we współpracy z Katedrą Języka Angielskiego oraz Centrum Transferu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponownie zostanie ono przeprowadzone w 3 kategoriach: 1 - szkoły podstawowe i gimnazja, 2 - szkoły średnie, 3 - dorośli. Nie mogą w nim uczestniczyć osoby posługujące się językiem angielskim jako językiem rodzimym, studenci oraz absolwenci filologii angielskiej.Regulamin, kartę zgłoszeń oraz dokument zgody rodziców można znaleźć na stronie www.wimbp.zgora.pl. W skład Jury II Zielonogórskiego Dyktanda z Języka Angielskiego wejdą pracownicy WiMBP i wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zwycięzcom przyznane zostaną trzy nagrody (I, II i III) w 3 kategoriach, a wszystkim uczestnikom certyfikaty.  Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat Dyktanda można uzyskać w Bibliotece Obcojęzycznej WiMBP: tel. 68 4532638.

 

 

Budowanie europejskiej tożsamości

Młodzi ludzie w wieku 16-30 lat realizujący projekty o wymiarze europejskim do 25 stycznia 2016 roku mogą zgłaszać się do 9. edycji konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Zwycięskie projekty otrzymają nagrody pieniężne oraz wsparcie w promocji.

Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży to wspólne przedsięwzięcie Parlamentu Europejskiego i Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 16 do 30 lat.

Do konkursu można zgłaszać projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości, np. programy wymiany młodzieży, projekty artystyczne, bądź internetowe na skalę europejską.

Trzy zwycięskie projekty (wybrane spośród 28 nominowanych przez narodowe jury w każdym państwie członkowskim) zostaną nagrodzone sumami 5 000, 3 000 oraz 2 000 euro. Zwycięzcy otrzymają także zaproszenie do siedziby Parlamentu Europejskiego. Ponadto wszyscy nominowani do nagrody przez narodowe jury będą zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Akwizgranie 3 maja 2016, oraz  - dwa dni później - na uroczystość wręczenia Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego w Akwizgranie, która przyznawana jest wybitnym osobistościom i instytucjom za zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie.

Więcej informacji o nagrodzie na stronie PE: zobacz oraz na stronie Nagdy Karola Wielkiego: zobacz

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?