czwartek, 12 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.213.2015                                                                                Zielona Góra, 12.11.2015 r.

 

 

 

Newsletter nr 213

 

 

 

10,2 mln zł trafi do beneficjentów LRPO

Podczas obrad 10 listopada br. Radni Województwa Lubuskiego zdecydowali o wprowadzeniu do budżetu województwa kwoty 10,2 mln zł będącej dotacją celową z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Środki te przeznaczone zostaną dla beneficjentów realizujących projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. (więcej na www.lubuskie.pl)

 

Jest decyzja w sprawie Wexpoolu

Firma Wexpool Sp. z o.o. z Dąbrówki Wlkp. została wykreślona z regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Taką decyzję podjęli Radni Województwa Lubuskiego podczas sesji sejmiku 10.11.2015 r. Sytuacja panująca od dłuższego czasu na wysypisku śmieci oraz instalacjach przetwarzania odpadów i produkcji paliwa z odpadów firmy Wexpool sp. z o.o. w Dąbrówce Wlkp. w sposób szczególny dotykała mieszkańców pod względem sanitarno-środowiskowym. Ponadto miał tam miejsce ogromny pożar śmieci. 

Firma Wexpool Sp. z o.o. w Planie Gospodarki Odpadami  dla województwa lubuskiego na lata 2012-2107 z perspektywą do 2020 r. została ujęta jako instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o statusie instalacji regionalnej z możliwością dostosowania do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z 2012 r.

Przypomnijmy, Zarząd Województwa podjął działania mające na celu sprawdzenie, czy działalność firmy jest zgodna z przepisami prawa. Marszałek Elżbieta Anna Polak zwróciła się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pani Małgorzaty Szablowskiej z prośbą o informacje na temat wyników kontroli przeprowadzonej w zakładzie należącym do firmy Wexpool sp. z o.o. Okazało się, że firma ta nie poczyniła żadnych kroków, by dostosować instalację do przetwarzania odpadów do rozporządzenia Ministra Środowiska. Ponadto przeprowadzona kontrola wykazała, że instalacja w dniu 30 czerwca 2015 r. zaprzestała przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych. 

W związku z tym, że należąca do firmy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska oraz wymagań dotyczących regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zarząd województwa podjął decyzję o zmianie uchwały w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku.

Podczas ostatniej sesji sejmiku radni podjęli uchwałę na podstawie której instalacja do mechaniczo-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych należąca do firmy Wexpool sp. z o.o. z Dąbrówki Wlkp. straciła status instalacji regionalnej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Sejmik wybrał nowego przewodniczącego

XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, przerwana 4 listopada 2015 r. została wznowiona 10 listopada br. Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie stwierdzenia odwołania radnego Czesława Fiedorowicza z funkcji przewodniczącego sejmiku. Wybrali też - w głosowaniu tajnym - nowego przewodniczącego sejmiku Mirosława Marcinkiewicza, który otrzymał 16 głosów, a jego kontrkandydat Czesław Fiedorowicz - 12 głosów.

Na początku obrad ślubowanie złożył nowy radny województwa Maciej Nawrocki. Zajął on miejsce radnego Władysława Komarnickiego, który pisemnie zrzekł się mandatu radnego. Przypomnijmy, że 25 października W. Komarnicki został wybrany senatorem RP. Marszałek Polak i radni podziękowali W. Komarnickiemu za współpracę w sejmiku.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła informację na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego

 - zobacz prezentację

Podczas zgłaszania interpelacji radna Barbara Kucharska pytała o bezpośrednie połączenie kolejowe Berlin-Gorzów oraz o finansowanie działalności Lubuskiego Centrum Winiarstwa. Radny Tadeusz Ardelli pytał o termin realizacji remontu trasy A18 (prosił, by Zarząd Województwa zwrócił się w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Prosił też o wykaz stanowisk podejmowanych przez sejmik oraz o wyjaśnienia dotyczące zatrudnienia wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie.

Radna Anna Synowiec interweniowała w sprawie stworzenia możliwości gorzowskim szkołom uczestniczenia w Lubuskiej Sieci Centrów Kształcenia Praktycznego.

Radny Łukasz Mejza złożył interpelacje w sprawie drogi w Bobrowicach, ścieżki rowerowej w Dąbiu oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 29 w Krośnie Odrz. Radny Władysław Dajczak poprosił o zestawienie kosztów funkcjonowania szpitala w Gorzowie oraz informacje na temat zarobków pracowników gorzowskiej lecznicy.

Przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz złożył interpelację w sprawie oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich, konkretnie chodzi o drogę w okolicach Gubina, gdzie oznakowanie pionowe jest umieszczone zbyt nisko, ograniczając pole widzenia kierowców włączających się do ruchu.

Radna Anna Chinalska odniosła się do konkursów ogłoszonych w ramach RPO, zwróciła się również o podjęcie działań w ramach trójstronnej współpracy na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Gubinie celem pozyskania środków z EWT. Zaapelowała również, aby decyzję o terminie Dożynek Wojewódzkich podejmować po konsultacji z powiatami.

Pod koniec sesji radni zajęli się uchwałą w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Sejmiku Woj. Lubuskiego (głosowanie tajne nad odwołaniem przewodniczącego odbyło się 4 listopada). Radni mieli wątpliwości co do bezwzględnej większości głosów potrzebnej do podjęcia decyzji w głosowaniu tajnym. Wyjaśnienia przedstawił mec. Adam Urbaniak z kancelarii prawnej obsługującej prace sejmiku: - Nie ma bardziej jednoznacznej wykładni w ustawodawstwie, niż ta dotycząca bezwzględnej większości głosów. Na mocy uchwały Trybunału Konstytucyjnego bezwzględna większość głosów w rozumieniu ustawy o samorządzie terytorialnym oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się - powiedział mec. Urbaniak.

Przypomnijmy, że 4 listopada w głosowaniu tajnym nad odwołaniem przewodniczącego sejmiku 14 radnych było za, 13 przeciw i jeden głos był nieważny. - To oznacza ni mniej ni więcej, że 14 to więcej niż 13. Choćbyśmy snuli nie wiadomo jakie analogie, to nie ma prawa do żadnej analogii wobec jednoznacznej wykładni prawnej - dodał A. Urbaniak. - Nie trzeba tutaj nic przyjmować na wiarę, trzeba tylko podjąć uchwałę stwierdzającą odwołanie lub nie odwołanie.

Uchwała w sprawie stwierdzenia odwołania przewodniczącego została przyjęta, przy 16 głosach za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Rozszerzony porządek obrad na stronie sejmiku:

http://lubuskie.pl/news/17835/16/Sesja-Sejmiku-ponownie-przerwana/

 

 

Szpital w Zielonej Górze będzie spółką

10 listopada br. decyzją radnych województwa Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze będzie spółką i kliniką uniwersytecką. Podczas sesji sejmiku za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 6 było przeciw. - Tylko ci, którzy zaryzykują, żeby pójść dalej, będą mogli przekonać się jak daleko można zajść. Chcemy zaryzykować. Jesteśmy zdeterminowani, bo tylko przekształcenie szpitala w spółkę umożliwi nam dostęp do środków z  Programu Infrastruktura i Środowisko oraz uzyskanie dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli nie przekształcimy szpitala, nie będzie on się rozwijał – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jeszcze w kwietniu 2015 r. Ministerstwo Zdrowia warunkowało, że wyrazi zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na UZ, jeśli uczelnia wykaże się tzw. „bazą własną”. Wówczas Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie wyrażenia woli na uzyskanie przez Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego. Uchwała Sejmiku była dla Ministerstwa Zdrowia wystarczającym gwarantem, żeby wyrazić zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na UZ. Nabór na pierwszy rok studiów ruszył kilka dni później. Rekrutacja na medycynę na zielonogórskiej uczelni okazała się rekordowa – podania złożyło ponad 1900 chętnych – na 60 miejsc (ponad 30 osób na jedno miejsce). 1 października świeżo upieczeni żacy – przyszli lekarze – rozpoczęli naukę. Możliwości utworzenia kliniki określa ściśle ustawa o działalności leczniczej. Jednym z wariantów jest większościowy, co najmniej 51-procentowy udział uczelni jako właściciela szpitala. Stąd decyzja o przekształceniu lecznicy w spółkę.

Droga do szpitala klinicznego

Przekształcenie szpitala w spółkę jest pierwszym krokiem do utworzenia szpitala klinicznego z 51-proc. udziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tym samym Szpital stanie się tzw. „bazą własną” dla uczelni i kierunku lekarskiego. Pozwoli to uczelni złożyć do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dotację dydaktyczno-naukową. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w kontekście możliwych do uzyskania kwot dotacji. Dotacja naukowa udzielana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w przypadku „bazy obcej” – jest dwa razy niższa niż dotacja z resortu zdrowia. Według wyliczeń Uniwersytetu Zielonogórskiego na pierwszym roku kształcenia dotacja z MNiSW wyniosłaby 640 tys. zł, natomiast z MZ – 1 460 tys. zł (różnica – prawie 820 tys. zł). Na piątym roku nauki na kierunku lekarskim różnica w wysokości dotacji sięgać może nawet 4 mln zł. Ostatecznym terminem złożenia wniosku o dotację na kształcenie studentów kierunku lekarskiego jest 10 grudnia 2015 r. Do tego czasu Uniwersytet powinien wykazać posiadanie „bazy własnej”, co determinuje wysokość dotacji. Ten termin jest jednak zagrożony wskutek dwukrotnego przerywania obrad XIII sesji sejmiku, która rozpoczęła się 12 października. Niemniej jednak warto podkreślić, iż radni województwa już kilka lat temu w Wieloletnim Planie Finansowym zarezerwowali 6 mln zł z przeznaczeniem na pierwsze lata funkcjonowania kierunku lekarskiego. Pierwsze 2 mln zł trafiły już na konto uczelni (Elżbieta Anna Polak podpisała umowę z rektorem prof. Tadeuszem Kuczyńskim w sierpniu br.). Kolejne 4 mln zł samorząd przekaże Uniwersytetowi w 2016 r. Więc funkcjonowanie kierunku lekarskiego – z finansowego punktu widzenia – nie będzie zagrożone.

Klinika-spółka – nowa szansa na rozwój lubuskiej ochrony zdrowia

Istotną kwestią jest ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia harmonogram konkursów w zakresie Działania 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych”. Zielonogórski szpital jedynie w formule spółki z większościowym udziałem uczelni będzie mógł przystąpić do już ogłaszanych postępowań konkursowych POIiŚ 2014-2020. Alokacja środków w tej Osi priorytetowej wynosi 376 559 534 euro. Natomiast cała dostępna alokacja na ochronę zdrowia w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 sięga zaledwie 120 mln zł, wobec czego potrzeby inwestycyjno-rozwojowe Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze nie będą mogły zostać zaspokojone w ramach regionalnego programu. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze – w ramach przygotowań do obecnej perspektywy finansowej – opracował już fiszki kluczowych projektów, których wartość sięga kilkuset milionów złotych, tj. m.in. utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (koszt ok. 200 mln zł), czy rozwój Lubuskiego Centrum Onkologii.

          Za zasadnością przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową przemawia szereg argumentów, które będą miały niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na funkcjonowanie jednostki. Są to m.in.:

  • efektywniejszy i nowocześniejszy sposób kierowania Szpitalem poprzez wprowadzenie standardów i zasad zarządzania w spółkach prawa handlowego m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarką lekową,
  • odpowiedzialność Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej,
  • wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzania zakresu  świadczeń zdrowotnych w tym również komercyjnych, w celu reakcji na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia,
  • możliwość pozyskania dodatkowych źródeł przychodu z tytułu np. udzielania świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z LOW NFZ oraz uniezależnienie się od jedynego płatnika,
  • większa możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych,
  • przejrzysta gospodarka finansowa.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej

Przekształcenie Szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością polega na realizacji  czynności opisanych w ustawie o działalności leczniczej, m.in. na wyliczeniu wskaźnika zadłużenia, gdzie zgodnie z art. 70 ww. ustawy podmiot tworzący, na podstawie przychodów ze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz danych o zobowiązaniach i inwestycjach krótkoterminowych według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o wpisanie spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców, ustala wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wg stanu na dzień 30.04.2015 r. przedmiotowy wskaźnik dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze wynosi 0,05, co oznacza, że podmiot tworzący nie jest zobowiązany do przejmowania przed dniem przekształcenia zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wobec powyższego w wyniku realizacji procedury przekształcenia szpitala w spółkę, nie zostaną przejęte żadne zobowiązania, które obciążyłyby budżet województwa lubuskiego.  

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej pracownicy przekształcanego Szpitala z dniem przekształcenia staną się pracownikami nowej Spółki (wyjątek stanowią stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania, które z dniem przekształcenia Szpitala w spółkę wygasają). Wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki  pracowników pozostają niezmienne – dotyczy to również warunków pracy i płacy. Nowo utworzony podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą przejmie prawa i obowiązki spzoz, wynikające m.in. z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. To oznacza, że pacjenci będą obsługiwani tak jak dotąd.

Klinika-spółka – optymalny wariant 

W celu uzyskania statusu klinicznego przez szpital można zastosować następujące modele postępowania:

1)   zawrzeć umowę cywilnoprawną z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie udostępnienia uczelni wszystkich jednostek organizacyjnych szpitala,

2)   uczelnia może stać się większościowym udziałowcem spółki wnosząc do niej większy kapitał niż majątek sp zoz oraz wniesiony przez samorząd województwa, poprzez zmianę umowy spółki i podwyższenie jej kapitału,

3)   zbycie co najmniej 51 % udziałów przez Województwo Lubuskie na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ewentualne koszty związane z uzyskaniem przez szpital statusu szpitala klinicznego wiązać się będą z udzieleniem wsparcia Uniwersytetowi (6 mln zł zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na finansowanie kosztów kształcenia studentów medycyny), a także Szpitalowi – w tworzeniu odpowiednich warunków na potrzeby dydaktyczne i administracyjne kierunku lekarskiego. Środki finansowe niezbędne do wykonywania zadań uczelniom publicznym zapewniają na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym władze publiczne (art. 15 ust. 1), przy założeniu, że szpital kliniczny będzie prowadzony przez uczelnię. W celu pozyskania dodatkowych środków z przeznaczeniem na kształcenie studentów na kierunku lekarskim, UZ planuje uruchomienie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowia oraz nauk o kulturze fizycznej. Inne koszty będą wynikały również z konieczności zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu, a także remontów i modernizacji pomieszczeń szpitala. Koszty te nie muszą obciążać budżetu Województwa Lubuskiego.

Zamiana formy organizacyjno-prawnej szpitala oraz uzyskanie przez jednostkę statusu szpitala klinicznego umożliwi, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie osi priorytetowej IX (Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia), pozyskiwanie środków finansowych.

Inwestycje bezpośrednio związane z utworzeniem kierunku

23 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych)

6 mln zł – z przeznaczeniem na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.)

6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

350 tys. zł – wyposażenie dziekanatu

3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego.

8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych

RAZEM – ok. 47,85 mln zł

Szpital z dobrym wynikiem finansowy

O obecnej sytuacji szpitala oraz planach na przyszłość mówi dyrektor szpitala Zbigniew Hupało. -  Jesteśmy podmiotem usługowym, a obecne wyniki robią wrażenie. Od 2006 r. odnotowaliśmy stały wzrost przyjęć pacjentów. Mamy największy procentowy udział w kontraktowaniu lecznictwa szpitalnego w województwie, wynosi on 26 proc. (dla przykładu Gorzów Wlkp. 22 proc.). Szpital jest w dobrej sytuacji, ale borykamy się z kilkoma problemami – chodzi m.in. o warunki na niektórych oddziałach – mówił dyrektor. Jak podkreślił głównym celem jest podniesienie jakości leczenia. Celem jest przekształcenie szpitala w spółę prawa handlowego, uzyskanie statusu szpitala klinicznego oraz rozwój strategicznych dziedzin: onkologia, opieka nad matką i dzieckiem, leczenie urazów i inne. Wiele osób pyta po co szpital kliniczny? Celem jest podniesienie jakości i oferty szpitala poprzez podjęcie współpracy z lekarzami klinicystami, umożliwienie rozwoju nowych obszarów medycyny, rozwój nowoczesnych metod leczenia, zwiększenie przychodów szpitala m.in. z tytułu nowych zadań z zakresu naukowo-badawczego, dostęp do centralnych środków pomocowych z UE. - Nie czekamy na przekształcenie, przygotowujemy się do tego od dawna. Nastąpiła drobna reorganizacja obsługi administracyjno-technicznej. Chciałbym, aby ten szpital był dobrze prowadzony. Przygotowałem plan dotyczących nowych usług. Nowe plany wymagają jednak sporych zmian modernizacyjnych. Planujemy jako spółka prowadzić zadania komercyjne. Mam na myśli zabiegi z zakresu chirurgii, ortopedii, okulistyki, laryngologii czy urologii. Chcielibyśmy zwiększyć obszary komercyjne, w których już funkcjonujemy – mówił dyrektor.  

Jak podkreślał dyrektor, plan działania jest dość optymistyczny, ale realny. -  Nie mamy jako szpital misji. Ten szpital powinien być najlepszy w Polsce – to mój cel – powiedział dyrektor na zakończenie.  

Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony radnych, którzy pytali min. o przyszłość funkcjonowania spółki, o majątek szpitala, o ewentualne zmiany w ilości etatów w szpitalu. Na liczne zapytania odpowiadali rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński oraz dyrektor szpitala Zbigniew Hupało.  

Przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zobacz prezentację

 

XIV Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

W najbliższy poniedziałek, 16 listopada br., o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się XIV Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni zapoznają się Analizą obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponad regionalnym i krajowym, wysłuchają sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Kultury oraz Programu Opieki nad Zabytkami. Zajmą się także aktualizacją planu transportowego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XIV zwyczajnej sesji Sejmiku.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Wnioski i interpelacje.

4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.

5. Informacja nt. dokumentu pt.: „Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego”.

6. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwoju kultury Województwa Lubuskiego” za rok 2014.

7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 i 2014 „Programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013 – 2016”. 

8. Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2015.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2015 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubuskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Rynna Pławska”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 - 2030.

16. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie poparcia Apelu Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 września 2015 r. oraz Apelu Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 września 2015 r. skierowanego do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podjęcia działań w zakresie budowy obwodnicy Słubic.

17. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem IV klasy żeglowności.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad XIV sesji Sejmiku.

 

Razem dla Niepodległej!

11. listopada tradycyjnie obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Do wspólnego – radosnego świętowania Lubuszan zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. – Podziękujmy bohaterom tamtych dni za wolność, dziedzictwo i biało-czerwone symbole naszej Ojczyzny, którymi będziemy się z Wami tego dnia dzielić. Świętujmy razem rocznicę tego szczególnego, radosnego wydarzenia!  Wolność jest w nas! Oficjalne odbyły się na Placu Bohaterów Westerplatte.

Uczniowie o "Niepodległej"

Oficjalna część uroczystości Święta Narodowego rozpoczęła się o 12.00 na Placu Bohaterów Westerplatte, z udziałem m.in. marszałek Elżbiety Anny Polak, posła RP Pawła Pudłowskiego, prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego i jego zastępcy Wioletty Haręźlak, przewodniczącego Rady Miasta Adama Urbaniaka, kombatantów, duchowieństwa, radnych miasta, przedstawicieli Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i służb celnych. Licznie zebrali się także mieszkańcy miasta i uczniowie zielonogórskich szkół. To oni właśnie, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze przygotowali i zaprezentowali inscenizację słowno-muzyczną pt. "Niepodległa", nawiązującą do historycznych wydarzeń sprzed 97 lat.

Przypomnijmy, że losy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, ważyły się od października 1918 r., kiedy to Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość. Było to możliwe dzięki porażce mocarstw zaborczych w zmaganiach I wojny światowej. 7 listopada 1918 r. w Lublinie powstał pierwszy rząd polski Ignacego Daszyńskiego, a trzy dni później do Warszawy specjalnym pociągiem z Berlina przybył brygadier Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Kluczowe dla polskiej państwowości wydarzenia miały miejsce następnego dnia, 11 listopada 1918 r. Wtedy to Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnią władzę nad wojskiem. Otrzymał on też misję utworzenia Rządu Narodowego.

Podczas zielonogórskich uroczystości oddano cześć bohaterom tamtych wydarzeń, odbył się uroczysty apel, kompania 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska oddała salwę honorową, a uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bohaterów.

O dumie narodowej z pieśnią na ustach

Następnie mieszkańcy Zielonej Góry przemaszerowali na deptak. Tam rozpoczęło się prawdziwe radosne świętowanie. - 11. listopada 1918 roku wszystko to, co było przez 123 lata zakazane: srebrny orzeł, biało-czerwona flaga, język polski stało się możliwe. Dzięki naszym wielkim patriotom, wielkim Polakom dziś możemy radośnie świętować i cieszyć się wolnością mówiła podczas spotkania z zielonogórzanami marszałek Elżbieta Anna Polak. Uczestnicy obchodów wysłuchali koncertu najpopularniejszych pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „TRIO SBJ”, a także obejrzeli pokaz sprzętu wojskowego z 5. Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa. Zielonogórski deptak stał się prawdziwie biało-czerwony, czuć tam było poczucie dumy z Polski.

Niepodległościowe zmagania na szachownicy

W tym roku świętujemy pod hasłem „Wolność daje nam siłę tworzenia”. W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, odbył się IV Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości. Stoczona została także  wielka bitwa pomiędzy reprezentacją północy i południa regionu. Tym razem lepsza okazała się być drużyna z północy i to właśnie oni odebrali puchar z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak. -Dziękuję organizatorem turnieju. Widzę, że wśród graczy są i maluchy i seniorzy, czyli możemy razem świętować grając w szachy. Ponieważ są tu uczestnicy z całego województwa, jest to też bardzo ważny dzień dla naszego regionu. Dzięki takim spotkaniom bowiem budujemy naszą tożsamość i integrujmy region – przekonywała marszałek. W tegorocznym turnieju udział wzięła rekordowa liczba uczestników – 150.

O człowieku, dla którego ojczyzna jest wartością największą

Kolejnym punktem obchodów było otwarcie wystawy historycznej „Stefan GROT Rowecki”, prezentującej historię życia i działalności wojskowo-politycznej Stefana GROTA Roweckiego – generała dywizji wojska polskiego, sztandarowego żołnierza polskiej legendy wolności, niezwykle utalentowanego dowódcy, patrioty, męża stanu, twórcy polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej. Jest to niezwykły portret człowieka, który pokazał jak walczyć o niepodległość i bronić państwa polskiego, które jest dobrem najwyższym.  Marszałek Elżbieta Anna Polak otwierając tę niezwykłą wystawę podkreślała, że Stefan Grot Rowecki  to człowiek, który specjalną czcionką zapisał się w historii Polski. – 11 listopada – Święto Niepodległości to czas, aby pokłonić się tym, dzięki którym możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Takim był właśnie bohater wystawy. Maluje ona portret człowieka, który pokazał nam, że w tych trudnych czasach nie ma nic ważniejszego niż ojczyzna. My dzisiaj gdy mamy pokój i wolność możemy wszyscy być niezwykłymi bohaterami zwykłej codzienności – podkreślała marszałek.

 

 

Lubuscy uczniowie pokazali, jak trzymać formę!

O zdrowym stylu życia wiedzą wszystko. Tworzą projekty edukacyjne o profilaktyce nadwagi i otyłości. Kto? Uczniowie lubuskich szkół, którzy wzięli udział w IX edycji programu „Trzymaj Formę!”. W czwartek 12 listopada br. odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji programu. Podczas imprezy uczniowie tańczyli z Cheerleaders Zielona Góra, obejrzeli pokazy akrobatyczne i spotkali się z olimpijczykami. A wszystko to pod patronatem  Elżbiety Anny Polak, marszałek województwa.

„Trzymaj Formę!” to wspólne dzieło Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. i Urzędu Marszałkowskiego. To program edukacyjny mający na celu profilaktykę nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Celem jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. I to właśnie uczniowie lubuskich szkół byli autorami projektów, które wzięły udział w konkursie.

Oto laureaci tegorocznej edycji:

Miejsce II ex aequo: Zespół Edukacyjny w Bytnicy oraz Zespół Szkół w Niedoradzu.

Miejsce III: Gimnazjum nr 2 w Kostrzynie nad Odrą

Wyróżnienie: Gimnazjum w Dobiegniewie

W tegorocznej edycji wzięły udział 222 lubuskie szkoły, czyli blisko 23 tys. uczniów. W szkołach realizujących program pojawiły się produkty rekomendowane przez realizatorów.

Podczas finału młodzi Lubuszanie spotkali się ze sportowcami, obejrzeli pokazy tańca towarzyskiego w wykonaniu tancerzy Szkoły Tańca Gracja oraz także pokaz akrobatyki sportowej. Zielonogórskie Cheerleaderki porwały uczniów do wspólnego tańca – na wzór Michelle Obama. Nie zabrakło też zdrowego, witaminowego poczęstunku.

 

Bieg Jeża: biegniesz i pomagasz

Już po raz trzeci w Zielonej Górze odbędzie się Bieg Jeża. Impreza sportowa, której celem jest zbiórka darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt odbędzie się 14 listopada br. o 10.30 w Parku Tysiąclecia. Pomysł zrodził się z potrzeby pomocy podopiecznym zielonogórskiego schroniska. Uczestnicy biegu nie wnoszą opłaty wpisowej. Organizatorzy proszą, aby w ramach wpisowego przynieść artykuły potrzebne w schronisku: karma w puszkach, karma sucha, koce, ręczniki, smycze, zabawki. Do udziału w biegu zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.   

Pomysł na zorganizowanie akcji narodził się trzy lata temu. Wydarzenie pierwotnie odbyło się w Dzień Jeża, dlatego też organizatorzy postanowili wybrać to zwierzę na patrona biegu.

Trasa biegu liczy 3 km. - Trasa nie jest trudna, ale jeśli nie czujesz się na siłach – można ten dystans przespacerować np. ze swoim czworonogiem - podkreślają organizatorzy. Ratownicy medyczni będą czuwać nad bezpieczeństwem zawodników, a uczniowie Medycznego Studium Zawodowego zajmą się dziećmi biegających rodziców. Zapisy na bieg rozpoczną się po godzinie 10:00.

W biegu nikt nie wygrywa, wygrywają wszyscy – ogromną wdzięczność bezdomnych zwierzaków oraz satysfakcję z pokonanego dystansu! Aby uczynić ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym organizatorzy zachęcają wszystkich do przebrania się. I tych małych i tych dużych. Najciekawsze i najśmieszniejsze przebrania będą nagradzane. 

 

 

Zagłosuj na lubuskie hity turystyczne

Narodowy Portal Turystyczny – Polska Travel wytypował po 5 atrakcji z każdego województwa, które ze względu na największy potencjał przyciągania ruchu turystycznego można traktować jako flagowe. Głosując za pośrednictwem serwisu www.polska.travel możemy wybrać turystyczny hit województwa lubuskiego. Na lubuskich kandydatów głosować można do 15 listopada!

Od 1-go do 15-go listopada głosujemy na Top 5 atrakcji turystycznych w województwie LUBUSKIM:

Międzyrzecki Rejon Umocniony

Największe w Europie pozostałości fortyfikacji, jeden z najciekawszych historycznych obiektów militarnych. Militarny system umocnień wzmocniony zaporami, zbudowany został przez Niemców w latach 1934–1944 dla obrony wschodniej granicy. Zaliczany jest po Linii Maginota do najciekawszych europejskich kompleksów fortyfikacyjnych.  W podziemiach betonowych umocnień zimuje ponad 30 tys. nietoperzy należących do 12 gatunków. Z tego względu na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego utworzony został rezerwat nietoperzy.

Park Dinozaurów Nowiny Wielkie

Założony został w 2007 roku we wsi Nowiny Wielkie przez właściciela mieszczącej się w tej miejscowości pracowni plastycznej, która zajmuje się produkcją modeli z żywicy poliestrowej i włókna szklanego, między innymi naturalnej wielkości prehistorycznych gadów zamawianych przez parki rozrywki. Odwiedzający Park Dinozaurów Nowiny Wielkie mogą obejrzeć ponad 40 modeli praszczurów, płazów, gigantycznych owadów, tygrysów szablozębnych i innych gatunków żyjących przed milionami lat na ziemi.

Park Mużakowski – UNESCO

Jeden z najbardziej rozległych europejskich zabytkowych parków krajobrazowych liczący około 700. hektarów powierzchni. Rozciąga się na naturalnie urozmaiconych terenach po obu stronach granicznej rzeki Nysa Łużycka, która rozcina przełomem potężną morenę czołową, nazwaną Łukiem Mużakowa. Większa część tego zabytkowego zespołu parkowego, znajduje się po stronie polskiej, w granicach gminy Łęknica. W obrębie historycznego parku zlokalizowane jest dawne graniczne przejście drogowe z Niemcami Łęknica – Bad Muskau. Polska część parku uznana została w 2004 roku za pomnik historii. W tym samym roku Park Mużakowski wpisany został na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako jedno z najwybitniejszych dzieł europejskiej architektury ogrodowej dziewiętnastego stulecia.

Park Narodowy Ujście Warty

Jest polskim parkiem narodowym z najkrótszą historią. Powstał w 2001 roku w miejsce istniejącego od 1977 roku rezerwatu przyrody Słońsk po dołączeniu części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Położony jest w historycznej delcie ujścia Warty do Odry, na wschód od granicznego miasta Kostrzyn nad Odrą. Stanowi unikatowy obszar podmokły, będący jednym z najważniejszych pod względem ornitologicznym miejsc w kraju i największych rezerwatów ptactwa wodnego i błotnego w Europie. Jego powierzchnia wynosi ponad 8 tys. hektarów, a powierzchnia otuliny ponad 10 tys. hektarów. Flora parku liczy około pięciuset gatunków, istnieje 60 zbiorowisk roślinnych.

Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą

Największy obecnie na starym kontynencie festiwal muzyczny. Organizowany na przełomie lipca i sierpnia od 1995 roku w Kostrzynie nad Odrą. Od 2004. rokrocznie bierze w nim udział po kilkaset tysięcy uczestników nie tylko z Polski, ale też z Niemiec, Europy Zachodniej i byłych krajów Związku Radzieckiego. W rekordowych latach frekwencja na festiwalu osiągała poziom niemal taki, ilu mieszkańców liczy cały region lubuski. Barwnemu tłumowi tworzącemu niepowtarzalną atmosferę, koncertom artystów, niezwykłemu przekrojowi stylów, kultur i subkultur towarzyszy bardzo czytelne przesłanie: Stop przemocy, stop narkotykom, miłość, przyjaźń i muzyka.

 

COIE bada potencjał lubuskich firm

Centrum Obsługi Eksportera i Inwestora rozpoczęło badania nad potencjałem inwestycyjnym i eksportowym województwa lubuskiego. Uzyskane informacje pozwolą zdefiniować potrzeby i mocne strony naszego regionu, a także określić kierunki promocji lubuskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego stworzeniem projektu zajmą się dwie firmy zewnętrzne. W badaniu mogą wziąć udział gminy, przedsiębiorstwa, a także instytucje otoczenia biznesu.

Samorządowcy i przedsiębiorcy, którzy chcą włączyć się w akcję,  mogą to zrobić, pisząc na adres lubuskie@bluehill.pl. Ewentualne wątpliwości można także rozwiać, kontaktując się z Szymonem Kabatnikiem (szymon.kabatnik@bluehill.pl, tel. 786 100 481) lub przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Leszkiem Urbanem (l.urban@lubuskie.pl, tel. 68 456 54 92) i Elżbietą Sielicką (e.sielicka@lubuskie.pl, tel. 68 45 65 268).

W listopadzie i grudniu, przedstawiciele firm odpowiedzialnych za przeprowadzenie badania, skontaktują się z poszczególnymi zainteresowanymi.

 

 

Europejski wolontariat w Biurze Regionalnym Województwa

3 listopada rozpoczął się nabór zgłoszeń do IV - ostatniej edycji trzymiesięcznego Europejskiego Wolontariatu w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli. Zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan w wieku od 18 do 30 lat zainteresowanych działaniem UE do rejestracji na stronie projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” oraz przesyłania swoich kandydatur do 23 listopada. Wybrany w procesie rekrutacji wolontariusz od 18 stycznia do 17 kwietnia 2016 r. będzie wspierać prace lubuskiego biura w Brukseli i poznawać instytucje UE.

Europejski Wolontariat (European Voluntary Service - EVS) jest jednym z dwóch działań realizowanych w ramach projektu “yBBregions – Youth and Brussels Based” współfinansowanego ze środków wspólnotowego program Młodzież w działaniu. Projekt realizują Województwo Lubuskie, włoska Abruzja, słowacki Kraj Preszowski oraz chorwacki region Dubrownik-Neretwa poprzez swoje biura regionalne w Brukseli. Celem projektu jest nieformalne uczenie, zdobywanie wiedzy i doświadczenia a także podnoszenie świadomości o Unii Europejskiej, funkcjonowaniu jej instytucji oraz wiedzy o inicjatywach i politykach wspólnotowych wśród ludzi młodych.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/ o możliwości udziału w projekcie, informujemy iż od 3 do 23 listopada 2015 roku wszystkie osoby spełniające kryteria kwalifikowalności są zaproszone do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w czwartej edycji działania projektu:

 EUROPEJSKI WOLONTARIAT (EVS), który odbędzie się w terminie od 18 stycznia do 17 kwietnia 2016 roku w Brukseli.

W 4 turze wolontariatu europejskiego EVS Spring 2 wezmą udział cztery osoby po jednej z regionów: Województwa Lubuskiego i Kraju Preszowskiego oraz dwie osoby z Abruzji.

Aby wyrazić swoje zainteresowanie odbyciem EUROPEJSKIEGO WOLONTARIATU w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę yBBregions i poprzez menu-użytkownika zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST EVS SPRING2” a także przesłanie CV i listu wyjaśniającego chęć udziału w tym działaniu na adres bruksela@lubuskie.pl. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu i nie będące jeszcze członkami społeczności projektu, prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej „yBBregions” a następnie postępowanie zgodnie z powyższą instrukcją.

Europejski Wolontariat „yBBregions” skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych codziennym  funkcjonowaniem Unii Europejskiej, od kandydatów nie wymaga się wiedzy specjalistycznej, studiów w obszarze europeistyki, stosunków międzynarodowych, prawa itd. Najważniejszym kryterium jest duża motywacja oraz ze względu na specyfikę wolontariatu w międzynarodowym środowisku – dobra znajomość języka angielskiego.

 Wolontariuszom projektu „yBBregions...” w ramach stypendium zapewnione zostanie wspólne zakwaterowanie, środki na wyżywienie, bilety komunikacji miejskiej oraz tzn. „kieszonkowe” zgodnie z tygodniowym ryczałtem EVS programu „Młodzież w działaniu”, a także przelot do i z Brukseli.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w EUROPEJSKIM WOLONTARIACIE kwalifikują się osoby:

  • w wieku od 18 do 30 lat; i jednocześnie:
  • urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim;
  • zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

 Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions oraz w dokumentach przesyłanych drogą mailową zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.

 Regiony partnerskie projektu nie biorą odpowiedzialności za niepoprawność wprowadzonych danych przez użytkowników poprzez platformę/stronę internetową. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zarejestrowanych użytkowników prosimy o aktualizację danych w profilu na stronie społeczności projektowej.

Więcej informacji o projekcie na stronie projektu yBBregions

http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/  oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/

 Projekt „yBBregions – Youth and Brussels Based” jest współfinansowany ze środków europejskiego programu Młodzież w działaniu 2007-2013.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?