wtorek, 10 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.212.2015                                                                                Zielona Góra, 10.11.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 212

 

 

Sejmik wybrał nowego przewodniczącego

XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, przerwana 4 listopada 2015 r. została wznowiona 10 listopada br. Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie stwierdzenia odwołania radnego Czesława Fiedorowicza z funkcji przewodniczącego sejmiku. Wybrali też - w głosowaniu tajnym - nowego przewodniczącego sejmiku Mirosława Marcinkiewicza, który otrzymał 16 głosów, a jego kontrkandydat Czesław Fiedorowicz - 12 głosów.

Na początku obrad ślubowanie złożył nowy radny województwa Maciej Nawrocki. Zajął on miejsce radnego Władysława Komarnickiego, który pisemnie zrzekł się mandatu radnego. Przypomnijmy, że 25 października W. Komarnicki został wybrany senatorem RP. Marszałek Polak i radni podziękowali W. Komarnickiemu za współpracę w sejmiku.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła informację na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego

 - zobacz prezentację

Podczas zgłaszania interpelacji radna Barbara Kucharska pytała o bezpośrednie połączenie kolejowe Berlin-Gorzów oraz o finansowanie działalności Lubuskiego Centrum Winiarstwa. Radny Tadeusz Ardelli pytał o termin realizacji remontu trasy A18 (prosił, by Zarząd Województwa zwrócił się w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Prosił też o wykaz stanowisk podejmowanych przez sejmik oraz o wyjaśnienia dotyczące zatrudnienia wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie.

Radna Anna Synowiec interweniowała w sprawie stworzenia możliwości gorzowskim szkołom uczestniczenia w Lubuskiej Sieci Centrów Kształcenia Praktycznego.

Radny Łukasz Mejza złożył interpelacje w sprawie drogi w Bobrowicach, ścieżki rowerowej w Dąbiu oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 29 w Krośnie Odrz. Radny Władysław Dajczak poprosił o zestawienie kosztów funkcjonowania szpitala w Gorzowie oraz informacje na temat zarobków pracowników gorzowskiej lecznicy.

Przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz złożył interpelację w sprawie oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich, konkretnie chodzi o drogę w okolicach Gubina, gdzie oznakowanie pionowe jest umieszczone zbyt nisko, ograniczając pole widzenia kierowców włączających się do ruchu.

Radna Anna Chinalska odniosła się do konkursów ogłoszonych w ramach RPO, zwróciła się również o podjęcie działań w ramach trójstronnej współpracy na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Gubinie celem pozyskania środków z EWT. Zaapelowała również, aby decyzję o terminie Dożynek Wojewódzkich podejmować po konsultacji z powiatami.

Pod koniec sesji radni zajęli się uchwałą w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Sejmiku Woj. Lubuskiego (głosowanie tajne nad odwołaniem przewodniczącego odbyło się 4 listopada). Radni mieli wątpliwości co do bezwzględnej większości głosów potrzebnej do podjęcia decyzji w głosowaniu tajnym. Wyjaśnienia przedstawił mec. Adam Urbaniak z kancelarii prawnej obsługującej prace sejmiku: - Nie ma bardziej jednoznacznej wykładni w ustawodawstwie, niż ta dotycząca bezwzględnej większości głosów. Na mocy uchwały Trybunału Konstytucyjnego bezwzględna większość głosów w rozumieniu ustawy o samorządzie terytorialnym oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się - powiedział mec. Urbaniak.

Przypomnijmy, że 4 listopada w głosowaniu tajnym nad odwołaniem przewodniczącego sejmiku 14 radnych było za, 13 przeciw i jeden głos był nieważny. - To oznacza ni mniej ni więcej, że 14 to więcej niż 13. Choćbyśmy snuli nie wiadomo jakie analogie, to nie ma prawa do żadnej analogii wobec jednoznacznej wykładni prawnej - dodał A. Urbaniak. - Nie trzeba tutaj nic przyjmować na wiarę, trzeba tylko podjąć uchwałę stwierdzającą odwołanie lub nie odwołanie.

Uchwała w sprawie stwierdzenia odwołania przewodniczącego została przyjęta, przy 16 głosach za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Następnie w głosowaniu tajnym odbyły się wybory nowego przewodniczącego sejmiku. Kandydatami byli dotychczasowy przewodniczący Czesław Fiedorowicz i radny Mirosław Marcinkiewicz. W głosowaniu wzięło udział 28 radnych. Cz. Fiedorowicz otrzymał 12 głosów, a M. Marcinkiewicz 16 głosów. Tym samym został nowym przewodniczącym sejmiku.

Rozszerzony porządek obrad na stronie sejmiku:

http://lubuskie.pl/news/17835/16/Sesja-Sejmiku-ponownie-przerwana/

 

Szpital w Zielonej Górze będzie spółką

10 listopada br. decyzją radnych województwa Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze będzie spółką i kliniką uniwersytecką. Podczas sesji sejmiku za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 6 było przeciw. - Tylko ci, którzy zaryzykują, żeby pójść dalej, będą mogli przekonać się jak daleko można zajść. Chcemy zaryzykować. Jesteśmy zdeterminowani, bo tylko przekształcenie szpitala w spółkę umożliwi nam dostęp do środków z  Programu Infrastruktura i Środowisko oraz uzyskanie dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli nie przekształcimy szpitala, nie będzie on się rozwijał – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jeszcze w kwietniu 2015 r. Ministerstwo Zdrowia warunkowało, że wyrazi zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na UZ, jeśli uczelnia wykaże się tzw. „bazą własną”. Wówczas Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie wyrażenia woli na uzyskanie przez Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego. Uchwała Sejmiku była dla Ministerstwa Zdrowia wystarczającym gwarantem, żeby wyrazić zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na UZ. Nabór na pierwszy rok studiów ruszył kilka dni później. Rekrutacja na medycynę na zielonogórskiej uczelni okazała się rekordowa – podania złożyło ponad 1900 chętnych – na 60 miejsc (ponad 30 osób na jedno miejsce). 1 października świeżo upieczeni żacy – przyszli lekarze – rozpoczęli naukę. Możliwości utworzenia kliniki określa ściśle ustawa o działalności leczniczej. Jednym z wariantów jest większościowy, co najmniej 51-procentowy udział uczelni jako właściciela szpitala. Stąd decyzja o przekształceniu lecznicy w spółkę.

Droga do szpitala klinicznego

Przekształcenie szpitala w spółkę jest pierwszym krokiem do utworzenia szpitala klinicznego z 51-proc. udziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tym samym Szpital stanie się tzw. „bazą własną” dla uczelni i kierunku lekarskiego. Pozwoli to uczelni złożyć do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dotację dydaktyczno-naukową. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w kontekście możliwych do uzyskania kwot dotacji. Dotacja naukowa udzielana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w przypadku „bazy obcej” – jest dwa razy niższa niż dotacja z resortu zdrowia. Według wyliczeń Uniwersytetu Zielonogórskiego na pierwszym roku kształcenia dotacja z MNiSW wyniosłaby 640 tys. zł, natomiast z MZ – 1 460 tys. zł (różnica – prawie 820 tys. zł). Na piątym roku nauki na kierunku lekarskim różnica w wysokości dotacji sięgać może nawet 4 mln zł. Ostatecznym terminem złożenia wniosku o dotację na kształcenie studentów kierunku lekarskiego jest 10 grudnia 2015 r. Do tego czasu Uniwersytet powinien wykazać posiadanie „bazy własnej”, co determinuje wysokość dotacji. Ten termin jest jednak zagrożony wskutek dwukrotnego przerywania obrad XIII sesji sejmiku, która rozpoczęła się 12 października. Niemniej jednak warto podkreślić, iż radni województwa już kilka lat temu w Wieloletnim Planie Finansowym zarezerwowali 6 mln zł z przeznaczeniem na pierwsze lata funkcjonowania kierunku lekarskiego. Pierwsze 2 mln zł trafiły już na konto uczelni (Elżbieta Anna Polak podpisała umowę z rektorem prof. Tadeuszem Kuczyńskim w sierpniu br.). Kolejne 4 mln zł samorząd przekaże Uniwersytetowi w 2016 r. Więc funkcjonowanie kierunku lekarskiego – z finansowego punktu widzenia – nie będzie zagrożone.

Klinika-spółka – nowa szansa na rozwój lubuskiej ochrony zdrowia

Istotną kwestią jest ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia harmonogram konkursów w zakresie Działania 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych”. Zielonogórski szpital jedynie w formule spółki z większościowym udziałem uczelni będzie mógł przystąpić do już ogłaszanych postępowań konkursowych POIiŚ 2014-2020. Alokacja środków w tej Osi priorytetowej wynosi 376 559 534 euro. Natomiast cała dostępna alokacja na ochronę zdrowia w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 sięga zaledwie 120 mln zł, wobec czego potrzeby inwestycyjno-rozwojowe Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze nie będą mogły zostać zaspokojone w ramach regionalnego programu. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze – w ramach przygotowań do obecnej perspektywy finansowej – opracował już fiszki kluczowych projektów, których wartość sięga kilkuset milionów złotych, tj. m.in. utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (koszt ok. 200 mln zł), czy rozwój Lubuskiego Centrum Onkologii.

          Za zasadnością przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową przemawia szereg argumentów, które będą miały niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na funkcjonowanie jednostki. Są to m.in.:

 • efektywniejszy i nowocześniejszy sposób kierowania Szpitalem poprzez wprowadzenie standardów i zasad zarządzania w spółkach prawa handlowego m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarką lekową,
 • odpowiedzialność Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej,
 • wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzania zakresu  świadczeń zdrowotnych w tym również komercyjnych, w celu reakcji na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia,
 • możliwość pozyskania dodatkowych źródeł przychodu z tytułu np. udzielania świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z LOW NFZ oraz uniezależnienie się od jedynego płatnika,
 • większa możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych,
 • przejrzysta gospodarka finansowa.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej

Przekształcenie Szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością polega na realizacji  czynności opisanych w ustawie o działalności leczniczej, m.in. na wyliczeniu wskaźnika zadłużenia, gdzie zgodnie z art. 70 ww. ustawy podmiot tworzący, na podstawie przychodów ze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz danych o zobowiązaniach i inwestycjach krótkoterminowych według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o wpisanie spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców, ustala wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wg stanu na dzień 30.04.2015 r. przedmiotowy wskaźnik dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze wynosi 0,05, co oznacza, że podmiot tworzący nie jest zobowiązany do przejmowania przed dniem przekształcenia zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wobec powyższego w wyniku realizacji procedury przekształcenia szpitala w spółkę, nie zostaną przejęte żadne zobowiązania, które obciążyłyby budżet województwa lubuskiego.  

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej pracownicy przekształcanego Szpitala z dniem przekształcenia staną się pracownikami nowej Spółki (wyjątek stanowią stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania, które z dniem przekształcenia Szpitala w spółkę wygasają). Wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki  pracowników pozostają niezmienne – dotyczy to również warunków pracy i płacy. Nowo utworzony podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą przejmie prawa i obowiązki spzoz, wynikające m.in. z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. To oznacza, że pacjenci będą obsługiwani tak jak dotąd.

Klinika-spółka – optymalny wariant 

W celu uzyskania statusu klinicznego przez szpital można zastosować następujące modele postępowania:

1)   zawrzeć umowę cywilnoprawną z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie udostępnienia uczelni wszystkich jednostek organizacyjnych szpitala,

2)   uczelnia może stać się większościowym udziałowcem spółki wnosząc do niej większy kapitał niż majątek sp zoz oraz wniesiony przez samorząd województwa, poprzez zmianę umowy spółki i podwyższenie jej kapitału,

3)   zbycie co najmniej 51 % udziałów przez Województwo Lubuskie na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ewentualne koszty związane z uzyskaniem przez szpital statusu szpitala klinicznego wiązać się będą z udzieleniem wsparcia Uniwersytetowi (6 mln zł zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na finansowanie kosztów kształcenia studentów medycyny), a także Szpitalowi – w tworzeniu odpowiednich warunków na potrzeby dydaktyczne i administracyjne kierunku lekarskiego. Środki finansowe niezbędne do wykonywania zadań uczelniom publicznym zapewniają na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym władze publiczne (art. 15 ust. 1), przy założeniu, że szpital kliniczny będzie prowadzony przez uczelnię. W celu pozyskania dodatkowych środków z przeznaczeniem na kształcenie studentów na kierunku lekarskim, UZ planuje uruchomienie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowia oraz nauk o kulturze fizycznej. Inne koszty będą wynikały również z konieczności zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu, a także remontów i modernizacji pomieszczeń szpitala. Koszty te nie muszą obciążać budżetu Województwa Lubuskiego.

Zamiana formy organizacyjno-prawnej szpitala oraz uzyskanie przez jednostkę statusu szpitala klinicznego umożliwi, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie osi priorytetowej IX (Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia), pozyskiwanie środków finansowych.

Inwestycje bezpośrednio związane z utworzeniem kierunku

23 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych)

6 mln zł – z przeznaczeniem na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.)

6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

350 tys. zł – wyposażenie dziekanatu

3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego.

8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych

RAZEM – ok. 47,85 mln zł

Szpital z dobrym wynikiem finansowy

O obecnej sytuacji szpitala oraz planach na przyszłość mówi dyrektor szpitala Zbigniew Hupało. -  Jesteśmy podmiotem usługowym, a obecne wyniki robią wrażenie. Od 2006 r. odnotowaliśmy stały wzrost przyjęć pacjentów. Mamy największy procentowy udział w kontraktowaniu lecznictwa szpitalnego w województwie, wynosi on 26 proc. (dla przykładu Gorzów Wlkp. 22 proc.). Szpital jest w dobrej sytuacji, ale borykamy się z kilkoma problemami – chodzi m.in. o warunki na niektórych oddziałach – mówił dyrektor. Jak podkreślił głównym celem jest podniesienie jakości leczenia. Celem jest przekształcenie szpitala w spółę prawa handlowego, uzyskanie statusu szpitala klinicznego oraz rozwój strategicznych dziedzin: onkologia, opieka nad matką i dzieckiem, leczenie urazów i inne. Wiele osób pyta po co szpital kliniczny? Celem jest podniesienie jakości i oferty szpitala poprzez podjęcie współpracy z lekarzami klinicystami, umożliwienie rozwoju nowych obszarów medycyny, rozwój nowoczesnych metod leczenia, zwiększenie przychodów szpitala m.in. z tytułu nowych zadań z zakresu naukowo-badawczego, dostęp do centralnych środków pomocowych z UE. - Nie czekamy na przekształcenie, przygotowujemy się do tego od dawna. Nastąpiła drobna reorganizacja obsługi administracyjno-technicznej. Chciałbym, aby ten szpital był dobrze prowadzony. Przygotowałem plan dotyczących nowych usług. Nowe plany wymagają jednak sporych zmian modernizacyjnych. Planujemy jako spółka prowadzić zadania komercyjne. Mam na myśli zabiegi z zakresu chirurgii, ortopedii, okulistyki, laryngologii czy urologii. Chcielibyśmy zwiększyć obszary komercyjne, w których już funkcjonujemy – mówił dyrektor.  

Jak podkreślał dyrektor, plan działania jest dość optymistyczny, ale realny. -  Nie mamy jako szpital misji. Ten szpital powinien być najlepszy w Polsce – to mój cel – powiedział dyrektor na zakończenie.  

Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony radnych, którzy pytali min. o przyszłość funkcjonowania spółki, o majątek szpitala, o ewentualne zmiany w ilości etatów w szpitalu. Na liczne zapytania odpowiadali rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński oraz dyrektor szpitala Zbigniew Hupało.  

Przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zobacz zprezentację

 

Razem dla Niepodległej!

11. listopada tradycyjnie obchodzić będziemy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Do wspólnego – radosnego świętowania Lubuszan zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. – Podziękujmy bohaterom tamtych dni za wolność, dziedzictwo i biało-czerwone symbole naszej Ojczyzny, którymi będziemy się z Wami tego dnia dzielić. Świętujmy razem rocznicę tego szczególnego, radosnego wydarzenia!  Wolność jest w nas!  Do wspólnego świętowania zapraszamy od godz. 11:30. Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godz. 12:00, na Placu Bohaterów Westerplatte.

W tym roku świętować będziemy pod hasłem „Wolność daje nam siłę tworzenia”. O godz. 11:30 zapraszamy do Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, na uroczyste otwarcie wystawy historycznej „Stefan GROT Rowecki” połączonej z rozpoczęciem IV Turnieju Szachowego z okazji Święta Niepodległości.   

Wystawa to historia życia i działalności wojskowo-politycznej Stefana GROTA Roweckiego – generała dywizji wojska polskiego, sztandarowego żołnierza polskiej legendy wolności, niezwykle utalentowanego dowódcy, patrioty, męża stanu, twórcy polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej. Będzie to niezwykły portret człowieka, który pokazał jak walczyć o niepodległość i bronić państwa polskiego, które jest dobrem najwyższym.  W obu uroczystościach udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.

O godz. 12:00, na Placu Bohaterów Westerplatte rozpoczną się oficjalne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Tuż po ich zakończeniu, o godz. 13:00 zapraszamy do wspólnego świętowania na zielonogórskim deptaku /skrzyżowanie Al. Niepodległości i ul. Kupieckiej/. W programie:

  • występ zespołu „TRIO SBJ” / Przemysław Szczotko, Albert Bezdziczek,  Rafał Jędruch/  - który zagra najsłynniejsze utwory patriotyczne w aranżacjach jazzowych
  • rozdawanie srebrnych orzełków, pinów i biało-czerwonych kotylionów
  • pokaz sprzętu wojskowego z 5. Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa
  • wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
  • warsztaty plastyczne tworzenia symboli narodowych dla najmłodszych
  • „Kawiarenka Niepodległość” – gorące napoje i degustacja babeczek świątecznych

 

 

Lubuscy uczniowie pokażą, jak trzymać formę!

O zdrowym stylu życia wiedzą wszystko. Tworzą nawet projekty edukacyjne o profilaktyce nadwagi i otyłości. Kto? Uczniowie lubuskich szkół, którzy wzięli udział w IX edycji programu „Trzymaj Formę!”. W czwartek 12 listopada br. o godz. 11.00 odbędzie się podsumowanie tegorocznej edycji programu. Podczas imprezy uczniowie spróbują zatańczyć niczym Michelle Obama, spotkają się z olimpijczykami i zjedzą zdrowy posiłek. Wydarzeniu patronuje Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która weźmie udział w wydarzeniu.

„Trzymaj Formę!” to wspólne dzieło Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. i Urzędu Marszałkowskiego. To program edukacyjny mający na celu profilaktykę nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Celem jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. I to właśnie uczniowie lubuskich szkół byli autorami projektów, które wzięły udział w konkursie. Rozstrzygnięcie tej całorocznej kampanii zaplanowano na czwartek 12 listopada br. na godz. 11.00. Impreza odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Oprócz wręczenia nagród autorom najlepszych projektów, w programie spotkania zaplanowano także spotkania ze sportowcami oraz… odrobinę aktywności. Zielonogórskie Cheerleaderki zachęcą uczestników spotkania do wzięcia udziału we wspólnym tańcu – na wzór Michelle Obama. Oczywiście nie zabraknie też zdrowego, witaminowego poczęstunku.

PROGRAM

11.00

Taneczne otwarcie w sportowym duchu – Cheerleaders Zielona Góra (Stelmet BC)

11.05

Otwarcie spotkania – Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

11.10

Wystąpienie lek. med. Dorota Konaszczuk, Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

11.15

Pokaz Szkoły Tańca Gracja

11.20

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – Elżbieta Anna Polak i  Dorota Konaszczuk

11.30

Pokaz Szkoły Tańca Gracja

11.35

Podsumowanie IX edycji Trzymaj Formę – Mirosława Boksz-Kąkalec, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

11.50

Pokaz akrobatyki sportowej – grupa trenera Sławomira Szlitera (UKS AS Zielona Góra)

12.05

Ekspresowe warsztaty taneczne – Cheerleaders Zielona Góra (Stelmet BC)

12.20

Pięciobój nowoczesny – dyscyplina dla każdego? – Marcin Horbacz (Olimpijczyk, 9-krotny medalista Mistrzostw Polski), Łukasz Klekot (Wicemistrz Europy)  (ZKS Drzonków)

12.30

Pokaz akrobatyki sportowej – grupa trenera Sławomira Szlitera (UKS AS Zielona Góra)

12.35

Pokaz tenisa stołowego – trener Paweł Sroczyński (ZKS Drzonków)

12.50

Zdrowy poczęstunek

 

 

Oświata "na plus"

Radni województwa przyjęli raport o „Stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2014/2015”.

Nie tylko w pełni spełniają nałożone na nie zadania, ale także wciąż rozszerzają swoją ofertę. To najkrótszy opis raportu podsumowującego wyniki osiągane przez jednostki oświatowe nadzorowane przez UMWL. W dokumencie skupiono się na pracy 8 podległych placówek, w skład których wchodzą: placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, szkoły i ośrodki resocjalizacyjne.

Głównym kryterium przyjętym do oceny ich działań były wyniki osiągane przez lubuskich uczniów. W zestawieniu skupiono się  na rezultatach uzyskanych przez dzieci i młodzież podczas egzaminów podsumowujących szkołę podstawową, gimnazjalną i ponadgimnazjalną.

W wymienionym gronie najcięższe zadanie czekało na uczniów podstawówek. Ci po raz pierwszy musieli zmierzyć się z egzaminem szóstoklasisty w nowej formule. Test składał się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była językowi polskiemu i matematyce, a druga wybranemu językowi obcemu. Lubuscy uczniowie poradzili sobie z nowym systemem i w testach zdobywali średnio 65 procent możliwych punktów.

Zdecydowanie mniejsze, choć także istotne zmiany czekały na maturzystów, którzy w części ustnej egzaminu z języka polskiego nie przedstawiali już prezentacji. Jej miejsce zajęły losowane pytania składające się tekstu i polecenia. Dodatkowo uczniowie musieli wybrać co najmniej jeden przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym.

Nowości nie zrobiły wrażenia na lubuskich maturzystach. Ci poradzili sobie z egzaminami uzyskując jedne z najlepszych wyników w skali kraju. W sumie zaliczonym testem mogło pochwalić się 76 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego (2 proc. więcej niż w 2014 r.).

Dodajmy, że w raporcie pozytywnie ocenione zostały także kwalifikacje kadry pedagogicznej. Podkreślono przede wszystkim wysokie kwalifikacje i doświadczenie nauczycieli.

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego:

1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,

2. Wojewódzki Ośrodek Medyczny w Gorzowie Wielkopolskim,

3. Biblioteka Pedagogiczna działająca w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego,

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze,

5. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze,

6. Medyczne Studium w Gorzowie Wielkopolskim,

7.  Młodzieżowy Ośrodek w Babimoście,

8.  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze.

 

Finanse zgodnie z planem

W uchwale budżetowej na 2015 r. dochody ustalono w wysokości 420 mln zł, wydatki natomiast 442 mln zł. Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 496,8 mln zł, z tego: dochody bieżące – 328,3 mln zł dochody majątkowe – 168,4 mln zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 258,7 mln zł, z tego: dochody bieżące – 168,8 mln zł, dochody majątkowe – 89,8 mln zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 52,08%.

W I półroczu 2015 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 83 mln zł, tj. do wysokości 525 mln zł. Zrealizowane zostały w kwocie 210 mln zł, co stanowi 40,03% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 311 mln zł i został zrealizowany w kwocie 131 mln zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - 71.810.541,67 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 49.139.675,93 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 22.670.865,74 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące - 57.757.060,78 zł (w tym kwota 447.023,43 zł dotyczy zwrotów dotacji),

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 933.736,63 zł,

4. wydatki na obsługę, długu publicznego - 1.197.850,41 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie 20.425.564,50 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 566.411,35 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 214.187.222,00 zł i został zrealizowany w kwocie 78.764.052,35 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 67.730.972,90 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 270.133,99 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec I półrocza br.  przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów: z tytułu wolnych środków - 32.454.557,26 zł, razem przychody - 32.454.557,26 zł.

Wykonanie rozchodów: spłata kredytów - 7.599.788,54 zł, razem rozchody - 7.599.788,54 zł.

Dochody i wydatki realizowane są zgodnie z uchwałą budżetową. Dochody są na bardzo dobrym poziomie – lepszym niż w ubiegłym roku. 

Najważniejsze inwestycje w tym zakresie:

- „Pyrnik – Klenica – etap I – odbudowa prawostronnego wały przeciwpowodziowego rzeki Odry” – 21,5 mln zł (PROW)

- Rzeka Biała Woda – etap I – odbudowa i rekonstrukcja rzeki  - 4,7 mln zł (PROW)

- „Zbiornik w Małomicach – mała retencja”  (PROW)

- „Odbudowa kanału Prostego – 992 tys. zł (PROW)

- Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100mb w centrum miasta Lubsko” – 656,7 tys. zł (LRPO)

- „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I – 526,8 tys. zł (LRPO)

Samorząd województwa nadal bardzo mocno inwestuje w transport i poprawę dostępności komunikacyjnej (36,42%). Najbardziej kosztochłonną inwestycją był zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie – 21,4 mln zł (POIiŚ). Największe wydatki bieżące dotyczyły organizacji przewozów regionalnych – ponad 20 mln oraz zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost – Warszawa i inne połączenia lotnicze 2,3 mln zł.

O połączeniach kolejowych lubuskich stolic z Berlinem

10 listopada br. radni województwa wysłuchali informacji na temat realizacji połączeń kolejowych lubuskich stolic z Berlinem. - Uzgodnienia z prezesem Przewozów Regionalnych są takie, że pilotażowo jedno połączenie bezpośrednie Berlin-Gorzów ma się znaleźć w rozkładzie jazdy 14 grudnia br. Zarząd województwa zwiększył na ten cel w budżecie województwa kwotę 400 tys. zł. Łącznie na tej linii jest 9 połączeń - poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

|Materiał odnośnie tych połączeń przygotował Departament Infrastruktury i Komunikacji. Prezentację omówił dyrektor departamentu Zdzisław Smoła. Niektórzy radni postulowali, żeby połączenie bezpośrednie Berlin-Gorzów przez Kostrzyn odbywało się z Krzyża, co miałoby zwiększyć obłożenie pasażerskie na tym odcinku, poprawiłoby też ekonomikę tego połączenia. Radni przyjęli informację do wiadomości.

 

Sytuacja finansowa jednostek ochrony zdrowia

10 listopada br. radni województwa wysłuchali sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek ochrony zdrowia - Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, za I półrocze 2015 r.

Jednostki w okresie od 1 stycznia br. do 30 czerwca br. ze swojej działalności osiągnęły łącznie stratę netto w wysokości 1 746 tys. zł, przy zatwierdzonym w planie na rok 2015 zysku oszacowanym na poziomie 984 tys. zł.

W poddanym analizie okresie spośród jedenastu jednostek ochrony zdrowia, dziewięć z nich wygenerowało dodatni wynik finansowy netto, są to:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu (1 147 tys. zł, przy zatwierdzonym w planie na rok 2015 zysku na poziomie 51 tys. zł),

- SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu (929 tys. zł, wobec zaplanowanego na rok 2015 wyniku finansowego na poziomie 0 zł),

- Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SPZOZ w Świebodzinie (919 tys. zł, wobec zaplanowanego na rok 2015 wyniku finansowego na poziomie 720 tys. zł),

- SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze (389 tys. zł, przy zatwierdzonym w planie na rok 2015 zysku na poziomie 215 tys. zł),

- SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim (373 tys. zł, przy zatwierdzonym w planie na rok 2015 wyniku finansowym na poziomie 0 zł),

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze (184 tys. zł, wobec zaplanowanego w roku 2015 wyniku finansowym na poziomie 0 zł),

- Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek (172 tys. zł, przy zatwierdzonym w planie na rok 2015 zysku na poziomie 3 tys. zł),

- SPZOZ „MEDKOL” w Zielonej Górze (131 tys. zł, wobec zaplanowanego na rok 2015 zysku w wysokości 95 tys. zł),

- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (14 tys. zł, przy zatwierdzonym w planie na rok 2015 wyniku finansowym na poziomie 0 zł).

Ujemny wynik finansowy netto wystąpił w pozostałych dwóch jednostkach, a mianowicie w:

- Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze oraz  SPZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim.

W stosunku do planu finansowego przyjętego na rok 2015 (335 362 tys. zł) jednostki łącznie zrealizowały przychody netto ze sprzedaży na poziomie 48,31% i wyniosły one 161 999 tys. zł.

W analizowanym okresie jednostki ochrony zdrowia poniosły koszty działalności operacyjnej w wysokości 172 971 tys. zł i w stosunku do planu na rok 2015 (350 692 tys. zł) wynoszą 49,32%.

Pozostałe przychody operacyjne Jednostek w badanym okresie ukształtowały się na poziomie 11 264 tys. zł i stanowiły 57,12% zaplanowanych na 2015 rok przychodów w tej pozycji (19 720 tys. zł) natomiast pozostałe koszty operacyjne dla wszystkich Jednostek wyniosły 1 526 tys. zł i stanowiły 76,38% planowanych kosztów operacyjnych w roku 2015 (1 998 tys. zł).

Uwzględniając poziom pozostałych przychodów operacyjnych Jednostek oraz pozostałych kosztów operacyjnych, o których mowa powyżej, łącznie placówki odnotowały stratę z działalności operacyjnej w kwocie 1 234 tys. zł, wobec zaplanowanego na rok 2015 osiągnięcia zysku na kwotę 2 392 tys. zł.

W poddawanym analizie okresie, przychody finansowe osiągnięte przez jednostki wyniosły 162 tys. zł, co stanowi 33,26% planu finansowego obowiązującego na rok 2015 (487 tys. zł) natomiast wartość kosztów finansowych ukształtowała się na poziomie 672 tys. zł, co stanowi 35,61% planu rocznego (1 887 tys. zł).

Jednostki łącznie odnotowały stratę z działalności gospodarczej w wysokości 1 744 tys. zł.

 

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury

10 listopada br. radni województwa wysłuchali informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Informacja dotyczy lubuskich wojewódzkich samorządowych instytucji kultury: Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. oraz Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.843 tys. zł i zostały wykonane w 51,59 %. Przychody netto ze sprzedaży produktów w wys. 2.796 tys. zł wykonano w 51,22 %. i są wynikiem uzyskania wyższych przychodów (ponad 50% wskaźnika czasowego planu) w Lubuskim Teatrze (większe wpływy ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń), w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. (większe wpływy z wynajmu sal), w Muzeum Etnograficznym (większe wpływy z organizowanych lekcji i warsztatów oraz ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum), w Filharmonii Zielonogórskiej (większe wpływy z wynajmu sal w I półroczu), oraz w Regionalnym Centrum Animacji Kultury (większość imprez zleconych została zaplanowana w pierwszej połowie 2015 r.). Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów zostały wykonane w 66,67 %. Wyższe przychody (ponad 50% wskaźnika czasowego planu) od zakładanych uzyskane zostały w Muzeum Etnograficznym w wyniku prowadzonego handlu detalicznego w sklepiku muzealnym (sprzedaż pamiątek, słodyczy).

Poniesione koszty działalności operacyjnej wyniosły 20.059 tys. zł i zostały wykonane w 49,72 %. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 17.068 tys. zł i zostały wykonane w 52,56%. Przychody te obejmują przede wszystkim otrzymane dotacje podmiotowe i celowe. Wyższe przychody (ponad 50% wskaźnika czasowego planu) dotyczą otrzymania zwiększonej dotacji podmiotowej Ministra Kultury na realizację koncertów (współprowadzonej Filharmonii Zielonogórskiej), zwiększonej dotacji podmiotowej województwa na dokonanie ustawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze i Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz darowizn i dopłat do zrealizowanych zadań statutowych w Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wlkp.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 105 tys. zł i zostały wykonane w 60,69 %. Przychody finansowe wyniosły 7 tys. zł i zostały wykonane w 1,69 %. Przychody te obejmują m.in. odsetki od należności, dodatnie różnice kursowe walut i są nie do przewidzenia.

Koszty finansowe wyniosły 68 tys. zł i zostały wykonane w 66,02 %. Wyższe koszty (ponad 50% wskaźnika czasowego planu) dotyczą zapłaconych odsetek od korekty finansowej nałożonej przez LRPO  do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”, kosztów obsługi kredytu zaciągniętego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, oraz ujemnych różnic kursowych związanych z realizacją czeku przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.

Osiągnięto stratę netto w wysokości 314 tys. zł. Wynika to ze straty poniesionej w instytucjach kultury (Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.) w łącznej wysokości 760 tys. zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Stan należności na 30 czerwca br. wyniósł 1.944 tys. zł i uległ zwiększeniu o 46,83 % w stosunku do stanu na początek okresu. Stan zobowiązań na 30 czerwca br. wyniósł 23.101 tys. zł i uległ zwiększeniu o 6,01 % w stosunku do stanu na początek okresu.

 

Lubuskie stawia na innowacje

Zarząd województwa podczas posiedzenia 3 listopada br. przyjął projekt Programu Rozwoju Innowacji do 2020 roku. Teraz projekt ten trafi  do konsultacji społecznych, których celem jest poznanie i zebranie opinii oraz propozycji na temat zapisów dokumentu.

Program Rozwoju Innowacji (PRI) jest dokumentem stanowiącym odpowiedź na wyzwania jakie przed przedsiębiorcami, sektorem nauki i instytucjami otoczenia biznesu, jak i samorządem regionalnym stawia nowy okres programowania 2014-2020. Są one związane z nowym podejściem do polityki innowacyjnej, opartym na identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu w  ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Program powstał w wyniku dwuletniego procesu rozpoczętego identyfikacją obszarów inteligentnej specjalizacji regionu w roku 2014 i kontynuowanego w ramach prac nad zapisami samego Program Rozwoju Innowacji w roku 2015.

Efektem wdrożenia PRI powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji regionu. Będą one osiągnięte zarówno poprzez zwiększanie wartości dodanej w sektorach tradycyjnie obecnych w regionie, jak i poprzez inwestycje w rozwój nowych, innowacyjnych i dynamicznie się rozwijających branż.

Województwo lubuskie będzie posiadało trzy obszary specjalizacji:

 I.  Zielona Gospodarka

Specjalizacja obejmuje:

 • Technologie środowiskowe, w tym m.in. produkty, procesy technologiczne, usługi, koncepcje działania, które powodują mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego.
 • Biogospodarkę, obejmującą wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w różnej formie.
 • Wysoko zaawansowane usługi środowiskowe, komplementarne w stosunku do obszaru technologicznego, obejmujące przede wszystkim usługi laboratoryjne oraz projektowe.
 • Inne branże wspomagające, takie, jak: sektor ICT, przemysł metalowy świadczący usługi dla obszaru technologii i usług środowiskowych, procesy logistyczne.

 II. Zdrowie i jakość życia

Specjalizacja obejmuje:

 • Rozwój metod leczenia na bazie technologii medycznych oraz aparatury medycznej.
 • Wysoko zaawansowane usługi medyczne obejmujące przede wszystkim profilaktykę i rehabilitację.
 • Turystykę zdrowotną połączoną z innymi działaniami takimi, jak: sport, rekreacja i wypoczynek.
 • Zdrową, bezpieczną żywność (również produkty regionalne) od wytwarzania poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i rynkach zagranicznych (eksport).
 • Branże powiązane takie, jak: sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne (np. dystrybucja i magazynowanie itp.).

 III.  Innowacyjny przemysł

Specjalizacja obejmuje:

 • Przemysł ICT (Technologie informacyjno – komunikacyjne), obejmujący inteligentne media i infotainment, Internet rzeczy, inteligentne technologie przemysłowe, zabezpieczenie wrażliwych danych.

Do pobrania:

- Projekt Programu Rozwoju Innowacji

- Formularz zgłaszania uwag

 

 

Bieg Jeża: biegniesz i pomagasz

Już po raz trzeci w Zielonej Górze odbędzie się Bieg Jeża. Impreza sportowa, której celem jest zbiórka darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt odbędzie się 14 listopada br. o 10.30 w Parku Tysiąclecia. Pomysł zrodził się z potrzeby pomocy podopiecznym zielonogórskiego schroniska. Uczestnicy biegu nie wnoszą opłaty wpisowej. Organizatorzy proszą, aby w ramach wpisowego przynieść artykuły potrzebne w schronisku: karma w puszkach, karma sucha, koce, ręczniki, smycze, zabawki. Do udziału w biegu zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.   

Pomysł na zorganizowanie akcji narodził się trzy lata temu. Wydarzenie pierwotnie odbyło się w Dzień Jeża, dlatego też organizatorzy postanowili wybrać to zwierzę na patrona biegu.

Trasa biegu liczy 3 km. - Trasa nie jest trudna, ale jeśli nie czujesz się na siłach – można ten dystans przespacerować np. ze swoim czworonogiem - podkreślają organizatorzy. Ratownicy medyczni będą czuwać nad bezpieczeństwem zawodników, a uczniowie Medycznego Studium Zawodowego zajmą się dziećmi biegających rodziców. Zapisy na bieg rozpoczną się po godzinie 10:00.

W biegu nikt nie wygrywa, wygrywają wszyscy – ogromną wdzięczność bezdomnych zwierzaków oraz satysfakcję z pokonanego dystansu! Aby uczynić ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym organizatorzy zachęcają wszystkich do przebrania się. I tych małych i tych dużych. Najciekawsze i najśmieszniejsze przebrania będą nagradzane. 

 

 

Zagłosuj na lubuskie hity turystyczne

Narodowy Portal Turystyczny – Polska Travel wytypował po 5 atrakcji z każdego województwa, które ze względu na największy potencjał przyciągania ruchu turystycznego można traktować jako flagowe. Głosując za pośrednictwem serwisu www.polska.travel możemy wybrać turystyczny hit województwa lubuskiego. Na lubuskich kandydatów głosować można do 15 listopada!

Od 1-go do 15-go listopada głosujemy na Top 5 atrakcji turystycznych w województwie LUBUSKIM:

Międzyrzecki Rejon Umocniony

Największe w Europie pozostałości fortyfikacji, jeden z najciekawszych historycznych obiektów militarnych. Militarny system umocnień wzmocniony zaporami, zbudowany został przez Niemców w latach 1934–1944 dla obrony wschodniej granicy. Zaliczany jest po Linii Maginota do najciekawszych europejskich kompleksów fortyfikacyjnych.  W podziemiach betonowych umocnień zimuje ponad 30 tys. nietoperzy należących do 12 gatunków. Z tego względu na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego utworzony został rezerwat nietoperzy.

Park Dinozaurów Nowiny Wielkie

Założony został w 2007 roku we wsi Nowiny Wielkie przez właściciela mieszczącej się w tej miejscowości pracowni plastycznej, która zajmuje się produkcją modeli z żywicy poliestrowej i włókna szklanego, między innymi naturalnej wielkości prehistorycznych gadów zamawianych przez parki rozrywki. Odwiedzający Park Dinozaurów Nowiny Wielkie mogą obejrzeć ponad 40 modeli praszczurów, płazów, gigantycznych owadów, tygrysów szablozębnych i innych gatunków żyjących przed milionami lat na ziemi.

Park Mużakowski – UNESCO

Jeden z najbardziej rozległych europejskich zabytkowych parków krajobrazowych liczący około 700. hektarów powierzchni. Rozciąga się na naturalnie urozmaiconych terenach po obu stronach granicznej rzeki Nysa Łużycka, która rozcina przełomem potężną morenę czołową, nazwaną Łukiem Mużakowa. Większa część tego zabytkowego zespołu parkowego, znajduje się po stronie polskiej, w granicach gminy Łęknica. W obrębie historycznego parku zlokalizowane jest dawne graniczne przejście drogowe z Niemcami Łęknica – Bad Muskau. Polska część parku uznana została w 2004 roku za pomnik historii. W tym samym roku Park Mużakowski wpisany został na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako jedno z najwybitniejszych dzieł europejskiej architektury ogrodowej dziewiętnastego stulecia.

Park Narodowy Ujście Warty

Jest polskim parkiem narodowym z najkrótszą historią. Powstał w 2001 roku w miejsce istniejącego od 1977 roku rezerwatu przyrody Słońsk po dołączeniu części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Położony jest w historycznej delcie ujścia Warty do Odry, na wschód od granicznego miasta Kostrzyn nad Odrą. Stanowi unikatowy obszar podmokły, będący jednym z najważniejszych pod względem ornitologicznym miejsc w kraju i największych rezerwatów ptactwa wodnego i błotnego w Europie. Jego powierzchnia wynosi ponad 8 tys. hektarów, a powierzchnia otuliny ponad 10 tys. hektarów. Flora parku liczy około pięciuset gatunków, istnieje 60 zbiorowisk roślinnych.

Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą

Największy obecnie na starym kontynencie festiwal muzyczny. Organizowany na przełomie lipca i sierpnia od 1995 roku w Kostrzynie nad Odrą. Od 2004. rokrocznie bierze w nim udział po kilkaset tysięcy uczestników nie tylko z Polski, ale też z Niemiec, Europy Zachodniej i byłych krajów Związku Radzieckiego. W rekordowych latach frekwencja na festiwalu osiągała poziom niemal taki, ilu mieszkańców liczy cały region lubuski. Barwnemu tłumowi tworzącemu niepowtarzalną atmosferę, koncertom artystów, niezwykłemu przekrojowi stylów, kultur i subkultur towarzyszy bardzo czytelne przesłanie: Stop przemocy, stop narkotykom, miłość, przyjaźń i muzyka.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?