poniedziałek, 30 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.225.2015                                                                                Zielona Góra, 30.11.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 225

 

 

 

 

Geopark Łuk Mużakowa na liście UNESCO

Łęknica ma już drugą atrakcję „sygnowaną" przez UNESCO. Geopark Łuk Mużakowa został właśnie opatrzony znakiem UNESCO! W Paryżu odbyła się sesja Ogólnej Konferencji UNESCO, podczas której wyróżniono najwspanialsze geoparki świata, które należą do sieci geoparków europejskich i światowych. Na obszarze Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa" wytyczona została ścieżka geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina, idealnie wykorzystująca wyjątkowe w skali kraju walory do rozwoju geoturystyki.

Geopark, którego częścią jest ścieżka, zajmuje teren jednej z najlepiej ukształtowanych moren czołowych w Europie Środkowej – przepięknego Łuku Mużakowskiego. Ponadto w XIX i XX wieku był to obszar wyjątkowo intensywnej działalności wydobywczej węgla brunatnego, czego efektem jest największe w Polsce „pojezierze antropogeniczne", czyli około 110 zbiorników pokopalnianych, których wody mają różną barwę, zależną od składu chemicznego. Rejon Łuku Mużakowskiego umożliwia obejrzenie wielu stanowisk geologicznych, w tym odsłoniętych trzeciorzędowych warstw ziemi, głazów narzutowych, wydm śródlądowych, źródlisk wód żelazowo-siarkowych oraz wychodni węgla brunatnego.

Przypomnijmy, że od 2004 r. na innej prestiżowej liście UNESCO, światowego dziedzictwa, figuruje już Park Mużakowski. Polska część parku zarządzana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ostatnich latach Park odwiedza coraz więcej turystów. 

Zachodnia część parku z ośrodkiem rezydencjonalnym leży po stronie niemieckiej na terenie miasta Bad Muskau. Wschodnia część leży po stronie polskiej na terenie miasta Łęknica. Powierzchnia całego założenia wynosi 728 ha, części zachodniej - 206 ha, części wschodniej - 522 ha. Park leży na zróżnicowanym wyskościowo terenie moreny czołowej zwanej Łukiem Mużakowa. Jest to klasyczny park krajobrazowy, jedno z czołowych dzieł europejskiej sztuki ogrodowej XIX w. Inicjatorem budowy parku, jak i jego twórcą był książe Hermann von Pückler-Muskau, właściciel dóbr Muskau, literat, a zarazem propagator i teoretyk ogrodnictwa krajobrazowego.

 

 

 

Szpital w Gorzowie Wlkp.: Zespół oceni dwa lata spółki

27 listopada 2015 r. Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. Tematem spotkania była bieżąca sytuacja lecznicy. Podczas spotkania ustalono, że zostanie powołany specjalny zespół, który sprawdzi funkcjonowanie lecznicy w formie spółki w ostatnich dwóch latach.

Zarówno marszałek, jak i przedstawiciele związków zgodnie doszli do wniosku, że pod dwóch latach działalności gorzowskiego Szpitala w formie spółki potrzebna jest ocena funkcjonowania lecznicy. W tym celu zostały podjęte działania zmierzające go powołania specjalnego zespołu, który zajmie się analizą i oceną najistotniejszych obszarów działalności Szpitala.

W skład zespołu wejdą pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia, Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Biura Audytu i Kontroli, Rady Nadzorczej, związków zawodowych działających w Szpitalu. Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się w Szpitalu w Gorzowie Wlkp. 9 grudnia br.

 


Harmonogram konkursów RPO-L2020 - 730 mln zł do wzięcia!

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. - Wiele konkursów odbędzie się jeszcze szybciej niż wstępnie planowano, w niektórych przypadkach zwiększono także środki. W nowym roku beneficjenci będą mogli złożyć wnioski aż w 43 konkursach na łączną kwotę ponad 730 mln zł – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Chcemy by Lubuszanie jak najszybciej mieli dostęp do unijnych środków i mogli realizować kolejne inwestycje. Pieniądze muszą trafić na rynek możliwie szybko, to wzmocni lubuską gospodarkę - dodaje marszałek.
W związku z decyzjami zarządu już w marcu przyszłego roku ruszą pierwsze nabory w konkursach dla przedsiębiorców. Firmy będą mogły ubiegać się m.in. o dofinansowanie projektów w zakresie badań i innowacji, a także tak zwanych voucherów na innowacje. Od tego terminu ogłoszone zostaną także nabory na projekty inwestycyjne dla firm.

Już w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie m.in. e- zdrowia, poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, zaplanowano także konkursy w zakresie edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy harmonogram

 

RPO-L2020: 128 mln zł w ramach 9 konkursów

Do końca 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 zamierza ogłosić jeszcze 9 konkursów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 128,4 mln zł (w tym 79,5 mln zł z EFRR oraz 48,9 mln zł z EFS). 25 listopada zarząd województwa przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów. Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz programy aktywnej integracji.

Ogłoszenia o naborze wniosków zostaną zamieszczona na stronie internetowej 30 listopada 2015 r. natomiast nabory projektów rozpoczną się 31 grudnia 2015 r.

Konkursy dotyczyć będą takich obszarów jak:

 1. Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 40.000.000, zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 29.04.2016 roku.
 2. Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. na kwotę dofinansowania 14.150.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 31.03.2016 roku.
 3. Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 30.06.2016 roku.
 4. Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach). Nabór projektów przewidziano do 01.02.2016 roku.
 5. Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty na kwotę dofinansowania 7.500.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych zawierające kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadząc do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
 6. Działania 7.5 Usługi społeczne na kwotę dofinansowania 3.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, starszych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
 7. Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na kwotę dofinansowania 28.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą świadczenie usług dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej a także tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Nabór projektów przewidziano do 19.01.2016 roku.
 8. Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 3.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Nabór projektów przewidziano do 29.02.2016 roku.
 9. Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 12.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

piątek, 27 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.224.2015 Zielona Góra, 27.11.2015 r.Newsletter nr 224


Lubuskie z nagrodą za najlepsze stoisko na TT Warsaw!
Małe na mapie, ale niezwykle bogate w atrakcje - województwo lubuskie swoje atuty pokazuje podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2015 i robi to na tyle skutecznie, że w głosowaniu dziennikarzy otrzymało tytuł "HOMO TURISTICUS" za najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko. - Po raz kolejny pokazaliśmy, że Lubuskie ma potencjał. Kraina winem i miodem płynąca przyciąga jak magnes - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
W imprezie, która potrwa do 28 listopada, udział bierze 450 wystawców z blisko 50 krajów całego świata. Na lubuskim stoisku swoją ofertę promują gminy zainteresowane rozwojem turystyki w naszym regionie. Swoich przedstawicieli na targi wysłały samorządy m.in. z Krosna Odrzańskiego, Lubska, Dobiegniewa oraz Strzelec Krajeńskich. Województwo lubuskie oraz pozostałe gminy, które przekazały materiały promowali przedstawiciele Wydziału Przedsiębiorczości UMWL.
Na targach obecne są nie tylko kraje, ale również regiony, hotele, uzdrowiska, obiekty konferencyjne, spa, przewoźnicy i biura podróży. W tym gronie swoje produkty prezentują również lubuskie winnice: Winnica St. Vincent, Stara Winna Góra, a także pole golfowe Kalinowe Pola, Spa Afrodyta z Ośna Lubuskiego oraz Pałac Wiechlice. Dużym zainteresowaniem cieszą się degustacje: win, nalewek i przetworów mięsnych. Zwiedzający są zainteresowani też Lubuskim Szlakiem Wina i Miodu.
Targi trwają łącznie 3 dni i rozpoczęły się wczoraj (26.11). Czwartek był poświęcony na uroczyste otwarcie imprezy oraz spotkania profesjonalistów z branży turystycznej. Dziś i jutro to czas dla indywidualnych zwiedzających. Na stoiskach odbywają się pokazy taneczne i muzyczne. W targach obok Lubuskiego wystawiają się takie kraje jak: Gruzja, Japonia, Maroko, Izrael, Iran, Włochy, Albania, Serbia, Czarnogóra, Malezja.

Szpital w Gorzowie Wlkp.: Zespół oceni dwa lata spółki
27 listopada 2015 r. Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. Tematem spotkania była bieżąca sytuacja lecznicy. Podczas spotkania ustalono, że zostanie powołany specjalny zespół, który sprawdzi funkcjonowanie lecznicy w formie spółki w ostatnich dwóch latach.
Zarówno marszałek, jak i przedstawiciele związków zgodnie doszli do wniosku, że pod dwóch latach działalności gorzowskiego Szpitala w formie spółki potrzebna jest ocena funkcjonowania lecznicy. W tym celu zostały podjęte działania zmierzające go powołania specjalnego zespołu, który zajmie się analizą i oceną najistotniejszych obszarów działalności Szpitala.
W skład zespołu wejdą pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia, Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Biura Audytu i Kontroli, Rady Nadzorczej, związków zawodowych działających w Szpitalu. Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się w Szpitalu w Gorzowie Wlkp. 9 grudnia br.

Harmonogram konkursów RPO-L2020 - 730 mln zł do wzięcia!
Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. - Wiele konkursów odbędzie się jeszcze szybciej niż wstępnie planowano, w niektórych przypadkach zwiększono także środki. W nowym roku beneficjenci będą mogli złożyć wnioski aż w 43 konkursach na łączną kwotę ponad 730 mln zł – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
- Chcemy by Lubuszanie jak najszybciej mieli dostęp do unijnych środków i mogli realizować kolejne inwestycje. Pieniądze muszą trafić na rynek możliwie szybko, to wzmocni lubuską gospodarkę - dodaje marszałek.
W związku z decyzjami zarządu już w marcu przyszłego roku ruszą pierwsze nabory w konkursach dla przedsiębiorców. Firmy będą mogły ubiegać się m.in. o dofinansowanie projektów w zakresie badań i innowacji, a także tak zwanych voucherów na innowacje. Od tego terminu ogłoszone zostaną także nabory na projekty inwestycyjne dla firm.
Już w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie m.in. e- zdrowia, poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, zaplanowano także konkursy w zakresie edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowy harmonogram

RPO-L2020: 128 mln zł w ramach 9 konkursów
Do końca 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 zamierza ogłosić jeszcze 9 konkursów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 128,4 mln zł (w tym 79,5 mln zł z EFRR oraz 48,9 mln zł z EFS). 25 listopada zarząd województwa przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów. Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz programy aktywnej integracji.
Ogłoszenia o naborze wniosków zostaną zamieszczona na stronie internetowej 30 listopada 2015 r. natomiast nabory projektów rozpoczną się 31 grudnia 2015 r.
Konkursy dotyczyć będą takich obszarów jak:
1. Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 40.000.000, zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 29.04.2016 roku.
2. Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. na kwotę dofinansowania 14.150.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 31.03.2016 roku.
3. Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 30.06.2016 roku.
4. Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach). Nabór projektów przewidziano do 01.02.2016 roku.
5. Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty na kwotę dofinansowania 7.500.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych zawierające kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadząc do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
6. Działania 7.5 Usługi społeczne na kwotę dofinansowania 3.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, starszych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
7. Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na kwotę dofinansowania 28.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą świadczenie usług dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej a także tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Nabór projektów przewidziano do 19.01.2016 roku.
8. Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 3.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Nabór projektów przewidziano do 29.02.2016 roku.
9. Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 12.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.


Świebodziński LORO coraz bliżej przekształcenia
Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 24 listopada br. przyjął treść aktu przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Lubuskie Centrum Ortopedii. LORO to jednej z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Przekształcenie to szansa na dalszy rozwój jednostki.
Sejmik Województwa Lubuskiego 7 września podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dra Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonanie uchwały powierzono zarządowi województwa. Ten działając na podstawie ustawy o działalności leczniczej rozpoczął przekształcenie jednostki.
Po dokonaniu zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiot leczniczy w formie spółki prawa handlowego stanowić będzie odrębny podmiot prawa, którego funkcjonowanie będzie regulował kodeks spółek handlowych. Spowoduje to efektywniejsze wykorzystanie potencjału placówki. Wpłynie na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla pacjentów zarówno ubezpieczonych, jak też komercyjnych, a także da możliwość utworzenia nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Możliwe będzie wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych, w tym również komercyjnych, w celu dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego i województw ościennych. Przekształcenie jednostki pozwoli także na uzyskanie dostępu do dodatkowych źródeł przychodów np. ze świadczeń komercyjnych. Spółka będzie mogła także pozyskiwać inwestorów, którzy dokapitalizują ją w postaci np. sprzętu lub w formie pieniężnej, co umożliwi w dłuższej perspektywie realizację wysokospecjalistycznych procedur.
Przekształcenie LORO oznacza także wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci Zamku przylegającego bezpośrednio do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych. W opinii Dyrekcji Ośrodka koncepcja umiejscowienia działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części Zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20% przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. Ponadto dzięki usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich oddziałów, niezbędnych do kompleksowej obsługi pacjentów oraz leczeniu przypadków pilnych, LORO stanie się w pełni nowoczesnym Ośrodkiem, leczącym zarówno pacjentów komercyjnych, jak i ubezpieczonych w jednym miejscu.
Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Obejmuje opieką zarówno dzieci jak dorosłych, wykonując rocznie blisko 2000 skomplikowanych operacji, rekonstrukcji ortopedycznych narządu ruchu w tym skrzywień kręgosłupa, endoprotezoplastyki stawów, chirurgii kolana oraz ręki. LORO posiada II stopień referencji dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług i doświadczonej kadrze medycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
Do zadań Ośrodka należą w szczególności:
a) sprawowanie specjalistycznej opieki stacjonarnej w zakresie ortopedii dziecięcej i rehabilitacji dzieci ze schorzeniami narządu ruchu oraz ortopedii dorosłych i rehabilitacji dorosłych,
b) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie schorzeń narządu ruchu,
c) prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki i elektrodiagnostyki,
d) prowadzenie rehabilitacji leczniczej w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii,
e) wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego,
f) orzekanie o stanie zdrowia,
g) prowadzenie działalności medycznej, organizacyjnej oraz programowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo-leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia,
h) organizowanie kształcenia pracowników medycznych,
i) prowadzenie prac naukowych w zakresie ortopedii i rehabilitacji,
j) wykonywanie działań wynikających z odrębnych przepisów,
k) wykonywanie innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów,
l) umożliwianie działalności szkolno-wychowawczej pacjentom przebywających w LORO SP ZOZ,
m) wykonywanie działań obronnych w czasie pokoju, w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny.
Obecnie Szpital w Świebodzinie funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego. Jednostka znajduje się w dobrej kondycji finansowej - od kilku lat wypracowuje dodatni wynik finansowy – w 2013 r. 1,9 mln zł, natomiast w 2014 r. 4,1 mln zł. Obecnie w Szpitalu pracuje 106 pracowników (48 na podstawie umowy o pracę, 58 na podstawie kontraktu). Od 2010 r. kontrakt LORO wzrósł niemal dwukrotnie (2010 r. – 13,4 mln zł, 2011 r. – 13,6 mln zł, 2012 r. – 15,2 mln zł, 2013 r. – 17,5 mln zł, 2014 r. – 21,4 mln zł, 2015 r. – stan na czerwiec, przed negocjacjami – 17,3 mln zł).


Kolejne inwestycje w gorzowskim szpitalu – nowy Blok Operacyjny otwarty
Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego, remont laboratoriów i podpisanie kontraktu na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To tylko kilka z wielu inwestycji przeprowadzonych ostatnio w Wielospecjalistycznym Szpitala Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Do wspomnianej listy od dziś (24.11) można dodać zmodernizowany i właśnie otwarty Blok Operacyjny.
Chociaż cały projekt związany rozbudową i modernizacją Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie kosztował ponad 9 mln złotych, to szpital z własnego budżetu musiał dołożyć do inwestycji tylko 1,75 mln zł. Reszta kwoty (85%) to dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki inwestycji, którą wykonała firma Climamedic z podwarszawskich Reguł, szpital dysponuje obecnie 9 nowoczesnymi i w pełni wyposażonymi salami operacyjnymi.
Nowy blok został zbudowany przy użyciu nowoczesnych technologii. Obszar o powierzchni 1100 metrów sześciennych wyposażono w zintegrowany system zarządzania salą operacyjną oraz myjnie, szafy, zegary, lampy operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, a także negatoskopy analogowo-cyfrowe. Przy projektowaniu inwestycji sporo miejsca poświęcono również jak najlepszym rozwiązaniom technicznym. Oddzielono newralgiczne ciągi komunikacyjne: ruch pacjentów, personelu, materiałów czystych, pooperacyjnych i odpadów medycznych. Dzięki modernizacji Bloku Operacyjnego podniesie się jakość świadczonych w szpitalu usług medycznych, poprawią się warunki pracy personelu, a wzrośnie liczba wykonywanych zabiegów.
Nowością na bloku jest możliwość archiwizacji działań zespołów operacyjnych i zastosowania telemedycyny. Podczas sympozjów i konferencji wszystkie czynności lekarzy, anestezjologów i instrumentariuszek za sprawą systemu kamer, monitorów, głośników, mikrofonów i rzutników będzie można obserwować w salach dydaktycznych znajdujących się na terenie szpitala i poza nim. Ponadto, zmodernizowany i przebudowany Blok Operacyjny będzie stanowić bazę dydaktyczną dla studentów kierunków medycznych (w tym tego utworzonego w strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego). To znaczy, że po ukończeniu studiów absolwenci medycyny mogą kontynuować specjalizację m.in. w strukturach gorzowskiego szpitala. Sale operacyjne wyposażone w kamery dają możliwość rozpoczęcia szkoleń rezydentów, lekarzy specjalistów i studentów kierunków medycznych na najwyższym europejskim poziomie. Projekt ma powstrzymać odpływ najzdolniejszych uczniów do województw ościennych.
Nowy Blok Operacyjny w przyszłości stworzy możliwość rozbudowy i przeniesienia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizacji i powiększenia Centralnej Sterylizatorni, a także utworzenia nowej powiększonej Izby Przyjęć.
Rozbudowa Bloku Operacyjnego jest jedną ze sztandarowych inwestycji gorzowskiego Szpitala. Wpisana została w Strategię Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na lata 2014-2020. Jej „motorem" było stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne lecznictwo zabiegowe i postęp w medycynie.


O autyzmie na UZ-ecie
Kiedyś obłożony wieloma mitami, dziś znany i rozumiany coraz lepiej. Każdego roku powiększa się liczba osób, mających styczność z autyzmem. Nadal potrzebne są jednak akcje edukacyjne w tym zakresie. Jedną z takich inicjatyw jest szkolenie „Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi" organizowane na Uniwersytecie Zielonogórskim, a objęte honorowym patronatem przez marszałek Elżbietę Annę Polak.
Spotkanie organizowane przez wrocławskie Centrum Hiperbaryczne Concept skupi się na kilku podstawowych kwestiach. Rodzice, nauczyciele i specjaliści będą mogli dowiedzieć się m.in. jakie problemy zdrowotne towarzyszą osobom zmagającym się autyzmem. Sporo miejsca zostanie poświecono temu, jak ważne jest systematyczne leczenie choroby u dzieci oraz jakie terapie można zastosować. Uczestnicy zapoznają się także z systemami wsparcia osób chorujących na autyzm.
Istotny punkt szkolenia będzie stanowiło przedstawienie metody hiperbarii tlenowej, której objaśnieniem zajmie się dr Anna Kostiukow. Wspomniana metoda to innowacyjne rozwiązanie, służące leczeniu odchyleń rozwojowych u dzieci. Dotychczasowe badania i doświadczenia związane z hiperbarią tlenową pokazują, że większość chorych poprawia swoje funkcjonowanie w zakresie m.in. interakcji społecznych, budowania więzi z najbliższymi, utrzymywania kontaktu wzrokowego, wzrostu umiejętności komunikacyjnych, redukcji agresji i poprawy koncentracji.
Ilość osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 372 099.
Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

czwartek, 26 listopada 2015

Zielona Góra bez barierPrezydent Miasta Zielona Góra - Janusz Kubicki oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Integracji pragną poinformować, iż 1 grudnia 2015 roku (wtorek) o
godzinie 12.00
w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze im. Leona Kruczkowskiego  przy Al.
Niepodległości 3/5 odbędzie się VIII Gala Konkursu Urbanistycznego "Zielona
Góra Bez Barier 2015".

Podczas uroczystości zostanie rozstrzygnięty konkurs urbanistyczny, który
dotyczy przestrzeni i obiektów publicznych przystosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnością  na terenie miasta Zielona Góra oraz wręczenie nagrody
Laureatowi "Zielonogórski Anioł Roku 2015".

Galę uświetnią artystyczne występy aktorów Teatru Lubuskiego w
przedstawieniu teatralnym. Wstęp dla osób z zaproszeniami.


Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.223.2015

Zielona Góra, 26.11.2015 r.Newsletter nr 223Harmonogram konkursów RPO-L2020 - 730 mln zł do wzięcia!
Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. - Wiele konkursów odbędzie się jeszcze szybciej niż wstępnie planowano, w niektórych przypadkach zwiększono także środki. W nowym roku beneficjenci będą mogli złożyć wnioski aż w 43 konkursach na łączną kwotę ponad 730 mln zł – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
- Chcemy by Lubuszanie jak najszybciej mieli dostęp do unijnych środków i mogli realizować kolejne inwestycje. Pieniądze muszą trafić na rynek możliwie szybko, to wzmocni lubuską gospodarkę - dodaje marszałek.
W związku z decyzjami zarządu już w marcu przyszłego roku ruszą pierwsze nabory w konkursach dla przedsiębiorców. Firmy będą mogły ubiegać się m.in. o dofinansowanie projektów w zakresie badań i innowacji, a także tak zwanych voucherów na innowacje. Od tego terminu ogłoszone zostaną także nabory na projekty inwestycyjne dla firm.
Już w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie m.in. e- zdrowia, poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, zaplanowano także konkursy w zakresie edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowy harmonogram

RPO-L2020: 128 mln zł w ramach 9 konkursów
Do końca 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 zamierza ogłosić jeszcze 9 konkursów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 128,4 mln zł (w tym 79,5 mln zł z EFRR oraz 48,9 mln zł z EFS). 25 listopada zarząd województwa przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów. Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz programy aktywnej integracji.
Ogłoszenia o naborze wniosków zostaną zamieszczona na stronie internetowej 30 listopada 2015 r. natomiast nabory projektów rozpoczną się 31 grudnia 2015 r.
Konkursy dotyczyć będą takich obszarów jak:
1. Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 40.000.000, zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 29.04.2016 roku.
2. Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. na kwotę dofinansowania 14.150.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 31.03.2016 roku.
3. Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 30.06.2016 roku.
4. Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach). Nabór projektów przewidziano do 01.02.2016 roku.
5. Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty na kwotę dofinansowania 7.500.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych zawierające kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadząc do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
6. Działania 7.5 Usługi społeczne na kwotę dofinansowania 3.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, starszych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
7. Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na kwotę dofinansowania 28.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą świadczenie usług dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej a także tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Nabór projektów przewidziano do 19.01.2016 roku.
8. Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 3.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Nabór projektów przewidziano do 29.02.2016 roku.
9. Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 12.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.

Już dziś Stelmet BC zagra z wielką Barceloną!
Już dziś w Zielonej Górze wielkie koszykarskie emocje. Stelmet BC w ramach rozgrywek euroligowych podejmować będzie europejską legendę koszykówki drużynę FC Barcelona. Będzie to już drugie spotkanie obu drużyn. Pierwsze spotkanie rozegrane w Hiszpanii Stelmet minimalnie przegrał. Zapowiada się więc prawdziwa walka. Lubuskiej drużynie kibicować będzie marszałek Elżbieta Anna Polak oraz komplet publiczności w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Początek spotkania o godz. 19:00.


Lubuskie Forum Gospodarcze
25 listopada br. w Zielonej Górze rozpoczęło się największe regionalne spotkanie środowiska biznesu, polityki oraz administracji „Lubuskie Forum Gospodarcze". - Samorząd Województwa odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju w naszym regionie, ale tak naprawdę wszystko jest w waszych rękach. To przedsiębiorcy i biznes tworzą miejsca pracy, dochody i PKB, od których później zależy przyszłość naszych dzieci i wnuków - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Wyznacznikiem rozwoju jest zdolność do zmian
- Mamy jasną wizję. Chcemy, żeby Lubuskie było zieloną krainą nowoczesnych technologii. Tak mówi nasza Strategia Rozwoju Województwa i Strategia Innowacji. Mamy plan, wizję i co najważniejsze pieniądze - 906 mln euro do dyspozycji, z czego 30 proc. części inwestycyjnej przekażemy właśnie na gospodarkę innowacyjną. Mamy nisze, gdzie jest miejsce na nowe myślenie, nie tylko w zakresie nowoczesnego sprzętu, ale także zarządzania. Wyznacznikiem rozwoju jest zdolność do zmian. To od nas zależy, w jakim stopniu uda nam się wzmocnić gospodarkę w naszym regionie, aby przyszłość była bezpieczna, a jakość życia skłaniała do zamieszkania w naszym regionie – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Janusz Jasiński. - Nie trzeba nikogo przekonywać, że innowacyjność to bardzo ważny temat. Pytaniem jest jednak, co zrobić, aby ściągnąć do regionu duże firmy i potem na tym zbudować lubuską innowację. Bo tam są właśnie wielkie pieniądze i oszczędności, za które można finansować badania i innowacje – mówił podczas swojego wystąpienia przewodniczący OPZL. Podkreślał, że potrzebne są zmiany, po to by rozwijać gospodarkę, co w następstwie wpłynie na podniesienie ogólnej jakości życia.
Prezydent Janusz Kubicki podkreślał, że mamy potencjał, mamy Uniwersytet Zielonogórski i wiele innowacyjnych firm, o których często nie wiemy i nie zawsze się nimi chwalimy. Takim elementem, który spowodowałby znaczący wzrost i znaczenie województwa lubuskiego, a także poprawę życia mieszkańców są kopaliny – nowe kopalnie i elektrownia. Warto starać się o te inwestycje. Wszystkim nam zależy, aby nasze województwo się rozwijało.
Natomiast dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego przekonywał o konieczności inwestowanie w specjalistów posiadających praktyczne doświadczenie, którego poszukują pracodawcy. - Byłem ostatnio na konferencji „Kompetentne kadry dla nowoczesnej gospodarki". To hasło, które warto promować także w województwie lubuskim. Mamy takie pozytywne jaskółki w tym temacie. Sądzę, że te kompetentne kadry będą pojawiać się w coraz większej liczbie, a za studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego będą szły nie tylko zdobyte dyplomy, ale faktyczne umiejętności – mówił profesor.
Forum odbywa się w dniach 25-27 listopada br., podczas dwóch pierwszych w Planetarium. W trzecim dniu obrady odbędą się w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli, gdzie będzie miał miejsce I Lubuski Kongres Innowacji.
Program:
25.11.2015 Edukacja zawodowa przyszłością regionu godz. 10:00-15:30 Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. Sikorskiego 10 w Zielonej Górze
26.11.2015 Lubuskie silne siłą…? Jakich inwestycji potrzebujemy godz. 10:00-15:45 Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. Sikorskiego 10 w Zielonej Górze
27.11.2015 I Lubuski Kongres Innowacji „Time for start-up" godz. 10:00-16:00 Park Technologiczny Interior, ul. Inżynierska 8 w Nowej Soli
LFG 2015 będzie towarzyszył: „Lubuski meeting innowacji. Fundusze Europejskie wsparcie nauki i biznesu"
Szczegółowy program wydarzenia
Organizatorem wydarzenia jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, a współorganizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. . - Forum idealnie wpisuje się w promocję Regionalnego Programu Operacyjnego, który wyjątkowo mocno wspiera innowacyjne projekty biznesu, organizacje okołobiznesowe, nowoczesne szkolnictwo zawodowe, współpracę nauki i biznesu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Departament Zarządzania Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym przygotował wiele działań. Więcej na www.lubuskie.pl

Wielka Barcelona wylądowała w Babimoście
Europejska legenda koszykówki FC Barcelona już w Lubuskiem. W środę, 25 listopada br. hiszpańska drużyna naszpikowana gwiazdami wylądowała w Porcie Lotniczym Zielona Góra/Babimost. W hali przylotów powitała ich marszałek Elżbieta Anna Polak. – Samorząd województwa wspiera sportowców. Dzisiaj gościmy w regionie lubuskim klub znakomity, siedmiokrotnego zwycięzcę Euroligi – FC Barcelonę. Warto było inwestować w lotnisko w Babimoście, bo mogą u nas wylądować takie sportowe gwiazdy – mówiła marszałek.
Naszpikowana gwiazdami drużyna FC Barcelona – siedmiokrotny mistrz Euroligi, jeden z najbardziej utytułowany klubów koszykarskich przyleciała do Lubuskiego. 25 listopada koszykarze wylądowali w Porcie Lotniczym Zielona Góra Babimost. - Wcześniej mieliśmy tutaj czartery wakacyjne, szpicę NATO, a dziś wielki sport. To kolejny dowód na to, że ten port lotniczy w Babimoście jest potrzebny – mówiła podczas briefingu prasowego marszałek Elżbieta Anna Polak.
26 listopada wielką Barcelonę odważnie podejmować będzie zielonogórski Stelmet BC. Pierwsze spotkanie w Hiszpanii zielonogórscy koszykarze minimalnie przegrali, rozgrywając mecz na wysokim poziomie. Zapowiada się więc wielkie sportowe widowisko. Podchodzimy do tego spotkania bardzo poważnie i z dużym szacunkiem do przeciwnika. Podczas pierwszego meczu nie było łatwo i zielonogórska drużyna zagrała na wysokim poziomie. Przyjechaliśmy tu walczyć – przekonywał podczas spotkania z dziennikarzami Tomáš Satoranský – rozgrywający FC Barcelony.
Przed halą przylotów na lotnisku w Babimoście na koszykarzy czekali mali lubuscy kibice.
LOTNISKO W BABIOMOŚCIE
Lotnisko Zielona Góra/Babimost jako lotnisko zastępcze
Przekierowanie lotów z Ławicy do Babimostu trwało od 21 września do 11 października. Loty przekierowane były z Poznania do Zielonej Góry ze względu na remont drogi startowej na lotnisku w Poznaniu-Ławicy. W sumie, w tym okresie z Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost odbyło się 30 lotów wakacyjno- czarterowych. Operatorami byli przewoźnicy tacy jak: ENTER AIR, Small Planet oraz niemiecki SUNExpres. Loty odbywały się m.in. w następujących kierunkach: Antalia (Turcja); Majorka i Teneryfa (Hiszpania); Korfu , Rodos , Kos (Grecja); Agadir (Maroko); Dubrownik (Chorwacja).
Szpica NATO w Babimoście:
Od 9 czerwca na lotnisku w Babimoście lądowały oddziały tzw. szpicy NATO, które wzięły udział w ćwiczeniach „Noble-Jump-15", czyli Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości. Był to element najważniejszych w tym roku ćwiczeń wojsk Sojuszu.
Potencjał:
Możemy obsłużyć do 500 000 pasażerów rocznie i 20 000 ton ładunku rocznie.
 Wolne tereny wokół lotniska oraz blisko 340 ha gruntów do inwestycji na terenie lotniska.
 Realizacja planów rozbudowy infrastruktury dojazdowej do lotniska - drogi i kolej.
 Duża ilość gminnych i specjalnych stref ekonomicznych.
 Znaczący wzrost usług i produkcji w WL i w przyległych powiatach.
 Region Lubuski polskimi Wrotami do Europy – dobra lokalizacja względem naziemnej europejskiej siatki transportowej na skrzyżowaniu kierunkach wschód – zachód oraz północ – południe.
 Dobry rynek konsumpcyjny.
 Turystyczny potencjał Regionu Lubuskiego.
 Kurczące się moce operacyjne lotnisk sąsiadujących z lotniskiem Zielona Góra w Babimoście (Poznań) i ich ograniczone możliwości powiększania ze względu na ograniczenia środowiskowe i urbanistyczne.
 Brak ograniczeń środowiskowych i architektonicznych.


Świebodziński LORO coraz bliżej przekształcenia
Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 24 listopada br. przyjął treść aktu przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Lubuskie Centrum Ortopedii. LORO to jednej z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Przekształcenie to szansa na dalszy rozwój jednostki.
Sejmik Województwa Lubuskiego 7 września podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dra Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonanie uchwały powierzono zarządowi województwa. Ten działając na podstawie ustawy o działalności leczniczej rozpoczął przekształcenie jednostki.
Po dokonaniu zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiot leczniczy w formie spółki prawa handlowego stanowić będzie odrębny podmiot prawa, którego funkcjonowanie będzie regulował kodeks spółek handlowych. Spowoduje to efektywniejsze wykorzystanie potencjału placówki. Wpłynie na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla pacjentów zarówno ubezpieczonych, jak też komercyjnych, a także da możliwość utworzenia nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Możliwe będzie wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych, w tym również komercyjnych, w celu dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego i województw ościennych. Przekształcenie jednostki pozwoli także na uzyskanie dostępu do dodatkowych źródeł przychodów np. ze świadczeń komercyjnych. Spółka będzie mogła także pozyskiwać inwestorów, którzy dokapitalizują ją w postaci np. sprzętu lub w formie pieniężnej, co umożliwi w dłuższej perspektywie realizację wysokospecjalistycznych procedur.
Przekształcenie LORO oznacza także wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci Zamku przylegającego bezpośrednio do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych. W opinii Dyrekcji Ośrodka koncepcja umiejscowienia działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części Zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20% przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. Ponadto dzięki usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich oddziałów, niezbędnych do kompleksowej obsługi pacjentów oraz leczeniu przypadków pilnych, LORO stanie się w pełni nowoczesnym Ośrodkiem, leczącym zarówno pacjentów komercyjnych, jak i ubezpieczonych w jednym miejscu.
Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Obejmuje opieką zarówno dzieci jak dorosłych, wykonując rocznie blisko 2000 skomplikowanych operacji, rekonstrukcji ortopedycznych narządu ruchu w tym skrzywień kręgosłupa, endoprotezoplastyki stawów, chirurgii kolana oraz ręki. LORO posiada II stopień referencji dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług i doświadczonej kadrze medycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
Do zadań Ośrodka należą w szczególności:
a) sprawowanie specjalistycznej opieki stacjonarnej w zakresie ortopedii dziecięcej i rehabilitacji dzieci ze schorzeniami narządu ruchu oraz ortopedii dorosłych i rehabilitacji dorosłych,
b) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie schorzeń narządu ruchu,
c) prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki i elektrodiagnostyki,
d) prowadzenie rehabilitacji leczniczej w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii,
e) wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego,
f) orzekanie o stanie zdrowia,
g) prowadzenie działalności medycznej, organizacyjnej oraz programowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo-leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia,
h) organizowanie kształcenia pracowników medycznych,
i) prowadzenie prac naukowych w zakresie ortopedii i rehabilitacji,
j) wykonywanie działań wynikających z odrębnych przepisów,
k) wykonywanie innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów,
l) umożliwianie działalności szkolno-wychowawczej pacjentom przebywających w LORO SP ZOZ,
m) wykonywanie działań obronnych w czasie pokoju, w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny.
Obecnie Szpital w Świebodzinie funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego. Jednostka znajduje się w dobrej kondycji finansowej - od kilku lat wypracowuje dodatni wynik finansowy – w 2013 r. 1,9 mln zł, natomiast w 2014 r. 4,1 mln zł. Obecnie w Szpitalu pracuje 106 pracowników (48 na podstawie umowy o pracę, 58 na podstawie kontraktu). Od 2010 r. kontrakt LORO wzrósł niemal dwukrotnie (2010 r. – 13,4 mln zł, 2011 r. – 13,6 mln zł, 2012 r. – 15,2 mln zł, 2013 r. – 17,5 mln zł, 2014 r. – 21,4 mln zł, 2015 r. – stan na czerwiec, przed negocjacjami – 17,3 mln zł).


Kolejne inwestycje w gorzowskim szpitalu – nowy Blok Operacyjny otwarty
Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego, remont laboratoriów i podpisanie kontraktu na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To tylko kilka z wielu inwestycji przeprowadzonych ostatnio w Wielospecjalistycznym Szpitala Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Do wspomnianej listy od dziś (24.11) można dodać zmodernizowany i właśnie otwarty Blok Operacyjny.
Chociaż cały projekt związany rozbudową i modernizacją Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie kosztował ponad 9 mln złotych, to szpital z własnego budżetu musiał dołożyć do inwestycji tylko 1,75 mln zł. Reszta kwoty (85%) to dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki inwestycji, którą wykonała firma Climamedic z podwarszawskich Reguł, szpital dysponuje obecnie 9 nowoczesnymi i w pełni wyposażonymi salami operacyjnymi.
Nowy blok został zbudowany przy użyciu nowoczesnych technologii. Obszar o powierzchni 1100 metrów sześciennych wyposażono w zintegrowany system zarządzania salą operacyjną oraz myjnie, szafy, zegary, lampy operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, a także negatoskopy analogowo-cyfrowe. Przy projektowaniu inwestycji sporo miejsca poświęcono również jak najlepszym rozwiązaniom technicznym. Oddzielono newralgiczne ciągi komunikacyjne: ruch pacjentów, personelu, materiałów czystych, pooperacyjnych i odpadów medycznych. Dzięki modernizacji Bloku Operacyjnego podniesie się jakość świadczonych w szpitalu usług medycznych, poprawią się warunki pracy personelu, a wzrośnie liczba wykonywanych zabiegów.
Nowością na bloku jest możliwość archiwizacji działań zespołów operacyjnych i zastosowania telemedycyny. Podczas sympozjów i konferencji wszystkie czynności lekarzy, anestezjologów i instrumentariuszek za sprawą systemu kamer, monitorów, głośników, mikrofonów i rzutników będzie można obserwować w salach dydaktycznych znajdujących się na terenie szpitala i poza nim. Ponadto, zmodernizowany i przebudowany Blok Operacyjny będzie stanowić bazę dydaktyczną dla studentów kierunków medycznych (w tym tego utworzonego w strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego). To znaczy, że po ukończeniu studiów absolwenci medycyny mogą kontynuować specjalizację m.in. w strukturach gorzowskiego szpitala. Sale operacyjne wyposażone w kamery dają możliwość rozpoczęcia szkoleń rezydentów, lekarzy specjalistów i studentów kierunków medycznych na najwyższym europejskim poziomie. Projekt ma powstrzymać odpływ najzdolniejszych uczniów do województw ościennych.
Nowy Blok Operacyjny w przyszłości stworzy możliwość rozbudowy i przeniesienia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizacji i powiększenia Centralnej Sterylizatorni, a także utworzenia nowej powiększonej Izby Przyjęć.
Rozbudowa Bloku Operacyjnego jest jedną ze sztandarowych inwestycji gorzowskiego Szpitala. Wpisana została w Strategię Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na lata 2014-2020. Jej „motorem" było stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne lecznictwo zabiegowe i postęp w medycynie.


O autyzmie na UZ-ecie
Kiedyś obłożony wieloma mitami, dziś znany i rozumiany coraz lepiej. Każdego roku powiększa się liczba osób, mających styczność z autyzmem. Nadal potrzebne są jednak akcje edukacyjne w tym zakresie. Jedną z takich inicjatyw jest szkolenie „Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi" organizowane na Uniwersytecie Zielonogórskim, a objęte honorowym patronatem przez marszałek Elżbietę Annę Polak.
Spotkanie organizowane przez wrocławskie Centrum Hiperbaryczne Concept skupi się na kilku podstawowych kwestiach. Rodzice, nauczyciele i specjaliści będą mogli dowiedzieć się m.in. jakie problemy zdrowotne towarzyszą osobom zmagającym się autyzmem. Sporo miejsca zostanie poświecono temu, jak ważne jest systematyczne leczenie choroby u dzieci oraz jakie terapie można zastosować. Uczestnicy zapoznają się także z systemami wsparcia osób chorujących na autyzm.
Istotny punkt szkolenia będzie stanowiło przedstawienie metody hiperbarii tlenowej, której objaśnieniem zajmie się dr Anna Kostiukow. Wspomniana metoda to innowacyjne rozwiązanie, służące leczeniu odchyleń rozwojowych u dzieci. Dotychczasowe badania i doświadczenia związane z hiperbarią tlenową pokazują, że większość chorych poprawia swoje funkcjonowanie w zakresie m.in. interakcji społecznych, budowania więzi z najbliższymi, utrzymywania kontaktu wzrokowego, wzrostu umiejętności komunikacyjnych, redukcji agresji i poprawy koncentracji.
Ilość osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 372 099.

Lubuski Teatr coraz starszy
W listopadzie 1951 r. swoją działalność rozpoczął profesjonalny Teatr Ziemi Lubuskiej (obecny Lubuski Teatr), otwierając pierwszy sezon premierą „Zemsty" Aleksandra Fredry. Wcześniej w budynku przy al. Niepodległości działały grupy amatorskie, spośród których najważniejsza była istniejąca przy Polskiej Wełnie „Reduta", a część jej członków zasiliła niewielką na początku kadrę aktorską nowej sceny pod kierownictwem Róży Gelli-Czerskiej.
Na przedstawieniach zielonogórskiego teatru, w ciągu 64 lat jego działalności, wychowało się kilka pokoleń Lubuszan, będących fanami sztuki scenicznej. Dodajmy, że już dziś władze placówki szykują się do obchodów okrągłej rocznicy narodzin profesjonalnego teatru w Zielonej Górze, która przypada na przyszły rok.

Lubuscy przedstawiciele na „AVIA 2015"
Avia 2015 to jedno z największych w kraju wydarzeń dedykowanych rozwojowi branży lotniczej oraz jej współpracy z innymi gałęziami transportu. W konferencji, która jutro (26.11) rozpocznie się w Krakowie, udział weźmie Bogdan Nowak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Krakowskie forum to pokłosie spotkań „AVIA RAIL". Te odbyły się w zeszłym i obecnym roku i skupiały się na możliwościach współpracy w zakresie transportu kolejowego i lotniczego.
Uczestnicy rozpoczynającej się jutro konferencji, skoncentrują się m.in. na funkcjonowaniu i przyszłości portów lotniczych, bezpieczeństwie pasażerów, a także szansach, jakie daje połączenie infrastruktury transportowej lotnisk z transportem miejskim i prywatnym. Przykładem takiej inwestycji będzie odwiedzone pierwszego dnia konferencji lotnisko w Krakowie, w pobliżu którego znajduje się stacja kolejowa.
Panele dyskusyjne zaplanowano na 27 listopada. Tego dnia podczas rozmów zostaną poruszone tematy źródeł finansowania portów lotniczych i infrastruktury transportowej. Paneliści poruszą także kwestię wykorzystania lotnisk przez firmy działające w branży logistycznej.
Szczegółowy program konferencji można znaleźć [TUTAJ]Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

środa, 25 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.222.2015                                                                                Zielona Góra, 25.11.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 222

 

 

 

 

Lubuskie Forum Gospodarcze

25 listopada br. w Zielonej Górze rozpoczęło się największe regionalne spotkanie środowiska biznesu, polityki oraz administracji „Lubuskie Forum Gospodarcze”. - Samorząd Województwa odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju w naszym regionie, ale tak naprawdę wszystko jest w waszych rękach. To przedsiębiorcy i biznes tworzą miejsca pracy, dochody i PKB, od których później zależy przyszłość naszych dzieci i wnuków - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Wyznacznikiem rozwoju jest zdolność do zmian

- Mamy jasną wizję. Chcemy, żeby Lubuskie było zieloną krainą nowoczesnych technologii. Tak mówi nasza Strategia Rozwoju Województwa i Strategia Innowacji. Mamy plan, wizję i co najważniejsze pieniądze - 906 mln euro do dyspozycji, z czego 30 proc. części inwestycyjnej przekażemy właśnie na gospodarkę innowacyjną. Mamy nisze, gdzie jest miejsce na nowe myślenie, nie tylko w zakresie nowoczesnego sprzętu, ale także zarządzania. Wyznacznikiem rozwoju jest zdolność do zmian. To od nas zależy, w jakim stopniu uda nam się wzmocnić gospodarkę w naszym regionie, aby przyszłość była bezpieczna, a jakość życia skłaniała do zamieszkania w naszym regionie – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Janusz Jasiński. - Nie trzeba nikogo przekonywać, że innowacyjność to bardzo ważny temat. Pytaniem jest jednak, co zrobić, aby ściągnąć do regionu duże firmy i potem na tym zbudować lubuską innowację. Bo tam są właśnie wielkie pieniądze i oszczędności, za które można finansować badania i innowacje – mówił podczas swojego wystąpienia przewodniczący OPZL. Podkreślał, że potrzebne są zmiany, po to by rozwijać gospodarkę, co w następstwie wpłynie na podniesienie ogólnej jakości życia.

Prezydent Janusz Kubicki podkreślał, że mamy potencjał, mamy Uniwersytet Zielonogórski i wiele innowacyjnych firm, o których często nie wiemy i nie zawsze się nimi chwalimy. Takim elementem, który spowodowałby znaczący wzrost i znaczenie województwa lubuskiego, a także poprawę życia mieszkańców są kopaliny – nowe kopalnie i elektrownia. Warto starać się o te inwestycje. Wszystkim nam zależy, aby nasze województwo się rozwijało.

Natomiast dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego przekonywał o konieczności inwestowanie w specjalistów posiadających praktyczne doświadczenie, którego poszukują pracodawcy. - Byłem ostatnio na konferencji „Kompetentne kadry dla nowoczesnej gospodarki”. To hasło, które warto promować także w województwie lubuskim. Mamy takie pozytywne jaskółki w tym temacie. Sądzę, że te kompetentne kadry będą pojawiać się w coraz większej liczbie, a za studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego będą szły nie tylko zdobyte dyplomy, ale faktyczne umiejętności – mówił profesor.

Forum odbywa się w dniach 25-27 listopada br., podczas dwóch pierwszych w Planetarium. W trzecim dniu obrady odbędą się w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli, gdzie będzie miał miejsce I Lubuski Kongres Innowacji.

Program:     

25.11.2015 Edukacja zawodowa przyszłością regionu godz. 10:00-15:30 Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. Sikorskiego 10 w Zielonej Górze

26.11.2015 Lubuskie silne siłą…? Jakich inwestycji potrzebujemy godz. 10:00-15:45 Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. Sikorskiego 10 w Zielonej Górze

27.11.2015 I Lubuski Kongres Innowacji „Time for start-up” godz. 10:00-16:00 Park Technologiczny Interior, ul. Inżynierska 8 w Nowej Soli

LFG 2015 będzie towarzyszył: „Lubuski meeting innowacji. Fundusze Europejskie wsparcie nauki i biznesu”

Szczegółowy program wydarzenia

Organizatorem wydarzenia jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, a współorganizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Forum idealnie wpisuje się w promocję Regionalnego Programu Operacyjnego, który wyjątkowo mocno wspiera innowacyjne projekty biznesu, organizacje okołobiznesowe, nowoczesne szkolnictwo zawodowe, współpracę nauki i biznesu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

Wielka Barcelona wylądowała w Babimoście

Europejska legenda koszykówki FC Barcelona już w Lubuskiem. W środę, 25 listopada br. hiszpańska drużyna naszpikowana gwiazdami wylądowała w Porcie Lotniczym Zielona Góra/Babimost. W hali przylotów powitała ich marszałek Elżbieta Anna Polak. – Samorząd województwa wspiera sportowców. Dzisiaj gościmy w regionie lubuskim klub znakomity, siedmiokrotnego zwycięzcę Euroligi – FC Barcelonę.  Warto było inwestować w lotnisko w Babimoście, bo mogą u nas wylądować takie sportowe gwiazdy – mówiła marszałek.

Naszpikowana gwiazdami drużyna FC Barcelona – siedmiokrotny mistrz Euroligi, jeden z najbardziej utytułowany klubów koszykarskich przyleciała do Lubuskiego. 25 listopada koszykarze wylądowali w Porcie Lotniczym Zielona Góra Babimost. - Wcześniej mieliśmy tutaj czartery wakacyjne, szpicę NATO, a dziś wielki sport. To kolejny dowód na to, że ten port lotniczy w Babimoście jest potrzebny – mówiła podczas briefingu prasowego marszałek Elżbieta Anna Polak.

26 listopada wielką Barcelonę odważnie podejmować będzie zielonogórski Stelmet BC. Pierwsze spotkanie w Hiszpanii zielonogórscy koszykarze minimalnie przegrali, rozgrywając mecz na wysokim poziomie. Zapowiada się więc wielkie sportowe widowisko. Podchodzimy do tego spotkania bardzo poważnie i z dużym szacunkiem do przeciwnika. Podczas pierwszego meczu nie było łatwo i zielonogórska drużyna zagrała na wysokim poziomie. Przyjechaliśmy tu walczyć – przekonywał podczas spotkania z dziennikarzami Tomáš Satoranský – rozgrywający FC Barcelony.

Przed halą przylotów na lotnisku w Babimoście na koszykarzy czekali mali lubuscy kibice.

LOTNISKO W BABIOMOŚCIE

Lotnisko Zielona Góra/Babimost jako lotnisko zastępcze

Przekierowanie lotów z Ławicy do Babimostu trwało od 21 września do 11 października. Loty przekierowane były z Poznania do Zielonej Góry ze względu na remont drogi startowej na lotnisku w Poznaniu-Ławicy. W sumie, w tym okresie z Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost odbyło się 30 lotów wakacyjno- czarterowych. Operatorami byli przewoźnicy tacy jak: ENTER AIR,  Small Planet  oraz  niemiecki SUNExpres. Loty odbywały się m.in. w następujących kierunkach: Antalia (Turcja);  Majorka i Teneryfa (Hiszpania);  Korfu , Rodos , Kos (Grecja);  Agadir (Maroko);  Dubrownik (Chorwacja).

Szpica NATO w Babimoście:

Od 9 czerwca na lotnisku w Babimoście lądowały oddziały tzw. szpicy NATO, które wzięły udział w ćwiczeniach „Noble-Jump-15”, czyli Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości. Był to element najważniejszych w tym roku ćwiczeń wojsk Sojuszu.

Potencjał:

Możemy obsłużyć do 500 000 pasażerów rocznie i 20 000 ton ładunku rocznie.

 • Wolne tereny wokół lotniska oraz blisko 340 ha gruntów do inwestycji na terenie lotniska.
 • Realizacja planów rozbudowy infrastruktury dojazdowej do lotniska  - drogi i kolej.
 • Duża ilość gminnych i specjalnych stref ekonomicznych.
 • Znaczący wzrost usług i produkcji w WL i w przyległych powiatach.
 • Region Lubuski polskimi Wrotami do Europy – dobra lokalizacja względem naziemnej europejskiej siatki transportowej na skrzyżowaniu kierunkach wschód – zachód oraz północ – południe.
 • Dobry rynek konsumpcyjny.
 • Turystyczny potencjał Regionu Lubuskiego.
 • Kurczące się moce operacyjne lotnisk sąsiadujących z lotniskiem Zielona Góra w Babimoście (Poznań) i ich ograniczone możliwości powiększania ze względu na ograniczenia środowiskowe i urbanistyczne.
 • Brak ograniczeń środowiskowych i architektonicznych.

 

RPO-L2020: 128 mln zł w ramach 9 konkursów

Do końca 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 zamierza ogłosić jeszcze 9 konkursów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 128,4 mln zł (w tym 79,5 mln zł z EFRR oraz 48,9 mln zł z EFS). 25 listopada zarząd województwa przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów. Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz programy aktywnej integracji.

Ogłoszenia o naborze wniosków zostaną zamieszczona na stronie internetowej 30 listopada 2015 r. natomiast nabory projektów rozpoczną się 31 grudnia 2015 r.

Konkursy dotyczyć będą takich obszarów jak:

 1. Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna  – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 40.000.000, zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 29.04.2016 roku.
 2. Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. na kwotę dofinansowania 14.150.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 31.03.2016 roku.
 3. Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 30.06.2016 roku.
 4. Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach). Nabór projektów przewidziano do 01.02.2016 roku.
 5. Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty na kwotę dofinansowania 7.500.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych zawierające kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadząc do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
 6. Działania 7.5 Usługi społeczne na kwotę dofinansowania 3.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, starszych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
 7. Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na kwotę dofinansowania 28.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą świadczenie usług dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej a także tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Nabór projektów przewidziano do 19.01.2016 roku.
 8. Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 3.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Nabór projektów przewidziano do 29.02.2016 roku.
 9. Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 12.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.

 

Świebodziński LORO coraz bliżej przekształcenia

Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 24 listopada br. przyjął treść aktu przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Lubuskie Centrum Ortopedii. LORO to jednej z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Przekształcenie to szansa na dalszy rozwój jednostki.

Sejmik Województwa Lubuskiego 7 września podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dra Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonanie uchwały powierzono zarządowi województwa. Ten działając na podstawie ustawy o działalności leczniczej rozpoczął przekształcenie jednostki.

Po dokonaniu zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiot leczniczy w formie spółki prawa handlowego stanowić będzie odrębny podmiot prawa, którego funkcjonowanie będzie regulował kodeks spółek handlowych. Spowoduje to efektywniejsze wykorzystanie potencjału placówki. Wpłynie na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla pacjentów zarówno ubezpieczonych, jak też komercyjnych, a także da możliwość utworzenia nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Możliwe będzie wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych, w tym również komercyjnych, w celu dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego i województw ościennych. Przekształcenie jednostki pozwoli także na uzyskanie dostępu do dodatkowych źródeł przychodów np. ze świadczeń komercyjnych. Spółka będzie mogła także pozyskiwać inwestorów, którzy dokapitalizują ją w postaci np. sprzętu lub w formie pieniężnej, co umożliwi w dłuższej perspektywie realizację wysokospecjalistycznych procedur.

Przekształcenie LORO oznacza także wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci Zamku przylegającego bezpośrednio do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych. W opinii Dyrekcji Ośrodka koncepcja umiejscowienia działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części Zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20% przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. Ponadto dzięki usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich oddziałów, niezbędnych do kompleksowej obsługi pacjentów oraz leczeniu przypadków pilnych, LORO stanie się w pełni nowoczesnym Ośrodkiem, leczącym zarówno pacjentów komercyjnych, jak i ubezpieczonych w jednym miejscu.

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie  to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Obejmuje opieką zarówno dzieci jak dorosłych, wykonując rocznie blisko 2000 skomplikowanych operacji, rekonstrukcji ortopedycznych narządu ruchu w tym skrzywień kręgosłupa, endoprotezoplastyki stawów, chirurgii kolana oraz ręki. LORO posiada II stopień referencji dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług i doświadczonej kadrze medycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

a) sprawowanie specjalistycznej opieki stacjonarnej w zakresie ortopedii dziecięcej i rehabilitacji dzieci ze schorzeniami narządu ruchu oraz ortopedii dorosłych i rehabilitacji dorosłych,

b) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie schorzeń narządu ruchu,

c) prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki i elektrodiagnostyki,                     

d) prowadzenie rehabilitacji leczniczej w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii,

e) wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego,

f)  orzekanie o stanie zdrowia,

g) prowadzenie działalności medycznej, organizacyjnej oraz programowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo-leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia,

h) organizowanie kształcenia pracowników medycznych,

i) prowadzenie prac naukowych w zakresie ortopedii i rehabilitacji,

j) wykonywanie działań wynikających z odrębnych przepisów,

k) wykonywanie innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów,

l) umożliwianie działalności szkolno-wychowawczej pacjentom przebywających w LORO SP ZOZ,

m) wykonywanie działań obronnych w czasie pokoju, w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny.

Obecnie Szpital w Świebodzinie funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego. Jednostka znajduje się w dobrej kondycji finansowej - od kilku lat wypracowuje dodatni wynik finansowy – w 2013 r. 1,9 mln zł, natomiast w 2014 r. 4,1 mln zł. Obecnie w Szpitalu pracuje 106 pracowników (48 na podstawie umowy o pracę, 58 na podstawie kontraktu). Od 2010 r. kontrakt LORO wzrósł niemal dwukrotnie (2010 r. – 13,4 mln zł, 2011 r. – 13,6 mln zł, 2012 r. – 15,2 mln zł, 2013 r. – 17,5 mln zł, 2014 r. – 21,4 mln zł, 2015 r. – stan na czerwiec, przed negocjacjami – 17,3 mln zł).

 

Rekordowa "krwawa akcja"

To „wampirów” dzikie hordy, bijmy krwawe swe rekordy! To hasło urzędowej akcji krwiodawstwa. Cel został osiągnięty, zebrano blisko 11 litrów cennego płynu! 24 listopada br. w godz. od 9.00 do 14:00 przed Urzędem Marszałkowskim stanął specjalny autobus, w którym można było oddać krew. Bezcennym darem podzieliły się 23 osoby, ale chętnych było dużo więcej. Każdy dawca oprócz standardowych czekolad otrzymał niespodziankę przygotowaną przez Departament Ochrony Zdrowia, a także specjalny okolicznościowy Certyfikat Krwiodawcy.

– Od lat wspieramy ideę krwiodawstwa i transplantacji. Nie mam wątpliwości, że warto jest oddać taką niewielką cząstkę siebie, żeby uratować czyjeś życie. To niecałe pół litra krwi może pomóc nawet kilku osobom – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, inicjatorka akcji.

Dotychczas każda tego typu akcja kończyła się sukcesem i zapasy krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wzbogacały się o kilka-, kilkanaście litrów.

W 2015 r. przeprowadziliśmy już dwie zbiórki:

 • 6 marca – z  okazji Dnia Kobiet – Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana! – zebrano 8 litrów krwi
 • 7 lipca – z okazji początku wakacji – Przed wyjazdem na wakacje, Urząd robi krwawą akcję. Urlopowo i w luksusie, podziel darem się w krwiobusie! – zebrano 10 litrów krwi.

Ponieważ wśród dawców przy okazji urzędowych akcji są głównie kobiety, dbamy o to, żeby nasze zbiórki krwi odbywały się nie częściej niż co trzy miesiące – bo właśnie z taką częstotliwością panie mogą się dzielić swym bezcennym darem.

Już tradycją stało się, że akcjom krwiodawstwa organizowanym przez Urząd Marszałkowski towarzyszą rymowane hasła promocyjne. Podczas listopadowej akcji zależało nam, aby pobić dotychczasowy rekord zbiórki krwi. Stąd hasło:

To „wampirów” dzikie hordy,

Bijmy krwawe swe rekordy!

Tej jesieni będzie krwiście

Nie przez klonów, buków liście

To  czerwonych krwinek rzeka

Dar, na który ktoś już czeka

Chłód i szarość tej jesieni

Kropla Twojej krwi odmieni

Udział weź w lubuskim darze

Honorowo, w autokarze!

 

 

Kolejne inwestycje w gorzowskim szpitalu – nowy Blok Operacyjny otwarty

Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego, remont laboratoriów i podpisanie kontraktu na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To tylko kilka z wielu inwestycji przeprowadzonych ostatnio w Wielospecjalistycznym Szpitala Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Do wspomnianej listy od dziś (24.11) można dodać zmodernizowany i właśnie otwarty Blok Operacyjny.

Chociaż cały projekt związany rozbudową i modernizacją Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie kosztował ponad 9 mln złotych, to szpital z własnego budżetu musiał dołożyć  do inwestycji tylko 1,75 mln zł. Reszta kwoty (85%) to dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki inwestycji, którą wykonała firma Climamedic z podwarszawskich Reguł, szpital dysponuje obecnie 9 nowoczesnymi i w pełni wyposażonymi salami operacyjnymi.

Nowy blok został zbudowany przy użyciu nowoczesnych technologii. Obszar o  powierzchni 1100 metrów sześciennych wyposażono w zintegrowany system zarządzania salą operacyjną oraz myjnie, szafy, zegary, lampy operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, a także negatoskopy analogowo-cyfrowe. Przy projektowaniu inwestycji sporo miejsca poświęcono również jak najlepszym rozwiązaniom technicznym. Oddzielono newralgiczne ciągi komunikacyjne: ruch pacjentów, personelu, materiałów czystych, pooperacyjnych i odpadów medycznych. Dzięki modernizacji Bloku Operacyjnego podniesie się jakość świadczonych w szpitalu usług medycznych, poprawią się warunki pracy personelu, a wzrośnie liczba wykonywanych zabiegów.

Nowością na bloku jest możliwość archiwizacji działań zespołów operacyjnych i zastosowania telemedycyny. Podczas sympozjów i konferencji wszystkie czynności lekarzy, anestezjologów i instrumentariuszek za sprawą systemu kamer, monitorów, głośników, mikrofonów i rzutników będzie można obserwować w salach dydaktycznych znajdujących się na terenie szpitala i poza nim. Ponadto, zmodernizowany i przebudowany Blok Operacyjny będzie stanowić bazę dydaktyczną dla studentów kierunków medycznych (w tym tego utworzonego w strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego). To znaczy, że po ukończeniu studiów absolwenci medycyny mogą kontynuować specjalizację m.in. w strukturach gorzowskiego szpitala. Sale operacyjne wyposażone w kamery dają możliwość rozpoczęcia szkoleń rezydentów, lekarzy specjalistów i studentów kierunków medycznych na najwyższym europejskim poziomie. Projekt ma powstrzymać odpływ najzdolniejszych uczniów do województw ościennych.

Nowy Blok Operacyjny w przyszłości stworzy możliwość rozbudowy i przeniesienia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizacji i powiększenia Centralnej Sterylizatorni, a także utworzenia nowej powiększonej Izby Przyjęć.

Rozbudowa Bloku Operacyjnego jest jedną ze sztandarowych inwestycji gorzowskiego Szpitala. Wpisana została w Strategię Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na lata 2014-2020. Jej „motorem” było stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne lecznictwo zabiegowe i postęp w medycynie.

 

 

Lubuskie stawia na transport niskoemisyjny

Zasady wdrażania priorytetów inwestycyjnych w ramach niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 to temat spotkania marszałek Elżbiety Anna Polak oraz członka zarządu Alicji Makarskiej z włodarzami największych lubuskich miast:, Gorzowa Wlkp. – Jackiem Wójcickim i Łukaszem Marcinkiewiczem, Zielonej Góry – Januszem Kubickim i Krzysztofem Kaliszukiem oraz Nowej Soli – Wadimem Tyszkiewiczem oraz Jackiem Milewskim. W spotkaniu uczestniczył także radny województwa Wacław Maciuszonek.

Podczas spotkania marszałek  Elżbieta Anna Polak podkreślała, że w ramach Działania 3.3 -Ograniczenie niskiej emisji w miastach blisko 54% alokacji przeznaczone będzie dla dwóch ZIT-ów: Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Pozostałe środki, czyli blisko 47% przeznaczone jest dla pozostałych uprawnionych do udziału w konkursach na zasadach ogólnych, w tym partnerstw zawiązanych w ramach Kontraktu Lubuskiego. Marszałek zaznaczyła jednocześnie, że obie lubuskie stolice mogą się także starać o środki na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zapewniła swoje wsparcie w tym zakresie podczas negocjacji w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Celem Działania 3.3 jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej. Znaczącym obszarem wsparcia będzie zrównoważona mobilność miejska, w ramach której przewiduje się realizację inwestycji z zakresu ekologicznego transportu publicznego oraz powiązanej z nim infrastruktury (w tym ścieżki rowerowe, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet oraz obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride).

Głównym obszarem wsparcia w ramach RPO-L2020 będzie nowoczesny transport publiczny, spełniający wysokie standardy środowiskowe oraz budowa ścieżek rowerowych, co niewątpliwie wpłynie na znaczne ograniczenie emisyjności pojazdów w komunikacji miejskiej.

 

 

O przyszłości szpitala w Słubicach

23 listopada br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Tomaszem Stupienko - wicestarostą Powiatu słubickiego oraz Wojciechem Włodarskim - prezesem zarządu NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. Tematem rozmowy była perspektywa rozwoju słubickiej lecznicy oraz nowe możliwości pozyskania funduszy na ochronę zdrowia w ramach centralnych i regionalnych programów unijnych. Podczas spotkania potwierdzony został obrany kierunek rozwoju szpitala, poprzez możliwość uzyskania dofinansowania planowanych do realizacji projektów. Konkretny zakres działań omówiony zostanie podczas kolejnego wspólnego spotkania roboczego marszałek Elżbiety Anny Polak z władzami powiatu słubickiego oraz prezesem szpitala w Słubicach. 

 

 

Camerimage dla Lubuskiego!

Główna nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy w konkursie spotów reklamowych: „Fundusze europejskie w kadrze” jest nasza! Zwycięski spot „Lubuskie – zatrzymaj słońce!” promuje wybrane projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich oraz przedstawia walory turystyczne województwa. - Lubuskie jest the best! Energia, radość, przygoda, relaks… w tym spocie można zobaczyć sztandarowe produkty turystyczne naszego regionu - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Kliknij, żeby zobaczyć zwycięski spot

Spot „Lubuskie – zatrzymaj słońce!” kierowany jest przede wszystkim do ludzi młodych, aktywnych, szukających przygód, ale także do osób starszych szukających spokoju w zaciszu lubuskich lasów i jezior. Wszystkie warte podkreślenia walory turystyczne naszego regionu pokazane są przez pryzmat uznanych produktów turystycznych („Wino i Kuchnia”, „Przygoda na wodzie”, „Militaria i Fortyfikacje”), które odzyskały swój blask dzięki Funduszom Europejskim.

Spot ukazuje, że województwo lubuskie to region, który na pewno warto odwiedzić!

Jury doceniło produkcję najwyższą nagrodą, spot pokonał 10 innych produkcji zakwalifikowanych do konkursu m.in. kampanię Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Nagrodę w konkursie spotów wręczył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki.

W uzasadnieniu werdyktu można przeczytać, iż jury zgodnie zdecydowało przyznać nagrodę główną Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego za film pod tytułem "Lubuskie - zatrzymaj słońce". Jury doceniło jasność przekazu, pozytywne emocje i umiejętne połączenie promocji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich z przedstawieniem walorów województwa.

Spot „Lubuskie – zatrzymaj słońce!” był już emitowany w telewizji ogólnopolskiej we wrześniu tego roku a także na licznych portalach internetowych. Kolejne emisje przed nami.

Jury konkursu:

 • PIOTR BUCKI - Coach, badacz marketingu, pisarz. Zajmuje się marketingiem oraz badaniami nad rozwojem, interesuje się głównie doznaniami użytkownika (user experience). Wspiera wiele przedsięwzięć internetowych, np. Travel World Passport oraz tworzy strategie komunikacji marketingowych. Jego artykuły zostały opublikowane w magazynach o psychologii i stylu życia, takich jak „Charaktery” i „Dolce Vita”. Jest również badaczem trendów oraz prowadzi swojego bloga.
 • JACEK KOTARBIŃSKI  - Specjalista ds. marketingu, szkoleniowiec, pisarz. Studiował w Niemczech, Austrii i Polsce, jest doktorantem Uniwersytetu Gdańskiego. Od 25 lat wspiera firmy w zakresie rozwoju ich konkurencyjności, innowacji i marketingu. Był prelegentem na  InfoShare i TEDx Gdynia. Jego e-book „Sztuka marketingu” już po czterech miesiącach znalazł się na drugim miejscu iTunes w kategorii „Biznes i Finanse”. Autor bestsellerowej „Sztuki rynkologii" o kreowaniu wartościowych rynków i zarządzania nimi. Pisze dla „Harvard Business Review Polska” oraz prowadzi "Subiektywnego bloga o sztuce marketingu". Nagrody: 2012 – wyróżnienie w konkursie Blog Roku Onet.pl w kategorii „Blogi profesjonalne i firmowe”
 • JAN MAJLE - Dyrektor kreatywny, copywriter. Dyrektor kreatywny agencji Change, wcześniej związany z Saatchi&Saatchi, Team One i Ogilvy&Mather. Współtworzył projekty takie jak interaktywna reklama telewizyjna Skody „Bagażnik” i kampania "Język polski jest Ą-Ę", obie nagrodzone na festiwalu reklamowym w Cannes.
  Nagrody reklamowe: Cannes Lions 2010 Brąz, Cannes Lions 2014 Srebro, Grand Prix i 4x Golden Drum.

 

 

O autyzmie na UZ-ecie

Kiedyś obłożony wieloma mitami, dziś znany i rozumiany coraz lepiej. Każdego roku powiększa się liczba osób, mających styczność z autyzmem. Nadal potrzebne są jednak akcje edukacyjne w tym zakresie. Jedną z takich inicjatyw jest szkolenie „Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi” organizowane na Uniwersytecie Zielonogórskim, a objęte honorowym patronatem przez marszałek Elżbietę Annę Polak.

Spotkanie organizowane przez wrocławskie Centrum Hiperbaryczne Concept skupi się na kilku podstawowych kwestiach. Rodzice, nauczyciele i specjaliści będą mogli dowiedzieć się m.in. jakie problemy zdrowotne towarzyszą osobom zmagającym się autyzmem. Sporo miejsca zostanie poświecono temu, jak ważne jest systematyczne leczenie choroby u dzieci oraz jakie terapie można zastosować. Uczestnicy zapoznają się także z systemami wsparcia osób chorujących na autyzm.

Istotny punkt szkolenia będzie stanowiło przedstawienie metody hiperbarii tlenowej, której objaśnieniem zajmie się dr Anna Kostiukow. Wspomniana metoda to innowacyjne rozwiązanie, służące leczeniu odchyleń rozwojowych u dzieci. Dotychczasowe badania i doświadczenia związane z hiperbarią tlenową pokazują, że większość chorych poprawia swoje funkcjonowanie w zakresie m.in. interakcji społecznych, budowania więzi z najbliższymi, utrzymywania kontaktu wzrokowego, wzrostu umiejętności komunikacyjnych, redukcji agresji i poprawy koncentracji.

Ilość osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 372 099.

 

Lubuski Teatr coraz starszy

W listopadzie 1951 r. swoją działalność rozpoczął profesjonalny Teatr Ziemi Lubuskiej (obecny Lubuski Teatr), otwierając pierwszy sezon premierą „Zemsty” Aleksandra  Fredry. Wcześniej w budynku przy al. Niepodległości działały grupy amatorskie, spośród których najważniejsza była istniejąca przy Polskiej Wełnie „Reduta”, a część jej członków zasiliła niewielką na początku kadrę aktorską nowej sceny pod kierownictwem Róży Gelli-Czerskiej.

Na przedstawieniach zielonogórskiego teatru, w ciągu 64 lat jego działalności, wychowało się kilka pokoleń Lubuszan, będących fanami sztuki scenicznej. Dodajmy, że już dziś władze placówki szykują się do obchodów okrągłej rocznicy narodzin profesjonalnego teatru w Zielonej Górze, która przypada na przyszły rok.

 

 

Lubuscy przedstawiciele na „AVIA 2015”

Avia 2015 to jedno z największych w kraju wydarzeń dedykowanych rozwojowi branży lotniczej oraz jej współpracy z innymi gałęziami transportu. W konferencji, która jutro (26.11) rozpocznie się w Krakowie, udział weźmie Bogdan Nowak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Krakowskie forum to pokłosie spotkań „AVIA RAIL”. Te odbyły się w zeszłym i obecnym roku i skupiały się na możliwościach współpracy w zakresie transportu kolejowego i lotniczego.

Uczestnicy rozpoczynającej się jutro konferencji, skoncentrują się m.in. na funkcjonowaniu i przyszłości portów lotniczych, bezpieczeństwie pasażerów, a także szansach, jakie daje połączenie infrastruktury transportowej lotnisk z transportem miejskim i prywatnym. Przykładem takiej inwestycji będzie odwiedzone pierwszego dnia  konferencji lotnisko w Krakowie, w pobliżu którego znajduje się stacja kolejowa.

Panele dyskusyjne zaplanowano na 27 listopada. Tego dnia podczas rozmów zostaną poruszone tematy źródeł finansowania portów lotniczych i infrastruktury transportowej. Paneliści poruszą także kwestię wykorzystania lotnisk przez firmy działające w branży logistycznej.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć [TUTAJ]

 

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?