czwartek, 15 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.194.2015                                                                                Zielona Góra, 15.10.2015 r.

 

 

 

 

 

Newsletter nr 194

 

 

 

Kontrakt Lubuski: konferencja prasowa - spotkanie negocjacyjne w Żarach

W najbliższy piątek, 16 października br. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta w Żarach odbędzie się spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. realizacji inwestycji w ramach Kontraktu Lubuskiego. Podczas spotkania omówiona zostanie propozycja koncepcji zgłoszona przez MOF. W spotkaniu udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak. Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy!

 

Prace nad Kontraktem Lubuskim rozpoczęto latem 2014 r. W tym czasie przeprowadzono szereg spotkań prezentujących projekt Założeń KL, w tym w siedzibie starostwa powiatowego w Żarach.

14 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Założenia KL. Rolą Kontraktu Lubuskiego jest stymulowanie rozwoju na obszarach ośrodków subregionalnych i lokalnych oraz obszarach wiejskich dzięki interwencji finansowej ze źródeł zewnętrznych, w tym przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Cel główny KL zdefiniowano jako: Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

KL ma za zadane realizację wymiaru terytorialnego polityki rozwoju, a jego głównymi założeniami są:

 1. Realizacja celów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
 2. Wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju oraz wzmocnienie koordynacji działań tych podmiotów na rzecz wzmocnienia i/lub tworzenia powiązań funkcjonalnych.
 3. Realizacja zintegrowanych oraz kompleksowych przedsięwzięć na danym terytorium/obszarze.
 4. Kompleksowe rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów.
 5. Podniesienie jakości i efektywności wydatkowania środków w ramach RPO-L2020.

Dla obszarów miejskich założono realizację celów:

 • Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej.
 • Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb regionalnego rynku pracy.
 • Rozwój potencjału turystycznego regionu.
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej.
 • Poprawa dostępności do podstawowych usług publicznych i podniesienie ich jakości.

Natomiast w przypadku obszarów wiejskich zdefiniowano cele obejmujące:

 • Włączenie terenów wiejskich w procesy rozwojowe regionu.
 • Poprawa dostępności do podstawowych usług publicznych i podniesienie ich jakości.

To od zawiązanych partnerstw zależało, które cele będą realizowane dzięki zgłaszanym koncepcjom. Przedsięwzięcia, jakie miały zaplanować partnerstwa musiały wprost wynikać ze zdiagnozowanych na obszarze partnerstwa potrzeb, problemów i w sposób kompleksowy odpowiadać na sytuację kryzysową. Jedynie te spośród zgłoszonych przedsięwzięć, które jednocześnie udowadniają, że ich realizacja jest zasadna w partnerskiej formule można było uznać, za te, które w pełni odpowiadają Założeniom KL.

Należy pamiętać, iż same Założenia KL jasno precyzują, iż Kontrakt Lubuski nie stanowi podstawy do podziału alokacji finansowej RPO-L2020, nie jest też narzędziem dystrybucji środków.

Jego ideą jest budowa partnerskiej współpracy i realizacja nowego i innowacyjnego podejścia do polityki rozwoju opartego na współpracy wykraczającej poza granice administracyjne i podejmowaniu działań na obszarze występowania zdiagnozowanych problemów.

Na ogłoszony nabór koncepcji w ramach KL, który był prowadzony w okresie od 18 sierpnia do 16 września 2014 roku, odpowiedziały 22 partnerstwa, które przedstawiły ponad 60 koncepcji do objęcia ich formułą KL.

Przeprowadzona pierwsza analiza zgłoszonych przedsięwzięć pokazała jasno, iż zadanie polegające na budowaniu współpracy wokół wspólnych problemów nie jest proste i oczywiste, że jest to zadanie trudne i nowe w takiej skali. Znaczna część koncepcji nie spełniała podstawowych założeń KL, głównie w zakresie powiązań funkcjonalnych, modelu współpracy, kompleksowości planowanych rozwiązań. Część z przedstawionych koncepcji dotyczyła bieżących działań poszczególnych partnerów, stanowiąc niejako inwentaryzację potrzeb indywidualnych nie spinających się w jednolitą i zintegrowaną całość, co znalazło wyraz w rekomendacjach skierowanych do partnerstw.

Partnerstwo Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego zgłosiło swoje koncepcje w obszarze:

 • gospodarki,
 • rewitalizacji,
 • edukacji,
 • transportu niskoemisyjnego (ścieżki rowerowe oraz komunikacja),
 • termomodernizacji.

Po zakończeniu etapu analizy i po przekazaniu partnerstwom, na przełomie roku 2014/2015, rekomendacji dotyczących zgłoszonych przedsięwzięć rozpoczęto spotkania konsultacyjne z zainteresowanymi , tak aby pomoc ze strony pracowników UMWL przyczyniła się do wypracowania najlepszych koncepcji. Spotkanie robocze z pracownikami gmin tworzących ŻŻOF, podczas którego wyjaśniono proces dalszych prac nad koncepcjami zgłoszonymi do KL odbyło się 21 stycznia 2015 r.

Poprawione koncepcje poszczególne partnerstwa składały do końca marca 2015 r. w kwietniu i maju przeprowadzono ponowną ich analizę, w wyniku której Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o ostatecznym objęciu KL następujących obszarów:

 • Gospodarka (uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza).
 • Transport publiczny (z wyłączeniem ścieżek rowerowych).
 • Edukacja (w aspekcie działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

W dalszej kolejności, ZWL podjął decyzję o warunkowym włączeniu obszaru zdrowia.

Podczas spotkania w dniu 28 sierpnia 2015 r. zainicjowano proces negocjacyjny KL. Właściwe spotkania o charakterze konsultacyjnym zostały przeprowadzone ze wszystkimi partnerstwami, których koncepcje zaplanowano do realizacji w ramach obszarów objętych formułą KL. Do tego etapu zakwalifikowano 10 partnerstw, które składały poprawione koncepcje wyłącznie w obszarach dedykowanych KL, w tym koncepcje ŻŻOF.

Na tym etapie w ramach partnerstwa ŻŻOF zakwalifikowano do formuły KL 3 koncepcje w obszarach: gospodarka, transport publiczny, edukacja, które wymagały jeszcze dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień. Partnerstwo ŻŻOF przekazało poprawione koncepcje – obecnie trwa ich analiza.

Należy pamiętać, iż KL jest specyficznym narzędziem, którego celem nie jest objęcie wszystkich możliwych do realizacji przedsięwzięć, a jedynie tych, których realizacja w pełni odzwierciedla Założenia KL. Pozostałe koncepcje mogą być realizowane przez partnerstwo lub indywidualnie w ramach konkursów na zasadach ogólnych. Doświadczenie zdobyte w toku prac nad budowaniem partnerstwa, wspólnego podejścia do diagnozowania obszarów deficytowych i projektowaniu rozwiązań odpowiadających wspólnym problemom będzie owocowało na przyszłość, nie tylko w procesie aplikowania o środki Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Nowa Sól: będą produkować pieczywo na skalę europejską

Duński potentat przemysłu piekarniczego firma Lantmannen Unibike, postawi w Nowej Soli ogromną fabrykę. Uroczystość rozpoczęcia budowy odbyła się 15 października br. w nowosolskiej Południowej Strefie Ekonomicznej. Zakładamy, że zakład zatrudni ponad 100 osób. Produkcja będzie wynosiła ponad 200 ton pieczywa dziennie. To właśnie stąd będziemy dostarczać nasze produkty nie tylko klientom w Polsce, ale także w całej Europie – mówił Werner Devinck – Prezes Zarządu Lantmannen Unibake. Gościem uroczystości była marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lantmannen Unibake – producent pieczywa świeżego i mrożonego (przeznaczonego do odpieku w sklepach), właściciel takich marek jak Schulstad, Skoga i Schulstad Bakery Solutions, zwiększa skalę inwestycji w Polsce. Spółka zbuduje na terenie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - w Nowej Soli - nowoczesny zakład  produkcyjny o powierzchni 29 tys. metrów kwadratowych. Będzie to już trzeci i jednocześnie największy zakład tej firmy w Polsce. Wartość inwestycji to 75 mln EUR. Wydatki te obejmują wybudowanie hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. chłodnie, pomieszczenia magazynowe,  oczyszczalnia ścieków, budynki i pomieszczenia biurowe i techniczne), a także zakup i instalację maszyn i niezbędnych urządzeń. W nowym zakładzie powstaną 3 nowoczesne linie produkcyjne, które będą wytwarzać około 200 ton pieczywa rocznie. Będzie to przede wszystkim różnego typu pieczywo do odpieku w sklepach, jednak spółka nie wyklucza możliwości uzupełnienia oferty o produkty dodatkowe - takie jak chłodzone lub mrożone ciasto do wyrobów piekarniczych czy gotowe posiłki oparte na produktach piekarniczych (np. gotowe kanapki). Około 70 proc. produkcji trafi na eksport – na rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także do państw skandynawskich. - Nasz nowy zakład tu, w Nowej Soli będzie odgrywał ważna rolę w tej perspektywie wzrostu firmy Lantmannen Unibake. Kiedy prezentowałem tę inwestycję zarządowi, nazwałem ja jedną z najważniejszych w naszej historii. To właśnie stąd będziemy dostarczać naszej wysokiej jakości produkty nie tylko klientom w Polsce, ale także w całej Europie – mówił Werner Devinck – Prezes Zarządu Lantmannen Unibake.

Jak podkreślała podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak, inwestycja ta rozpoczyna się dzięki ogromnemu zaangażowaniu prezydenta miasta Wadima Tyszkiewicza. - Dzisiaj pragnę pogratulować panu prezydentowi skuteczności, determinacji, walki o każdego inwestora. Myślę, że my też się do tego przyczyniliśmy, bo codziennie modlimy się: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” i Pan Bóg nas wysłuchał. Dziękuję inwestorowi za wybór Nowej Soli w regionie lubuskim - regionie wartym Zachodu – mówiła.

Zadowolenia z powstającej fabryki nie krył też sam Wadim Tyszkiewicz. - Fabryka w Nowej Soli to bardzo ważne wydarzenie. To są kolejne miejsca pracy, to szansa na dalszy rozwój dla miasta i regionu. Chciałem serdecznie podziękować pani marszałek, bo bez uzbrojenia, bez obwodnicy nie mielibyśmy tak świetnych terenów inwestycyjnych i byłoby niemożliwe pozyskanie inwestora – przekonywał.

Budowa fabryki rozpocznie się w październiku 2015 r., zakończenie prac planowane jest na koniec roku 2018, przy czym spółka planuje stopniowe uruchamianie mocy produkcyjnych – pierwsza linia zacznie działać w I kwartale 2017 r., druga – w III kw. 2017 r., a trzecia – do końca 2018 r.

 

 

Fundusze Europejskie dla ochrony środowiska

„Fundusze europejskie na ochronę środowiska szansą dla rozwoju województwa lubuskiego” – to temat konferencji zorganizowanej przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze. O możliwościach pozyskania środków, także w zakresie ochrony środowiska w ramach RPO mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Budujemy region, który ma być zieloną krainą nowoczesnych technologii  - dbamy o dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne – podkreślała marszałek.

Głównym tematem konferencji będzie pozyskiwanie środków na ochronę środowiska i ich wpływ na rozwój regionu. zaprezentowała założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz podział alokacji. Podkreślała także jak ważne jest dokładne poznanie RPO L2020 oraz możliwości jakie stwarza.  - Chodzi o to żeby duża konkurencja i żeby jak najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty do nas wpływały – wyjaśniła. Zobacz prezentację

Ochrona środowiska w RPO – Lubuskie 2020

KATASTROFY NATURALNE/ ODPADY/ GOSPODARKA WOD.-ŚCIEK./ PRZYRODA

Ochrona lubuskiej przyrody to jedno z podstawowych zadań, jakie będą realizowane w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, której głównym celem jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu. W ramach tejże osi niezwykle istotne będą również projekty realizowane w celu zapewnienia funkcjonowania podstawowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz uporządkowanie gospodarki odpadami. Dodatkowo wspierane będą działania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, w tym wynikającym ze zmian klimatu.

 • Działanie 4.1. Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom (26,1 mln euro)

- Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego;

- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

 • Działanie 4.2. Gospodarka odpadami (8,5 mln euro)

- Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

- Kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami innymi niż komunalne;

- Poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 • Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa (30,6 mln euro)

- Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej;

- Kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków w terenach zabudowy rozproszonej;

- Budowa i modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody);

- Zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody.

 • Działanie 4.5. Kapitał przyrodniczy regionu (6,5 mln euro)

- Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych;

- Rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione;

- Realizacja projektów w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej;

- Budowa oraz modernizacja infrastruktury związanej z ochroną, a także przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków;

- Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;

- Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych.

ENERGIA/ ZANIECZYSZCZENIA

Z ochroną przyrody nierozerwalnie wiąże się także poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Zielona energia to przyszłość oraz szansa na pogodzenie rozwoju gospodarki z ochroną środowiska. Chcąc zachować unikatową przyrodę Ziemi Lubuskiej, musimy wzmacniać działania mające na celu ograniczanie negatywnych skutków wzrostu produkcji energii. Służy temu rozwój alternatywnych źródeł energii. W Programie zabezpieczono ponad 108 mln euro na wspieranie gospodarki niskoemisyjnej. Będzie to realizowane m.in.: poprzez budowę nowoczesnych źródeł OZE, elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw. Wspierana będzie także modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego.

 • Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii (19,6 mln. euro)

- Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej;

- Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia;

- Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

 • Działanie 3.2 Efektywność energetyczna (39,2 mln euro)

- Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

- Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

 • Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach (36,1 mln euro)

- Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe;

- Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin;

- Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego;

- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.

 • Działanie 3.4 Kogeneracja (13 mln euro)

- Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe;

- Budowa przyłączeń do sieci.

Ochrona środowiska LRPO 2007-2013

 • 24 tysiące osób podłączonych do nowej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej,
 • 31 ha obszarów o podniesionym stopniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
 • 60 ha objęte monitoringiem środowiska przyrodniczego,
 • 40 zakupionych wozów strażackich

Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała jednak, że Osie Priorytetowe 3 i 4 to nie jedyne możliwości pozyskania środków na ochronę środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. – Jest taka możliwość także w ramach innych priorytetów możliwe. Trzeba znać cały program żeby pisać swój konkretny projekt – wyjaśniła.

Duże środki na ten obszar znajdować się będą na poziomie centralnym, szczególnie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, o czym podczas konferencji mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki. Zaznaczył, że chodzi o działania mające na celu wykreowanie atrakcyjnej oferty turystycznej regionu lubuskiego, opartej w dużej mierze na zasobach naturalnych. - Mam nadzieję, że uda nam się wykreować produkty turystyczne, które spowodują, że powstanie atrakcyjna oferta turystyczna, która przełoży się na rozwój gospodarczy regionu. Jestem przekonany ze nowa perspektywa to będzie ten impuls, który będzie kołem zamachowym dla takich działań. Myślę tutaj szczególnie o pieniądzach przeznaczonych na środowisko – 3,5 mld euro – wyjaśnił. Wiceminister  poinformował także, że na poziomie centralnym będą środki na budowę zintegrowanych sieci ścieżek rowerowych. To – jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak – doskonała wiadomość dla Lubuskiego. ­- Zależy nam na tym żeby w regionie powstał kompleksowy projekt budowy ścieżek rowerowych. Wiec bardzo cieszy nas informacja wiceministra, że będzie taka możliwość przy pomocy środków centralnych. Zadowoleni powinni być szczególnie włodarze gmin, którzy wielokrotnie zgłaszali potrzebę budowy takiej infrastruktury – mówiła.

Możliwości finansowania projektów zintegrowanych przedstawił wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krystian Szczepański. Zachęcał on do zmiany podejścia i myślenia o korzystaniu z unijnego wsparcia.- Komisja europejska zachęca do myślenia ponad podziałami. Nie skupiajmy się na gminie, rozwiązujmy problemy kompleksowo i globalnie. Potrzebne są projekty zintegrowane – przekonywał.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także dobre praktyki w zakresie rozwoju regionu w oparciu o turystykę i ochronę przyrody.

 

 

 

VII Lubuski Kongres Kobiet coraz bliżej 

Od koncertów, przez panele tematyczne, po wizytę w mini przychodni i laboratorium. Z tych wszystkich atrakcji będą mogły skorzystać Panie, które wezmą udział w Lubuskim Kongresie Kobiet. VII edycja imprezy odbędzie się w najbliższą sobotę w wyjątkowym miejscu, jakim jest Pałac Książęcy w Żaganiu. To jedna z najwspanialszych rezydencji barokowych w Polsce. Do udziału w imprezie Lubuszanki powinny zachęcić także nazwiska znane z pierwszych stron gazet, a tych na Kongresie nie zabraknie.

Imprezę otworzy wystąpienie marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Następnie głos zabiorą goście zaproszeni z całej Polski, którzy z uczestniczkami Kongresu Spotkają się podczas debat, warsztatów i paneli tematycznych.

Jedną z takich osób będzie Ewa Minge – ikona polskiego świata mody. W 2003 roku jako pierwsza Polka została zaproszona na pokaz na Schodach Hiszpańskich w Rzymie, podczas prestiżowej imprezy Donna sotto le Stelle. Ponadto otrzymała m.in. Oskar Mody, Złoty Medal na międzynarodowych targach w Moskwie oraz nagrodę Złotego Wieszaka. Jej kolekcje prezentowano podczas Rome Fashion Week Alta Roma, a także w Mediolanie, Kijowie, Paryżu, Montrealu, Moskwie, Barcelonie, Berlinie, Wiedniu czy Dubaju. Projektantka podczas imprezy poprowadzi panel tematyczny pod hasłem „Sztuka i Pasja”.

Sporą dawkę adrenaliny może dostarczyć także spotkanie z Karoliną Kamińską, która jako jedyny dziennikarz z województwa lubuskiego, wyjechała z polskimi żołnierzami do Afganistanu. Poza tym, w styczniu 2015 roku, wspólnie z uczestnikami charytatywnej wyprawy zdobyła Kilimandżaro (5895 m.n.p.m.). Podobnymi wrażeniami z uczestniczkami podzieli się Anna Okopińska - himalaistka, alpinistka, która w swoim bogatym dorobku ma m.in. udział w pierwszej kobiecej wyprawie na ośmiotysięcznik K2 (do 7100 m.n.p.m.), weszła wtedy również na Skyang La (6233 m.n.p.m.).

Oprócz tego wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawicielki świata biznesu, które mają za sobą pełne sukcesów kariery w międzynarodowych korporacjach. Stawkę uzupełni reprezentacja mężczyzn składająca się prof. Jerzego Stępnia - byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a obecnie szefa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i prof. Marka Spaczyńskiego znanego i cenionego w Polsce ginekologa, który został pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego powstałego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Znane nazwiska to nie jedyne atrakcje, jakie czekają na Lubuszanki. W programie Kongresu znalazły się także spotkania ze stylistką, projekcja filmu „Królowe Kongresu Wiedeńskiego. Seks, kłamstwa i dyplomacja” i koncert zespołu Retro Swing Projekt. Ponadto, Panie będą mogły za darmo skorzystać z badań w mini przychodni i porad lekarzy specjalistów.

 

 

„Kapitał dla rozwoju”

„Kapitał dla rozwoju” to cykl 16 spotkań regionalnych dotyczących finansowania rozwoju firm i samorządów ze środków unijnych przy wsparciu rynku kapitałowego i innych form dofinansowania. Projekt jest realizowany od maja do listopada 2015 r. w największych miastach Polski. Spotkanie w Zielonej Górze odbędzie się 21 października br. w Urzędzie Marszałkowskim.

Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się m.in. jak skutecznie pozyskać dotacje w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 oraz jak firmy i samorządy mogą zdobyć środki na rozwój poprzez rynek kapitałowy.

Na potrzeby projektu powstał analityczny raport otwarcia „Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów” przedstawiający wkład giełdy we wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, pozyskiwanie kapitału, tworzenie miejsc pracy, a także budowę pozytywnego wizerunku notowanych spółek.

Jest to projekt organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Marszałkami Województw, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Bankiem PKO BP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa i Pracodawcy RP.

 

 

Świebodziński LORO jak nowy

15 października br., odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji: „Remont dachu i elewacji budynków szpitala” w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym w Świebodzinie. Urząd marszałkowski przeznaczył na ten cel 1,5 mln zł. Odsłonięta została także tablica pamiątkowa pierwszego Dyrektora LORO dr Mirosława Leśkiewicza.

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie  to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Obejmuje opieką zarówno dzieci jak dorosłych, wykonując rocznie blisko 2000 skomplikowanych operacji, rekonstrukcji ortopedycznych narządu ruchu w tym skrzywień kręgosłupa, endoprotezoplastyki stawów, chirurgii kolana oraz ręki. LORO posiada II stopień referencji dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług i doświadczonej kadrze medycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Obecnie Szpital w Świebodzinie funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego. Jednostka znajduje się w dobrej kondycji finansowej - od kilku lat wypracowuje dodatni wynik finansowy – w 2013 r. 1,9 mln zł, natomiast w 2014 r. 4,1 mln zł. Obecnie w Szpitalu pracuje 106 pracowników (48 na podstawie umowy o pracę, 58 na podstawie kontraktu). Od 2010 r. kontrakt LORO wzrósł niemal dwukrotnie (2010 r. – 13,4 mln zł, 2011 r. – 13,6 mln zł, 2012 r. – 15,2 mln zł, 2013 r. – 17,5 mln zł, 2014 r. – 21,4 mln zł, 2015 r. – stan na czerwiec, przed negocjacjami – 17,3 mln zł).

Strategia Ośrodka na lata 2015-2019 zakłada jego przekształcenie w spółkę prawa handlowego oraz wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci Zamku przylegającego bezpośrednio do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych.

Zarząd Województwa Lubuskiego wydał zgodę na rewitalizację XIV wiecznego Zamku w Świebodzinie w maju 2015 roku. Koncepcja adaptacji Zamku przygotowana przez dyrektor LORO zakłada, że w XIV wiecznym gmachu będzie prowadzona działalność lecznicza.

 Z budżetu województwa lubuskiego na realizację modernizację elewacji budynków A,B,C, przeznaczono 1 mln zł, a na modernizacje dachu pół miliona zł.  Inwestycję kwotą 150 tys. zł wsparły także władze Świebodzina. W roku 2014 wartość inwestycji zrealizowanych ze środków budżetu województwa wyniosła 770 tys. zł. Umiejscowienie działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części Zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20% przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych.

Ponadto 7 września br. radni Sejmiku województwa wyrazili zgodę na przekształcenie Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im.  dra Lecha Wierusza w Świebodzinie SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualnie przygotowywana jest treść aktu przekształcenia. Po dokonaniu zmiany formy organizacyjno-prawnej Szpital przyjmie nazwę Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza spółka z o. o. w Świebodzinie

Wstępny kosztorys inwestorski został oszacowany na 14 mln zł. Dyrektor Elżbieta Kozak zaplanowała, że pierwsze prace związane z projektowaniem i pozwoleniami na budowę rozpoczną się od razu po otrzymaniu akceptacji Zarządu Województwa.

Nieruchomość została odpowiednio zabezpieczona w ub. roku. W 2014 r. za środki z budżetu województwa (500 tys. zł) została wykonana modernizacja dachu na budynkach szpitalnych. Natomiast w tegorocznym budżecie województwa znalazły się środki na część inwestycji – modernizację elewacji budynków A, B, C (1 mln zł). Rewitalizacja obiektu zamkowego wiąże się nie tylko z jego zabezpieczeniem konserwatorskim i nadaniem mu użytkowego charakteru, ale przede wszystkim – będzie motorem do rozwoju LORO. 19 maja 2015 r. Zarząd Województwa wyraził zgodę na przekształcenie szpitala w spółkę. To przedsięwzięcie jest ściśle powiązane z rozszerzeniem działalności. A zatem adaptacja Zamku to nie tylko obowiązek, ale wręcz konieczność.

 

 

Poznamy lubuskich liderów rolnictwa. Finał Lubuskiego Złotego Kłosa

Blisko 40 rolników walczyło o zwycięstwo w tegorocznym plebiscycie o Lubuski Złoty Kłos, który honorowym patronatem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak. Konkurs po raz 3 wyłoni liderów rolnictwa będących przykładem mądrego gospodarowania, dobrych praktyk biznesowych, proekologicznych i innowacyjnych. Laureatów poznamy w najbliższy piątek podczas oficjalnej gali w zielonogórskiej Palmiarni.

W tym rok o palmę pierwszeństwa walczyło 36 lubuskich rolników, którzy musieli wykazać się  szczególnymi dokonaniami, nie tylko na polu produkcji, ale także działalności społecznej. Finałową dziesiątkę laureatów poznamy 16 października. Uroczysta gala rozpocznie się o godzinie 14.00 i będzie połączona z konferencją nt. PROW 2014-2020 oraz debatą dotyczącą innowacji w przyszłości lubuskiego rolnictwa

 

Nabór do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej"

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018”, który zakłada wsparcie finansowe inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych. Tworzenie Programu odbywać się będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391) oraz o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na 2016 rok. Zainteresowani wpisaniem inwestycji do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018” zobowiązani są wystąpić ze zgłoszeniem oraz wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych”.

 

 

Lubuska delegacja na Open Days w Brukseli

Od 12 do 15 października br. w Brukseli odbywa się Europejski Tydzień Miast i Regionów. XIII edycja Open Days skupiła się na temacie “Europejskie regiony i miasta partnerami inwestycji i wzrostu”. W seminariach i warsztatach uczestniczyła także lubuska delegacja, której przewodziła Alicja Makarska, członek zarządu województwa lubuskiego.

W czasie Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów przedstawiane są osiągnięcia i możliwości regionów i miast w tworzeniu wzrostu oraz miejsc pracy, wdrażania wspólnotowej polityki spójności. Ponadto Open Days są okazją do wykazania wagi władz lokalnych i regionalnych w dobrym sprawowaniu rządów w UE. Wydarzenie co roku przyciąga kilkutysięczną publiczność  z całej Unii Europejskiej - przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, ekspertów polityki regionalnej i badaczy naukowych zajmujących się kwestiami spójności. Seminaria i warsztaty organizowane w ramach tegorocznej edycji koncentrują się na kwestiach taki obszarów tematycznych:

1. Modernizacja Europy: regiony w Unii Energetycznej oraz Jednolitym Rynku Cyfrowym.

2. Regiony otwarte na biznes: rozwój MŚP, innowacje i tworzenie miejsc pracy. 

3. Miejsca i przestrzenie: rozwój obszarów miejskich i wiejskich, integracja obszarów miejskich i wiejskich.

Open Days 2015 rozpoczęła wspólna sesja plenarna Komitetu Regionów oraz komisji Parlamentu Europejskiego REGI, w kolejnych dniach wydarzenia odbywają się warsztaty i seminaria tematyczne. Drugiego dnia „Tygodnia...” przyznane zostały również nagrody „RegioStars” dla najlepszych projektów realizowanych w Unii Europejskiej przy wsparciu środków polityki spójności w czterech kategoriach: inteligentnego wzrostu, zrównoważonego wzrostu, włączającego wzrostu oraz „Citystar” czyli kategorii dedykowanej projektom miejskim.

Lubuska delegacja wzięła udział w seminariach i warsztatach poświęconych m.in. kluczowym kompetencjom niezbędnym do zarządzania i wdrażania programów operacyjnych, zintegrowanym inwestycjom terytorialnym (ZIT) oraz innowacyjnym inicjatywom i strategiom wspierającym rozwój ZIT; wdrażaniu instrumentu zintegrowanego rozwoju kierowanego przez społeczność (CLLD) w Europejskich Funduszach Inwestycyjnych i Strukturalnych, kierunkom współpracy w ramach nowego programu INTERREG w oparciu o kapitalizację doświadczeń programu realizowanego w latach 2007-2013 oraz możliwości wykorzystania potencjału współdziałania władz lokalnych i regionalnych, NGO oraz przedsiębiorstw we współpracy międzynarodowej czy też debacie odnośnie udostępniania danych na temat energii w związku z zainicjowanym procesem projektowania, wdrażania i monitorowania planów działania zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Autor: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 

 

Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

- Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020. Konkurs objęty został honorowym patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.       

Tegoroczna edycja konkursu nawiązywać będzie do dwóch ważnych rocznic: przypadającej 15 października 2015 roku 30 rocznicy wejścia w życie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz w kwietniu 2016 roku 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu.

Dla uczniów szkół podstawowych regulamin konkursu przewiduje wykonanie folderu na temat: „Najstarsze zabytki sakralne na Ziemi Lubuskiej”, dla szkół gimnazjalnych - przygotowanie gazetki okolicznościowej poświęconej Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, natomiast dla szkół ponadgimnazjalnych test z wiedzy o samorządzie, poszerzony o tematykę związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody. Zgłoszenia udziału uczniów i szkół należy dokonać do 30 października 2015 roku w wersji elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://lubuskie.pl/karta-zgloszenia/

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs objęty został honorowym Patronatem przez Elżbietę Annę Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zakres tematyczny konkursu:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014 – 2020
 • szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania, struktura i kompetencje,
 • historia samorządu lubuskiego od 1990 roku,
 • sylwetki znanych samorządowców województwa lubuskiego,
 • budżet jednostek samorządu terytorialnego,
 • polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską,
 • prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu,
 • województwo lubuskie: terytorium, podział administracyjny, regiony i euroregiony, władze samorządowe,
 • działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.,

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

-      ODN w Zielonej Górze: Jan Kostyszak, tel.68 328 64 55,  email: j.kostyszak@odn.zgora.pl

-      WOM w Gorzowie Wlkp.: Jerzy Dutkiewicz, tel. 95 721 61 41, email: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

-      w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: Główny specjalista – Patrycja Puk, tel. 68 45 65 575, email: konkurs@lubuskie.pl

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy  
Formularz zgłoszeniowy - online

Wykaz Najstarszych zabytków sakralnych na Ziemi Lubuskiej –
informacje dla szkół podstawowych

 

 

Tworzymy Młodą Redakcję!

Jesteś studentem z Polski, Niemiec lub innego kraju? Lubisz pisać, interesują cię tematy polsko-niemieckie i wydarzenia w twoim regionie? Chcesz zdobyć doświadczenie w pracy redaktora stron internetowych, masz już za sobą pierwsze kroki w zawodzie? Zachęcamy do ubiegania się o staż w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Szukamy studentów, nie tylko dziennikarstwa, którzy chcą publikować swoje teksty i opinie, materiały audio i wideo oraz wspólnie z nami będą tworzyć relacje z interesujących wydarzeń współfinansowanych przez naszą instytucję w całej Polsce. Oferujemy możliwość publikacji na naszych stronach internetowych (dotychczasowe relacje można śledzić na stronie: http://fwpn.org.pl/mloda-redakcja/mloda-redakcja-2015/). Gwarantujemy, że każdy znajdzie dla siebie interesujący projekt.

W ramach stażu będziesz odwiedzać redakcje mediów w Warszawie, spotykać się z osobami ze środowisk opiniotwórczych, korespondentami niemieckimi w Polsce i przedstawicielami instytucji partnerskich Fundacji. Do tej pory naszymi gośćmi byli politycy, dziennikarze znani z pierwszych stron gazet, aktywiści, przedstawiciele NGOsów i multiplikatorzy relacji polsko-niemieckich.

Częścią programu będą warsztaty prowadzone przez zawodowych dziennikarzy. Dwa dwudniowe warsztaty (w piątki i soboty) odbywać się będą na jesieni 2015 r. w Warszawie. Warsztaty pozwolą poznać warsztat dziennikarski oraz sprawdzić się w typowo dziennikarskich wyzwaniach. Ostatni warsztat dotyczący robienia zdjęć, przygotowywania materiału audio i video odbędzie się na wiosnę 2016 r. w Lublinie. Uczestników programu zaprosimy także do udziału w IX Polsko-Niemieckich Dniach Mediów odbywających się w 2016 roku w Saksonii – profesjonalnym forum przedstawicieli świata mediów. Różne zadania podczas konferencji pozwolą Wam poznać kulisy świata dziennikarstwa, ale także podstawy organizacji wydarzeń w wykonaniu FWPN. Jest o co walczyć – na zakończenie programu dla najbardziej zaangażowanych uczestników planujemy trzy miesięczne staże w warszawskich redakcjach mediów.

Redaktorzy otrzymają świadectwo ukończenia stażu. Udział w warsztatach dziennikarskich w Warszawie, IX Polsko-Niemieckich Dniach Mediów oraz w wybranych projektach jest nieodpłatny. Fundacja pokrywa koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia w czasie warsztatów oraz koszt dojazdu na wizytację 6 projektów przez każdego redaktora w okresie od listopada 2015 do lipca 2016 roku.

Redaktorów wybierze jury złożone z przedstawicieli Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dziennikarzy. Prosimy o przesyłanie uzupełnionego formularza aplikacyjnego i prób własnej pracy dziennikarskiej (2 teksty do najwyżej 10.000 znaków każdy lub 2 próbki w innym formacie – audio lub video – nieprzekraczające 10 minut/praca). Z 12 wybranymi kandydatami skontaktujemy się na początku listopada 2015 r.

Informacje o programie oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie:

http://fwpn.org.pl/mloda-redakcja/mloda-redakcja-2016/.  

Na zgłoszenia czekamy do dnia 23 października 2015 r. pod adresem:

magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera realizację ok. 700 polsko-niemieckich projektów rocznie. FWPN wspomaga w szczególności projekty o charakterze edukacyjnym, debaty publiczne, konferencje, współpracę naukową, a także projekty kulturalne. Więcej informacji: www.fwpn.org.pl.

Informacje o stażu:

Magdalena Przedmojska

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Tel. 022/3386273

e-mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

 

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?