czwartek, 1 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.186.2015                                                                                Zielona Góra, 30.09.2015 r.

 

 

 

 

Newsletter nr 186

 

 

 

 

Europejskie Forum Nowych Idei

„Europa wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych” – to hasło tegorocznego Forum, które odbywa się w Sopocie. Wśród panelistów znalazło się ponad 150 osób ze świata biznesu, polityki, nauki i kultury. Wśród nich jest m.in. amerykański ekonomista Jeffrey Sachs, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Norbert Roettgen, Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz prezydent BUSINESSEUROPE Emma Marcegaglia. Gościem Forum jest marszałek Elżbieta Anna Polak.    

Podczas trzech dni obrad (30.09-02.10.2015 r.) organizatorzy Forum zaplanowali blisko 70 godzin wydarzeń merytorycznych. Główną część stanowić będzie pięć sesji plenarnych. Omawiane podczas nich tematy zostaną następnie pogłębione podczas kilkunastu paneli dyskusyjnych i licznych debat m.in.:  "Firma=idea?", "Energia dla regionu. Co oznacza solidarność energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej?", "Jak nowoczesne podejście do przemysłu wydobywczego może zmienić współczesne gospodarki?", "Cyberbezpieczeństwo - problem nas wszystkich? Strategie państw UE wobec wyzwań związanych z dostępem do danych w sieci", "Jednolity Rynek Cyfrowy: jak jednolity, jak wspólny, jak połączony?".

Oprócz sesji i paneli w programie Forum znalazły się także "Spory nocnych marków" - wieczorne, nieformalne debaty z udziałem panelistów EFNI, spotkania połączone z promocją książek panelistów EFNI oraz Forum Publicystów Europejskich, w którym udział wezmą przedstawiciele czołowych mediów w Europie.

Idea EFNI

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowe spotkanie dyskusyjne środowisk biznesowych na temat przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Jest organizowane od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Co roku na świecie pojawiają się setki nowych idei mających zmieniać różne aspekty rzeczywistości. Tylko niektóre z nich prowadzą do sukcesu.

 

 

Lubuskie uczelnie będą współpracować

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. dr hab. inż. Marian Miłek, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie podpisali porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej. - Dla mnie to bardzo ważne, że ta umowa dziś została podpisana. Moja rola jest taka, aby wspierać to partnerstwo. Myślę, że współpraca ta przyniesie wiele korzyści dla uczelni i naszego regionu - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, 29 września br.

- Różnie to bywało miedzy naszymi uczelniami, ale wszystko co dobre dojrzewa powoli. Cieszę się, że uczelnie chcą współpracować i dziś zostało to potwierdzone na piśmie. Celem tego porozumienia jest m.in. rozwijanie kierunków, doskonalenie jakości kształcenia oraz wymiana kadry. Dla nas inwestycje w kapitał ludzki są najważniejsze. Samorząd województwa w tej kadencji bardzo mocno wspierał zarówno zielonogórską uczelnię, jak i uczelnię w Sulechowie. To nie tylko projekty w zakresie infrastruktury, parki naukowo-technologiczne, instytut agrotechniczny, instytut energetyki, ale również projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To również pomoc przy tworzeniu nowych kierunków – prawa i kierunku lekarskiego. Małe uczelnie potrzebują pomocy, a UZ jest liderem w regionie. Myślę, że współpraca ta przyniesie wielką wartość dodaną dla wzmocnienia potencjału regionu lubuskiego – powiedziała marszałek. 

Marszałek  podczas konferencji przekazała jeszcze jedną dobrą wiadomość. – Podpisuję dzisiaj ostatnią umowę dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach LRPO na dostosowanie infrastruktury do nowych kierunków kształcenia. To prawie 5,5 mln zł – powiedziała marszałek.  

Dla dobra regionu, dla dobra młodzieży

Z podpisania porozumienia cieszy się rektor zielonogórskiej uczelni. - Myślę, że ta współpraca może być owocna zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Planujemy utworzenie nowych kierunków. Mamy już nawet konkretne plany. Pierwszy z nich to kierunek związany z odnawialnymi źródłami energii. Uważamy, że warto też postawić na regionalną specjalizację tj. kierunek związany z winiarstwem. PWSZ ma istotną bazę i jest liderem w projekcie dotyczącym samorządowej winnicy. Uniwersytet uruchamia nowe kierunki i w związku z tym pojawiają się problemy lokalowe. PWSZ ma bardzo dobrą infrastrukturę, dlatego też zielonogórska uczelnia planuje skorzystać z tych obiektów – mówił prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

Zadowolenia nie krył także rektor PWSZ w Sulechowie. - Wspólne badania, praca nad nowymi kierunkami, wspólne wydawnictwa oraz wspólne działania studentów, to cel naszej współpracy -  mówił prof. dr hab. inż. Marian Miłek. – Współpraca miedzy naszymi uczelniami już istnieje. To co teraz się dzieje to usankcjonowanie stanu faktycznego. Cieszę się, że  udało nam się zrozumieć i docenić wzajemne intencje. Droga ta nie była łatwa, ale udało nam się dla dobra regionu i dobra naszej młodzieży. Działamy w tym samym duchu, a taka współpraca musi dać pozytywne efekty – dodał na koniec profesor.      

Nowe kierunki, wspólne badania  

- Uwzględniając dobre praktyki dotychczasowej współpracy oraz wolę działania na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i naukowego Województwa Lubuskiego oraz chcąc rozwijać efektywną kooperację w zakresie stwarzania dla studentów i pracowników UZ oraz PWSZ dogodnych warunków rozwoju dydaktycznego i naukowego zgodnego z oczekiwaniami rynku, Strony umowy zamierzają ściśle ze sobą współpracować na zasadach partnerskich i ustalają następujące ramy współdziałania – czytamy w porozumieniu.

Celem współpracy pomiędzy UZ i PWSZ jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczelniami w zakresie kształcenia oraz badań naukowych w długofalowej perspektywie rozwoju obu uczelni. Obejmuje on zarówno kształcenie studentów, jak i rozwój bazy naukowej, a także wspólne inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz realizację projektów w oparciu o bazę badawczą obu Uczelni. UZ i PWSZ będą dążyć do prowadzenia badań naukowych i realizowania projektów we współpracy z  Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. oraz Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o..

Zakres współpracy może obejmować:

1)    wspólne uczestnictwo w pracach badawczo – rozwojowych;

2)    realizowanie usług doradztwa technicznego i technologicznego;

3)    upowszechnianie wyników osiągniętych na podstawie prowadzonych prac badawczo – rozwojowych, we wspólnych działaniach zmierzających do wdrożenia w praktyce wyników tych prac;

4)    wzajemne wspieranie się w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych, organizacji praktyk studenckich oraz w dostosowaniu programów kształcenia do realiów rynków pracy;

5)    wspólne prowadzenie wybranych kierunków studiów;

6)    organizację wspólnych szkoleń i specjalistycznych kursów oraz promocję kształcenia w zawodach związanych z potencjałem kadrowym i infrastrukturalnym obu uczelni;

7)    wzajemne wspieranie działalności wydawniczej prowadzonej w obu uczelniach,

8)    stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju współpracy w zakresie działalności kulturalnej; sportowej oraz każdej innej mającej na celu integrację środowisk akademickich obu uczelni;

9)    inne działania, których podjęcie będzie leżało we wspólnym interesie obu stron.

UZ i PWSZ zobowiązują się także do wzajemnego wspierania się w ramach swoich możliwości faktycznych i prawnych, w działaniach na rzecz rozwoju województwa lubuskiego oraz społeczności lokalnych.

 

 

Obrady Konwentu PWSZ w Sulechowie

29 września br. odbyło się posiedzenie Konwentu PWSZ w Sulechowie. Przewodniczącą Konwentu na nową kadencję 2015/2019 została marszałek Elżbieta Anna Polak, a wiceprzewodniczącym Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. – Bardzo dziękuję Państwu za zaufanie. Zawsze staram się wspierać uczelnię. Dziś bardzo potrzebne jest partnerstwo i o to partnerstwo z zielonogórską uczelnią bardzo zabiegałam. Dziś o 14.00 podpisane zostanie porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej między Uniwersytetem Zielonogórskim a PWSZ w Sulechowie – mówiła marszałek.  

Przypomnijmy, w ubiegłej kadencji 2011-2015 marszałek również pełniła funkcję przewodniczącej. Na początku spotkania rozdane zostały akty powołania do pracy w obradach Konwentu, do którego należą m.in.:

- marszałek Elżbieta Anna Polak
- Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny (w zastępstwie pani Danuta Jurzak, zastępca burmistrza)
- Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec
- Prezes Elektrociepłowni Marian Babiuch (w zastępstwie pan Ryszard Francuz)
- Maciej Kaczmarski - prezes firmy Iglotechnik
- Firma Mazel
- Andrzej Gołdyka - szef TUI
- przedstawiciele PWSZ: kanclerz i prorektor.

Gości spotkania powitał rektor PWSZ prof. Marian Miłek. - Bardzo dziękuję, że przyjęliście Państwo moje zaproszenie do pracy w Konwencie PWSZ. Konwent jest organem wpisanym do ustawy ”Prawo o szkolnictwie wyższym”. Ustawa po ostatniej nowelizacji zmieniła skład Konwentu i w tym nowym składzie większy nacisk kładzie na przedstawicieli przemysłu, bo tych przedstawicieli jest aż 5. Do tego dochodzą jeszcze przedstawiciele administracji publicznej - mówił rektor.

Następnie głos zabrała marszałek Elżbieta Anna Polak. - Małe uczelnie są w bardzo złej sytuacji ze względu na niekorzystny algorytm i niż demograficzny, dlatego musimy im pomagać i je wspierać. Wiem, że jest tu potencjał. Przez te minione kadencje udało się bardzo mocno wzmocnić infrastrukturę. Uczelnia jest dobrze przygotowana, ale musi mieć partnerów i działać w partnerstwie, aby ten czas niżu demograficznego przejść bez większych problemów. Jest to możliwe przy dobrej atmosferze i dobrej woli. My wszyscy będziemy służyć pomocą, ja ze swojej strony również to obiecuję – powiedziała marszałek.      

Uczestnicy Konwentu rozmawiali o sposobach promowania uczelni. Marszałek zasugerowała, aby dział promocji wykorzystał możliwość prezentacji swojej oferty podczas imprez skierowanych do młodzieży organizowanych w urzędzie marszałkowskim. Jako przykład podała II Lubuski Sejmik Młodzieżowy, który odbył się w ubiegłym tygodniu, podczas którego cała sala Sejmiku Województwa Lubuskiego wypełniona była młodzieżą.

Marszałek mówiła o możliwościach skorzystania z funduszy unijnych w nowej perspektywie. - Jeśli chodzi o nową perspektywę to będą to nie tylko te działania w pierwszym priorytecie RPO dotyczącym gospodarki i  innowacji, gdzie ok. 30 proc. alokacji będzie do wzięcia poprzez dobre partnerstwa z przedsiębiorcami. Granty pójdą do przedsiębiorców, którzy będą zamawiać konkretne badania i patenty. Uczelnia ma potencjał, ma dobrze przygotowaną infrastrukturę. Wasze instytuty idealnie wpisują się w nasze inteligentne specjalizacje. Będziemy premiować partnerstwo oraz te działania, które są w ramach inteligentnych specjalizacji. To jest szansa. Uczelnia ma parki naukowo-technologiczne. Są na to pieniądze w naszym regionalnym programie. Trzeba szukać niestandardowych rozwiązań. W przypadku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim też się mówiło, że się nie uda. Udało się i w przyszłym tygodniu naukę rozpocznie 60 studentów. Tak samo i tu w Sulechowie są możliwe różne pomysły i działania - mówiła marszałek.

- Uczelnia może być idealnym partnerem dla szkół i organizacji pozarządowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest do osób wykluczonych oraz pochodzących z terenów wymagających interwencji. Dla młodego człowieka jest niezwykle fascynujące mieć zajęcia w instytucie agrotechniki czy energetyki i spotkać się z prawdziwym profesorem. Widzę tu wielkie niewyczerpane pokłady jeśli chodzi o rozwój i promocję – dodała na koniec marszałek.

Następnie referując sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademicki 2014/2015 Wiesław Miczulski, prof. PWSZ mówił, że do tej pory szkolę opuściło 8 tys. absolwentów, a w ubiegłym roku 185 osób.
Na koniec spotkania przedstawiono nowego kanclerza uczelni Marcina Szczęsnego.  

 

Kolejne kilometry S3 dofinansowane z Unii

29 września br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z rządowym Centrum Unijnych Projektów Transportowych pierwsze umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko". Łączna suma funduszy UE na realizację pięciu inwestycji to ok. 3,3 mld zł. Dwie z umów dotyczą budowy drogi ekspresowej S3 Nowa Sól–Legnica. Inwestycje poprawią dostępność komunikacyjną regionów i ich miast. Skrócą czas przejazdu między najważniejszymi ośrodkami w kraju. Podniosą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort podróży.

Wśród nich znalazły się następujące przedsięwzięcia:

 • S3 Nowa Sól – Legnica (odcinek Kaźmierzów – Legnica),
 • S3 Nowa Sól – Legnica, odcinek w. Nowa Sól Płd. – węzeł Kaźmierzów (bez węzła),
 • S5 odcinek Korzeńsko – Wrocław (węzeł Widawa),
 • S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów (odcinek Radom – Skarżysko-Kamienna),
 • S7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego/małopolskiego.

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S3 NOWA SÓL – LEGNICA, ODC. KAŹMIERZÓW – LEGNICA

wartość całkowita: ponad 1,9 mld

dofinansowanie UE: ok. 992 mln zł

lata realizacji: 2015 - 2018

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S3 o długości 48,27 km. S3 jako fragment drogi międzynarodowej E65, stanowi część połączenia drogowego w ramach trasy przebiegającej z północy na południe Europy tj. Ystad – Świnoujście – Wolin – Goleniów – Szczecin – Świebodzin – Jelenia Góra – Jakuszyce – Praga – Bratysława – Zagrzeb – Kosowo – Kreta. Inwestycja przebiega przez województwo dolnośląskie. Jest projektowana jako droga dwujezdniowa, o 2 pasach ruchu w każdym kierunku (za wyjątkiem odcinka Polkowice – Lubin - przekrój 2x3).

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S3 NOWA SÓL – LEGNICA, ODC. W. NOWA SÓL PŁD. – W. KAŹMIERZÓW (BEZ WĘZŁA)

wartość całkowita: ponad 980 mln zł

dofinansowanie UE: ponad 570,2 mln zł

lata realizacji: 2014 - 2018

Projekt ma na celu budowę drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica – odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła) o długości niemal 33,3 km. Inwestycja przebiega przez obszar województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Na całym odcinku projektowanej trasy przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym (w tym rezerwa pod trzeci pas ruchu) oraz pasem awaryjnym.

Najwięcej środków PO IiŚ 2014-2020 zostanie przeznaczonych na sektor transportu – ok. 83 mld zł, w tym ok. 45 mld zł tylko na drogi. Mają one sprawić, że podróż w miastach oraz pomiędzy aglomeracjami będzie łatwiejsza, bezpieczniejsza oraz bardziej komfortowa.

Priorytetem będzie budowa nowoczesnej i kompletnej sieci dróg znajdujących się w transeuropejskiej sieci transportowej (tzw. sieci TEN-T) oraz w miastach. Szczególną uwagę zwrócimy na kolej. O unijne wsparcie będą mogły ubiegać się także projekty z zakresu transportu multimodalnego (tj. wykorzystującego więcej niż jeden środek przewozu), lotniczego oraz miejskiego transportu niskoemisyjnego.

Będą to inwestycje dotyczące m.in.:

- stworzenia spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, łączącej wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T – przede wszystkim budowa nowych szlaków, w tym obwodnic miast; odciążenie ośrodków miejskich od ruchu drogowego;

- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – m.in. doposażenie jednostek nadzoru nad ruchem drogowym i służb ratowniczych;

- transportu intermodalnego – np. poprawa funkcjonowania i możliwości przeładunkowych terminali drogowo-kolejowych w portach morskich; modernizacja, rozbudowa i budowa terminali intermodalnych wraz z infrastrukturą dostępową (w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T), zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego (wagony, platformy);

- poprawy infrastruktury dostępu do portów, infrastruktury portowej i nabrzeżowej (porty w sieci bazowej TEN-T);

- żeglugi śródlądowej – np. usuwanie tzw. „wąskich gardeł”, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, program wdrażania systemu informacji rzecznej (warunkiem koniecznym jest pełna zgodność inwestycji z wymogami prawa UE, w tym z uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej i tzw. Dyrektywy powodziowej);

- rozwoju kolei zarówno w sieci TEN-T jak i poza nią, a także kolei miejskich – m.in. modernizacja, rehabilitacja istniejących szlaków; unowocześnienie taboru, dworców i przystanków; wprowadzanie na najważniejszych szlakach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS);

- poprawy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i kolejowym;

- ekologicznego transportu miejskiego – nowoczesna infrastruktura tramwajowa, niskoemisyjne autobusy, trolejbusy.

Wykorzystano materiały: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy związanej z funduszami europejskimi. Konkurs objęty został honorowym patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak.

Tegoroczna edycja konkursu nawiązywać będzie do dwóch ważnych rocznic: przypadającej 15 października 2015 roku 30 rocznicy wejścia w życie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz w kwietniu 2016 roku 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu.

Dla uczniów szkół podstawowych regulamin konkursu przewiduje wykonanie folderu na temat: „Najstarsze zabytki sakralne na Ziemi Lubuskiej”, dla szkół gimnazjalnych - przygotowanie gazetki okolicznościowej poświęconej Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, natomiast dla szkół ponadgimnazjalnych test z wiedzy o samorządzie, poszerzony o tematykę związaną z funduszami europejskimi.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody. Zgłoszenia udziału uczniów i szkół należy dokonać do 30 października 2015 roku w wersji elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://lubuskie.pl/karta-zgloszenia/

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim.

Zakres tematyczny konkursu:

 • szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania, struktura i kompetencje,
 • historia samorządu lubuskiego od 1990 roku,
 • sylwetki znanych samorządowców województwa lubuskiego,
 • budżet jednostek samorządu terytorialnego,
 • polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską,
 • prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu,
 • województwo lubuskie: terytorium, podział administracyjny, regiony i euroregiony, władze samorządowe,
 • działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.,
 • Europejski Fundusz Społeczny.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

-      ODN w Zielonej Górze: Jan Kostyszak, tel.68 328 64 55,  email: j.kostyszak@odn.zgora.pl

-      WOM w Gorzowie Wlkp.: Jerzy Dutkiewicz, tel. 95 721 61 41, email: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

-      w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: Główny specjalista – Patrycja Puk, tel. 68 45 65 575, email: konkurs@lubuskie.pl

Na www.lubuskie.pl dostępne są następujące dokumenty:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy - online

Wykaz Najstarszych zabytków sakralnych na Ziemi Lubuskiej – informacje dla szkół podstawowych

 

 

Aktywnie o transplantacji: Marsz im. prof. Religi w Bogdańcu

Już po raz piąty w województwie lubuskim odbędzie się Ogólnopolski Marsz Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi. W niedzielę 4 października 2015 r. w Bogdańcu na wyprawę z kijami wyruszą lubuscy propagatorzy idei transplantacji. Uczestnicy wezmą też udział w losowaniu nagród. Główną nagrodę: podwójny bilet lotniczy do Warszawy – przekazała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Hasło V Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi brzmi „Popieram transplantację!”. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Życie po Przeszczepie. Samorząd Województwa Lubuskiego już tradycyjnie wsparł tę inicjatywę. Urząd Marszałkowski przekazał główną nagrodę, która zostanie wylosowana wśród uczestników marszu – podwójne bilety lotnicze z Zielonej Góry do Warszawy.

Marsz odbędzie się w niedzielę 4 października w Bogdańcu. Miłośnicy nordic walking i propagatorzy idei transplantacji wyruszą spod Zespołu Szkół przy ul. Pocztowej. Zapisy rozpoczną się o godz. 10.30, natomiast sama wyprawa z kijami – o godz. 12.00. Organizatorzy opracowali dwie trasy: rekreacyjną o długości 5 km i trasę „fitness” – na 8 km.

„Partnerstwo dla Transplantacji”

We wrześniu 2015 r. z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak odnowione zostało „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Lubuskim”. Pod listem intencyjnym podpisało się piętnastu sygnatariuszy, w tym także prof. Marian Zembala, Minister Zdrowia. Ideę dawstwa narządów oficjalnie wsparli m.in. Biskup Stefan Regmunt, Wojewoda Katarzyna Osos, przedstawiciele środowisk medycznych, samorządów i innych instytucji W ramach tego porozumienia Urząd Marszałkowski m.in. promuje podpisywanie „oświadczeń woli” oraz współorganizuje konferencje i szkolenia na temat transplantacji.

Atrakcje podczas realizacji V OMNW:

 • pomiary poziomu cukru, ciśnienia krwi przed wymarszem;
 • wśród uczestników marszu rozlosowane zostaną nagrody m.in., bilet lotniczy na trasie Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra (dla 2 osób), ciśnieniomierze, kije do Nordic Walking;
 • pierwszych 250 zapisanych osób otrzyma w ramach patronatu miesięcznik „MODA na ZDROWIE”;
 • każdy uczestnik otrzyma wodę i baton energetyczny;
 • dla uczestników marszu zapewniony będzie posiłek piknikowy oraz świeże owoce;
 • możliwość zwiedzania Muzeum Zagroda Młyńska po zakończonym marszu;
 • możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking (dla pierwszych 20 osób);
 • certyfikaty uczestnictwa, breloki i inne

Organizatorzy: Transplantacja i nordic walking? Jest wspólny mianownik!

Czytając nazwę organizowanego marszu, wiele osób zapewne pomyśli: co ma wspólnego transplantacja z nordic walking? Dla jednych być może nie wiele, dla innych ogrom...

Wiele osób po przeszczepie serca, wątroby czy nerek uprawia Nordic Walking, jako bardzo dobrą formę rehabilitacji organizmu. Aktywna - sportowa forma pozytywnego propagowania transplantacji to efekt poszukiwania nowych sposobów dotarcia do naszego społeczeństwa z edukacją w zakresie przeszczepiania narządów. Większa świadomość społeczna to większa szansa na ratowanie życia innych ludzi, a nawet może   i naszych bliskich czy nas samych. Koordynatorką marszu jest Adriana Szklarz ze Stowarzyszenia Życie po Przeszczepie, która sama przeszła transplantację – od kilkunastu lat żyje z męskim sercem.

Zgodę na nazwanie Marszu imieniem prof. Zbigniewa Religi,  wyraził dr Grzegorz Religa – syn słynnego kardiochirurga i transplantologa

Adriana Szklarz, koordynator Stowarzyszenia Życie po Przeszczepie: Wierzę, że  propagowanie transplantacji poprzez organizację ogólnopolskiego marszu Nordic Walking, przyczyni się do zwiększania jej społecznej akceptacji, a także zrozumienia sensu przekazywania narządów do przeszczepu w celu ratowania życia innych ludzi, przed którymi taka forma ratunku stoi. Dlatego też serdecznie zapraszam już na V Ogólnopolski Marsz Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi oraz do wspólnego propagowania transplantacji pod hasłem:

"Popieram transplantację!"

 

 

„Kobieta w samorządzie”

Trwa rejestracja na VII Lubuski Kongres Kobiet, który odbędzie się 17 października br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu pod hasłem „Kobieta w samorządzie”. - Chcemy głośno mówić o tym, ile nasz samorząd zawdzięcza Kobietom, a z okazji jubileuszu samorządności pragniemy uhonorować Lubuszanki wyjątkowo zasłużone dla społeczności lokalnej – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, zachęcając do rejestrowania się na kongres i wysyłania kandydatur do konkursu o tytuł Liderki Lubuskiego Samorządu.

W tym roku lubuskie kobiety zjadą do Pałacu Książęcego w Żaganiu. - Tematem kongresu będzie aktywność kobiet w strukturach samorządowych wszystkich szczebli, a także ich aktywność obywatelska - mówi marszałek. - W tym roku obchodzimy 25 lat samorządu, więc warto docenić kobiety, które go tworzyły i tworzą nadal. W ten sposób chcemy też podziękować wszystkim paniom, które na przestrzeni ostatnich 25 lat działały aktywnie na rzecz swoich Małych Ojczyzn.

Wniosek o nadanie tytułu LIDERKI LUBUSKIEGO SAMORZĄDU oraz regulamin konkursu znajdziecie Państwo poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 5 października br.  Wnioski można składać mailowo na adres sekretariat.dp@lubuskie.pl oraz na adres Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego, ul. Podgórna 7, z dopiskiem „Konkurs”. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się oczywiście podczas tegorocznego Lubuskiego Kongresu Kobiet.

 W programie siódmego już, uroczystego spotkania lubuskich kobiet, znajdzie się sesja plenarna, debat, w której udział zapowiedziała m.in. Ewa Minge, oraz panele tematyczne. Będzie mowa m.in. o wpływie kobiet na kształtowanie małych samorządowych "ojczyzn", pojawią się też przykłady dobrych oraz inspirujących praktyk z zakresu aktywności obywatelskiej pań w organizacjach samorządowych i społecznych. Panele warsztatowe dotyczyć będą m.in. zdrowego stylu życia („NA SZPILKACH CZY W TRAMPKACH – LUBUSZANKA ZAWSZE ZDROWA”), kreowania publicznego wizerunku (prowadzenie:  Sylwia Majewska - trener biznesu, rozwoju osobistego, umiejętności medialnych, prezentacyjnych i interpersonalnych.), kulinarnych pasji oraz tego, jak zdobywać szczyty - dosłownie i w przenośni.  Zachęcamy do rejestracji i wyboru interesujących Panie (i Panów) paneli!

Rejestracji na tegoroczny VII Lubuski Kongres Kobiet można dokonywać klikając na formularz na stronie www.lubuskie.pl oraz na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Formularz zgłoszeniowy regulamin konkursu oraz wniosek o tytuł Liderki Lubuskiego Samorządu na www.lubuskie.pl

 

 

Konferencja inauguracyjna Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

15 października 2015 r. na Zamku w Kliczkowie pod Bolesławcem (woj. dolnośląskie) odbędzie się konferencja inauguracyjna Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, przy wsparciu Wspólnego Sekretariatu Programu.

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom informacji na temat możliwości wsparcia, jakie daje Program.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdziecie Państwo na stronie www.plsn.eu. Termin rejestracji upływa w dniu 6 października 2015 r.

UWAGA: ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM
PROGRAM - wersja DE

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?