piątek, 30 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.205.2015                                                                                Zielona Góra, 30.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 205

 

 

 

Sport łączy polsko-niemieckie pogranicze

15 lat współpracy województwa lubuskiego, ze szczególnym udziałem Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie z Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgia oraz wspólne projekty w nowej unijnej perspektywie to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak i dyrektora WOSiR Bogusława Sułkowskiego z Manfredem Wothe – prezesem Akademii, które odbyło się 30 października br.

Celem spotkania było przygotowanie posiedzenia Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia (ESAB), którego członkiem poza przedstawicielami Brandenburgii są województwa lubuskie i zachodniopomorskie. Posiedzenie planowane jest w Zielonej Górze na 19.05.2016 r.

Kuratorium ESAB podejmuje działania na rzecz rozwoju trójstronnej współpracy pomiędzy Brandenburgią, woj. lubuskim i woj. zachodniopomorskim w zakresie: zadań sportowych, rekreacyjnych, edukacji w sporcie, podnoszenia świadomości zdrowotnej poprzez sport, propagowania ruchu wśród wszystkich grup wiekowych, inkluzji społecznej poprzez sport, przenoszenia dobrych praktyk oraz inicjowania partnerstw i wspólnych projektów.

Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia jest placówką odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń i doskonalenie w sporcie dla Brandenburskiego Związku Sportowego - największego, najbardziej aktywnego partnera województwa lubuskiego. Ma udział w tworzeniu struktur o zasięgu lokalnym, federacyjnym oraz transnarodowym, doradztwa w zakresie komunalnego planowania zagospodarowania przestrzeni publicznej pod obiekty sportowe.

Województwo lubuskie prowadzi współpracę z Brandenburgią w obszarze sportu od roku 2004. WOSiR Drzonków jest od lipca 2014 r. członkiem Europejskiej Sieci Akademii Sportu.

Manfred Wothe - prezes Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia, wieloletni partner woj. lubuskiego w działaniach związanych ze sportem, w szczególności edukacją sportową. Inicjator polsko-niemieckich partnerstw oraz projektów na pograniczu Lubuskie-Brandenburgia, m.in.:

- partnerstwo WOSiR Drzonków z Centrum Edukacji i Sportu w Lindow,

- członkostwo w Europejskiej Sieci Akademii Sportu.

-  projekty sportowe, edukacyjne, marketingowe z Brandenburgią w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr.

 

 

Ochrona zdrowia w nowej perspektywie unijnej

29 października br. odbyła się konferencja szkoleniowa na temat nowych możliwości wzmocnienia ochrony zdrowia – w kontekście centralnych i regionalnych programów unijnych. W konferencji udział wzięli eksperci z Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele lubuskich podmiotów leczniczych. - Cieszę się, że są jednak pieniądze na ochronę zdrowia w nowej perspektywie – mówiła otwierając spotkanie jego inicjatorka, marszałek Elżbieta Anna Polak. Uczestnicy spotkania dowiedzieli  się jakie są oczekiwania ministra zdrowia, kiedy ruszą programy dedykowane ochronie zdrowia oraz kiedy ruszą konkursy w tym zakresie.

W obecnej perspektywie 2014-2020 kwota na ochronę zdrowia w Polsce jest trzykrotnie większa niż wcześniej i wynosi 12 mld zł. Środki te dają szansę na rozwój, jakiego dotąd nie było. - Cieszę się, że są jednak pieniądze na ochronę zdrowia w nowej perspektywie. Komisja Europejska bardzo długo zapowiadała, że takich środków nie będzie, ponieważ nie była zadowolona z rezultatów i efektów tego rozliczenia. Negocjacje zakończyły się jednak powodzeniem – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komisja Europejska oczekuje, że fundusze unijne na ochronę zdrowia będą wydawane w sposób komplementarny. W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia opracowało dokument „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020". Opisano w nim strategiczne podejście , niezbędne do sprostania zidentyfikowanym wyzwaniom: priorytety zdrowotne państwa, cele, kierunki interwencji, projektowane działania na lata 2014-2020 i ich ramy realizacyjne. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak lubuskie projekty doskonale wpisują się w założenia polityki spójności. - Ukierunkowanie polityki w ochronie zdrowia sprzyja nam w regonie lubuskim, ponieważ dużo wcześniej przyjęliśmy naszą strategię ochrony zdrowia i w niej wpisaliśmy dokładnie  takie priorytety, jak pan minister sobie życzył. To ukierunkowanie w obszarze onkologii – rozwój centrum onkologii w Zielonej Górze, budowa radioterapii w Gorzowie, działania mające na celu rozbudowę szpital a w Zielonej Górze o Centrum Matki i dziecka. Koordynatorem tych wszystkich działań, zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej będzie oczywiście Ministerstwo Zdrowia.

Określone w „Policy paper" cele operacyjne to:

 • Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.
 • Przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi.
 • Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia.
 • Wspieranie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrze społecznych.

„Policy paper" określa także szczegółowo, jakie narzędzia będą służyły realizacji tych celów.

Możliwości finansowania projektów w zakresie ochrony zdrowia ze środków centralnych omówione zostały przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia: Dariusza Juszczyńskiego oraz Michała Rynkiewicza. Zobacz prezentację  O możliwościach jakie daje Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 opowiedziała Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Monika Zielińska. Zobacz Prezentację

O projektach transgranicznych mówił z kolei Maciej Nowicki - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej.

 

Wznowienie sesji Sejmiku

XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, przerwana 12 października br., zostanie wznowiona 4 listopada 2015 r. o godz. 11.00. Radni obradować będą w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Złożenie ślubowania przez Radną Województwa Lubuskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Wnioski i interpelacje.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
6. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2015 roku.
7. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku:
- instytucji kultury,
- jednostek ochrony zdrowia,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
8. Informacja na temat realizacji połączeń kolejowych lubuskich stolic z Berlinem.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2014/2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulechów.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzyrzecz.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu części zadania Województwa Lubuskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych, w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/95, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Poznańskiej 109.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 - 2030.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
18. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie braku prawnych możliwości odraczania opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska po roku 2015 w odniesieniu do przedsięwzięć ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XIII sesji Sejmiku.

 

 

Będzie nowa siedziba biblioteki lekarskiej

28 października br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z władzami Głównej Biblioteki Lekarskiej: dyrektorem dr Wojciechem Giermaziakiem oraz zastępcą dyrektora ds. organizacyjnych Robertem Gutem. Rozmowa dotyczyła przeniesienia siedziby zielonogórskiego oddziału ze szpitala w Zielonej Górze do budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nowa siedziba ma zapewnić lepszy dostęp no najnowszej wiedzy naukowej studentom kierunków medycznych.

W nowej siedzibie biblioteki lekarskiej znajdzie się ponad 15 tys. wydawnictw w formie drukowanej. Zapewni ona także dostęp do bazy naukowej w systemie elektronicznym, co da możliwość korzystania z bazy naukowej z całego świata. Otwarcie nowej siedziby planowane jest na koniec tego roku.

 

 

Program Interreg VA Polska-Brandenburgia zatwierdzony

22 października 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Program INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020. Ma on na celu zacieśnienie powiązań w regionie transgranicznym oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. Całkowity budżet programu wynosi niemal 118 mln euro, z czego 100 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – To szansa na kolejne wspólne pomysły i dobrą współpracę na pograniczu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Corina Crețu, powiedziała z tej okazji: „Cieszę się, że przyjęliśmy trzeci program Interreg dla niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia i dla Polski, dla regionu przygranicznego, który miałam przyjemność odwiedzić w marcu br. Dysponujemy teraz trzema solidnymi pakietami inwestycyjnymi oraz spójną strategią dla obu krajów, które pozwolą umocnić współpracę transgraniczną z pożytkiem dla gospodarki realnej regionu oraz polskich i niemieckich obywateli".

Komisarz Cretu gościła w Lubuskiem w związku z jubileuszem podpisania Wspólnego Oświadczenia o Współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia. W dniu 20 marca br. Komisarz spotkała się na moście granicznym w Słubicach z Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbietą Anną Polak oraz Premierem Kraju Związkowego Brandenburgia, dr Dietmarem Woidke. Podkreślano wówczas znaczenie współpracy transgranicznej oraz wartość wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć.

W ramach nowego programu możliwa będzie współpraca w ramach 4 osi priorytetowych:

- Integracja mieszkańców i współpraca administracji

- Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

- Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego

- Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 zlokalizowany jest we Frankfurcie nad Odrą, a wkrótce uruchomiony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

 

 

Badania przesiewowe w LORO

W Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym w Świebodzinie we wrześniu i październiku odbyły się badania przesiewowe w kierunku wad postawy i innych problemów narządów ruchu dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Miasta i Gminy Świebodzin. Badania były odpowiedzią na dotację w wysokości 150 tys. zł. na termomodernizację elewacji budynków LORO z Urzędu Miasta i Gminy Świebodzin.

Pierwsze badania odbyły się 19 września, badani byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie. Przebadanych zostało 119 dzieci, z tego u 36 uczniów wykryto nieprawidłowości i wady postawy. 26 września odbyły się kolejne badania, tym razem w badaniach przesiewowych wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie oraz Szkoły Podstawowej z Gościkowa. Przebadanych zostało 226 osób, u 51 uczniów zdiagnozowano nieprawidłowości. 10 Października w badaniach uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie. Z Gimnazjum nr 1 zgłosiły się 33 osoby, do kontroli zakwalifikowano 20 osób. Z Gimnazjum nr 3 zgłosiły się 52 osoby, a do dalszych kontroli skierowano 27 osób. Razem stanowi to 55% osób z dwóch szkół celem dalszych konsultacji. 17 października odbyła się ostatnia "biała sobota". Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie ustanowiła rekord zgłaszając 477 uczniów, na badaniach jednak wstawiło się 198, z czego u 90 osób wykryto wady postawy.

W każdą sobotę badania przesiewowe prowadziło 4 lekarzy ortopedów, sprawdzając czy dziecko prawidłowo się rozwija. Badania polegały na pierwszym wychwyceniu wszelkich nieprawidłowości, przede wszystkim obejmowały wstępne badanie symetrii kręgosłupa, ruchomości kręgosłupa, wstępne badanie długości kończyn, ustawienia miednicy oraz badanie stóp. Najczęstszymi wadami, które wykryto u dzieci to skrzywienie kręgosłupa oraz płaskostopie.

Reasumując, na badania przesiewowe zgłosiło się łącznie 628 osób, z czego u 224, czyli u 35,66 % dzieci lekarze stwierdzili nieprawidłowości, klasyfikowane były one w niżej wymienionych kategoriach:

- do dopracowania na gimnastyce korekcyjnej w szkole,

- skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej bądź Ortopedycznej,

- do kontroli w Poradni za 3 lub 6 miesięcy.

 

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne" – 04.11.2015r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne", które odbędą się 4 listopada 2015 r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane m.in. w zakresie modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza,  racjonalizację zużycia energii czy właściwe gospodarowanie odpadami.

Spotkania odbędą się 4 listopada 2015 r. w godzinach 10:00-13:00:

 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
 • w Gorzowie Wlkp.: Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 (budynek nr 9).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

czwartek, 29 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.204.2015                                                                                Zielona Góra, 29.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 204

 

 

 

 

Ochrona zdrowia w nowej perspektywie unijnej

29 października br. odbyła się konferencja szkoleniowa na temat nowych możliwości wzmocnienia ochrony zdrowia – w kontekście centralnych i regionalnych programów unijnych. W konferencji udział wzięli eksperci z Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele lubuskich podmiotów leczniczych. - Cieszę się, że są jednak pieniądze na ochronę zdrowia w nowej perspektywie – mówiła otwierając spotkanie jego inicjatorka, marszałek Elżbieta Anna Polak. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jakie są oczekiwania ministra zdrowia, kiedy ruszą programy dedykowane ochronie zdrowia oraz kiedy ruszą konkursy w tym zakresie.

W obecnej perspektywie 2014-2020 kwota na ochronę zdrowia w Polsce jest trzykrotnie większa niż wcześniej i wynosi 12 mld zł. Środki te dają szansę na rozwój, jakiego dotąd nie było. - Cieszę się, że są jednak pieniądze na ochronę zdrowia w nowej perspektywie. Komisja Europejska bardzo długo zapowiadała, że takich środków nie będzie, ponieważ nie była zadowolona z rezultatów i efektów tego rozliczenia. Negocjacje zakończyły się jednak powodzeniem – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komisja Europejska oczekuje, że fundusze unijne na ochronę zdrowia będą wydawane w sposób komplementarny. W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia opracowało dokument „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020". Opisano w nim strategiczne podejście , niezbędne do sprostania zidentyfikowanym wyzwaniom: priorytety zdrowotne państwa, cele, kierunki interwencji, projektowane działania na lata 2014-2020 i ich ramy realizacyjne. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak lubuskie projekty doskonale wpisują się w założenia polityki spójności. - Ukierunkowanie polityki w ochronie zdrowia sprzyja nam w regonie lubuskim, ponieważ dużo wcześniej przyjęliśmy naszą strategię ochrony zdrowia i w niej wpisaliśmy dokładnie  takie priorytety, jak pan minister sobie życzył. To ukierunkowanie w obszarze onkologii – rozwój centrum onkologii w Zielonej Górze, budowa radioterapii w Gorzowie, działania mające na celu rozbudowę szpital a w Zielonej Górze o Centrum Matki i dziecka. Koordynatorem tych wszystkich działań, zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej będzie oczywiście Ministerstwo Zdrowia.

Określone w „Policy paper" cele operacyjne to:

 • Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.
 • Przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi.
 • Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia.
 • Wspieranie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrze społecznych.

„Policy paper" określa także szczegółowo, jakie narzędzia będą służyły realizacji tych celów.

Możliwości finansowania projektów w zakresie ochrony zdrowia ze środków centralnych omówione zostały przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia: Dariusza Juszczyńskiego oraz Michała Rynkiewicza. Zobacz prezentację  O możliwościach jakie daje Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 opowiedziała Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Monika Zielińska. Zobacz Prezentację

O projektach transgranicznych mówił z kolei Maciej Nowicki - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej.

 

Wznowienie sesji Sejmiku

XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, przerwana 12 października br., zostanie wznowiona 4 listopada 2015 r. o godz. 11.00. Radni obradować będą w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Złożenie ślubowania przez Radną Województwa Lubuskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Wnioski i interpelacje.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
6. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2015 roku.
7. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku:
- instytucji kultury,
- jednostek ochrony zdrowia,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
8. Informacja na temat realizacji połączeń kolejowych lubuskich stolic z Berlinem.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2014/2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulechów.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzyrzecz.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu części zadania Województwa Lubuskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych, w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/95, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Poznańskiej 109.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 - 2030.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
18. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie braku prawnych możliwości odraczania opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska po roku 2015 w odniesieniu do przedsięwzięć ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XIII sesji Sejmiku.

 

 

 

Będzie nowa siedziba biblioteki lekarskiej

28 października br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z władzami Głównej Biblioteki Lekarskiej: dyrektorem dr Wojciechem Giermaziakiem oraz zastępcą dyrektora ds. organizacyjnych Robertem Gutem. Rozmowa dotyczyła przeniesienia siedziby zielonogórskiego oddziału ze szpitala w Zielonej Górze do budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nowa siedziba ma zapewnić lepszy dostęp no najnowszej wiedzy naukowej studentom kierunków medycznych.

W nowej siedzibie biblioteki lekarskiej znajdzie się ponad 15 tys. wydawnictw w formie drukowanej. Zapewni ona także dostęp do bazy naukowej w systemie elektronicznym, co da możliwość korzystania z bazy naukowej z całego świata. Otwarcie nowej siedziby planowane jest na koniec tego roku.

 

 

Program Interreg VA Polska-Brandenburgia zatwierdzony

22 października 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Program INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020. Ma on na celu zacieśnienie powiązań w regionie transgranicznym oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. Całkowity budżet programu wynosi niemal 118 mln euro, z czego 100 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – To szansa na kolejne wspólne pomysły i dobrą współpracę na pograniczu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Corina Crețu, powiedziała z tej okazji: „Cieszę się, że przyjęliśmy trzeci program Interreg dla niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia i dla Polski, dla regionu przygranicznego, który miałam przyjemność odwiedzić w marcu br. Dysponujemy teraz trzema solidnymi pakietami inwestycyjnymi oraz spójną strategią dla obu krajów, które pozwolą umocnić współpracę transgraniczną z pożytkiem dla gospodarki realnej regionu oraz polskich i niemieckich obywateli".

Komisarz Cretu gościła w Lubuskiem w związku z jubileuszem podpisania Wspólnego Oświadczenia o Współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia. W dniu 20 marca br. Komisarz spotkała się na moście granicznym w Słubicach z Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbietą Anną Polak oraz Premierem Kraju Związkowego Brandenburgia, dr Dietmarem Woidke. Podkreślano wówczas znaczenie współpracy transgranicznej oraz wartość wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć.

W ramach nowego programu możliwa będzie współpraca w ramach 4 osi priorytetowych:

- Integracja mieszkańców i współpraca administracji

- Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

- Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego

- Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 zlokalizowany jest we Frankfurcie nad Odrą, a wkrótce uruchomiony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

 

 

Planetarium Wenus – bliżej gwiazd

Jak wygląda kosmos z bliska, ile ważysz na Marsie, jaką prędkość ma światło, jak powstaje tęcza na te i szereg innych pytań od dziś odpowiedzi można szukać w Planetarium Wenus, będącym częścią Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. - To dowód na to, że w regionie lubuskim spełniają się marzenia i naprawdę sięgamy gwiazd – mówiła podczas otwarcia planetarium marszałek Elżbieta Anna Polak. Na odwiedzających Centrum czeka moc iście kosmicznych atrakcji dla dużych i małych – niezwykłe pokazy i seanse, jaskinia światła, pasjonujące eksperymenty – krótko mówiąc wszechświat na wyciągnięcie ręki.

Planetarium WENUS, będące częścią Centrum Nauki Keplera ma szansę stać się wizytówką Zielonej Góry. Będzie to jedyne w zachodniej Polsce nowoczesne centrum propagowania nauk ścisłych i przyrodniczych, łączące centrum nauki i muzeum. To najnowsze planetarium w Polsce. Dla naszych gości przygotowaliśmy wystawę poświęconą układowi słonecznemu, meteorytom oraz Johanesowi Keplerowi – naszemu patronowi. W Budynku znajduje się także Sala Lotów Kosmicznych, gdzie mam nadzieję nasi goście odbędą niejedną pasjonującą podróż we wszechświecie. W podziemiach na odwiedzających czeka jaskinia światła, gdzie nasi goście będą mogli zgłębić tajniki fizyki i astronomii. Sercem tego miejsca jest jednak planetarium z 10 – metrową kopułą, na której będziemy prezentować niezwykłe pokazy – tak o tym niezwykłym miejscu mówił jego gospodarz Darek Madaj  Inwestycja niewątpliwie powinna przyciągnąć młodych, głodnych wiedzy i wrażeń Lubuszan.  - Cieszę się, że Zielona Góra buduje swoją infrastrukturę intelektualną. Pomysł śp. Janusa Gila był wspaniały. To będzie żywy organizm, gdzie młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje. To miejsce jest naprawdę wyjątkowe i potrzebne – dodał Prof. Zbigniew Kłos, reprezentujący Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rzeczywiście planetarium robi wrażenie. W jednej chwili przenosimy się do magicznego świata wiedzy, nauki i kosmosu. Czy możemy się poczuć jak w przestrzeni kosmicznej? No prawie, na pewno możemy sprawdzić jaki jest nasz ciężar na każdej z planet układu słonecznego. Niewątpliwie bliżej wszechświata poczujemy się oglądając pokaz w Sali  Planetarium, gdzie dzięki specjalnej kopule można odkryć tajniki nieba, ale i wnętrza Ziemi, a nawet niemalże dotknąć gwiazd. A wszystko to możliwe jest właśnie w Lubuskiem, regionie, gdzie jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, marzenia się spełniają. - To chyba najlepiej wydane pieniądze w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to znakomity projekt, którego celem jest przede wszystkim upowszechnianie nauk ścisłych. To projekt bardzo ściśle powiązany z naszymi innymi marzeniami takimi jak Szlak Keplera. On niedługo powstanie, a jego sercem będzie właśnie to miejsce. Astrobazy powstaną w Żaganiu, Witnicy, Świdnicy, Sulęcinie jako pilotaż, ale myślę, że będzie ich jeszcze więcej – przekonywała marszałek.

Planetarium, to miejsce dla wszystkich ciekawych świata. Dla dużych i małych. Bo przecież wszechświat jest dla każdego a w tym niezwykłym miejscu na wyciągnięcie ręki.

Budowa Centrum to koszt 26,1 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 17,9 mln zł.

Planetarium stanowi część Centrum Nauki Keplera, w skład którego wchodzi także otwarte we wrześniu tego roku Centrum Przyrodnicze. Znajdują się w nim ekspozycje stałe i czasowe. Stała ekspozycja to stanowiska interaktywne, które odnoszą się do różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. W zgłębianiu przyrodniczych tajemnic pomagają specjaliści z różnych dziedzin, a prezentacje dostosowane są do różnych poziomów kształcenia, tak by zarówno młodsze dzieci, jak i młodzież oraz dorośli znaleźli coś interesującego dla siebie. Projekt współfinansowany był ze środków EWT.

 

 

Badania przesiewowe w LORO

W Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym w Świebodzinie we wrześniu i październiku odbyły się badania przesiewowe w kierunku wad postawy i innych problemów narządów ruchu dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Miasta i Gminy Świebodzin. Badania były odpowiedzią na dotację w wysokości 150 tys. zł. na termomodernizację elewacji budynków LORO z Urzędu Miasta i Gminy Świebodzin.

Pierwsze badania odbyły się 19 września, badani byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie. Przebadanych zostało 119 dzieci, z tego u 36 uczniów wykryto nieprawidłowości i wady postawy. 26 września odbyły się kolejne badania, tym razem w badaniach przesiewowych wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie oraz Szkoły Podstawowej z Gościkowa. Przebadanych zostało 226 osób, u 51 uczniów zdiagnozowano nieprawidłowości. 10 Października w badaniach uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie. Z Gimnazjum nr 1 zgłosiły się 33 osoby, do kontroli zakwalifikowano 20 osób. Z Gimnazjum nr 3 zgłosiły się 52 osoby, a do dalszych kontroli skierowano 27 osób. Razem stanowi to 55% osób z dwóch szkół celem dalszych konsultacji. 17 października odbyła się ostatnia "biała sobota". Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie ustanowiła rekord zgłaszając 477 uczniów, na badaniach jednak wstawiło się 198, z czego u 90 osób wykryto wady postawy.

W każdą sobotę badania przesiewowe prowadziło 4 lekarzy ortopedów, sprawdzając czy dziecko prawidłowo się rozwija. Badania polegały na pierwszym wychwyceniu wszelkich nieprawidłowości, przede wszystkim obejmowały wstępne badanie symetrii kręgosłupa, ruchomości kręgosłupa, wstępne badanie długości kończyn, ustawienia miednicy oraz badanie stóp. Najczęstszymi wadami, które wykryto u dzieci to skrzywienie kręgosłupa oraz płaskostopie.

Reasumując, na badania przesiewowe zgłosiło się łącznie 628 osób, z czego u 224, czyli u 35,66 % dzieci lekarze stwierdzili nieprawidłowości, klasyfikowane były one w niżej wymienionych kategoriach:

- do dopracowania na gimnastyce korekcyjnej w szkole,

- skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej bądź Ortopedycznej,

- do kontroli w Poradni za 3 lub 6 miesięcy.

 

 

Nabór do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej"

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018", który zakłada wsparcie finansowe inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych.

Tworzenie Programu odbywać się będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391) oraz o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na 2016 rok.

Zainteresowani wpisaniem inwestycji do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018" zobowiązani są wystąpić ze zgłoszeniem oraz wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych".

 

 

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne" – 04.11.2015r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne", które odbędą się 4 listopada 2015 r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane m.in. w zakresie modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza,  racjonalizację zużycia energii czy właściwe gospodarowanie odpadami.

Spotkania odbędą się 4 listopada 2015 r. w godzinach 10:00-13:00:

 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
 • w Gorzowie Wlkp.: Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 (budynek nr 9).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

 

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

środa, 28 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.202.2015                                                                                Zielona Góra, 27.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 202

 

 

 

 

Ochrona zdrowia w nowej perspektywie unijnej – wyzwania i szanse

29 października br. o godz. 10.00 odbędzie się konferencja szkoleniowa na temat nowych możliwości wzmocnienia ochrony zdrowia – w kontekście centralnych i regionalnych programów unijnych. W konferencji udział wezmą eksperci z Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele lubuskich podmiotów leczniczych. Inicjatorką tego spotkania jest Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa, która także spotka się z zaproszonymi gośćmi.

W obecnej perspektywie 2014-2020 kwota na ochronę zdrowia w Polsce jest trzykrotnie większa niż wcześniej i wynosi 12 mld zł. Środki te dają szansę na rozwój, jakiego dotąd nie było. Z tego też powodu Komisja Europejska oczekuje, że fundusze unijne na ochronę zdrowia będą wydawane w sposób komplementarny. Ministerstwo Zdrowia opracowało dokument „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020". Opisano w nim strategiczne podejście, niezbędne do sprostania zidentyfikowanym wyzwaniom: priorytety zdrowotne państwa, cele, kierunki interwencji, projektowane działania na lata 2014-2020 i ich ramy realizacyjne.

Określone w „Policy paper" cele operacyjne to:

 1. Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.
 2. Przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi.
 3. Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia.
 4. Wspieranie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrze społecznych.

„Policy paper" określa także szczegółowo, jakie narzędzia będą służyły realizacji tych celów.

Lubuska ochrona zdrowia – jak sięgać po środki unijne?

Podczas szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim eksperci z Ministerstwa Zdrowia (Departament Funduszy Europejskich) – Dariusz Juszczyński i Michał Rynkiewicz przedstawią możliwości, jakie dają centralne programy unijne. W spotkaniu weźmie udział także przedstawiciel Departamentu Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym. Adresatami szkolenia są pracownicy lubuskich podmiotów leczniczych. Inicjatorem szkolenia jest marszałek Elżbieta Anna Polak.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Można się jeszcze zgłaszać – pod nr tel. 67 456 55 03.

Konferencja szkoleniowa

Nowa perspektywa finansowa – wyzwania i szanse

dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020

29 października 2015 r. (czwartek)

Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego

uczestnicy szkolenia – przedstawiciele lubuskich jednostek ochrony zdrowia

Program:

10.00

Przywitanie gości, wprowadzenie w temat szkolenia

 

Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

10.10

Nowa perspektywa finansowa – wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020
– w kontekście centralnych programów

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Dariusz Juszczyński

Michał Rynkiewicz

Ministerstwo Zdrowia, Departamentu Funduszy Europejskich

10.40

Pytania

 

 

11.00

Ochrona zdrowia w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020

Monika Zielińska

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 

11.20

Pytania

 

 

ok.11.40

Zakończenie

 

 

 

 

Będzie nowa siedziba biblioteki lekarskiej

28 października br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z władzami Głównej Biblioteki Lekarskiej: dyrektorem dr Wojciechem Giermaziakiem oraz zastępcą dyrektora ds. organizacyjnych Robertem Gutem. Rozmowa dotyczyła przeniesienia siedziby zielonogórskiego oddziału ze szpitala w Zielonej Górze do budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nowa siedziba ma zapewnić lepszy dostęp do najnowszej wiedzy naukowej studentom kierunków medycznych.

W nowej siedzibie biblioteki lekarskiej znajdzie się ponad 15 tys. wydawnictw w formie drukowanej. Zapewni ona także dostęp do bazy naukowej w systemie elektronicznym, co da możliwość korzystania z bazy naukowej z całego świata. Otwarcie nowej siedziby planowane jest na koniec tego roku.

 

 

Program Interreg VA Polska-Brandenburgia zatwierdzony

22 października 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Program INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020. Ma on na celu zacieśnienie powiązań w regionie transgranicznym oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. Całkowity budżet programu wynosi niemal 118 mln euro, z czego 100 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – To szansa na kolejne wspólne pomysły i dobrą współpracę na pograniczu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Corina Crețu, powiedziała z tej okazji: „Cieszę się, że przyjęliśmy trzeci program Interreg dla niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia i dla Polski, dla regionu przygranicznego, który miałam przyjemność odwiedzić w marcu br. Dysponujemy teraz trzema solidnymi pakietami inwestycyjnymi oraz spójną strategią dla obu krajów, które pozwolą umocnić współpracę transgraniczną z pożytkiem dla gospodarki realnej regionu oraz polskich i niemieckich obywateli".

Komisarz Cretu gościła w Lubuskiem w związku z jubileuszem podpisania Wspólnego Oświadczenia o Współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia. W dniu 20 marca br. Komisarz spotkała się na moście granicznym w Słubicach z Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbietą Anną Polak oraz Premierem Kraju Związkowego Brandenburgia, dr Dietmarem Woidke. Podkreślano wówczas znaczenie współpracy transgranicznej oraz wartość wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć.

W ramach nowego programu możliwa będzie współpraca w ramach 4 osi priorytetowych:

- Integracja mieszkańców i współpraca administracji

- Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

- Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego

- Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 zlokalizowany jest we Frankfurcie nad Odrą, a wkrótce uruchomiony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

 

 

Planetarium Wenus – bliżej gwiazd

Jak wygląda kosmos z bliska, ile ważysz na Marsie, jaką prędkość ma światło, jak powstaje tęcza na te i szereg innych pytań od dziś odpowiedzi można szukać w Planetarium Wenus, będącym częścią Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. - To dowód na to, że w regionie lubuskim spełniają się marzenia i naprawdę sięgamy gwiazd – mówiła podczas otwarcia planetarium marszałek Elżbieta Anna Polak. Na odwiedzających Centrum czeka moc iście kosmicznych atrakcji dla dużych i małych – niezwykłe pokazy i seanse, jaskinia światła, pasjonujące eksperymenty – krótko mówiąc wszechświat na wyciągnięcie ręki.

Planetarium WENUS, będące częścią Centrum Nauki Keplera ma szansę stać się wizytówką Zielonej Góry. Będzie to jedyne w zachodniej Polsce nowoczesne centrum propagowania nauk ścisłych i przyrodniczych, łączące centrum nauki i muzeum. To najnowsze planetarium w Polsce. Dla naszych gości przygotowaliśmy wystawę poświęconą układowi słonecznemu, meteorytom oraz Johanesowi Keplerowi – naszemu patronowi. W Budynku znajduje się także Sala Lotów Kosmicznych, gdzie mam nadzieję nasi goście odbędą niejedną pasjonującą podróż we wszechświecie. W podziemiach na odwiedzających czeka jaskinia światła, gdzie nasi goście będą mogli zgłębić tajniki fizyki i astronomii. Sercem tego miejsca jest jednak planetarium z 10 – metrową kopułą, na której będziemy prezentować niezwykłe pokazy – tak o tym niezwykłym miejscu mówił jego gospodarz Darek Madaj  Inwestycja niewątpliwie powinna przyciągnąć młodych, głodnych wiedzy i wrażeń Lubuszan.  - Cieszę się, że Zielona Góra buduje swoją infrastrukturę intelektualną. Pomysł śp. Janusa Gila był wspaniały. To będzie żywy organizm, gdzie młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje. To miejsce jest naprawdę wyjątkowe i potrzebne – dodał Prof. Zbigniew Kłos, reprezentujący Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rzeczywiście planetarium robi wrażenie. W jednej chwili przenosimy się do magicznego świata wiedzy, nauki i kosmosu. Czy możemy się poczuć jak w przestrzeni kosmicznej? No prawie, na pewno możemy sprawdzić jaki jest nasz ciężar na każdej z planet układu słonecznego. Niewątpliwie bliżej wszechświata poczujemy się oglądając pokaz w Sali  Planetarium, gdzie dzięki specjalnej kopule można odkryć tajniki nieba, ale i wnętrza Ziemi, a nawet niemalże dotknąć gwiazd. A wszystko to możliwe jest właśnie w Lubuskiem, regionie, gdzie jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, marzenia się spełniają. - To chyba najlepiej wydane pieniądze w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to znakomity projekt, którego celem jest przede wszystkim upowszechnianie nauk ścisłych. To projekt bardzo ściśle powiązany z naszymi innymi marzeniami takimi jak Szlak Keplera. On niedługo powstanie, a jego sercem będzie właśnie to miejsce. Astrobazy powstaną w Żaganiu, Witnicy, Świdnicy, Sulęcinie jako pilotaż, ale myślę, że będzie ich jeszcze więcej – przekonywała marszałek.

Planetarium, to miejsce dla wszystkich ciekawych świata. Dla dużych i małych. Bo przecież wszechświat jest dla każdego a w tym niezwykłym miejscu na wyciągnięcie ręki.

Budowa Centrum to koszt 26,1 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 17,9 mln zł.

Planetarium stanowi część Centrum Nauki Keplera, w skład którego wchodzi także otwarte we wrześniu tego roku Centrum Przyrodnicze. Znajdują się w nim ekspozycje stałe i czasowe. Stała ekspozycja to stanowiska interaktywne, które odnoszą się do różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. W zgłębianiu przyrodniczych tajemnic pomagają specjaliści z różnych dziedzin, a prezentacje dostosowane są do różnych poziomów kształcenia, tak by zarówno młodsze dzieci, jak i młodzież oraz dorośli znaleźli coś interesującego dla siebie. Projekt współfinansowany był ze środków EWT.

 

 

Badania przesiewowe w LORO

W Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym w Świebodzinie we wrześniu i październiku odbyły się badania przesiewowe w kierunku wad postawy i innych problemów narządów ruchu dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Miasta i Gminy Świebodzin. Badania były odpowiedzią na dotację w wysokości 150 tys. zł. na termomodernizację elewacji budynków LORO z Urzędu Miasta i Gminy Świebodzin.

Pierwsze badania odbyły się 19 września, badani byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie. Przebadanych zostało 119 dzieci, z tego u 36 uczniów wykryto nieprawidłowości i wady postawy. 26 września odbyły się kolejne badania, tym razem w badaniach przesiewowych wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie oraz Szkoły Podstawowej z Gościkowa. Przebadanych zostało 226 osób, u 51 uczniów zdiagnozowano nieprawidłowości. 10 Października w badaniach uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie. Z Gimnazjum nr 1 zgłosiły się 33 osoby, do kontroli zakwalifikowano 20 osób. Z Gimnazjum nr 3 zgłosiły się 52 osoby, a do dalszych kontroli skierowano 27 osób. Razem stanowi to 55% osób z dwóch szkół celem dalszych konsultacji. 17 października odbyła się ostatnia "biała sobota". Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie ustanowiła rekord zgłaszając 477 uczniów, na badaniach jednak wstawiło się 198, z czego u 90 osób wykryto wady postawy.

W każdą sobotę badania przesiewowe prowadziło 4 lekarzy ortopedów, sprawdzając czy dziecko prawidłowo się rozwija. Badania polegały na pierwszym wychwyceniu wszelkich nieprawidłowości, przede wszystkim obejmowały wstępne badanie symetrii kręgosłupa, ruchomości kręgosłupa, wstępne badanie długości kończyn, ustawienia miednicy oraz badanie stóp. Najczęstszymi wadami, które wykryto u dzieci to skrzywienie kręgosłupa oraz płaskostopie.

Reasumując, na badania przesiewowe zgłosiło się łącznie 628 osób, z czego u 224, czyli u 35,66 % dzieci lekarze stwierdzili nieprawidłowości, klasyfikowane były one w niżej wymienionych kategoriach:

- do dopracowania na gimnastyce korekcyjnej w szkole,

- skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej bądź Ortopedycznej,

- do kontroli w Poradni za 3 lub 6 miesięcy.

 

 

Nabór do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej"

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018", który zakłada wsparcie finansowe inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych.

Tworzenie Programu odbywać się będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391) oraz o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na 2016 rok.

Zainteresowani wpisaniem inwestycji do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018" zobowiązani są wystąpić ze zgłoszeniem oraz wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych".

 

 

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne" – 04.11.2015r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne", które odbędą się 4 listopada 2015 r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane m.in. w zakresie modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza,  racjonalizację zużycia energii czy właściwe gospodarowanie odpadami.

Spotkania odbędą się 4 listopada 2015 r. w godzinach 10:00-13:00:

 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
 • w Gorzowie Wlkp.: Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 (budynek nr 9).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

 

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Business Register 2015/2016

Hello,In order to have your company inserted in the EU Business Register for 2015/2016, please print, complete and submit the attached form (PDF file) to the following address:EU BUSINESS REGISTER

P.O. BOX 34

3700 AA ZEIST

THE NETHERLANDSFax: +31 30 310 0126You can also attach the completed form in a reply to this email.Updating is free of charge!

wtorek, 27 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.202.2015                                                                                Zielona Góra, 27.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 202

 

 

 

Program Interreg VA Polska-Brandenburgia zatwierdzony

22 października 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Program INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020. Ma on na celu zacieśnienie powiązań w regionie transgranicznym oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. Całkowity budżet programu wynosi niemal 118 mln euro, z czego 100 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – To szansa na kolejne wspólne pomysły i dobrą współpracę na pograniczu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Corina Crețu, powiedziała z tej okazji: „Cieszę się, że przyjęliśmy trzeci program Interreg dla niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia i dla Polski, dla regionu przygranicznego, który miałam przyjemność odwiedzić w marcu br.Dysponujemy teraz trzema solidnymi pakietami inwestycyjnymi oraz spójną strategią dla obu krajów, które pozwolą umocnić współpracę transgraniczną z pożytkiem dla gospodarki realnej regionu oraz polskich i niemieckich obywateli".

Komisarz Cretu gościła w Lubuskiem w związku z jubileuszem podpisania Wspólnego Oświadczenia o Współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia. W dniu 20 marca br. Komisarz spotkała się na moście granicznym w Słubicach z Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbietą Anną Polak oraz Premierem Kraju Związkowego Brandenburgia, dr Dietmarem Woidke. Podkreślano wówczas znaczenie współpracy transgranicznej oraz wartość wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć.

W ramach nowego programu możliwa będzie współpraca w ramach 4 osi priorytetowych:

- Integracja mieszkańców i współpraca administracji

- Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

- Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego

- Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 zlokalizowany jest we Frankfurcie nad Odrą, a wkrótce uruchomiony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

 

 

Planetarium Wenus – bliżej gwiazd

Jak wygląda kosmos z bliska, ile ważysz na Marsie, jaką prędkość ma światło, jak powstaje tęcza na te i szereg innych pytań od dziś odpowiedzi można szukać w Planetarium Wenus, będącym częścią Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. - To dowód na to, że w regionie lubuskim spełniają się marzenia i naprawdę sięgamy gwiazd – mówiła podczas otwarcia planetarium marszałek Elżbieta Anna Polak. Na odwiedzających Centrum czeka moc iście kosmicznych atrakcji dla dużych i małych – niezwykłe pokazy i seanse, jaskinia światła, pasjonujące eksperymenty – krótko mówiąc wszechświat na wyciągnięcie ręki.

Planetarium WENUS, będące częścią Centrum Nauki Keplera ma szansę stać się wizytówką Zielonej Góry. Będzie to jedyne w zachodniej Polsce nowoczesne centrum propagowania nauk ścisłych i przyrodniczych, łączące centrum nauki i muzeum. To najnowsze planetarium w Polsce. Dla naszych gości przygotowaliśmy wystawę poświęconą układowi słonecznemu, meteorytom oraz Johanesowi Keplerowi – naszemu patronowi. W Budynku znajduje się także Sala Lotów Kosmicznych, gdzie mam nadzieję nasi goście odbędą niejedną pasjonującą podróż we wszechświecie. W podziemiach na odwiedzających czeka jaskinia światła, gdzie nasi goście będą mogli zgłębić tajniki fizyki i astronomii. Sercem tego miejsca jest jednak planetarium z 10 – metrową kopułą, na której będziemy prezentować niezwykłe pokazy – tak o tym niezwykłym miejscu mówił jego gospodarz Darek Madaj  Inwestycja niewątpliwie powinna przyciągnąć młodych, głodnych wiedzy i wrażeń Lubuszan.  - Cieszę się, że Zielona Góra buduje swoją infrastrukturę intelektualną. Pomysł śp. Janusza Gila był wspaniały. To będzie żywy organizm, gdzie młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje. To miejsce jest naprawdę wyjątkowe i potrzebne – dodał Prof. Zbigniew Kłos, reprezentujący Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rzeczywiście planetarium robi wrażenie. W jednej chwili przenosimy się do magicznego świata wiedzy, nauki i kosmosu. Czy możemy się poczuć jak w przestrzeni kosmicznej? No prawie, na pewno możemy sprawdzić jaki jest nasz ciężar na każdej z planet układu słonecznego. Niewątpliwie bliżej wszechświata poczujemy się oglądając pokaz w Sali  Planetarium, gdzie dzięki specjalnej kopule można odkryć tajniki nieba, ale i wnętrza Ziemi, a nawet niemalże dotknąć gwiazd. A wszystko to możliwe jest właśnie w Lubuskiem, regionie, gdzie jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, marzenia się spełniają. - To chyba najlepiej wydane pieniądze w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to znakomity projekt, którego celem jest przede wszystkim upowszechnianie nauk ścisłych. To projekt bardzo ściśle powiązany z naszymi innymi marzeniami takimi jak Szlak Keplera. On niedługo powstanie, a jego sercem będzie właśnie to miejsce. Asrtobazy powstaną w Żaganiu, Witnicy, Świdnicy, Sulęcinie jako pilotaż, ale myślę, że będzie ich jeszcze więcej – przekonywała marszałek.

Planetarium, to miejsce dla wszystkich ciekawych świata. Dla dużych i małych. Bo przecież wszechświat jest dla każdego a w tym niezwykłym miejscu na wyciągnięcie ręki.

Budowa Centrum to koszt 26,1 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 17,9 mln zł.

Planetarium stanowi część Centrum Nauki Keplera, w skład którego wchodzi także otwarte we wrześniu tego roku Centrum Przyrodnicze. Znajdują się w nim ekspozycje stałe i czasowe. Stała ekspozycja to stanowiska interaktywne, które odnoszą się do różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. W zgłębianiu przyrodniczych tajemnic pomagają specjaliści z różnych dziedzin, a prezentacje dostosowane są do różnych poziomów kształcenia, tak by zarówno młodsze dzieci, jak i młodzież oraz dorośli znaleźli coś interesującego dla siebie. Projekt współfinansowany był ze środków EWT.

 

 

Nabór do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej"

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018", który zakłada wsparcie finansowe inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych.

Tworzenie Programu odbywać się będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391) oraz o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na 2016 rok.

Zainteresowani wpisaniem inwestycji do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018" zobowiązani są wystąpić ze zgłoszeniem oraz wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych".

 

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne" – 04.11.2015r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne", które odbędą się 4 listopada 2015 r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane m.in. w zakresie modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza,  racjonalizację zużycia energii czy właściwe gospodarowanie odpadami.

Spotkania odbędą się 4 listopada 2015 r. w godzinach 10:00-13:00:

 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
 • w Gorzowie Wlkp.: Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 (budynek nr 9).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

 

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

poniedziałek, 26 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.201.2015                                                                                Zielona Góra, 26.10.2015 r.

 

 

 

 

Newsletter nr 201

 

 

 

Program Interreg VA Polska-Brandenburgia zatwierdzony

22 października 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Program INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020. Ma on na celu zacieśnienie powiązań w regionie transgranicznym oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. Całkowity budżet programu wynosi niemal 118 mln euro, z czego 100 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – To szansa na kolejne wspólne pomysły i dobrą współpracę na pograniczu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Corina Crețu, powiedziała z tej okazji: „Cieszę się, że przyjęliśmy trzeci program Interreg dla niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia i dla Polski, dla regionu przygranicznego, który miałam przyjemność odwiedzić w marcu br. Dysponujemy teraz trzema solidnymi pakietami inwestycyjnymi oraz spójną strategią dla obu krajów, które pozwolą umocnić współpracę transgraniczną z pożytkiem dla gospodarki realnej regionu oraz polskich i niemieckich obywateli".

Komisarz Cretu gościła w Lubuskiem w związku z jubileuszem podpisania Wspólnego Oświadczenia o Współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia. W dniu 20 marca br. Komisarz spotkała się na moście granicznym w Słubicach z Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbietą Anną Polak oraz Premierem Kraju Związkowego Brandenburgia, dr Dietmarem Woidke. Podkreślano wówczas znaczenie współpracy transgranicznej oraz wartość wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć.

W ramach nowego programu możliwa będzie współpraca w ramach 4 osi priorytetowych:

- Integracja mieszkańców i współpraca administracji

- Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

- Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego

- Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 zlokalizowany jest we Frankfurcie nad Odrą, a wkrótce uruchomiony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

 

 

X Konferencja – „Bezcenny Dar – jaki będzie w przyszłości"

27 października 2015 r. o godzinie 8:00  w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpocznie się X Konferencja na temat transplantacji i krwiodawstwa pod hasłem „Bezcenny Dar – jaki będzie w przyszłości", której organizatorami są Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedry Zdrowia Publicznego UZ.

W spotkaniu wezmą udział lekarze i specjaliści w dziedzinie transplantacji i krwiodawstwa, osoby niepełnosprawne, nauczyciele oraz młodzież z zielonogórskich szkół. W konferencji wezmą również udział pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, którzy rozdawać będą oświadczenia woli, pozwalające zwiększyć ilości przyczepów. Podsumowaniem 10 lat aktywnej działalności na rzecz propagowania idei transplantacji i transplantologii, będzie wydanie publikacji, na którą Zarząd Województwa Lubuskiego przekaże środki w wysokości 3 000,00 zł.

Przeszczep to dla wielu osób szansa na nowe życie, niestety oczekujących na organy jest więcej niż dawców. Przyczyną wciąż małej ilości osób chcących przekazać swoje narządy jest niedostateczna wiedza na temat transplantacji, dlatego wszelkie działania związane z promowaniem idei transplantacji są na wagę życia.

W województwie lubuskim odbywa się wiele akcji wspieranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, których celem jest informowanie mieszkańców o możliwości pobierania i przeszczepiania narządów zarówno między członkami rodziny jak i wśród osób niespokrewnionych ze sobą. Jednym z działań promujących tę szlachetną ideę było podpisanie przez Elżbietę Annę Polak w 2010 r. Listu Intencyjnego Partnerstwo dla Transplantacji, który 11 września 2015 r. pod patronatem Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali został odnowiony, by dalej móc realizować szeroki program działań i wsparcia dla transplantacji.

Edukowanie i podnoszenie wiedzy mieszkańców naszego regionu w dziedzinie transplantacji i krwiodawstwa to szansa na zwiększenie grona dawców, a tym samym ratunek dla wielu potrzebujących.

 

 

Planetarium Wenus – bliżej gwiazd

Jak wygląda kosmos z bliska, ile ważysz na Marsie, jaką prędkość ma światło, jak powstaje tęcza na te i szereg innych pytań od dziś odpowiedzi można szukać w Planetarium Wenus, będącym częścią Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. - To dowód na to, że w regionie lubuskim spełniają się marzenia i naprawdę sięgamy gwiazd – mówiła podczas otwarcia planetarium marszałek Elżbieta Anna Polak. Na odwiedzających Centrum czeka moc iście kosmicznych atrakcji dla dużych i małych – niezwykłe pokazy i seanse, jaskinia światła, pasjonujące eksperymenty – krótko mówiąc wszechświat na wyciągnięcie ręki.

Planetarium WENUS, będące częścią Centrum Nauki Keplera ma szansę stać się wizytówką Zielonej Góry. Będzie to jedyne w zachodniej Polsce nowoczesne centrum propagowania nauk ścisłych i przyrodniczych, łączące centrum nauki i muzeum. To najnowsze planetarium w Polsce. Dla naszych gości przygotowaliśmy wystawę poświęconą układowi słonecznemu, meteorytom oraz Johanesowi Keplerowi – naszemu patronowi. W Budynku znajduje się także Sala Lotów Kosmicznych, gdzie mam nadzieję nasi goście odbędą niejedną pasjonującą podróż we wszechświecie. W podziemiach na odwiedzających czeka jaskinia światła, gdzie nasi goście będą mogli zgłębić tajniki fizyki i astronomii. Sercem tego miejsca jest jednak planetarium z 10 – metrową kopułą, na której będziemy prezentować niezwykłe pokazy – tak o tym niezwykłym miejscu mówił jego gospodarz Darek Madaj  Inwestycja niewątpliwie powinna przyciągnąć młodych, głodnych wiedzy i wrażeń Lubuszan.  - Cieszę się, że Zielona Góra buduje swoją infrastrukturę intelektualną. Pomysł śp. Janusa Gila był wspaniały. To będzie żywy organizm, gdzie młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje. To miejsce jest naprawdę wyjątkowe i potrzebne – dodał Prof. Zbigniew Kłos, reprezentujący Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rzeczywiście planetarium robi wrażenie. W jednej chwili przenosimy się do magicznego świata wiedzy, nauki i kosmosu. Czy możemy się poczuć jak w przestrzeni kosmicznej? No prawie, na pewno możemy sprawdzić jaki jest nasz ciężar na każdej z planet układu słonecznego. Niewątpliwie bliżej wszechświata poczujemy się oglądając pokaz w Sali  Planetarium, gdzie dzięki specjalnej kopule można odkryć tajniki nieba, ale i wnętrza Ziemi, a nawet niemalże dotknąć gwiazd. A wszystko to możliwe jest właśnie w Lubuskiem, regionie, gdzie jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, marzenia się spełniają. - To chyba najlepiej wydane pieniądze w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to znakomity projekt, którego celem jest przede wszystkim upowszechnianie nauk ścisłych. To projekt bardzo ściśle powiązany z naszymi innymi marzeniami takimi jak Szlak Keplera. On niedługo powstanie, a jego sercem będzie właśnie to miejsce. Astrobazy powstaną w Żaganiu, Witnicy, Świdnicy, Sulęcinie jako pilotaż, ale myślę, że będzie ich jeszcze więcej – przekonywała marszałek.

Planetarium, to miejsce dla wszystkich ciekawych świata. Dla dużych i małych. Bo przecież wszechświat jest dla każdego a w tym niezwykłym miejscu na wyciągnięcie ręki.

Budowa Centrum to koszt 26,1 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 17,9 mln zł.

Planetarium stanowi część Centrum Nauki Keplera, w skład którego wchodzi także otwarte we wrześniu tego roku Centrum Przyrodnicze. Znajdują się w nim ekspozycje stałe i czasowe. Stała ekspozycja to stanowiska interaktywne, które odnoszą się do różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. W zgłębianiu przyrodniczych tajemnic pomagają specjaliści z różnych dziedzin, a prezentacje dostosowane są do różnych poziomów kształcenia, tak by zarówno młodsze dzieci, jak i młodzież oraz dorośli znaleźli coś interesującego dla siebie. Projekt współfinansowany był ze środków EWT.

 

Szpital w Międzyrzeczu podnosi standardy

Trzy nowe inwestycje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu: kotłownia, rozdzielnia i zakładu fizjoterapii pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania kompleksu szpitalnego, zwiększy bezpieczeństwo obsługi pacjentów oraz wpłynie na poprawę standardów w placówce. - Jeszcze niedawno ten szpital był naszą piętą achillesową, a dzisiaj mogę pogratulować panu dyrektorowi i pracownikom szpitala, bo to wasz wspólny trud - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak w szpitalu, podczas prezentacji zakończonych inwestycji.

Podczas spotkania na terenie szpitala w Obrzycach dyrektor Jacek Hudziak i wicedyrektor Ewa Nowak-Lewicka omówili szczegóły inwestycji realizowanych w szpitalu w 2015 r. Łączna wartość przeprowadzonych inwestycji w 2015 r. to prawie 7 mln zł, a środki z budżetu województwa przekraczają 1,1 mln zł. Środki PFRON będące w dyspozycji województwa lubuskiego wynoszą 746 300,00 zł, środki własne: 398 346,23 zł, kredyt poręczony przez województwo lubuskie: 4 610 040 zł.

W czwartek w szpitalu zaprezentowano zakończone inwestycje. W spotkaniu wzięli udział marszałek Elżbieta Anna Polak, posłanka Bożenna Bukiewicz, przedstawiciele wykonawców i pracownicy szpitala.

- Kluczowa była decyzja sejmiku województwa o poręczeniu kredytu w wysokości 14 mln zł - przypomniała marszałek. - I po raz kolejny okazuje się, że nie wystarczy mieć cel, ale jeszcze trzeba wiedzieć jak go zrealizować. Napisaliśmy z dyrekcją program, w którym zawarliśmy priorytety. Po pierwsze, w tej trudnej sytuacji finansowej szpitala musieliśmy odzyskać płynność finansową, spłacić zobowiązania wymagalne. Obiecałam to państwu i dotrzymałam słowa. Sejmik poręczył kredyt i zapewnił środki finansowe żeby wspomóc szpital w tej trudnej sytuacji. Spłaciliśmy  zobowiązania wobec pracowników. To był nasz numer jeden. Zobowiązaliśmy dyrektora do zrealizowania inwestycji. I dzisiaj mogę pogratulować panu dyrektorowi i pracownikom szpitala, bo to wasz wspólny trud. Zaciskaliście pasa, ale ten program został zrealizowany w tym zakresie i jestem przekonana, że ten najtrudniejszy etap mamy za sobą. Mogliśmy skutecznie zakończyć projekt termomodernizacji, który był tu realizowany w ramach LRPO. Niestety kotłowni i poprawy warunków hospitalizacji już nie mogliśmy sfinansować w ramach LRPO, ale udało się je zrealizować dzięki środków z PEFRON, budżetu województwa oraz, pomimo bardzo trudnej sytuacji w szpitalu, z waszych własnych środków. To było mistrzostwo świata. Jeszcze niedawno szpital w Gorzowie i ten w Obrzycach to były nasze pięty achillesowe, ale już tak nie będzie.

Posłanka Bożenna Bukiewicz powiedziała: - Chciałam pogratulować i podziękować pani marszałek, która jak się za coś weźmie, szczególnie w służbie zdrowia, to są tego efekty. Gratuluję więc trafnych decyzji, a panu dyrektorowi, że potrafił z nich skorzystać, że inwestycje które pan rozpoczął sprawnie i szybko pan zrealizował. Dlatego właśnie pozytywnie widzę przyszłość szpitala w Obrzycach. Ludziom tu zatrudnionym dziękuję za poświęcenie. Wiem jak jest to ciężka i odpowiedzialna praca. Bardzo ważna jest opieka nad ludźmi chorymi psychicznie, którzy niejednokrotnie nie potrafią upomnieć się o swoje prawa i to co im dacie, szczególnie wasze serca, to jest najważniejsze.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

 

Nabór do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej"

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018", który zakłada wsparcie finansowe inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych. Tworzenie Programu odbywać się będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391) oraz o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na 2016 rok. Zainteresowani wpisaniem inwestycji do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018" zobowiązani są wystąpić ze zgłoszeniem oraz wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych".

 

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne" – 04.11.2015r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne", które odbędą się 4 listopada 2015 r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane m.in. w zakresie modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza,  racjonalizację zużycia energii czy właściwe gospodarowanie odpadami.

Spotkania odbędą się 4 listopada 2015 r. w godzinach 10:00-13:00:

 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
 • w Gorzowie Wlkp.: Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 (budynek nr 9).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?