wtorek, 29 września 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskie

 

 

 

GZ.II.0620.1.185.2015                                                                                Zielona Góra,29.09.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 185

 

 

 

 

Lubuskie uczelnie będą współpracować

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. dr hab. inż. Marian Miłek, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie podpisali porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej. - Dla mnie to bardzo ważne, że ta umowa dziś została podpisana. Moja rola jest taka, aby wspierać to partnerstwo. Myślę, że współpraca ta przyniesie wiele korzyści dla uczelni i naszego regionu - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, 29 września br.

- Różnie to bywało miedzy naszymi uczelniami, ale wszystko co dobre dojrzewa powoli. Cieszę się, że uczelnie chcą współpracować i dziś zostało to potwierdzone na piśmie. Celem tego porozumienia jest m.in. rozwijanie kierunków, doskonalenie jakości kształcenia oraz wymiana kadry. Dla nas inwestycje w kapitał ludzki są najważniejsze. Samorząd województwa w tej kadencji bardzo mocno wspierał zarówno zielonogórską uczelnię, jak i uczelnię w Sulechowie. To nie tylko projekty w zakresie infrastruktury, parki naukowo-technologiczne, instytut agrotechniczny, instytut energetyki, ale również projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To również pomoc przy tworzeniu nowych kierunków – prawa i kierunku lekarskiego. Małe uczelnie potrzebują pomocy, a UZ jest liderem w regionie. Myślę, że współpraca ta przyniesie wielką wartość dodaną dla wzmocnienia potencjału regionu lubuskiego – powiedziała marszałek. 

Marszałek  podczas konferencji przekazała jeszcze jedną dobrą wiadomość. – Podpisuję dzisiaj ostatnią umowę dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach LRPO na dostosowanie infrastruktury do nowych kierunków kształcenia. To prawie 5,5 mln zł – powiedziała marszałek.  

Dla dobra regionu, dla dobra młodzieży

Z podpisania porozumienia cieszy się rektor zielonogórskiej uczelni. - Myślę, że ta współpraca może być owocna zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Planujemy utworzenie nowych kierunków. Mamy już nawet konkretne plany. Pierwszy z nich to kierunek związany z odnawialnymi źródłami energii. Uważamy, że warto też postawić na regionalną specjalizację tj. kierunek związany z winiarstwem. PWSZ ma istotną bazę i jest liderem w projekcie dotyczącym samorządowej winnicy. Uniwersytet uruchamia nowe kierunki i w związku z tym pojawiają się problemy lokalowe. PWSZ ma bardzo dobrą infrastrukturę, dlatego też zielonogórska uczelnia planuje skorzystać z tych obiektów – mówił prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

Zadowolenia nie krył także rektor PWSZ w Sulechowie. - Wspólne badania, praca nad nowymi kierunkami, wspólne wydawnictwa oraz wspólne działania studentów, to cel naszej współpracy -  mówił prof. dr hab. inż. Marian Miłek. – Współpraca miedzy naszymi uczelniami już istnieje. To co teraz się dzieje to usankcjonowanie stanu faktycznego. Cieszę się, że  udało nam się zrozumieć i docenić wzajemne intencje. Droga ta nie była łatwa, ale udało nam się dla dobra regionu i dobra naszej młodzieży. Działamy w tym samym duchu, a taka współpraca musi dać pozytywne efekty – dodał na koniec profesor.      

Nowe kierunki, wspólne badania  

- Uwzględniając dobre praktyki dotychczasowej współpracy oraz wolę działania na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i naukowego Województwa Lubuskiego oraz chcąc rozwijać efektywną kooperację w zakresie stwarzania dla studentów i pracowników UZ oraz PWSZ dogodnych warunków rozwoju dydaktycznego i naukowego zgodnego z oczekiwaniami rynku, Strony umowy zamierzają ściśle ze sobą współpracować na zasadach partnerskich i ustalają następujące ramy współdziałania – czytamy w porozumieniu.

Celem współpracy pomiędzy UZ i PWSZ jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczelniami w zakresie kształcenia oraz badań naukowych w długofalowej perspektywie rozwoju obu uczelni. Obejmuje on zarówno kształcenie studentów, jak i rozwój bazy naukowej, a także wspólne inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz realizację projektów w oparciu o bazę badawczą obu Uczelni. UZ i PWSZ będą dążyć do prowadzenia badań naukowych i realizowania projektów we współpracy z  Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. oraz Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o..

Zakres współpracy może obejmować:

1)    wspólne uczestnictwo w pracach badawczo – rozwojowych;

2)    realizowanie usług doradztwa technicznego i technologicznego;

3)    upowszechnianie wyników osiągniętych na podstawie prowadzonych prac badawczo – rozwojowych, we wspólnych działaniach zmierzających do wdrożenia w praktyce wyników tych prac;

4)    wzajemne wspieranie się w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych, organizacji praktyk studenckich oraz w dostosowaniu programów kształcenia do realiów rynków pracy;

5)    wspólne prowadzenie wybranych kierunków studiów;

6)    organizację wspólnych szkoleń i specjalistycznych kursów oraz promocję kształcenia w zawodach związanych z potencjałem kadrowym i infrastrukturalnym obu uczelni;

7)    wzajemne wspieranie działalności wydawniczej prowadzonej w obu uczelniach,

8)    stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju współpracy w zakresie działalności kulturalnej; sportowej oraz każdej innej mającej na celu integrację środowisk akademickich obu uczelni;

9)    inne działania, których podjęcie będzie leżało we wspólnym interesie obu stron.

UZ i PWSZ zobowiązują się także do wzajemnego wspierania się w ramach swoich możliwości faktycznych i prawnych, w działaniach na rzecz rozwoju województwa lubuskiego oraz społeczności lokalnych.

 

 

Obrady Konwentu PWSZ w Sulechowie

29 września br. odbyło się posiedzenie Konwentu PWSZ w Sulechowie. Przewodniczącą Konwentu na nową kadencję 2015/2019 została marszałek Elżbieta Anna Polak, a wiceprzewodniczącym Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. – Bardzo dziękuję Państwu za zaufanie. Zawsze staram się wspierać uczelnię. Dziś bardzo potrzebne jest partnerstwo i o to partnerstwo z zielonogórską uczelnią bardzo zabiegałam. Dziś o 14.00 podpisane zostanie porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej między Uniwersytetem Zielonogórskim a PWSZ w Sulechowie – mówiła marszałek.  

Przypomnijmy, w ubiegłej kadencji 2011-2015 marszałek również pełniła funkcję przewodniczącej. Na początku spotkania rozdane zostały akty powołania do pracy w obradach Konwentu, do którego należą m.in.:

- marszałek Elżbieta Anna Polak
- Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny (w zastępstwie pani Danuta Jurzak, zastępca burmistrza)
- Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec
- Prezes Elektrociepłowni Marian Babiuch (w zastępstwie pan Ryszard Francuz)
- Maciej Kaczmarski - prezes firmy Iglotechnik
- Firma Mazel
- Andrzej Gołdyka - szef TUI
- przedstawiciele PWSZ: kanclerz i prorektor.

Gości spotkania powitał rektor PWSZ prof. Marian Miłek. - Bardzo dziękuję, że przyjęliście Państwo moje zaproszenie do pracy w Konwencie PWSZ. Konwent jest organem wpisanym do ustawy ”Prawo o szkolnictwie wyższym”. Ustawa po ostatniej nowelizacji zmieniła skład Konwentu i w tym nowym składzie większy nacisk kładzie na przedstawicieli przemysłu, bo tych przedstawicieli jest aż 5. Do tego dochodzą jeszcze przedstawiciele administracji publicznej - mówił rektor.

Następnie głos zabrała marszałek Elżbieta Anna Polak. - Małe uczelnie są w bardzo złej sytuacji ze względu na niekorzystny algorytm i niż demograficzny, dlatego musimy im pomagać i je wspierać. Wiem, że jest tu potencjał. Przez te minione kadencje udało się bardzo mocno wzmocnić infrastrukturę. Uczelnia jest dobrze przygotowana, ale musi mieć partnerów i działać w partnerstwie, aby ten czas niżu demograficznego przejść bez większych problemów. Jest to możliwe przy dobrej atmosferze i dobrej woli. My wszyscy będziemy służyć pomocą, ja ze swojej strony również to obiecuję – powiedziała marszałek.      

Uczestnicy Konwentu rozmawiali o sposobach promowania uczelni. Marszałek zasugerowała, aby dział promocji wykorzystał możliwość prezentacji swojej oferty podczas imprez skierowanych do młodzieży organizowanych w urzędzie marszałkowskim. Jako przykład podała II Lubuski Sejmik Młodzieżowy, który odbył się w ubiegłym tygodniu, podczas którego cała sala Sejmiku Województwa Lubuskiego wypełniona była młodzieżą.

Marszałek mówiła o możliwościach skorzystania z funduszy unijnych w nowej perspektywie. - Jeśli chodzi o nową perspektywę to będą to nie tylko te działania w pierwszym priorytecie RPO dotyczącym gospodarki i  innowacji, gdzie ok. 30 proc. alokacji będzie do wzięcia poprzez dobre partnerstwa z przedsiębiorcami. Granty pójdą do przedsiębiorców, którzy będą zamawiać konkretne badania i patenty. Uczelnia ma potencjał, ma dobrze przygotowaną infrastrukturę. Wasze instytuty idealnie wpisują się w nasze inteligentne specjalizacje. Będziemy premiować partnerstwo oraz te działania, które są w ramach inteligentnych specjalizacji. To jest szansa. Uczelnia ma parki naukowo-technologiczne. Są na to pieniądze w naszym regionalnym programie. Trzeba szukać niestandardowych rozwiązań. W przypadku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim też się mówiło, że się nie uda. Udało się i w przyszłym tygodniu naukę rozpocznie 60 studentów. Tak samo i tu w Sulechowie są możliwe różne pomysły i działania - mówiła marszałek.

- Uczelnia może być idealnym partnerem dla szkół i organizacji pozarządowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest do osób wykluczonych oraz pochodzących z terenów wymagających interwencji. Dla młodego człowieka jest niezwykle fascynujące mieć zajęcia w instytucie agrotechniki czy energetyki i spotkać się z prawdziwym profesorem. Widzę tu wielkie niewyczerpane pokłady jeśli chodzi o rozwój i promocję – dodała na koniec marszałek.

Następnie referując sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademicki 2014/2015 Wiesław Miczulski, prof. PWSZ mówił, że do tej pory szkolę opuściło 8 tys. absolwentów, a w ubiegłym roku 185 osób.
Na koniec spotkania przedstawiono nowego kanclerza uczelni Marcina Szczęsnego.  

 

 

Znamy Lubuskich Liderów Biznesu

28 września br. w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się Gala Finałowa VII edycji Lubuskiego Lidera Biznesu. To prestiżowe przedsięwzięcie konkursowe w regionie, które docenia i wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski. Patronat nad konkursem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Jaki samorząd taki biznes, a jeśli silny jest biznes, to silny jest też samorząd - mówiła marszałek podczas gali.

Lubuski Lider Biznesu to przedsięwzięcie realizowane przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp., we współpracy z Gazetą Lubuską, pod patronatem marszałka woj. lubuskiego.

- W samorządzie konsekwentnie tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego - mówiła marszałek Polak. - Taka jest nasza rola. Nie ma ważniejszych inwestycji, niż inwestycje w kapitał ludzki. To nauka i innowacje. Mamy już efekty, nie sposób powiedzieć o wszystkich obszarach oddziaływania. Postawiliśmy na koncentrację priorytetów. Biznes nie przyjdzie tam, gdzie nie ma infrastruktury społecznej. Poprawiamy też dostępność transportową i komunikacyjną, dbamy o dziedzictwo kulturowe.

Marszałek przypomniała lubuskie hasło nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, że "przyszłość zaczyna się dzisiaj": - Wystartowaliśmy z Kontraktem Terytorialnym, obejmującym inwestycje w naszym regionie na dużą kwotę ok. 12 mld zł, a przypomnę, że w minionej perspektywie pozyskaliśmy 8 mld zł. W Kontrakcie mamy bardzo ważne projekty, ale z koncentracją priorytetów w obszarze gospodarka i innowacje, nowoczesna infrastruktura, a także na pomoc dla wykluczonych. Nie wszyscy sobie radzą i zasada solidarności nas obowiązuje.

Marszałek podkreśliła, że to przedsiębiorcy tworzą rozwój gospodarczy, a planowanie regionalne oznacza przewidywalność. - Dlatego przedsiębiorcy powinni znać nasze plany w zakresie polityki regionalnej - stwierdziła, omawiając główne założenia inwestycyjne nowej perspektywy finansowej. - Kasa trafi właśnie do przedsiębiorców, którzy kupią badania na uczelniach. W ten sposób nasze uczelnie będą uzyskiwały wsparcie.

Marszałek przypomniała też o twardych rezultatach minionej perspektywy finansowej Unii Europejskiej: najniższe bezrobocie w historii regionu, wzrost nakładów inwestycyjnych lubuskich firm, wzrost PKB, przyrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw (cała prezentacja marszałek Elżbiety Anny Polak - poniżej).

Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz również mówił o innowacjach w gospodarce: - Nie należy ich traktować tylko jako wymogu Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania środków, ale także jako konieczność, która sprawi, że nie wpadniemy w coś, co ekonomiści nazywają "pułapką średniego wzrostu".

Gościem specjalnym gali był prezes KGHM Polska Miedź SA Herbert Wirth. - Każde takie spotkanie stwarza możliwość budowania kapitału społecznego na rzecz wspólnego dobra. Musimy myśleć globalnie, a działać lokalnie  - stwierdził prezes, prezentując globalne ale i lokalne aspekty działalności KGHM. - Zawsze woj. lubuskie było w orbicie zainteresowania KGHM w zakresie eksploatacji miedzi. Osobiste relacje z panią marszałek, z którą znamy się długo, sprawiły, że tutaj znaleźliśmy przyjaciół. I to nie tylko przyjaciół w znaczeniu społecznym, ale także biznesowym.

Do tegorocznej edycji Lubuskiego Lidera Biznesu wpłynęła rekordowa w historii konkursu liczba zgłoszeń. O tytuł ubiegały się 74 przedsiębiorstwa. Najliczniejszą grupę stanowią małe firmy (zatrudniające do 49 pracowników): 23. Niewiele mniej bo 22 stanowi grupa mikro przedsiębiorstw. Wśród większych podmiotów swój akces do nagrody zgłosiło 15 firm średnich i 14 dużych. Najwięcej swoich reprezentantów ma Gorzów Wielkopolski - 27  oraz Zielona Góra - 21.

Każda z firm, która przeszła weryfikację została zakwalifikowana do drugiego etapu i otrzyma certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu na rok 2015. Ponadto trzy najlepsze w każdej z kategorii wyróżnione zostały statuetką. Po raz trzeci w historii wręczono również nagrody Lubuskiego Lidera Innowacji. Tutaj o tytuł rywalizowało 20 uczestników.

W uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele nagrodzonych firm, parlamentarzyści lubuscy: Bożenna Bukiewicz, Józef Zych, Waldemar Sługocki, Jerzy Materna, Stanisław Iwan, Robert Dowhan, Maciej Mroczek, a także wicewojewoda lubuski Jan Świrepo, przewodniczący Sejmiku Woj. Lubuskiego Czesław Fiedorowicz, radni województwa, szefowie mediów lubuskich, a także młodzież zielonogórskich szkół. Podczas gali wystąpił "Cygański Teatr Muzyczny Terno" pod kierunkiem założyciela i kierownika artystycznego Edwarda Dębickiego.

Wyniki  VII  edycji Lubuskiego Lidera Biznesu

STATUETKI  LUBUSKIEGO  LIDER BIZNESU w kategorii  MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA otrzymały:

 1. Miejsce: BOKARO SZELIGOWSCY Sp. Jawna z Gorzowa Wlkp.
 2. Miejsce: MIKOMAX Meble Biurowe Marek Rzeżniczek z Gorzowa Wlkp. oraz SEVEN sp. z o.o - z Zielonej Góry
 3. Miejsce: Gorzowskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego "GOREX"

STATUETKI  LUBUSKIEGO  LIDER BIZNESU w kategorii  MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA otrzymały:

 1. Miejsce: LFC sp. Z o.o z Zielonej Góry oraz ZIEL-BRUK Makarewicz Edward  z Czerwieńska
 2. Miejsce: EKOENERGETYKA - Polska sp. Z o.o z Zielonej Góry oraz Gorzowska Fabryka Maszyn CADWIT sp. Z o.o z Gorzowa Wlkp.
 3. Miejsce: proALPHA Polska sp. Z o.o z Zielonej Góry

 

STATUETKI  LUBUSKIEGO  LIDER BIZNESU w kategorii  ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA otrzymały:

 1. Miejsce: Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o sp.k ze Zbąszynka
 2. Miejsce: "NORDIS" Chłodnie Polskie sp. z o.o z Zielonej Góry
 3. Miejsce: RECARO Aircraft Seating Polska sp. z o.o ze Świebodzina

 

STATUETKI  LUBUSKIEGO  LIDER BIZNESU w kategorii  DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA otrzymały:

 1. Miejsce: Grupa Kapitałowa LUG S.A z Zielonej Góry
 2. Miejsce: ICT Poland sp. Z o.o Z Kostrzyna nad Odrą
 3. Miejsce:  GEDIA Poland sp. Z o.o

STATUETKĘ LUBUSKI LIDER INNOWACJI w kategorii: MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA otrzymał: 

1. PERCEPTUS sp. Z o.o z Zielonej Góry

STATUETKĘ LUBUSKI LIDER INNOWACJI w kategorii: MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA otrzymał: 

1. EKOENERGETYKA - Polska sp. Z o.o z Zielonej Góry

STATUETKĘ LUBUSKI LIDER INNOWACJI w kategorii: ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - Kapituła nie przyznała nikomu 

STATUETKĘ LUBUSKI LIDER INNOWACJI w kategorii: DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA otrzymał: 

1. Grupa Kapitałowa LUG S.A z Zielonej Góry

 Nagrody Specjalne otrzymały:

1. Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo Przemysłowy sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

2. Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych sp. z o.o. w Kalsku

Podczas uroczystości wręczono również Odznaki honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej, listy gratulacyjne Ministra Gospodarki i prezesa KIG z okazji 25-lecia Polskiej Transformacji oraz Odznakę Honorową „Za zasługi  dla województwa lubuskiego” - wyróżnienie przyznawane przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Odznakę honorową przyznano instytucji - Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. - od 2004 r.  prowadzi działalność statutową głównie na terenie województwa lubuskiego i należy do największych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Aktualnie w swoich szeregach skupia bezpośrednio ponad 300 przedsiębiorców oraz federacyjnie - we współpracy z innymi organizacjami około biznesowymi blisko 700 podmiotów gospodarczych. Od momentu powołania dzięki zaangażowaniu znacznego grona szczególnie zainteresowanych i aktywnych osób z województwa lubuskiego, uzyskuje znaczne sukcesy w organizacyjno - merytorycznej działalności oraz właściwe miejsce i odpowiednią rangę wśród jednostek samorządu gospodarczego, szkolnictwa wyższego, a przede wszystkim wśród przedsiębiorców. Jako lider samorządu gospodarczego w województwie, reprezentant interesu ogółu przedsiębiorców, szczególnie małej i średniej przedsiębiorczości, dąży do integracji środowiska na rzecz gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwie obywatelskim. Szeroka współpraca obejmująca również szkolnictwo wyższe w województwie a mianowicie z: Uniwersytetem Zielonogórskim,., PWSZ w Gorzowie Wlkp. i Sulechowie, Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Żarach, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, które to jednostki są członkami Izby oraz z Akademią Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp, Politechniką Poznańską i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, przekłada się na coraz efektywniejszy wynik współpracy nauki z biznesem.

 

 

Obywatele w centrum zainteresowania

 „Obywatele w centrum zainteresowania – decentralizacja i regionalne polityki rozwojowe” to tytuł konferencji, która odbyła się 24 września br. w Zagrzebiu. Związek Województw RP reprezentowała marszałek lubuski Elżbieta Anna Polak, która przedstawiła doświadczenia Polski w przemianach demokratycznych i ich znaczeniu dla samorządu terytorialnego. Wykład inauguracyjny wygłosił Tomislav Tolušić - Prezes Chorwackiego Związku Żupanii. W konferencji wzięli udział prelegenci z Danii i Irlandii, jak również uznani specjaliści z Chorwacji zorientowani na reformy w administracji lokalnej i regionalnej.

Widzieć potrzeby jednostek

Ta konferencja jest bardzo ważna dla wszystkich żupanii Chorwacji, ponieważ jest to pierwsza z planowanego cyklu, który ma doprowadzić do prawdziwej decentralizacji w Chorwacji oraz przekazania władzy i decyzyjności regionom. Organizatorom bardzo zależy na wysłuchaniu doświadczeń regionów z innych państw, które na drodze do decentralizacji przeszły już długa drogę. Szczególnie ważne są doświadczenia Polski, które pokazały, jak wiele może osiągnąć kraj przez 25 lat wolności i jak reformy mogą przyspieszyć rozwój gospodarczy. Władze poszczególnych żupanii są bardzo zależne od rządu. W ostatnim okresie poprzez jego decyzje znacznie spadły wpływy do budżetów. Polska jest w Chorwacji postrzegana jako kraj, który wykorzystał swoją szansę i bardzo dobrze sobie radzi.

Konferencję otworzył Tomislav Tolušić - Prezes Chorwackiego Związku Żupanii. - Ważne jest umożliwienie dostępu do wszystkich usług dla wszystkich obywateli na wszystkich poziomach, a nie tylko w jednym lub kilku największych miastach. Państwo robi wszystko żeby wtrącać się do decyzji na poziomie regionów. A to my chcielibyśmy być głównymi bohaterami i twórcami polityki regionalnej. W decentralizacji najważniejsze jest to, żeby widzieć potrzeby jednostek i je realizować. Ideą decentralizacji jest to, aby jednostki z małych miejscowości miały takie same prawa, jak z większych miejscowości - mówił Tomislav Tolušić.

W imieniu Związku Województw RP o doświadczeniach wolnej Polski i regionów na przykładzie województwa lubuskiego mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Prezentacja marszałek Elżbiety Anny Polak

 

Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ!

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ!”. Wiodącym tematem II edycji konkursu jest uświadomienie wszystkim obywatelom, a w szczególności ludziom młodym, że ich postawa ma nie tylko wpływ na ich własne bezpieczeństwo i zdrowie, ale również może wpłynąć na zachowania i zmianę postaw sprzedawców alkoholu czy handlarzy „dopalaczami”.

Celem konkursu jest promowanie właściwych postaw mieszkańców województwa lubuskiego w szczególności ludzi młodych, którzy - z różnych powodów - nie mają odwagi, aby reagować w sytuacjach, kiedy są świadkami sprzedaży i spożywania substancji psychoaktywnych, w szczególności alkoholu i dopalaczy przez osoby niepełnoletnie. 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie maksymalnie 3 - minutowej pracy w dowolnej formie np. filmu, spotu, clipu, utrwalonej na jednym nośniku cyfrowym (CD lub DVD) w pliku avi. Praca powinna zostać zamieszczona przez autorów w jednym z popularnych internetowych serwisów filmowych.

Współorganizatorami konkursu są: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Prace należy przesłać lub dostarczyć do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, w terminie do 16 listopada 2015r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie: „Praca na konkurs Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na początku grudnia 2015 roku.

Autorzy trzech najlepszych prac w kategorii szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zawarte są w Regulaminie.

Dokumenty do pobrania na www.lubuskie.pl

 

 

Znamy laureatów „Lubuskiego Mistera Budowy”

24 września br. w Palmiarni Zielonogórskiej odbyła się Lubuska Gala Budownictwa, podczas której poznaliśmy tegorocznych „Lubuskich Misterów Budowy”, czyli laureatów konkursu promocyjnego na najlepszy obiekt budowlany zrealizowany w województwie lubuskim w minionym roku. Zwycięzcom pogratulowała członek zarządu Alicja Makarska. 

Konkurs Lubuski Mister Budowy organizowany jest od 1994 w celu „popularyzacji budownictwa oraz zachęcanie uczestników procesu inwestycyjnego do stałego podnoszenia jakości budownictwa w zakresie architektury, konstrukcji, wykonawstwa robót, trwałości obiektów i ekonomiki inwestycji”. W konkursie oceniana jest nie tylko architektura i zagospodarowanie terenu w istotny sposób kształtujące efekt końcowy całego procesu inwestycyjnego, ale również funkcjonalność i poziom wykończenia oraz konstrukcja i wykonawstwo obiektów, jako elementy mające zdecydowany wpływ na ich ogólną ocenę.

Komisja Konkursowa oceniając poszczególne obiekty i wyłaniając laureatów, bierze nie tylko pod uwagę wyniki przeprowadzanych na wszystkich obiektach wizytacji, ale również opinie ich użytkowników oraz wpływ tych obiektów na otoczenie.

Wyniki konkursu na www.lubuskie.pl

 

 

Zaproszenie do konsultacji

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku” z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”

Termin konsultacji: do dnia 20 października 2015 r.

Forma konsultacji:

1)      konsultacje pisemne – opinie do Programu należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na adres: ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22,  66-400 Gorzów Wlkp.;

2)      drogą elektroniczną – na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl.

Adresy stron internetowych na których zamieszczono projekt Programu:

1)      www.lubuskie.pl

2)      w zakładce NGO na stronie www.lubuskie.pl

3)      www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”

4)      www.rops.lubuskie.pl

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się według zasad określonych w uchwale nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.bip.lubuskie.pl/178/Konsultacje_spoleczne/

 

 

Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Lubuskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na III kadencję

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego określa uchwała nr 58/702/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września
2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

 1. Obszary kandydowania do Rady oraz liczba jej członków:

1)      1 członek w ramach obszaru obywatel w rodzinie, obejmującego zadania w zakresie:

a)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b)      wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

c)       działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

d)      działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

2)      1 członek w ramach obszaru Polak i polskość, obejmującego zadania w zakresie:

a)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b)      działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

c)       kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

d)      pomocy Polonii i Polakom za granicą;

e)      działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

f)       promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

3)      1 członek w ramach obszaru ochrona zdrowia, obejmującego zadania w zakresie:

a)      ochrony i promocji zdrowia;

b)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

4)      1 członek w ramach obszaru przeciwdziałanie wykluczeniu, obejmującego zadania w zakresie:

a)      działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

b)      promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

c)       działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

d)      upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

5)      1 członek w ramach obszaru prawa człowieka, obejmującego zadania w zakresie:

a)      działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

b)      upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

6)      1 członek w ramach obszaru nauka, edukacja, rozwój, obejmującego zadania w zakresie:

a)      działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

b)      nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

7)      1 członek w ramach obszaru kultura fizyczna, obejmującego zadania w zakresie:

a)      wypoczynku dzieci i młodzieży;

b)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

8)      1 członek w ramach obszaru turystyka i ekologia, obejmującego zadania w zakresie:

a)      ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

b)      turystyki i krajoznawstwa;

9)      1 członek w ramach obszaru bezpieczeństwo publiczne, obejmującego zadania w zakresie:

a)      porządku i bezpieczeństwa publicznego;

b)      obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

c)       ratownictwa i ochrony ludności;

d)      pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

e)      przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

10)   1 członek w ramach obszaru współpraca obywatelska, obejmującego zadania w zakresie:

a)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

b)      działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

11)   1 członek w ramach obszaru aktywność pomocowa i wsparcie III sektora, obejmującego zadania w zakresie:

a)      działalności charytatywnej;

b)      promocji i organizacji wolontariatu;

c)       działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

 1. Termin i warunki przesyłania zgłoszeń:

1.       Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonują organizacje oraz podmioty prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego na podstawie wzoru „Karty zgłoszenia kandydata
na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego”.

Zgłoszenie kandydata, o którym mowa musi zawierać:

1)                  dane organizacji/podmiotu, potwierdzające ich uprawnienie do zgłoszenia kandydata, zawierające:

a)                nazwę organizacji/ podmiotu,

b)                dane kontaktowe organizacji/ podmiotu,

c)                 numer KRS lub numer innego dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego,

2)                  imię i nazwisko zgłoszonego kandydata,

3)                  obszar działalności kandydata,

4)                  wskazanie doświadczenia kandydata w danym obszarze,

5)                  oświadczenie organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie województwa lubuskiego,

6)                  miejscowość, datę, pieczęć oraz podpis/-y osoby/osób uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu do reprezentowania organizacji/podmiotu.

2.       Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)     imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 5 innych organizacji/podmiotów lub jednego związku stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego,

2)     oświadczenie kandydata:

a)    o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

b)    o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

c)     o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

d)    o zgodności danych ze stanem prawnym i faktycznym,

e)    o wyrażeniu zgody na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Oświadczenie, rekomendacje, o których mowa wyżej mają charakter obligatoryjny.

3.       Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 8 października 2015 r. w wersji elektronicznej na adres: rada.pozytku@lubuskie.pl.

4.       Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów w różnych obszarach.

5.       Zgłoszenia złożone po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

6.       W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, wnioskodawca ma 7 dni od dnia wysłania powiadomienia na usunięcie błędów lub uzupełnienie braków. Powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail poczty elektronicznej, z której przesłano zgłoszenie kandydata. Nie usunięcie błędów lub braków w terminie o którym mowa wyżej, powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Po zakończeniu procesu weryfikacji wymogów formalnych, lista zgłoszonych kandydatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Do pobrania:

1)      uchwała nr 58/702/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,

2)      regulamin trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,

3)      karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,

4)      imienna rekomendacja dla kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,

5)      oświadczenia kandydata.

 

„Kobieta w samorządzie”

Ruszyła rejestracja na VII Lubuski Kongres Kobiet, który odbędzie się 17 października br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu pod hasłem „Kobieta w samorządzie”. - Chcemy głośno mówić o tym, ile nasz samorząd zawdzięcza Kobietom, a z okazji jubileuszu samorządności pragniemy uhonorować Lubuszanki wyjątkowo zasłużone dla społeczności lokalnej – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, zachęcając do rejestrowania się na kongres i wysyłania kandydatur do konkursu o tytuł Liderki Lubuskiego Samorządu.

W tym roku lubuskie kobiety zjadą do Pałacu Książęcego w Żaganiu. - Tematem kongresu będzie aktywność kobiet w strukturach samorządowych wszystkich szczebli, a także ich aktywność obywatelska - mówi marszałek. - W tym roku obchodzimy 25 lat samorządu, więc warto docenić kobiety, które go tworzyły i tworzą nadal. W ten sposób chcemy też podziękować wszystkim paniom, które na przestrzeni ostatnich 25 lat działały aktywnie na rzecz swoich Małych Ojczyzn.

Wniosek o nadanie tytułu LIDERKI LUBUSKIEGO SAMORZĄDU oraz regulamin konkursu znajdziecie Państwo poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 5 października br.  Wnioski można składać mailowo na adres sekretariat.dp@lubuskie.pl oraz na adres Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego, ul. Podgórna 7, z dopiskiem „Konkurs”. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się oczywiście podczas tegorocznego Lubuskiego Kongresu Kobiet.

 W programie siódmego już, uroczystego spotkania lubuskich kobiet, znajdzie się sesja plenarna, debat, w której udział zapowiedziała m.in. Ewa Minge, oraz panele tematyczne. Będzie mowa m.in. o wpływie kobiet na kształtowanie małych samorządowych "ojczyzn", pojawią się też przykłady dobrych oraz inspirujących praktyk z zakresu aktywności obywatelskiej pań w organizacjach samorządowych i społecznych. Panele warsztatowe dotyczyć będą m.in. zdrowego stylu życia („NA SZPILKACH CZY W TRAMPKACH – LUBUSZANKA ZAWSZE ZDROWA”), kreowania publicznego wizerunku (prowadzenie:  Sylwia Majewska - trener biznesu, rozwoju osobistego, umiejętności medialnych, prezentacyjnych i interpersonalnych.), kulinarnych pasji oraz tego, jak zdobywać szczyty - dosłownie i w przenośni.  Zachęcamy do rejestracji i wyboru interesujących Panie (i Panów) paneli!

Rejestracji na tegoroczny VII Lubuski Kongres Kobiet można dokonywać klikając na formularz na stronie www.lubuskie.pl oraz na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Formularz zgłoszeniowy regulamin konkursu oraz wniosek o tytuł Liderki Lubuskiego Samorządu na www.lubuskie.pl

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?