czwartek, 17 września 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.177.2015                                                                                Zielona Góra, 17.09.2015 r.

 

 

 

 

 

Newsletter nr 177

 

 

 

 

 

Otwarcie pierwszej części obwodnicy Drezdenka

Już w piątek w południe w Drezdenku uroczyste otwarcie pierwszego odcinka obwodnicy miasta. Zadanie w 99 proc. dofinansowane zostało z LRPO, a całkowita wartość projektu wynosi 6,9 mln zł. Budowa obwodnicy jest inwestycją niezbędną w związku z gęstą siecią dróg krzyżującą się w miejscowości oraz dużym natężeniem ruchu pojazdów z dróg wojewódzkich odbywającym się w okolicach Drezdenka. 18 września br. o 12.00 w uroczystości weźmie udział marszałek Elżbieta Anna Polak.

Budowa obwodnicy Drezdenka jest konieczna ze względu na gęstą sieć dróg krzyżującą się w miejscowości oraz dużym natężeniem ruchu pojazdów z dróg wojewódzkich nr 156, 158, 160, 164, 174, 181, odbywającym się w okolicach Drezdenka. Istniejąca infrastruktura drogowa jest niedostosowana do wzrastających potrzeb ruchowych, a w szczególności ruchu ciężkiego, który powoduje dużą uciążliwość dla mieszkańców. Dodatkowo w pobliżu Drezdenka nie przebiega żadna droga krajowa, która mogłaby przejąć w części ruch tranzytowy, który w chwili obecnej odbywa się przez centrum miejscowości. Zwarta zabudowa miejscowości nie pozwala na przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego dlatego też jedynym rozwiązaniem powodującym wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości jest budowa obwodnicy.

Budowa obwodnicy Drezdenka – głównym problemem związanym z jej realizacją są koszty całej inwestycji, które wynoszą ok. 190 mln zł. W związku z czym obwodnica została podzielona na etapy. Odcinek pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 158 i 160 został zaplanowany jako Etap I i jest zrealizowany. Etap II obwodnicy, pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 160 i 181, zaplanowano jako inwestycję priorytetową i ujęto w Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, szacunkowy koszt realizacji II Etapu wynosi 21 mln zł, z planowanym terminem realizacji na lata 2016-2017. Natomiast Etap III obwodnicy, w ciągu dróg woj. nr 181-174, jest ujęty na liście rezerwowej - szacunkowa kwota 46 mln zł. Natomiast Etap IV, którego koszty szacowane są na ok. 115 mln PLN nie jest ujęty ze względu na olbrzymi koszt w planach do roku 2020.

 Beneficjent: Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Inżynier Projektu – Komplet Inwest

Wydatki kwalifikowalne projektu: 6 922 058,49 zł

Poziom dofinasowania z LRPO: 99%

Wartość dofinansowania: 6 852 837,90 zł

Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową – 31.08.2015 r.

Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie 17.09.2015 r.

ZAKRES ROBÓT:

Przedmiotem projektu jest budowa I etapu obejścia drogowego m. Drezdenko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160. Długość odcinka I etapu inwestycji w ciągu trasy zasadniczej obwodnicy, wynosi 720m.

  Zakres robót przyjęty do realizacji w ramach I etapu  budowy obejścia m. Drezdenko obejmuje:

•       budowę 2 skrzyżowań z ruchem okrężnym (ronda):

-          rondo na przecięciu projektowanej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 158 o średnicy wyspy 25m i szerokości jezdni na rondzie 6m. Średnica zewnętrzna ronda 40m,

-          rondo na przecięciu projektowanej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 160 o średnicy wyspy 25m i szerokości jezdni na rondzie 6m, średnica zewnętrzna ronda 40m.

 • budowę przejść dla małych i dużych zwierząt:

-            budowa przejścia dla zwierząt PZ-17 w km 4+250,10 obwodnicy, o konstrukcji z blachy falistej ocynkowanej o szerokości 3,22m i wysokości 2,15m.

 •     budowę przejścia dla pieszych i rowerzystów:

-            przejście dla pieszych i rowerzystów PP-16 w km 3+995,00 obwodnicy, o konstrukcji rama żelbetowa o szerokości 5,0m i wysokości 3,05m.

 •     przebudowę istniejących przepustów – 2 szt.
 • budowę nowych przepustów – 6 szt.
 • wykonanie rowów drogowych:
 • budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,1 km:
 • wycinkę drzew kolidujących z projektowaną budową
 • wzmocnienie podłoża korpusu i zabezpieczenie skarp nasypów przed erozją:

-            w miejscach wysokich nasypów wzmocnienie korpusu drogowego za pomocą geosyntetyków.

 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
 • przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi (branża elektryczna):
 • budowę oświetlenia na rondach oraz na dojazdach do rond:

Dokładne miejsce: Drezdenko, przy rondzie, ul. Mostowa

 

 

Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego

W dniach 17-19 września br. w Zielonej Górze odbędzie się 57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego nt. Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego. Problematyka zjazdu wynika z zapotrzebowania środowiska prawniczego na wymianę poglądów dotyczących aktualnych problemów teorii i praktyki polskiego prawa wyborczego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak, która weźmie udział w oficjalnym otwarciu 18 września br. o 9.00 w hotelu Ruben. Sesji Inauguracyjnej przewodniczyć będzie prof. Małgorzata Gersdorf.   

W programie sesji zaplanowano m.in. następujące panele: wybrane zagadnienia realizacji czynnego prawa wyborczego, zasady ustroju i prawa wyborczego, powszechność wyborów i ekonomiczne aspekty wyborów, zagadnienia prawa wyborczego. Omówiona zostanie m.in. kwestia ciszy wyborczej i głosowania elektronicznego. W ramach zjazdu odbędzie się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego" oraz Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Sejmowego". Organizatorami wydarzenia są Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Spotkanie z rektorem PWSZ

17 września br. gościem marszałek Elżbiety Anny Polak był prof. dr hab. inż. Marian Miłek – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Tematem rozmowy była przyszłość sulechowskiej uczelni – palny rozwojowe, szczególnie związane z wykorzystaniem środków unijnych. Na koniec spotkania rektor zaprosił marszałek Elżbietę Annę Polak na inaugurację roku akademickiego 2015/2016.   

Obecnie PWSZ prowadzi siedem kierunków: administrację, kształtowanie terenów zieleni, winiarstwo, turystykę i rekreację, technologię żywności i żywienie człowieka, technologię i zarządzanie w przemyśle spożywczym oraz energetykę. Kształci się tam niecałe 700 studentów. W ofercie są również studia podyplomowe w specjalności: studia administracji publicznej, energetyka odnawialna, żywienie człowieka i dietoterapia.  

Uczelnia realizując jeden z priorytetów Unii Europejskiej „Uczenia się przez całe życie" przygotowała ofertę bezpłatnych studiów stacjonarnych (dziennych) dla osób po maturze, program „OD MATURY DO EMERYTURY" 26 PLUS

 

 

Rozmowy o równości płci na poziomie europejskim

W dniach 14-16 września br. przedstawicielki Sejmiku Województwa Lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele wzięły udział w wizycie studyjnej w Brukseli, której tematem jest równość płci. Uczestniczki wizyty spotkały się m.in. z eurodeputowaną Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, byłą Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Panie rozmawiały na temat działań na rzecz równości kobiet w wymiarze europejskim oraz sprawowaniem władzy przez kobiety.

Pierwszym punktem wizyty lubuskiej delegacji w Brukseli było Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego. Panie zapoznały się z funkcjonowaniem przedstawicielstwa oraz zasadami współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.

Następnie uczestniczki wyjazdu spotkały się z Katarzyną Ptak, reprezentującą Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej – Wydział Równości. Rozmowa dotyczyła m.in. polityki UE dot. równości kobiet i mężczyzn. Katarzyna Ptak opowiedziała o najważniejszych dyrektywach mających na celu zapobieganie nierówności, a także przeciwdziałanie przemocy. Rozmowa dotyczyła także aktualizacji strategii UE dot. polityki równości płci po 2015 r. Przedstawione zostały także wnioski z wdrażania strategii w latach 2010-2015.

Filary Strategii:

- Niezależność ekonomiczna;

- Równa praca za tę samą płacę;

- Równość w podejmowaniu decyzji;

- Godność i Walka z przemocą;

- Równość w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że można zaobserwować postęp w likwidacji nierówności, ale najważniejsze obszary nadal wymagają  interwencji, np. zwiększenie ilości kobiet w zarządach firm (obecnie liczba ta spadła o ¼), zniesienie luk płacowych pomiędzy kobietami a mężczyznami (obecnie  luka płacowa wynosi 16 %, a emerytalna 39 %). Z przeprowadzonych badań wynika także, że nadal ok. 1/3 kobiet dotkniętych jest przemocą. Katarzyna Ptak przedstawiła także wyniki ewaluacji dotyczącej aktywności kobiet w sferze politycznej i społecznej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostały także aktualne inicjatywy Komisji Europejskiej w tym zakresie:

- Inicjatywa flagowa "Nowy początek"; lipiec: wycofanie projektu Dyrektywy o urlopach macierzyńskich i ogłoszenie inicjatywy "Nowy początek" - pakiet na rzecz godzenia życia rodzinnego z zawodowym.
- Nabory projektów: ochrona i wzmocnienie praw ofiar przemocy (październik), wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej, raportowanie przemocy (listopad), dobre praktyki w zakresie zwalczania stereotypów (grudzień).

Uczestniczki delegacji  zainteresowane były transferem prawa europejskiego do prawa polskiego i egzekwowanie go.

Marszałek Elżbieta Anna Polak opowiedziała o aktywności lubuskich kobiet. Zaprezentowała ideę Lubuskiego Kongresu Kobiet, jego historię i założenia tegorocznej edycji, która odbędzie się 17 października. - W Żaganiu będziemy mówić o świadomości obywatelskiej. Jest to strefa, w której mamy jeszcze wiele do zrobienia - mówiła marszałek.

Delegacja spotkała się także z eurodeputowaną Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, byłą Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, która mówiła m.in. o pracy w komisji FEMM. Do spotkania dołączyli również lubuscy posłowie do Parlamentu Europejskiego - Dariusz Rosati oraz Bogusław Liberadzki. Wszyscy opowiadali o pracach w różnych komisjach oraz wyjaśniali, czym zajmują sie w Parlamencie Europejskim. 

Panie wzięły również udział, w roli obserwatorów, w posiedzeniu parlamentarnej komisji FEMM – Praw Kobiet i Równouprawnienia. Komisja szczególnie zajmuje się problemem wyrównania deficytu emerytalnego oraz niedoreprezentowaniu kobiet w wielu wymiarach. Z badań wynika ze wsród 50 osób występujących najcześciej w mediach są tylko 4 kobiety. Lubuszanki przysłuchiwały się także debacie o obronie praw kobiet. Uczestniczki wysłuchały wystąpienia Wiceprzewodniczącej Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet przy ONZ, pani Dalii Leinarte.

W ostatnim dniu wizyty Lubuszanki spotkały się z Dyrektorem Europejskiej Sieci Rozwoju Lokalnego i Miejskiego Haroonem Saadem, który przedstawił projekt realizowany przez LUDEN w latach 2012-2014, pn.: Więcej kobiet w europejskiej polityce – więcej kobiet w 2014 r. Celem projektu było zwiększenie udziału kobiet w polityce, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. W ramach projektu przeprowadzono szeroką kampanię promocyjną w 13 krajach UE, skierowaną na aktywny udział kobiet w wyborach. Ponadto projekt zapewnił wsparcie 81 kobietom, które zdecydowały się na kandydaturę w wyborach. Główne wnioski ewaluacyjne projektu wskazują na efektywność zastosowania systemów suwakowych oraz głosowań preferencyjnych.

Sejmik Województwa Lubuskiego reprezentują radne:

- Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego

- Anna Synowiec

- Małgorzata Gośniowska-Kola

- Anna Chinalska

- Grażyna Dereń

- Barbara Kucharska

- Natalia Pawlak

VII Lubuski Kongres Kobiet tuż-tuż

Wyjazd związany jest także z przygotowaniami do VII Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbędzie się 17 października br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu. Tematem kongresu będzie aktywność kobiet w strukturach samorządowych wszystkich szczebli, a także ich aktywność.

- W tym roku będziemy mówić o działalności kobiet, która służy podniesieniu świadomości obywatelskiej, a także o zaangażowaniu kobiet w organizacje społeczne - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. - Hasłem Kongresu będzie "Kobieta w samorządzie". W ten sposób chcemy podziękować wszystkim kobietom, które na przestrzeni ostatnich 25 lat działały aktywnie na rzecz swoich "małych ojczyzn". Z okazji jubileuszu samorządności uhonorowane zostaną Lubuszanki wyjątkowo zasłużone dla samorządu terytorialnego i społeczności lokalnej. Do 5 października br. można zgłaszać kandydatury w konkursie o nadanie tytułu Liderki Lubuskiego Samorządu.

We wrześniu ruszy oficjalna rejestracja na VII Lubuski Kongres Kobiet, w którego organizację jak co roku włącza się aktywnie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. W programie tegorocznego kongresu znajdzie się sesja plenarna, debata oraz panele tematyczne. Będzie mowa m.in. o wpływie kobiet na kształtowanie małych samorządowych "ojczyzn", pojawią się też przykłady dobrych oraz inspirujących praktyk z zakresu aktywności obywatelskiej pań w organizacjach samorządowych i społecznych. Panele warsztatowe dotyczyć będą zdrowego stylu życia, kreowania publicznego wizerunku oraz tego, jak zdobywać szczyty - dosłownie i w przenośni.

 

 

Kolejna edycja Międzynarodowej Wymiany Młodzieży

Zapraszamy wszystkie osoby zarejestrowane na stronie projektu yBBregions do zgłaszania chęci udziału w II turze zimowej, międzynarodowej wymiany młodzieży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu projektu, które nie są jeszcze członkami projektowej społeczności powinny zarejestrować się na niniejszej stronie. Kolejna, III już edycja wymiany młodzieży w Brukseli odbędzie się w dniach 16 -29 listopada 2015 r.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/ informujemy iż do 6 października 2015 r., wszyscy użytkownicy spełniający kryteria kwalifikowalności są zaproszeni do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w drugim działaniu projektu:

MIĘDZYNARDOWA WYMIANA MŁODZIEŻY, tura II – ZIMA 2015 która odbędzie się w terminie od 16 do 29 listopada 2015 w Brukseli.

W III edycji międzynarodowej wymiany młodzieży weźmie udział szesnaście osób: po cztery osoby z każdego regionu uczestniczącego w projekcie: Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Abruzji i Dubrownika-Neretwy.

Aby wyrazić swoje zainteresowanie udziałem w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę yBBregions i poprzez menu-użytkownika uaktualnienie swojego profilu i zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST TYE WINTER 2" (osoby dotąd nie zarejestrowane prosimy o stworzenie profilu).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY kwalifikują się osoby:

-w wieku od 18 do 25 lat;

-urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim -zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy

- i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions oraz w dokumentach przesyłanych drogą mailową zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.

W przypadku pytań odnośnie procedury wyboru uczestników, prosimy o zapoznanie się z ww. informacją o selekcji opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz na stronie projektu http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/

Projekt "yBBregions – Youth and Brussels Based" jest współfinansowany ze środków wspólnotowego programu "Młodzież w działaniu" na lata 2007-2013.

 

 

Nabór dla studentów i absolwentów na staże w Parlamencie Europejskim

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje, iż do 15 października br. osoby zainteresowane odbyciem stażu w Parlamencie Europejskim mogą zgłaszać on-line swoje kandydatury.

Parlament oferuje możliwość realizacji rożnego rodzaju płatnych staży dla studentów oraz absolwentów. Wszystkie rodzaje staży są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Staże w PE są szansą dla młodych ludzi na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy o działalności i znaczeniu Parlamentu Europejskiego. Istnieje kilka opcji stażu, m.in. dla dziennikarzy czy dla tłumaczy pisemnych. Stypendia im. Roberta Schumana są skierowane do wszystkich absolwentów.

Obecnie trwa rekrutacja na trwające 5 miesięcy  płatne staże rozpoczynające się w marcu 2016 roku. Każdy ze stażystów Parlamentu otrzyma co miesiąc stypendium w wysokości ok. 1200 euro.  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i warunkami rekrutacji dostępnymi na stronie Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00047/Traineeships
Na EuroparlTV dostępne jest również krótkie wideo informacyjne:

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c2e366a2-d10a-49c2-abff-a4d000e7dea6

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2015 roku o północy.  

 

 

Konferencja z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji nt.: „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych", która odbędzie się 28 września 2015r. w Zielonej Górze.

Celem konferencji jest przedstawienie istotnych kwestii dotyczących problemów alkoholowych, w tym m.in. polską politykę wobec alkoholu, rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne samorządu gminnego, ograniczenie dostępności fizycznej alkoholu poprzez ograniczenie liczby punktów sprzedaży oraz określanie zasad ich usytuowania, a także jakość i skuteczność profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ulicy Podgórnej 7, w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 września 2015 roku  faksem na nr 68 325 50 69 lub na adres e-mailowy sekretariat.ds@lubuskie.pl. Kontakt w sprawie konferencji z organizatorem w Zielonej Górze pod nr tel. 68 45 65 541 lub 68 45 65 265.

Koszty organizacji konferencji ponoszą organizatorzy, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy konferencji ponoszą koszt dojazdu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w  konferencji.

Do pobrania:

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

Zagłosuj na Park Narodowy Ujście Warty!

To już ostatnie dni głosowania na 7 nowych cudów Polski. Wśród kandydatów jest też lubuska ptasia oaza, czyli Park Narodowy Ujście Warty. 270 unikatowych gatunków ptaków sprawia, że jest to prawdziwy raj dla ornitologów, prawdziwa Rzeczpospolita Ptasia. Jesteśmy już bardzo blisko celu! Więc bierzmy się do roboty! Wystarczy oddać  głos za pomocą strony internetowej www.7cudow.national-geographic.pl. Głosowanie trwa do 22 września br. - Pokażmy całej Polsce, że Lubuskie ma swoje cuda! - zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Plebiscyt na 7 nowych cudów Polski zorganizował już po raz piąty miesięcznik "National Geographic Traveler".

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY – Rzeczpospolita Ptasia

To jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów kraju. Powołano go dla ochrony rezerwatu przyrody „Słońsk", obejmuje rozlewiska Warty w jej dolnym biegu, kserotermiczne skarpy doliny Odry jak również wiele cennych zabytków kulturowych. Park jest miejscem toków i lęgów wielu gatunków ptaków./obecne są tu 270 gatunki np. rycyki, wodniczki, gęsi czy żurawie/. Zaobserwujemy tu zarośla wierzbowe, łęgi, pojedyncze okazałe wiązy. Jednym słowem, to raj ornitologów. Można tu wypatrzyć piękne i rzadkie ptaki, w czym pomagają np. wieże i tereny obserwacyjne, a także tzw. Ptasi Szlak – „Betonkę". Przez dolinę Warty wytyczono liczne szlaki rowerowe, piesze i kajakowe. Wszystko w zgodzie z naturą, tak by nie niszczyć flory i nie płoszyć fauny.

Na osoby biorące udział w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

"U progu jesieni"

Już w najbliższą niedzielę, 20 września br. w godz.11.00-16.00 w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbędzie się impreza pt. "U progu jesieni".

Odwiedzający będą mieli okazję poznać etapy ręcznej obróbki lnu min. międlenie, cierlenie , przędzenie oraz obejrzymy animację teatralną baśni Marii Konopnickiej "Jak to ze lnem było".

"Łupaczka z tańcem", czyli żniwa kukurydziane po bukowińsku w wykonaniu zespołu "Watra" z Brzeźnicy wprowadzą w tradycyjne prace gospodarskie przy obróbce kukurydzy, którym towarzyszyć będzie śpiew  i tańce, do których grać będzie kapela Syrba. Imprezę wzbogacą występy zespołów folklorystycznych, kiermasz wyrobów rękodzielniczych,  warsztaty i konkursy dla dzieci, mała gastronomia i przejażdżki bryczką.

Bilet wstępu 6 zł

PROGRAM

Godz. 11.00 (scena)
Uroczyste otwarcie imprezy „U PROGU JESIENI"
- prezentacja gości i zaproszonych zespołów artystycznych

Godz. 12.00 (chata z Krobielewa)
Otwarcie wystawy „Skrzynie i kufry. Skąd i dokąd to..."

Godz.12.30 (scena)
„JAK TO ZE LNEM BYŁO"- animacja teatralna baśni M. Konopnickiej

Godz. 11.00 – 16.00 (zagroda z Krobielewa )
Prezentacje tradycyjnych prac gospodarskich przy obróbce lnu:
(międlenie, cierlenie, czesanie, przędzenie)

Godz. 13.30 – 15.00 (zagroda z Mariankowa)
Widowisko „ŁUPACZKA Z TAŃCEM" czyli żniwa kukurydziane po bukowińsku w wykonaniu bukowińskiego zespołu „Watra"z Brzeźnicy
- tradycyjne prace przy obróbce kukurydzy połączone ze śpiewem i zabawą

Ponadto:

Występ bukowińskiej kapeli Syrba, zespołów folklorystycznych, muzyka biesiadna w wykonaniu Grzegorza Więckowskiego, konkursy i warsztaty oraz zwiedzanie aktualnych ekspozycji, jarmark, mała gastronomia, przejażdżki  konną bryczką.

 

 

Stypendia dziennikarskie - Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 października 2015 r.

Zaproszenie skierowane jest do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże bądź publikacje internetowe (np. blogi dziennikarskie), a także książki dotyczące:

-        nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie;

-        funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

-        codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

-        ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech.  Stypendium wynosi maksymalnie 3.000 €  (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
- CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
- koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);
- plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);
- plan kosztów 

Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim.

Prosimy o przesyłanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej do 26 października  2015 r. na adres: joanna.czudec@fwpn.org.pl. Informacji o stypendiach udziela Joanna Czudec:

tel. + 48 22 338 62 65, E-mail: joanna.czudec@fwpn.org.pl

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?