wtorek, 15 września 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.175.2015                                                                                Zielona Góra, 15.09.2015 r.

 

 

 

 

 

Newsletter nr 175

 

 

 

 

 

Rozmawiają o równości płci na poziomie europejskim

W dniach 14-16 września br. przedstawicielki Sejmiku Województwa Lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele biorą udział w wizycie studyjnej w Brukseli, której tematem jest równość płci. Uczestniczki wizyty spotkały się m.in. z byłą Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz. Panie rozmawiały na temat działań na rzecz równości kobiet w wymiarze europejskim oraz sprawowaniem władzy przez kobiety.

Pierwszym punktem wizyty lubuskiej delegacji w Brukseli było Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego. Panie zapoznały się z funkcjonowaniem przedstawicielstwa oraz zasadami współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.

Następnie uczestniczki wyjazdu spotkały się  z Joanną Ptak, reprezentującą Dyrekcję Generalną  ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej – Wydział Równości. Rozmowa dotyczyła m.in. polityki UE dot. równości kobiet i mężczyzn.  Joanna Ptak opowiedziała o najważniejszych dyrektywach mających na celu zapobieganie nierówności, a także przeciwdziałanie przemocy. Rozmowa dotyczyła także aktualizacji strategii UE dot. polityki równości płci po 2015 r. Przedstawione zostały także wnioski z wdrażania strategii w latach 2010-2015.

Filary Strategii:

- Niezależność ekonomiczna;

- Równa praca za tę samą płacę;

- Równość w podejmowaniu decyzji;

- Godność i Walka z przemocą;

- Równość w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że można zaobserwować postęp w likwidacji nierówności, ale najważniejsze obszary nadal wymagają  interwencji, np. zwiększenie ilości kobiet w zarządach firm (obecnie o liczba ta padła ¼), zniesienie luk płacowych pomiędzy kobietami a mężczyznami (obecnie  luka płacowa wynosi 16 %, a emerytalna 39 %). Z przeprowadzonych badań wynika także, że nadal ok 1/3 kobiet dotkniętych jest przemocą. Joanna Ptak przedstawiła także wyniki ewaluacji dotyczącej aktywności kobiet w sferze politycznej i społecznej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostały także aktualne inicjatywy Komisji Europejskiej w tym zakresie:

- Inicjatywa flagowa "Nowy początek"; lipiec: wycofanie projektu Dyrektywy o urlopach macierzyńskich i ogłoszenie inicjatywy "Nowy początek" - pakiet na rzecz godzenia życia rodzinnego z zawodowym.
- Nabory Projektów: ochrona i wzocnienie praw ofiar  przemocy (październik), wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej, raportowanie przemocy (listopad), dobre praktyki w zakresie zwalczania stereotypów (grudzień).

Uczestniczki delegacji  zainteresowane były transferem prawa europejskiego do prawa polskiego i egzekwowanie go.

Marszałek Elżbieta Anna Polak opowiedziała o aktywności lubuskich kobiet. Zaprezentowała ideę Lubuskiego Kongresu Kobiet, jego historię i założenia tegorocznej edycji, która odbędzie się 17 października. - W Żaganiu będziemy mówić o świadomości obywatelskiej. Jest to strefa, w której mamy jeszcze wiele do zrobienia - mówiła marszałek.

Delegacja spotkała się także z lubuskimi posłami do Parlamentu Europejskiego - Dariuszem Rosatim oraz Bogusławem Liberadzkim. Panie wzięły także udział, w roli obserwatorów, w posiedzeniu parlamentarnej komisji FEMM – Równości Kobiet i Mężczyzn.

Sejmik Województwa Lubuskiego reprezentują radne:

- Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego

- Anna Synowiec

- Małgorzata Gośniowska-Kola

- Anna Chinalska

- Grażyna Dereń

- Barbara Kucharska

- Natalia Pawlak

VII Lubuski Kongres Kobiet tuż-tuż

Wyjazd związany jest także z przygotowaniami do VII Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbędzie się 17 października br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu. Tematem kongresu będzie aktywność kobiet w strukturach samorządowych wszystkich szczebli, a także ich aktywność.

- W tym roku będziemy mówić o działalności kobiet, która służy podniesieniu świadomości obywatelskiej, a także o zaangażowaniu kobiet w organizacje społeczne - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. - Hasłem Kongresu będzie "Kobieta w samorządzie". W ten sposób chcemy podziękować wszystkim kobietom, które na przestrzeni ostatnich 25 lat działały aktywnie na rzecz swoich "małych ojczyzn". Z okazji jubileuszu samorządności uhonorowane zostaną Lubuszanki wyjątkowo zasłużone dla samorządu terytorialnego i społeczności lokalnej. Do 5 października br. można zgłaszać kandydatury w konkursie o nadanie tytułu Liderki Lubuskiego Samorządu.

We wrześniu ruszy oficjalna rejestracja na VII Lubuski Kongres Kobiet, w którego organizację jak co roku włącza się aktywnie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. W programie tegorocznego kongresu znajdzie się sesja plenarna, debata oraz panele tematyczne. Będzie mowa m.in. o wpływie kobiet na kształtowanie małych samorządowych "ojczyzn", pojawią się też przykłady dobrych oraz inspirujących praktyk z zakresu aktywności obywatelskiej pań w organizacjach samorządowych i społecznych. Panele warsztatowe dotyczyć będą zdrowego stylu życia, kreowania publicznego wizerunku oraz tego, jak zdobywać szczyty - dosłownie i w przenośni.

W Żaganiu będziemy mówić o świadomości obywatelskiej. Jest to sfera w której mamy jeszcze wiele do zrobienia

 

Minister Zdrowia z wizytą w Lubuskiem

Oddłużenie gorzowskiego szpitala poprzez przekształcenie w spółkę, jego efekty i kierunki rozwoju oraz lubuskie priorytety w zakresie ochrony zdrowia - były jednym z tematów wizyty ministra zdrowia prof. Mariana Zembali w regionie lubuskim. Podczas spotkania z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. minister powiedział: - Szpital, w którym jesteśmy, w który wielu z Państwa włożyło wiele sił, rozumu i serca, to jest szpital uratowany.

W spotkaniu z udziałem prof. Mariana Zembali uczestniczyli oprócz marszałek Polak, także wojewoda lubuska Katarzyna Osos, prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk, prezes szpitala gorzowskiego Ryszard Hatała, lekarze i pracownicy szpitala, szefowie szpitali wojewódzkich i powiatowych, przedstawiciele środowiska medycznego z całego regionu, radni województwa z wiceprzewodniczącym Sejmiku Władysławem Komarnickim a także urzędnicy wielu szczebli samorządu i dziennikarze.

- Sukces przeniesiony z małego podwórka, gdzie zarządzaliśmy szpitalem, przeniesiony na większy obszar miasta, województwa i kraju jest dobrem zwielokrotnionym - mówił minister Zembala. - Nie wszystko wychodzi, mamy tego świadomość, ale tak jest. Chciałbym aby na dzisiejsze spotkanie spojrzeli Państwo w oddaleniu od konstelacji politycznej. Pokazujemy raczej drogę, która sprawia, że sukces jest możliwy.

O tym sukcesie, jaki udało się osiągnąć w woj. lubuskim, mówiła marszałek Polak: - Udało nam się skutecznie przekształcić szpital w Gorzowie, wcześniej szpital kardiologiczno-pulmonologiczny w Torzymiu, a na ostatniej sesji Sejmiku radni podjęli uchwałę o przekształceniu szpitala ortopedycznego, LORO w Świebodzinie, który będzie mógł rozwijać swoją ofertę i poprawić dostępność w tym obszarze. Mamy bardzo duże doświadczenie w tym zakresie i możemy być przykładem dla innych województw. To przekształcenie można stawiać jako wzór w Polsce dla innych podmiotów, co stwierdziła także Najwyższa Izba Kontroli. Udało się bardzo dużo zmienić w lubuskiej ochronie zdrowia dzięki wsparciu środków unijnych. Nasze szpitale korzystały nie tylko z regionalnego programu, ale też z programów krajowych. Szpital w Gorzowie jest tego najlepszym przykładem. Tutaj jest sprzęt wysokospecjalistyczny, nastapiła poprawa warunków hospitalizacji, a teraz rozpoczynamy budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z unijnych środków zakupiony zostanie śmigłowiec, a my składamy się z miastem Gorzów na budowę bazy. Właśnie dzięki temu, że współpracujemy, wiele rzeczy niemożliwych Polsce u nas stają się możliwe.

Marszałek omówiła też główne priorytety w ochronie zdrowia w nowej perspektywie finansowej. - Ochrona zdrowia jest dla samorządu województwa jedną z najważniejszych kwestii - podkreśliła marszałek. - Może dlatego, że gdy zostałam wicemarszałkiem odpowiedzialnym za ochronę zdrowia, to zapytaliśmy mieszkańców, jakie obszary są dla nich najważniejsze. Z tych badań wyszło jednoznacznie: po pierwsze praca, a po drugie zdrowie. Chodzi o poprawę dostępności, profilaktykę oraz zmianę jakości w lubuskiej ochronie zdrowia. Wtedy w 2008 roku pod względem  jakości w ochronie zdrowia byliśmy na szarym końcu. W tym roku na Konwencie Marszałków w Poznaniu spotkał mnie nieoczekiwany zaszczyt. Odebrałam dyplom od niezależnej firmy, która na zlecenie Ministerstwa Zdrowia dokonała oceny i diagnozy w zakresie jakości w ochronie zdrowia. Według tej oceny, Lubuskie awansowało na trzecie miejsce. I to między innymi dzięki promocji profilaktyki (Lubuskie było na ostatnim miejscu pod względem badań mammograficznych, a teraz zajmuje pierwsze miejsce). Na to właśnie postawiliśmy. Samorząd województwa opracował strategię promocji ochrony zdrowia i postawiliśmy przede wszystkim na promocję i profilaktykę.

Marszałek wspomniała też o kondycji finansowej szpitali wojewódzkich. - Wszystkie nasze jednostki bilansują się na działalności bieżącej, żadna nie generuje strat - przypomniała. - Zainwestowaliśmy ponad 100 mln zł w sprzęt wysokospecjalistyczny i warunki hospitalizacji. Mamy zaktualizowaną strategię ochrony zdrowia z perspektywą do 2020 r., ponieważ nie wystarczy  mieć cel, jasno kreśloną wizję, ale trzeba też wiedzieć, jak to zrobić. Dlatego w naszej strategii istnieją programy branżowe. Np. niedawno Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu programu regionalnego Zdrowe Płuca Lubuszan.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w obszarze ochrony zdrowia, marszałek wymieniła: bazę pogotowia lotniczego, budowę ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp., rozbudowę centrum usług onkologicznych w Zielonej Górze i rozbudowę szpitala w Zielonej Górze o Centrum Matki i Dziecka. – Ten projekt wpisuje się w rządowe priorytety, nie ma w naszym regionie oddziałów specjalistycznych dla dzieci. Jest z tym olbrzymi problem i chcemy sobie z tym poradzić - podkreśliła.

Diagnozę oraz kierunki rozwoju ochrony zdrowia w województwie lubuskim przedstawiła Małgorzata Krasowska–Marczyk, dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. O perspektywach lubuskiej pediatrii mówił wojewódzki konsultant ds. pediatrii dr Tomasz Jarmoliński, znaczenie Porozumienia Zielonogórskiego dla rozwoju medycyny rodzinnej omówił Marek Twardowski wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, natomiast Michał Rynkiewicz starszy specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia wygłosił referat pt. "Nowa perspektywa finansowa - wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020".

Organizatorami spotkania byli: Ministerstwo Zdrowia, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu wizyt Ministra Zdrowia w całym kraju pod hasłem „Polaków Zdrowia Portret Własny 2015".

 

 

Partnerstwo na rzecz transplantacji

11 września w Gorzowie Wlkp. odnowione zostało Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Lubuskim. Pod listem podpisali się m.in. minister zdrowia prof. Marian Zembala oraz marszałek Elżbieta Anna Polak. - Istotą tego porozumienia jest silne TAK dla rozwoju programu donacji. Bez jego rozwoju uratujemy mniej osób i w związku z tym poniesiemy porażkę jako lekarze, ale też jako społeczeństwo. To porozumienie to silny głos, aby przypomnieć co jest najważniejsze – potrzebujący człowiek - mówił minister.

Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Lubuskim zostało zawarte w formie listu intencyjnego 10 czerwca 2010 r.

Wspólne działania zadeklarowało wówczas trzynaście podmiotów, m.in. Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, przedstawiciele dwóch największych lubuskich szpitali w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, władze regionalne i lokalne, czy przedstawiciele POLTRANSPLANT-u i Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej. Takie zintegrowane działania szybko przyniosły oczekiwany efekt, gdyż już w 2012 r. Lubuskie znalazło się na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby pobrań narządów. Jednak w ostatnim roku wskaźniki w tym zakresie znacznie spadły, w związku z czym Samorząd Województwa Lubuskiego dostrzegł potrzebę podjęcia dodatkowych działań promujących przeszczepy. - Chcemy, aby w dalszym ciągu idea transplantologii w naszym regionie się mocno rozwijała. Przede wszystkim chodzi o pobrania, ale musimy budować świadomość, promować tę ideę: „Nie zabierajmy organów do nieba" - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Co zrobił Samorząd Województwa Lubuskiego przez 5 lat?

§  Propagowanie idei transplantacji podczas wszystkich imprez prozdrowotnych organizowanych dla mieszkańców województwa lubuskiego: m.in. Przystanek Woodstock, Lubuski Piknik Zdrowia, Lubuski Kongres Kobiet;

§  20 000 oświadczeń woli – od 2010 roku tyle oświadczeń i ulotek informacyjnych trafiło do mieszkańców; kolejnych 20 000 oświadczeń woli Urząd Marszałkowski przygotował w styczniu 2015 r.

§  Cyklicznie: dwa razu do roku (styczeń i październik) – organizacja konferencji, spotkań z młodzieżą z udziałem lekarzy specjalistów, osób po przeszczepie, koordynatorów transplantacyjnych 

§  Stała współpraca z Ogólnopolskimi Stowarzyszeniami „Życie po przeszczepie" i „NERKA;

§  Konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego pt. „Transplantacja – jestem na TAK";

§  Robocze spotkania dla dyrektorów lubuskich szpitali i lekarzy specjalistów w dziedzinie: anestezjologii, neurologii, neurochirurgii oraz chirurgii (w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.)

§  Udział w warsztatach dla koordynatorów transplantacyjnych;

§  Szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa w Zielonej Górze i w Gorzowie „TRANSPLANTACJA – jestem na tak"

§  Ogólnopolski Marsz Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi – organizowany cyklicznie w różnych miejscach w województwie lubuskim (głównych organizator – Stow. Życie po Przeszczepie)

§  Włączenie się w kampanię ogólnopolską – inauguracja Kampanii Drugie Życie. TRANSPLANTACJA masz dar uzdrawiania. Organizatorzy: Fresenius Medical Care i Województwo Lubuskie.

§  Nagroda dla Szpitala w Gorzowie Wlkp. – 2012 r. województwo lubuskie dołączyło do liderów w zakresie pobrań organów do przeszczepów. Większość pobrań dokonano w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Tym samym Lubuskie z ostatniego miejsca w kraju zajęło trzecie miejsce!

Pobrania narządów w województwie lubuskim w latach 2010-2015

SZPITALE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RAZEM

Nowa Sól

1

3

0

4

0

2

10

Sulechów

0

1

0

1

1

0

3

Zielona Góra

2

4

7

3

1

2

19

Gorzów Wlkp.

21

20

19

11

9

6

86

RAZEM

24

28

26

19

11

10

118

11 września br. odnowiono Partnerstwo dla Tranplantacji w Województwie Lubuskim. Pod listem podpisali się:

prof. Marian Zembala - Minister Zdrowia

Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego

Biskup dr Stefan Regmunt -  Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Katarzyna Osos - Wojewoda Lubuski

dr hab. n. med. Maciej Głyda - Członek Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Transplantacji

Wojciech Czapiewski - Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant"

Koordynator Regionalny

 

Stanisław Łobacz - Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adriana Szklarz - Stowarzyszenie Życie po Przeszczepie, koordynator

Jacek Zajączek – Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.

Mariusz Paweł Witczak - Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze

Małgorzata Domagała - Zastępca Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Lubuskiego

Andrzej Kunt - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego

Ryszard Hatała – Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Zbigniew Hupało – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze

 

 

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów     

Już po raz dwunasty w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznawane będą stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego. - Poprzez program stypendialny pomagamy wybitnie uzdolnionej młodzieży realizować wyznaczone cele, rozwijać zainteresowania oraz pasje. Stwarzamy w ten sposób młodym ludziom odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirujemy do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych i artystycznych – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Stypendia są również formą promocji tych młodych Lubuszan, którzy realizując swoje aspiracje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu.

Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego przyznane zostaną zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego. Do tej pory wyróżnienie to otrzymało 205 młodych Lubuszan.

Edycja

Rok szkolny

Liczba stypendystów

Wysokość stypendiów (rocznie)

1

2004/2005

16

1500,00 zł (6x250,00)

2

2005/2006

16

1500,00 zł (6x250,00)

3

2006/2007

17

1500,00 zł (6x250,00)

4

2007/2008

20

1800,00 zł (6x300,00)

5

2008/2009

20

1800,00 zł (6x300,00)

6

2009/2010

16

2100,00 zł (6x350,00)

7

2010/2011

20

1800,00 zł (6x300,00)

8

2011/2012

20

1800,00 zł (6x300,00)

9

2012/2013

20

1800,00 zł (6x300,00)

10

2013/2014

20

1800,00 zł (6x300,00)

11

20

 

Razem 205 stypendystów

(Wnioskodawcami mogą być szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne oraz stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury, a każdy z wnioskodawców może złożyć najwyżej 5 wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z regulaminem, wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2015/2016 należy składać, w terminie do dnia 30 września 2015 r., na adres:

Departament Infrastruktury Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna

65-057 Zielona Góra

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego oraz kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym; rekomendacje; opinie itp.

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych oraz wzór wniosku znajdują się do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.lubuskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Stypendia".

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 / 45 65 410.

 

Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

17 września br. w Zielonej Górze odbędzie się konferencja pt. „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej – podsumowania i plany", która będzie okazją do przedstawienia dotychczasowej pracy OWES jak również kierunków i szans rozwoju lubuskiej ekonomii społecznej w najbliższych latach.

Program konferencji

 10.00 Rejestracja uczestników konferencji - poczęstunek kawowy

 10.30 Otwarcie konferencji

 10.40 Wystąpienie Marszałka Województwa Lubuskiego

 10.50 Koordynacja działań lubuskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

 11.00 Podsumowanie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze w latach 2013 – 2015

 11.15 Animacja środowisk lokalnych – wnioski i rekomendacje przy udziale:

  • Spółdzielni Socjalnej „Miętowy Królik" z Sulechowa
  • Spółdzielni Socjalnej „Silvanus" z Żagania
  • Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej z Krosna Odrzańskiego
  • Stowarzyszenia „Kosierz To My"
  • Stowarzyszenia „Radio Żagań"
  • Wójta Gminy Dąbie
  • przedstawiciel Burmistrza Miasta Żary
  • Starosty Powiatu Świebodzińskiego

11.45 Kondycja lubuskich podmiotów ekonomii społecznej w perspektywie tworzenia miejsc pracy – wnioski i rekomendacje

12.15 przerwa

 12.35 Regionalne finansowanie działań z obszaru ekonomii społecznej

 12.50 Wsparcie krajowe dla rozwoju ekonomii społecznej w regionach

 13. 20 Działania lubuskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w latach 2016-2018

13.40 dyskusja

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do dnia 9 września br. na formularzu (do pobrania poniżej), przesyłając go na adres e-mail: a.rzepecka@wup.zgora.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer 68 456 77 04.

formularz zgłoszenia na konferencję

Konferencja odbędzie się 17 września br. w „Krzywym Kominie" przy ul. Fabrycznej 13 w Zielonej Górze

 

 

Nabór dla studentów i absolwentów na staże w Parlamencie Europejskim

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje, iż do 15 października br. osoby zainteresowane odbyciem stażu w Parlamencie Europejskim mogą zgłaszać on-line swoje kandydatury.

Parlament oferuje możliwość realizacji rożnego rodzaju płatnych staży dla studentów oraz absolwentów. Wszystkie rodzaje staży są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Staże w PE są szansą dla młodych ludzi na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy o działalności i znaczeniu Parlamentu Europejskiego. Istnieje kilka opcji stażu, m.in. dla dziennikarzy czy dla tłumaczy pisemnych. Stypendia im. Roberta Schumana są skierowane do wszystkich absolwentów.

Obecnie trwa rekrutacja na trwające 5 miesięcy  płatne staże rozpoczynające się w marcu 2016 roku. Każdy ze stażystów Parlamentu otrzyma co miesiąc stypendium w wysokości ok. 1200 euro.  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i warunkami rekrutacji dostępnymi na stronie Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00047/Traineeships
Na EuroparlTV dostępne jest również krótkie wideo informacyjne:

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c2e366a2-d10a-49c2-abff-a4d000e7dea6

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2015 roku o północy.  

 

 

Konferencja z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji nt.: „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych", która odbędzie się 28 września 2015r. w Zielonej Górze.

Celem konferencji jest przedstawienie istotnych kwestii dotyczących problemów alkoholowych, w tym m.in. polską politykę wobec alkoholu, rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne samorządu gminnego, ograniczenie dostępności fizycznej alkoholu poprzez ograniczenie liczby punktów sprzedaży oraz określanie zasad ich usytuowania, a także jakość i skuteczność profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ulicy Podgórnej 7, w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 września 2015 roku  faksem na nr 68 325 50 69 lub na adres e-mailowy sekretariat.ds@lubuskie.pl. Kontakt w sprawie konferencji z organizatorem w Zielonej Górze pod nr tel. 68 45 65 541 lub 68 45 65 265.

Koszty organizacji konferencji ponoszą organizatorzy, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy konferencji ponoszą koszt dojazdu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w  konferencji.

Do pobrania:

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

Zagłosuj na Park Narodowy Ujście Warty!

To już ostatnie dni głosowania na 7 nowych cudów Polski. Wśród kandydatów jest też lubuska ptasia oaza, czyli Park Narodowy Ujście Warty. 270 unikatowych gatunków ptaków sprawia, że jest to prawdziwy raj dla ornitologów, prawdziwa Rzeczpospolita Ptasia. Jesteśmy już bardzo blisko celu! Więc bierzmy się do roboty! Wystarczy oddać  głos za pomocą strony internetowej www.7cudow.national-geographic.pl. Głosowanie trwa do 22 września br. - Pokażmy całej Polsce, że Lubuskie ma swoje cuda! - zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Plebiscyt na 7 nowych cudów Polski zorganizował już po raz piąty miesięcznik "National Geographic Traveler".

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY – Rzeczpospolita Ptasia

To jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów kraju. Powołano go dla ochrony rezerwatu przyrody „Słońsk", obejmuje rozlewiska Warty w jej dolnym biegu, kserotermiczne skarpy doliny Odry jak również wiele cennych zabytków kulturowych. Park jest miejscem toków i lęgów wielu gatunków ptaków./obecne są tu 270 gatunki np. rycyki, wodniczki, gęsi czy żurawie/. Zaobserwujemy tu zarośla wierzbowe, łęgi, pojedyncze okazałe wiązy. Jednym słowem, to raj ornitologów. Można tu wypatrzyć piękne i rzadkie ptaki, w czym pomagają np. wieże i tereny obserwacyjne, a także tzw. Ptasi Szlak – „Betonkę". Przez dolinę Warty wytyczono liczne szlaki rowerowe, piesze i kajakowe. Wszystko w zgodzie z naturą, tak by nie niszczyć flory i nie płoszyć fauny.

Na osoby biorące udział w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

Stypendia dziennikarskie - Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 października 2015 r.

Zaproszenie skierowane jest do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże bądź publikacje internetowe (np. blogi dziennikarskie), a także książki dotyczące:

-         nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie;

-         funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

-         codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

-         ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

 

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech.  Stypendium wynosi maksymalnie 3.000 €  (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
- CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
- koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);
- plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);
- plan kosztów 

Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim.

Prosimy o przesyłanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej do 26 października  2015 r. na adres: joanna.czudec@fwpn.org.pl. Informacji o stypendiach udziela Joanna Czudec:

tel. + 48 22 338 62 65, E-mail: joanna.czudec@fwpn.org.pl

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl


tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?