piątek, 11 września 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.173.2015                                                                                Zielona Góra, 11.09.2015 r.

 

 

 

 

 

Newsletter nr 173

 

 

Minister zdrowia z wizytą w Lubuskiem

Oddłużenie gorzowskiego szpitala poprzez przekształcenie w spółkę, jego efekty i kierunki rozwoju oraz lubuskie priorytety w zakresie ochrony zdrowia - były jednym z tematów wizyty ministra zdrowia prof. Mariana Zembali w regionie lubuskim. Podczas spotkania z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. minister powiedział: - Szpital, w którym jesteśmy, w który wielu z Państwa włożyło wiele sił, rozumu i serca, to jest szpital uratowany.

W spotkaniu z udziałem prof. Mariana Zembali uczestniczyli oprócz marszałek Polak, także wojewoda lubuska Katarzyna Osos, prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk, prezes szpitala gorzowskiego Ryszard Hatała, lekarze i pracownicy szpitala, szefowie szpitali wojewódzkich i powiatowych, przedstawiciele środowiska medycznego z całego regionu, radni województwa z wiceprzewodniczącym Sejmiku Władysławem Komarnickim a także dziennikarze i urzędnicy wielu szczebli samorządu.
- Sukces przeniesiony z małego podwórka, gdzie zarządzaliśmy szpitalem, przeniesiony na większy obszar miasta, województwa i kraju jest dobrem zwielokrotnionym - mówił minister Zembala. - Nie wszystko wychodzi, mamy tego świadomość, ale tak jest. Chciałbym aby na dzisiejsze spotkanie spojrzeli Państwo w oddaleniu od konstelacji politycznej. Pokazujemy raczej drogę, która sprawia, że sukces jest możliwy.
O tym sukcesie, jaki udało się osiągnąć w woj. lubuskim, mówiła marszałek Polak: - Udało nam się skutecznie przekształcić szpital w Gorzowie, wcześniej szpital kardiologiczno-pulmonologiczny w Torzymiu, a na ostatniej sesji Sejmiku radni podjęli uchwałę o przekształceniu szpitala ortopedycznego, LORO w Świebodzinie, który będzie mógł rozwijać swoją ofertę i poprawić dostępność w tym obszarze. Mamy bardzo duże doświadczenie w tym zakresie i możemy być przykładem dla innych województw. To przekształcenie można stawiać jako wzór w Polsce dla innych podmiotów, co stwierdziła także Najwyższa Izba Kontroli. Udało się bardzo dużo zmienić w lubuskiej ochronie zdrowia dzięki wsparciu środków unijnych. Nasze szpitale korzystały nie tylko z regionalnego programu, ale też z programów krajowych. Szpital w Gorzowie jest tego najlepszym przykładem. Tutaj jest sprzęt wysokospecjalistyczny, nastapiła poprawa warunków hospitalizacji, a teraz rozpoczynamy budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z unijnych środków zakupiony zostanie śmigłowiec, a my składamy się z miastem Gorzów na budowę bazy. Właśnie dzięki temu, że współpracujemy, wiele rzeczy niemożliwych Polsce u nas stają się możliwe.
Marszałek omówiła też główne priorytety w ochronie zdrowia w nowej perspektywie finansowej. - Ochrona zdrowia jest dla samorządu województwa jedną z najważniejszych kwestii - podkreśliła marszałek. - Może dlatego, że gdy zostałam wicemarszałkiem odpowiedzialnym za ochronę zdrowia, to zapytaliśmy mieszkańców, jakie obszary są dla nich najważniejsze. Z tych badań wyszło jednoznacznie: po pierwsze praca, a po drugie zdrowie. Chodzi o poprawę dostępności, profilaktykę oraz zmianę jakości w lubuskiej ochronie zdrowia. Wtedy w 2008 roku pod względem  jakości w ochronie zdrowia byliśmy na szarym końcu. W tym roku na Konwencie Marszałków w Poznaniu spotkał mnie nieoczekiwany zaszczyt. Odebrałam dyplom od niezależnej firmy, która na zlecenie Ministerstwa Zdrowia dokonała oceny i diagnozy w zakresie jakości w ochronie zdrowia. Według tej oceny, Lubuskie awansowało na trzecie miejsce. I to między innymi dzięki promocji profilaktyki (Lubuskie było na ostatnim miejscu pod względem badań mammograficznych, a teraz zajmuje pierwsze miejsce). Na to właśnie postawiliśmy. Samorząd województwa opracował strategię promocji ochrony zdrowia i postawiliśmy przede wszystkim na promocję i profilaktykę.
Marszałek wspomniała też o kondycji finansowej szpitali wojewódzkich. - Wszystkie nasze jednostki bilansują się na działalności bieżącej, żadna nie generuje strat - przypomniała. - Zainwestowaliśmy ponad 10 mln zł w sprzęt wysokospecjalistyczny i warunki hospitalizacji. Mamy zaktualizowaną strategię ochrony zdrowia z perspektywą do 2020 r., ponieważ nie wystarczy  mieć cel, jasno kreśloną wizję, ale trzeba też wiedzieć, jak to zrobić. Dlatego w naszej strategii istnieją programy branżowe. Np. niedawno Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu programu regionalnego Zdrowe Płuca Lubuszan.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w obszarze ochrony zdrowia, marszałek wymieniła: bazę pogotowia lotniczego, budowę ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp., rozbudowę centrum usług onkologicznych w Zielonej Górze i rozbudowę szpitala w Zielonej Górze o Centrum Matki i Dziecka. – Ten projekt wpisuje się w rządowe priorytety, nie ma w naszym regionie oddziałów specjalistycznych dla dzieci. Jest z tym olbrzymi problem i chcemy sobie z tym poradzić - podkreśliła.

Diagnozę oraz kierunki rozwoju ochrony zdrowia w województwie lubuskim przedstawiła Małgorzata Krasowska–Marczyk, dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. O perspektywach lubuskiej pediatrii mówił wojewódzki konsultant ds. pediatrii dr Tomasz Jarmoliński, znaczenie Porozumienia Zielonogórskiego dla rozwoju medycyny rodzinnej omówił Marek Twardowski wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, natomiast Michał Rynkiewicz starszy specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia wygłosił referat pt. "Nowa perspektywa finansowa - wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020".

Organizatorami spotkania byli: Ministerstwo Zdrowia, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu wizyt Ministra Zdrowia w całym kraju pod hasłem „Polaków Zdrowia Portret Własny 2015”.

Partnerstwo na rzecz transplantacji

11 września w Gorzowie Wlkp. odnowione zostało Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Lubuskim. Pod listem podpisali się m.in. minister zdrowia prof. Marian Zembala oraz marszałek Elżbieta Anna Polak. - Istotą tego porozumienia jest silne TAK dla rozwoju programu donacji. Bez jego rozwoju uratujemy mniej osób i w związku z tym poniesiemy porażkę jako lekarze, ale też jako społeczeństwo. To porozumienie to silny głos, aby przypomnieć co jest najważniejsze – potrzebujący człowiek - mówił minister.

Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Lubuskim zostało zawarte w formie listu intencyjnego 10 czerwca 2010 r. Wspólne działania zadeklarowało wówczas trzynaście podmiotów, m.in. Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, przedstawiciele dwóch największych lubuskich szpitali w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, władze regionalne i lokalne, czy przedstawiciele POLTRANSPLANT-u i Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej. Takie zintegrowane działania szybko przyniosły oczekiwany efekt, gdyż już w 2012 r. Lubuskie znalazło się na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby pobrań narządów. Jednak w ostatnim roku wskaźniki w tym zakresie znacznie spadły, w związku z czym Samorząd Województwa Lubuskiego dostrzegł potrzebę podjęcia dodatkowych działań promujących przeszczepy. - Chcemy, aby w dalszym ciągu idea transplantologii w naszym regionie się mocno rozwijała. Przede wszystkim chodzi o pobrania, ale musimy budować świadomość, promować tę ideę: „Nie zabierajmy organów do nieba” - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. (więcej na www.lubuskie.pl).

 

XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy

8 września w Krynicy rozpoczęło się Forum Ekonomiczne, w którym uczestniczą liderzy świata biznesu i polityki Europy Środkowo- Wschodniej. Celem wydarzenia jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie. Samorząd województwa lubuskiego reprezentuje marszałek Elżbieta Anna Polak, która 9 września br. wzięła udział w panelu Nauka, biznes, samorząd – w poszukiwaniu synergii. Mówiła m.in. o potrzebie otwarcia się uczelni i naukowców na inne środowiska.

- Uczelnie pracowały do tej pory często dla siebie, dla swoich karier naukowych, ale ostatnio bardzo się to zmieniło - mówiła marszałek Polak podczas panelu na Forum Ekonomicznym. - Od naukowców oczekuje się odwagi i otwarcia na potrzeby różnych środowisk. Myślę, że jest już zrozumienie dla tych potrzeb. Na przykładzie mojego regionu mogę powiedzieć, że jedną z inteligentnych specjalizacji, jaką sobie wyznaczyliśmy, są nowoczesne technologie dla zdrowia człowieka.  Brak lekarzy w regionie wymusił duży nacisk na współpracę na rzecz utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia i naukowcy najmniej w to wierzyli, ale udało się, startujemy 1 października. O to właśnie chodzi w partnerstwie. Potrzeba więcej odwagi i wiary dla naukowców.

Marszałek nawiązała też do winiarskich tradycji regionu lubuskiego oraz współpracy nauki, biznesu i samorządu regionu. - Również w tym obszarze widzę możliwość współpracy i synergii - mówiła. - Możliwości są naprawdę olbrzymie, a kapitalne znaczenie ma w tym wszystkim samorząd regionalny, ponieważ naszym zadaniem jest tworzenie warunków do zawiązywania partnerstw i współpracy. Możemy wykreować różne partnerskie projekty. W regionie lubuskim wspólnie wyznaczyliśmy sobie priorytety, bo trzeba być przewidywalnym. Mamy Strategię Rozwoju Województwa, mamy wyznaczone cele długofalowe. Razem z nami tworzyły je zarówno środowiska naukowe jak i biznes. W minionym okresie programowania zbudowaliśmy infrastrukturę: parki naukowo-technologiczne w określonych inteligentnych specjalizacjach, instytut energetyki, instytut agrotechniki, instytut nowoczesnych technologii środowiskowych, technologii informatycznych i inne. Określiliśmy więc co jest dla regionu potrzebne i za co płacimy. Teraz, w nowym okresie programowania, najwięcej bo aż 30 proc. alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego będziemy przeznaczać na gospodarkę i innowacje. Będziemy finansować przedsięwzięcia realizowane w partnerstwach w parkach naukowo-technologicznych. Partnerstwa będą szczególnie premiowane. Marszałek mówiła też o finansowaniu stypendiów doktoranckich w obszarach, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju regionu. - Zaprosiliśmy naukowców do Lubuskiej Rady Rozwoju Regionalnego, Lubuskiej Rady Innowacji, cały czas roboczo rozmawiamy, aby te wspólne działania przyniosły nam skok cywilizacyjny i bezpośrednią korzyść dla mieszkańców - podkreśliła.

Krynickie forum to jedno z prestiżowych wydarzeń o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym w Europie Wschodniej. Jest to doskonałe miejsce do debat i rozmów na tematy ważne dla Europy, ale także Polski i jej regionów. Punktem wyjścia do określenia tematyki poszczególnych wykładów są następujące ścieżki programowe: makroekonomia, biznes i zarządzanie, forum energetyczne, nowa gospodarka, forum ochrony zdrowia, forum innowacji, polityka międzynarodowa, bezpieczeństwo międzynarodowe, Unia Europejska i jej sąsiedzi, państwo i reformy, Forum Regionów, forum NGO i społeczeństwo, prezentacje i wydarzenia specjalne.

W panelu Nauka, biznes, samorząd – w poszukiwaniu synergii, w którym wzięła udział marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiano także m.in. na temat współpracy przedstawicieli nauki, administracji  publicznej oraz biznesu, a także o tym czy stworzenie sprawnie działającego partnerstwa międzysektorowego jest bardzo trudne i uzależnione od wielu czynników. Paneliści zastanawiali się wspólnie nad tym, jakie przeszkody stoją zatem na drodze do budowy efektywnie działających partnerstw i jakie projekty mają szansę na największe dofinansowanie w nowej perspektywie.

Moderatorem panelu był: Andrzej Chochół, Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Panelistami byli:

§  Cezary Gabryjączyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska

§  Antoine Godbert, Dyrektor, Agence Erasmus+ / Europe–Education–Formation France, Francja

§  Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska

§  Wojciech Lubawski, Prezydent, Miasto Kielce, Polska

§  Elżbieta Polak, Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Polska

§  David Šeich, Przewodniczący, Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Republiki Czeskiej, Czechy

Lubuskie na Forum Ekonomicznym 

Podczas odbywającego się Forum Województwo Lubuskie reprezentowane przez COIE z Wydziału Przedsiębiorczości Departamentu Infrastruktury i Komunikacji promuje potencjał gospodarczy i inwestycyjno-eksportowy regionu. Na stoisku emitowane są filmy reklamowe o regionie oraz rozpowszechniane materiały promocyjne o województwie, a w szczególności: katalog Terenów Inwestycyjnych Województwa Lubuskiego (forma drukowana i na nośniku elektronicznym), folder Produktów Eksportowych Województwa Lubuskiego (forma drukowana i na nośniku elektronicznym), oferta inwestycyjna województwa, foldery turystyczne, ulotki informacyjne o województwie, foldery informacyjne miast i gmin nadesłanych do COIE przez JST. Ponadto naprzemiennie z innymi materiałami pozostałych Partnerów w czasie trwania programu merytorycznego Forum na rzutnikach ustawionych w obiektach Centrum Kongresowego odbywa się  emisja materiałów dotyczących województwa.

Dodatkowo jedną z sal konferencyjnych oznakowano pod nazwą: sala Województwa Lubuskiego. W salce znajdują się roll-upy, materiały promocyjne oraz zdjęcia na sztalugach przedstawiające walory turystyczne województwa lubuskiego.  

 

 

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów     

Już po raz dwunasty w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznawane będą stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego. - Poprzez program stypendialny pomagamy wybitnie uzdolnionej młodzieży realizować wyznaczone cele, rozwijać zainteresowania oraz pasje. Stwarzamy w ten sposób młodym ludziom odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirujemy do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych i artystycznych – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Stypendia są również formą promocji tych młodych Lubuszan, którzy realizując swoje aspiracje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu.

Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego przyznane zostaną zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego. Do tej pory wyróżnienie to otrzymało 205 młodych Lubuszan.

Edycja

Rok szkolny

Liczba stypendystów

Wysokość stypendiów (rocznie)

1

2004/2005

16

1500,00 zł (6x250,00)

2

2005/2006

16

1500,00 zł (6x250,00)

3

2006/2007

17

1500,00 zł (6x250,00)

4

2007/2008

20

1800,00 zł (6x300,00)

5

2008/2009

20

1800,00 zł (6x300,00)

6

2009/2010

16

2100,00 zł (6x350,00)

7

2010/2011

20

1800,00 zł (6x300,00)

8

2011/2012

20

1800,00 zł (6x300,00)

9

2012/2013

20

1800,00 zł (6x300,00)

10

2013/2014

20

1800,00 zł (6x300,00)

11

20

 

Razem 205 stypendystów

(Wnioskodawcami mogą być szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne oraz stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury, a każdy z wnioskodawców może złożyć najwyżej 5 wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z regulaminem, wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2015/2016 należy składać, w terminie do dnia 30 września 2015 r., na adres:

Departament Infrastruktury Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego oraz kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym; rekomendacje; opinie itp. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych oraz wzór wniosku znajdują się do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.lubuskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Stypendia”. Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 / 45 65 410.

 

 

Centrum Przyrodnicze - dotknij nauki

Jaką siłę ma dźwięk, jak bije ludzkie serce, jak powstają chmury, czy mam silny uścisk? Na te i szereg innych pytań odpowiedź można znaleźć od dziś w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze, które wraz z planetarium WENUS stanowić będzie Centrum Nauki Keplera. To miejsce, które pozwoli na zgłębianie tajemnic oraz aktywne poznawanie otaczającego nas świata. - To kolejne miejsce, gdzie nasze dzieci będą miały możliwość rozwoju swoich zainteresowań - mówił podczas otwarcia Centrum członek zarządu Bogdan Nowak.

W Centrum Przyrodniczym znajdą się ekspozycje stałe i czasowe. Stała ekspozycja to stanowiska interaktywne, które odnoszą się do różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. W zgłębianiu przyrodniczych tajemnic pomagać będą specjaliści z różnych dziedzin, a prezentacje będą dostosowane do różnych poziomów kształcenia, tak by zarówno młodsze dzieci, jak i młodzież oraz dorośli znaleźli coś interesującego dla siebie.

Oprócz sali stanowisk interaktywnych, w Centrum będą także wystawy czasowe. Z okazji otwarcia zostanie zaprezentowana wystawa wędrowna „Via regia” z Muzeum Przyrodniczego w Görlitz w Niemczech. Będzie również wystawa nawiązująca do przyrody Ziemi Lubuskiej.

Centrum Przyrodnicze zlokalizowane przy ul. Dąbrowskiego.

Dzięki staraniom marszałek Elżbiety Anny Polak udało się pozyskać na ten cel 11 mln zł ze środków EWT  w ramach programu Polska-Saksonia. - Jest to przykład dobrej współpracy transgranicznej. Ten projekt pokazuje nam, jak ważna jest współpraca, że działając wspólnie można sięgać gwiazd - mówił członek zarządu Bogdan Nowak.

 

Radni za przekształceniem świebodzińskiego LORO

Podczas obrad Sejmiku Województwa Lubuskiego 7 września br. radni wyrazili zgodę na przekształcenie Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. Dra Lecha Wierusza w Świebodzinie SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. LORO to jednen z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Wcześniej zgodę na rozpoczęcie procesu wyraził zarząd województwa.

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych:

Za było 15 radnych, przeciw 8. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

Szpital w Świebodzinie funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego.

Celem działania i misją LORO SP ZOZ jest udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i leczenia schorzeń narządów ruchu. Profil działalności Szpitala zapewnia szeroki i kompleksowy dostęp do opieki medycznej w zakresie  rehabilitacyjno-ortopedycznej na wysokim poziomie, gdyż w jednostce wykonywane są skomplikowane operacje kręgosłupa, replantacje stawów biodrowych i kolanowych, przy jednoczesnym zapewnieniu rehabilitacji w trakcie pobytu.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

a)            sprawowanie specjalistycznej opieki stacjonarnej w zakresie ortopedii dziecięcej i rehabilitacji dzieci ze schorzeniami narządu ruchu oraz ortopedii dorosłych i rehabilitacji dorosłych,

b)            udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie schorzeń narządu ruchu,

c)            prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki

i elektrodiagnostyki,                     

d)            prowadzenie rehabilitacji leczniczej w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii,

e)            wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego,

f)             orzekanie o stanie zdrowia,

g)            prowadzenie działalności medycznej, organizacyjnej oraz programowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo-leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia,

h)            organizowanie kształcenia pracowników medycznych,

i)             prowadzenie prac naukowych w zakresie ortopedii i rehabilitacji,

j)             wykonywanie działań wynikających z odrębnych przepisów,

k)            wykonywanie innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów,

l)             umożliwianie działalności szkolno-wychowawczej pacjentom przebywających w LORO SP ZOZ,

m)           wykonywanie działań obronnych w czasie pokoju, w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny.

Ponadto LORO SP ZOZ może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba główna LORO SP ZOZ w Świebodzinie

przy ul. Zamkowej 1.

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie znajduje się w dobrej kondycji finansowej, wypracowując od dwóch lat dodatki wynik finansowy (w 2013 roku zysk netto jednostki wyniósł 1 925 552,33 zł, natomiast w 2014 roku ukształtował się na poziomie 4 136 145,87 zł).

Fundusz własny na dzień 31.12.2014 roku wykazywał wartość dodatnią w wysokości 6 422 963,57 zł.

Zobowiązania szpitala (bez rezerw i rozliczeń międzyokresowych) na koniec grudnia 2014 roku wyniosły  1 856 077,97 zł i w stosunku do analizowanych lat poprzednich sukcesywnie się zmniejszają (w 2011 roku wyniosły – 5 579 042,09 zł, w 2012 roku – 4 874 565,07 zł, w roku 2013 – 3 659 677,89 zł). Szpital według stanu na dzień 31.12.2014 roku nie posiadał kredytów i pożyczek (Załącznik nr 1 – Bilans i rachunek zysków i strat za 2014 r.).

Obecnie w Szpitalu pracuje 106 pracowników (48 na podstawie umowy o pracę,58 na podstawie kontraktu).

Jednostka realizuje świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia (91% przychodów ogółem – stan na 30.04.2015 r.), zapewniając opiekę zdrowotną mieszkańcom całego województwa lubuskiego oraz pacjentom spoza jego obszaru. Kontrakt Szpitala, który w roku 2013 opiewał na kwotę ponad 18 mln zł, w 2014 r. wzrósł już do poziomu ponad 22  mln zł.

W roku 2015 kontrakt z NFZ nie uległ zmianie, ale w styczniu br. LOW NFZ przyznał dodatkowe środki finansowe w wysokości 2 mln zł na leczenie szpitalne do realizacji w terminie do 30.06.2015 r. Posiadany kontrakt jest jednak niewystarczający w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania i możliwości jednostki. Powoduje to, iż ok. 30 % zasobów szpitala jest niewykorzystanych. Według stanu na 31.01.2015 r. łączna liczba pacjentów oczekujących na zabiegi ortopedyczne wynosiła ponad 5,7 tys. osób, a średni czas oczekiwania ok. 60 miesięcy.

Strategia Ośrodka na lata 2015-2019 zakłada jego przekształcenie w spółkę prawa handlowego oraz wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci Zamku przylegającego bezpośrednio

do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych. W opinii Dyrekcji Ośrodka koncepcja umiejscowienia działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części Zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20% przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. Ponadto dzięki usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich oddziałów, niezbędnych do kompleksowej obsługi pacjentów oraz leczeniu przypadków pilnych, LORO stanie się w pełni nowoczesnym Ośrodkiem, leczącym zarówno pacjentów komercyjnych, jak i ubezpieczonych w jednym miejscu. Znaczące również będzie powstanie bazy kształcenia studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Powyższą inwestycję Szpital planuje wykonać przy wsparciu finansowym m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego, PFRON, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ewentualnie budżetu Województwa Lubuskiego.

Proces przekształcenia jednostki

Przekształcenie Ośrodka w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością polegałoby na wdrożeniu czynności opisanych w ustawie o działalności leczniczej, m.in. na wyliczeniu wskaźnika zadłużenia, gdzie zgodnie z art. 70 ww. ustawy podmiot tworzący, na podstawie przychodów ze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz danych o zobowiązaniach i inwestycjach krótkoterminowych według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o wpisanie spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców, ustala wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Według stanu na dzień 30.04.2015 r. przedmiotowy wskaźnik dla LORO w Świebodzinie wynosi -0,01

co oznacza, że zgodnie z zapisami art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący nie jest zobowiązany do przejmowania przed dniem przekształcenia zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wobec powyższego w wyniku realizacji procedury przekształcenia LORO w Spółkę nie zostaną przejęte żadne zobowiązania, które obciążyłyby budżet Województwa Lubuskiego.

Zgodnie z zapisami art. 81 ustawy o działalności leczniczej pracownicy przekształcanego Szpitala staną się z dniem przekształcenia pracownikami nowej Spółki (wyjątek stanowią stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania, które z dniem przekształcenia Szpitala w spółkę wygasają). Wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki  pracowników pozostają niezmienne – dotyczy to również warunków pracy i płacy.

Nowoutworzony podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą przejmie prawa i obowiązki spzoz, wynikające m.in. z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

O sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia

Podczas obrad radni zapoznali się także z sytuacją finansową wszystkich jednostek ochrony zdrowia, dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym jest samorząd województwa za pierwsze półrocze 2015 roku. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. przychody ogółem wszystkich jednostek wyniosły 173,4 mln zł, a koszty 175,2 mln zł. Oznacza to, że łączny wynik finansowy był ujemny.

Ujemny wynik finansowy odnotowały:

- Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze

- SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp.

Pozostałe jednostki odnotowały dodatni wynik finansowy.

 

 

Nabór dla studentów i absolwentów na staże w Parlamencie Europejskim

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje, iż do 15 października br. osoby zainteresowane odbyciem stażu w Parlamencie Europejskim mogą zgłaszać on-line swoje kandydatury.

Parlament oferuje możliwość realizacji rożnego rodzaju płatnych staży dla studentów oraz absolwentów. Wszystkie rodzaje staży są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Staże w PE są szansą dla młodych ludzi na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy o działalności i znaczeniu Parlamentu Europejskiego. Istnieje kilka opcji stażu, m.in. dla dziennikarzy czy dla tłumaczy pisemnych. Stypendia im. Roberta Schumana są skierowane do wszystkich absolwentów.

Obecnie trwa rekrutacja na trwające 5 miesięcy  płatne staże rozpoczynające się w marcu 2016 roku. Każdy ze stażystów Parlamentu otrzyma co miesiąc stypendium w wysokości ok. 1200 euro.  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i warunkami rekrutacji dostępnymi na stronie Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00047/Traineeships
Na EuroparlTV dostępne jest również krótkie wideo informacyjne:

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c2e366a2-d10a-49c2-abff-a4d000e7dea6

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2015 roku o północy.  

 

 

Konferencja z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji nt.: „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”, która odbędzie się 28 września 2015r. w Zielonej Górze.

Celem konferencji jest przedstawienie istotnych kwestii dotyczących problemów alkoholowych, w tym m.in. polską politykę wobec alkoholu, rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne samorządu gminnego, ograniczenie dostępności fizycznej alkoholu poprzez ograniczenie liczby punktów sprzedaży oraz określanie zasad ich usytuowania, a także jakość i skuteczność profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ulicy Podgórnej 7, w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 września 2015 roku

faksem na nr 68 325 50 69 lub na adres e-mailowy sekretariat.ds@lubuskie.pl. Kontakt w sprawie konferencji z organizatorem w Zielonej Górze pod nr tel. 68 45 65 541 lub 68 45 65 265.

Koszty organizacji konferencji ponoszą organizatorzy, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy konferencji ponoszą koszt dojazdu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w  konferencji.

Do pobrania:

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

Mobilny Punkt Informacyjny

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 16 września 2015r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się we piątek,  16 września 2015 r.:

- Jenin, Świetlica wiejska w Jeninie, ul. Leśna 3, w godz. 09:00- 10:30

- Witnica, sala posiedzeń Urząd Miasta i Gminy, ul. KRN 6, w godz. 11:30 – 13:00

-Krzeszyce, sala narad, Urząd Gminy Krzeszyce,  ul. Skwierzyńska 16, w godz. 14:00 – 15:30

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Łokietka 22, pokój nr 6

tel. 95 7390-378, -377, -386, -380

e-mail: lpi@lubuskie.pl

 

Zagłosuj na Park Narodowy Ujście Warty!

To już ostatnie dni głosowania na 7 nowych cudów Polski. Wśród kandydatów jest też lubuska ptasia oaza, czyli Park Narodowy Ujście Warty. 270 unikatowych gatunków ptaków sprawia, że jest to prawdziwy raj dla ornitologów, prawdziwa Rzeczpospolita Ptasia. Jesteśmy już bardzo blisko celu! Więc bierzmy się do roboty! Wystarczy oddać  głos za pomocą strony internetowej www.7cudow.national-geographic.pl. Głosowanie trwa do 22 września br. - Pokażmy całej Polsce, że Lubuskie ma swoje cuda! - zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Plebiscyt na 7 nowych cudów Polski zorganizował już po raz piąty miesięcznik "National Geographic Traveler".

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY – Rzeczpospolita Ptasia

To jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów kraju. Powołano go dla ochrony rezerwatu przyrody „Słońsk”, obejmuje rozlewiska Warty w jej dolnym biegu, kserotermiczne skarpy doliny Odry jak również wiele cennych zabytków kulturowych. Park jest miejscem toków i lęgów wielu gatunków ptaków./obecne są tu 270 gatunki np. rycyki, wodniczki, gęsi czy żurawie/. Zaobserwujemy tu zarośla wierzbowe, łęgi, pojedyncze okazałe wiązy. Jednym słowem, to raj ornitologów. Można tu wypatrzyć piękne i rzadkie ptaki, w czym pomagają np. wieże i tereny obserwacyjne, a także tzw. Ptasi Szlak – „Betonkę”. Przez dolinę Warty wytyczono liczne szlaki rowerowe, piesze i kajakowe. Wszystko w zgodzie z naturą, tak by nie niszczyć flory i nie płoszyć fauny.

Na osoby biorące udział w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl


tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?