wtorek, 25 sierpnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.160.2015                                                                                Zielona Góra, 25.08.2015 r.

 

 

 

Newsletter nr 160

 

 

 

Konferencja prasowa

W środę, 26 sierpnia br. o godz. 11.00 w sali prasowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się konferencja prasowa, w której wezmą udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, prof. Tadeusz Kuczyński – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, lek. med. Hanna Łuczak-Aszkowska – ordynator oddz. pulmonologii i onkologii pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz Mirosława Dulat – zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia UMWL.

Tematy:

1.     Podpisanie umowy między samorządem województwa a Uniwersytetem Zielonogórskim na dofinansowanie kierunku lekarskiego (pierwsza transza).

2.     „Zdrowe płuca Lubuszan” – pierwszy wojewódzki program polityki zdrowotnej.

 

 

Kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi ws. szpitala klinicznego

Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Rektor i Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkali się z zespołem negocjacyjnym – przedstawicielami zakładowych związków zawodowych zielonogórskiego szpitala. Podczas spotkania mowa była o utworzeniu uniwersyteckiego szpitala klinicznego, omówiono też warianty przekształcenia zielonogórskiej lecznicy.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Województwa: marszałek Elżbieta Anna Polak i członkowie Zarządu Alicja Makarska i Bogdan Nowak, dyrektorzy szpitala w Zielonej Górze Zbigniew Hupało i Jarosław Sieracki, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński, Kanclerz UZ Katarzyna Łasińska, radczyni prawna Roksana Skorecka oraz dyrektorzy Departamentu Ochrony Zdrowia UMWL Tomasz Wróblewski i Mirosława Dulat. Ze strony związków zawodowych uczestniczyli m.in.: Bogusław Motowidełko z Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”, Monika Bocian z Rady OPZZ woj. lubuskiego, Bogusława Kornowicz z Federacji Związków Zawodowych woj. lubuskiego, Teresa Florczyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w zielonogórskim szpitalu, Leszek Grześko i Krzysztof Grabski ze Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w zielonogórskim szpitalu oraz Stanisława Swadowska z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w zielonogórskim szpitalu.

Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że Zarząd Województwa opracował projekt uchwały o przekształceniu szpitala w spółkę i skierował go do konsultacji. Obecnie dalsze procedowanie jest jednak wstrzymane do chwili otrzymania opinii z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju co do możliwości pozyskiwania przez nowy podmiot prawny funduszy z krajowych programów operacyjnych (głównie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Przypomniała, że negatywne stanowiska związków zawodowych (NSZZ „Solidarność” i OPZZ) w sprawie przekształcenia zielonogórskiego szpitala w spółkę zostały przez Zarząd Województwa odrzucone. Sprawy pracownicze, podnoszone przez związkowców, podczas przekształcenia szpitala reguluje art. 81 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym pracownicy przekształconego szpitala z dniem przekształcenia stają się pracownikami nowej spółki. Wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki pracowników pozostają niezmienne i dotyczy to również warunków pracy i płacy. Formuła spółki gwarantuje przejrzystą gospodarkę finansową szpitala i przede wszystkim – daje możliwości pozyskiwania dodatkowych pieniędzy, spoza kontraktu z NFZ.

– Musimy mieć gwarancję, że szpital w nowej formule prawnej dostanie pieniądze z POIiŚ, gdyż to nam się najzwyczajniej opłaca – argumentowała marszałek. – Procedowanie nie powinno się odbywać pod presją czasu. Chcemy się dobrze przygotować. Chcemy wybrać taki wariant przekształcenia, który będzie korzystny zarówno dla pacjentów, jak i dla szpitala oraz uczelni.

Jaki to wariant? W grę wchodzą trzy warianty. Pierwszy zakłada, że formuła prawna szpitala pozostanie bez zmian (SP ZOZ), natomiast kierunek lekarski będzie funkcjonował na podstawie umowy między szpitalem a Uniwersytetem Zielonogórskim o udostępnieniu bazy szpitalnej dla potrzeb kierunku lekarskiego. Stosowna umowa jest już gotowa. Drugi przewiduje, że powstanie spółka z 51-procentowym udziałem Uniwersytetu i 49-procentowym udziałem samorządu województwa. Trzeci zakłada, że powstanie spółka ze 100-procentowym udziałem Uniwersytetu. Wówczas organem założycielskim szpitala byłaby uczelnia.

- Dajemy gwarancję, że Zarząd Województwa przeprowadzi proces przekształcenia sprawnie i skutecznie, podobnie jak zrobiliśmy to w przypadku szpitala gorzowskiego, co potwierdziła ostatnia kontrola NIK – podkreśliła marszałek.

Strona związkowa podczas spotkania złożyła na ręce marszałek Polak kolejną już wersję projektu „Pakietu Spraw Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych”, domagając się jednocześnie wyznaczenia przez marszałek zespołu negocjacyjnego oraz podjęcia negocjacji.

Przypomnijmy. Najnowsza wersja „Pakietu” (nr 4), którą przyniosły związki na spotkanie, jest czwartym z kolei tego typu dokumentem. Z wcześniej przygotowywanych przez siebie wersji związkowcy się wycofywali, odmówili także podpisania protokołu rozbieżności pomiędzy pierwotną wersją przygotowaną przez Zbigniewa Hupałę, Dyrektora Szpitala (nr 1) a swoją (nr 2). Jedna z ostatnich propozycji dokumentu (nr 3) została przedłożona dyrektorowi 12 sierpnia 2015 r.  Podczas dzisiejszego spotkania ponownie uznali tę wersję za nieaktualną, przedkładając marszałek Elżbiecie Polak nową (nr 4).

Wobec tych okoliczności marszałek Elżbieta Anna Polak oświadczyła, że przedłożony najnowszy dokument niezwłocznie przedstawi Zarządowi Województwa Lubuskiego, dodając, że to Zarząd – jako pięcioosobowy organ kolegialny – podejmie decyzję w sprawie ewentualnego rozpoczęcia negocjacji.

Marszałek Polak zaapelowała na koniec do związkowców o otwartość na zmiany: - Musimy być otwarci na nowe wyzwania. Uważam, że wyznacznikiem rozwoju jest właśnie zdolność do dokonywania zmian.

 

RPO – Lubuskie 2020 - ruszają kolejne konkursy

Ruszają kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 25 sierpnia br. zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu 7 konkursów – 2 w ramach Osi Priorytetowej (OP) 7 Równowaga Społeczna i 4 w ramach OP 8 Nowoczesna Edukacja. Ogłoszony został także pierwszy konkurs na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, skierowany do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na Ograniczenie niskiej emisji w miastach. Alokacja w ramach wszystkich ogłoszonych konkursów wynosi blisko 87 mln zł.

Ogłoszone nabory

3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 30 mln zł

Termin rozpoczęcia naborów – III kwartał 2015 r.

Typy projektów:

- Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego;

- Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych;

- Inwestycje z zakresu budownictwa zeroemisyjnego;

- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.

7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 4 mln zł.

Rozpoczęcie naboru – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

- tworzenie podmiotów integracji społeczno-zawodowej, m.in CIS, KIS;

- wparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej;

- poszukiwane i testowanie długookresowych źródeł finansowania

 podmiotów integracji społecznej.

7.4.2 (ZIT) Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 13 mln zł

Rozpoczęcie naboru – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

- tworzenie i działalność podmiotów integracji społecznej;

- wparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej;

- poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej.

8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 10 mln zł.

Rozpoczęcie naboru – III kwartał 2015 r.

Typy projektów:

- tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego;

- rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne;

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

8.1.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 2,8 mln zł.

Rozpoczęcie naborów – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

- tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego;

- rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia;

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 5 mln zł.

Rozpoczęcie naborów – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

- kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy;

- opieki psychologiczno-pedagogicznej;

- rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów;

- szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych. 

8.2.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 21,8 mln zł

Rozpoczęcie naborów – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

- kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy;

- opieki psychologiczno-pedagogicznej;

- rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów;

- szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

Więcej informacji na stronie www.rpo.lubuskie.pl

 

 

Będzie porozumienie w sprawie Projektu modernizacji Odry

25 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował treść Porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu „Odra-Vistula Flood Management Project” finansowanego ze środków Banku Światowego, w tym wspólnego przeprowadzenia postępowania w trybie procedury QCBS (Quality and Cost Based Selection) zgodnie z Instrukcją Banku Światowego.

Porozumienie będzie realizowane przez dwie jednostki organizacyjne tj. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Koszt ww. projektu dla naszego województwa wyniesie ok. 460 mln zł, na które składać się będą następujące zadania:

1. Ochrona przeciwpowodziowa miasta: Nowa Sól

a)       Nowa Sól- Pleszówek – etap I,

b)       Nowa Sól- Pleszówek-  etap II.

2. Wężyska- Chlebowo (poniżej Krosna Odrzańskiego)- budowa nowego wału przeciwpowodziowego

3. Ochrona przeciwpowodziowa miasta: Słubice

Odra-Vistula Flood Management Project, to nazwa projektu modernizacji Odry i Wisły, która ma rozpocząć się w 2016 roku. Warta ponad miliard złotych inwestycja ma być współfinansowana przez Bank Światowy, Unię Europejską i rząd polski.

 

 

Ważne sprawy dla Lubuskiego w Berlinie

Podczas wizyty w Berlinie marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z dr Jackiem Robakiem, radcą-ministrem, kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadzie RP w Berlinie, z którym omawiała wspólną promocję gospodarczą regionu lubuskiego w stolicy naszych zachodnich sąsiadów. 24 sierpnia br. w Berlinie odbyło się także spotkanie sekretariatów Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. 

Przypomnijmy, że marszałek Polak jest współprzewodniczącą ze strony polskiej Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej. Ze strony niemieckiej współprzewodniczącą jest dr Angelica Schwall-Duren, która jest także Ministrem ds. Federalnych Europy i Mediów w Landzie Nadrenia Północna Westfalia.

Podczas spotkania w Berlinie omawiano m.in. formę obchodów 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy, które przypadają w przyszłym roku. 25 lat temu podpisali go ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki i ówczesny kanclerz Helmut Kohl.

W Berlinie omawiano także zagadnienia, jakimi ma się zająć Komisja Międzyrządowa, która spotka się we wrześniu. Uzgodnione ze stroną niemiecką ustalenia zakładają dalsze wspieranie i rozwijanie dialogu na rzecz identyfikacji problemów i formułowania wspólnych interesów. Przewidują też zmianę struktury prac Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej poprzez nadanie im formy warsztatów w grupach roboczych lub zorganizowanych wizyt studyjnych, a także intensyfikację działań w takich obszarach jak energetyka, transport publiczny i lotniczy, partnerstwo publiczno-prywatne, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy, wzmocnienie przedsiębiorczości oraz polityka migracyjna.

Komisja powstała w wyniku postanowień Traktatu zawartego między RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Do najważniejszych zadań Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej należą:

    * ułatwienie badania i rozwiązywania problemów w obszarze przygranicznym oraz wspieranie kontaktów i porozumienia między państwowymi i niepaństwowymi podmiotami na obszarach po obu stronach granicy polsko-niemieckiej,

    * wspieranie kontaktów i współpracy regionalnych, komunalnych i innych instytucji, zrzeszeń i podmiotów innych państw, których działalność wykracza poza obszar przygraniczny,

    * pełnienie funkcji interwencyjnej w załatwieniu bądź wyjaśnieniu konkretnych spraw na wniosek instytucji zaangażowanych we współpracę dwustronną.

W ramach Komisji działają cztery Komitety: Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej, Komitet do Spraw Współpracy Przygranicznej, Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej i Komitet ds. Edukacji.

 

 

 

Lubuska delegacja z wizytą w Nitrze

W dniach 20-21 sierpnia delegacja Urzędu Marszałkowskiego na czele z członkiem Zarządu Województwa Bogdanem Nowakiem gościła w partnerskim regionie Nitra na Słowacji. Lubuska delegacja wzięła udział w Międzynarodowych Targach AGROKOMPLEKS. Podpisana została także nowa umowa o współpracy między Województwem Lubuskim a Samorządowym Krajem Nitrzańskim.

Podczas spotkania reprezentującego Zarząd Województwa Lubuskiego Bogdana Nowaka z Przewodniczącym Samorządowego Kraju Nitrzańskiego Milanem Belicą omówiono stan współpracy dwustronnej oraz plany wynikające z nowej umowy. Mimo pewnych różnic w kompetencjach obu regionów, wskazano na możliwe dziedziny dalszej współpracy. Należą do nich m. in.: uprawa winorośli i produkcja wina, zachowanie dziedzictwa kulturowego, szkolnictwo wyższe i zawodowe, rozwój przedsiębiorczości oraz przetwórstwo żywności. W rozmowach stronę lubuską reprezentowali także: Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej oraz Joanna Łupak z Gabinetu Zarządu. Ze strony słowackiej uczestniczyli w nich obaj wiceprzewodniczący regionu: Juraj Horvath i Ladislav Marencak, dyrektor protokołu Miloslava Kollarowa oraz odpowiedzialny za turystykę i współpracę zagraniczną Roman Vanco.

AGROKOMPLEKS NITRA to największe targi żywności na Słowacji. W ceremonii ich otwarcia uczestniczył Premier Słowacji Robert Fico. Delegacja lubuska zapoznała się z prezentowaną na targach ofertą rolno-towarową. Na stoisku regionalnym Nitry prezentowane były materiały promocyjne województwa lubuskiego.

Kraj Nitrzański ma duże tradycje winiarskie. Reprezentanci województwa lubuskiego zwiedzili największą na Słowacji wytwórnię wina w Topolciankach. Produkuje ona 5 mln litrów wina rocznie, głownie z własnych winnic o powierzchni ponad 500 ha. Gospodarze zadeklarowali chęć współpracy z lubuskimi winiarzami.

 

 

II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Komitet Monitorujący RPO jednogłośnie przyjął kryteria oceny strategicznej projektów w ramach poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla miejskich obszarów funkcjonalnych Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Przyjęto również kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych w ramach RPO, zarówno finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Było to II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, instytucji okołobiznesowych i innych. Na czele Komitetu stoi marszałek Elżbieta Anna Polak (skład Komitetu - poniżej).

Dyrektorka Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska poinformowała, że wszystkie warunki ogólne dotyczące RPO, tzw. warunki ex-ante zostały wypełnione. Również większość warunków tematycznych została wypełniona całkowicie lub częściowo. S. Pędzińska przedstawiła także zmiany w szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO.

Podczas posiedzenia omówione zostały kryteria wyboru projektów w ramach RPO dla poszczególnych osi priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tzw. twarde projekty, infrastrukturalne) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. miękkie projekty, związane z rozwoju kapitału ludzkiego). Wszystkie uchwały przyjmujące kryteria, zostały podjęte większością głosów.

Jednogłośnie przeszły natomiast uchwały przyjmujące kryteria oceny projektów w ramach ZIT-ów dla miejskich obszarów funkcjonalnych Gorzowa i Zielonej Góry. Wiceprezydent Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz gratulował marszałek Polak sprawnego i profesjonalnego zespołu urzędników, pracujących nad Regionalnym Programem Operacyjnym.

- W przypadku ZIT-ów chodzi o oddziaływanie projektów na jak największy obszar - podkreśliła marszałek Polak. - Prowadzimy jednocześnie negocjacje z partnerstwami gmin w sprawie tzw. małych ZIT-ów, żeby jak najlepiej wykorzystać tę formułę. Tak właśnie rozumiem decentralizację, żeby jak najwięcej kompetencji przekazać samorządom gmin, bo one najlepiej wiedzą czego potrzeba w ich małych ojczyznach.

Marszałek zaprosiła też członków Komitetu na spotkanie negocjacyjne w sprawie małych ZIT-ów, które odbędzie się 28 sierpnia w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

Robocze spotkanie z nowosolskimi samorządowcami

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego w formule Kontraktu Lubuskiego – były tematem roboczego spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z samorządowcami z powiatu nowosolskiego. - Wasze argumenty są jak najbardziej słuszne, jednak muszą uwzględniać wskaźniki, jakie trzeba osiągnąć w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – podkreśliła marszałek.

Do spotkania doszło z inicjatywy prezydenta Nowej Soli i lidera Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego Wadima Tyszkiewicza. Wzięli w nim udział m.in. W. Tyszkiewicz i wiceprezydent Nowej Soli Jacek Milewski, burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, burmistrz Bytomia Odrz. Jacek Sauter, wójtowie Kolska Henryk Matysik i Siedliska Dariusz Strauss, starosta nowosolski Waldemar Wrześniak, dyrektor szpitala powiatowego w Nowej Soli i radna województwa Bożena Osińska i inni. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli m.in. marszałek Polak i członek Zarządu Województwa Alicja Makarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Katarzyna Drożak i dyrektor Departamentu EFS Marek Kamiński.

Samorządowcy podkreślali, że ich priorytetem w ramach formuły Kontraktu Lubuskiego pozostają transport i szkolnictwo zawodowe. Przypomnijmy, że przedsięwzięcia z zakresu komunikacji publicznej uzyskały warunkową rekomendację jako obszar przewidziany do realizacji w ramach Kontraktu Lubuskiego. – Transport publiczny jest dla nas absolutnie priorytetowy, bez niego będziemy jako powiat dreptać w miejscu – mówił W. Tyszkiewicz. – Naszym atutem jest zgrana drużyna w ramach NOF, chcemy kompleksowo rozwiązać problem transportu publicznego.

Oprócz rozwoju transportu publicznego, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z 21 lipca br., do formuły Kontraktu zostały włączone także obszar rozwoju gospodarczego (tereny inwestycyjne oraz promocja gospodarcza) z uwzględnieniem wymogu zgodności z planem inwestycyjnym regionu oraz obszar edukacji współfinansowanej z EFS. – W ramach Kapitału Ludzkiego stawiamy przede wszystkim na szkolnictwo zawodowe – podkreślił W. Tyszkiewicz.

Burmistrz Sauter postulował, by ponownie rozważyć włączenie do formuły Kontraktu budowy ścieżek rowerowych, które w jego gminie mają znaczenie gospodarcze, a nie turystyczne. Ścieżki prowadzą bowiem do strefy ekonomicznej, do której pracownicy dojeżdżają rowerami do pracy. – Należy więc potraktować je jako element transportu niskoemisyjnego w powiązaniu z rozwojem gospodarczym – dodał. Rozmawiano także o przedsięwzięciach dotyczących infrastruktury zdrowotnej. Chodzi o modernizację bloku operacyjnego w nowosolskim szpitalu. Obszar ochrony zdrowia został bowiem wyłączony z Kontraktu Lubuskiego z uwagi na to, że decyzja o dofinansowaniu będzie uzależniona od wpisania inwestycji na mapę potrzeb. Dlatego też trzeba wstrzymać się z decyzją o wsparciu tych inwestycji do czasu decyzji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia.

- Wszystkie wasze argumenty są jak najbardziej słuszne – powiedziała marszałek Polak do nowosolskich samorządowców. - Muszą jednak uwzględniać wskaźniki, jakie trzeba osiągnąć w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że Nowosolski Obszar Funkcjonalny tworzą: miasto Nowa Sól, gmina Nowa Sól, Otyń, Siedlisko, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański i Kolsko, czyli wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu nowosolskiego. 

 

 

Park Narodowy Ujście Warty lubuskim cudem

Miesięcznik "National Geographic Traveler" po raz piąty wybierze 7 nowych cudów Polski. Wśród kandydatur znajduje się lubuska ptasia oaza, czyli Park Narodowy Ujście Warty. 270 unikatowych gatunków ptaków sprawia, że jest to prawdziwy raj dla ornitologów, prawdziwa Rzeczpospolita Ptasia. Każdy z nas może sprawić, że to właśnie ona zostanie jednym z 7 nowych cudów Polski! Wystarczy oddać  głos za pomocą strony internetowej 7cudow.national-geographic.pl.Głosowanie trwa do 22 września br. - Pokażmy całej Polsce, że Lubuskie ma swoje cuda! - zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY – Rzeczpospolita Ptasia

To jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów kraju. Powołano go dla ochrony rezerwatu przyrody „Słońsk”, obejmuje rozlewiska Warty w jej dolnym biegu, kserotermiczne skarpy doliny Odry jak również wiele cennych zabytków kulturowych. Park jest miejscem toków i lęgów wielu gatunków ptaków./obecne są tu 270 gatunki np. rycyki, wodniczki, gęsi czy żurawie/. Zaobserwujemy tu zarośla wierzbowe, łęgi, pojedyncze okazałe wiązy. Jednym słowem, to raj ornitologów. Można tu wypatrzyć piękne i rzadkie ptaki, w czym pomagają np. wieże i tereny obserwacyjne, a także tzw. Ptasi Szlak – „Betonkę”. Przez dolinę Warty wytyczono liczne szlaki rowerowe, piesze i kajakowe. Wszystko w zgodzie z naturą, tak by nie niszczyć flory i nie płoszyć fauny.

Na osoby biorące udział w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl


tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?