poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.159.2015                                                                                Zielona Góra, 24.08.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 159

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi ws. szpitala klinicznego

25 sierpnia br. o godz. 13.00 Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Rektor i Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkają się z zespołem negocjacyjnym – przedstawicielami zakładowych związków zawodowych zielonogórskiego szpitala. Podczas spotkania będzie mowa o utworzeniu uniwersyteckiego szpitala klinicznego. Dyrektor lecznicy odniesie się także do roszczeń związkowców zawartych w projekcie tzw. pakietu spraw socjalnych.

To już kolejne spotkanie ze związkowcami Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. W pierwszym, które odbyło się 3 sierpnia br., Zarząd Województwa Lubuskiego reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak. Wówczas przedstawiciele związków zawodowych wycofali się z przygotowanego wcześniej przez siebie projektu „Pakietu Spraw Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych” i przedłożyli marszałek szereg szczegółowych pytań związanych z funkcjonowaniem szpitala w przyszłości. Po otrzymaniu odpowiedzi, powołali ośmioosobowy zespół negocjacyjny, który opracował nową wersję „pakietu”. Jednocześnie Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu 18 sierpnia postanowił odrzucić negatywne opinie związkowców dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przekształcenia lecznicy w spółkę. Przypomnijmy – projekt tej uchwały to pierwszy krok ku utworzeniu szpitala klinicznego. Zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa o działalności leczniczej, zamysłem Zarządu Województwa było najpierw utworzenie szpitalnej spółki ze stuprocentowym udziałem Województwa Lubuskiego, a następnie przekazanie 51 proc. udziałów Uniwersytetowi Zielonogórskiemu.

Podejmowane działania są de facto realizacją woli Sejmiku Województwa Lubuskiego, którą radni wyrazili 27 kwietnia 2015 r. podejmując uchwałę o charakterze intencyjnym w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego. Za przyjęciem tej uchwały głosowało wówczas 25 radnych.

Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak odniesie się do opinii związków zawodowych dotyczących projektu uchwały ws. przekształcenia lecznicy w spółkę. Poza tym powie o koncepcji utworzenia kliniki. – Uniwersytecki szpital kliniczny to podniesienie jakości leczenia, wyższe standardy, ale przede wszystkim także wyższa dotacja na prowadzenie kierunku lekarskiego o blisko 4 mln zł rocznie. Mamy także gotową koncepcję na uruchomienie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które wpisuje się w priorytety rządowych dokumentów, m.in. Policy paper w ochronie zdrowia. Do tego planu jestem gotowa przekonać przeciwników– podkreśla Elżbieta Anna Polak.

Wyjaśnijmy. Marszałek mówi o dotacji dydaktycznej, jaką uczelnia otrzyma na kształcenie studentów medycyny. W przypadku tzw. bazy obcej – kiedy podmiotem tworzącym szpitala pozostanie Województwo Lubuskie, a uczelnia będzie korzystać ze szpitalnej bazy na mocy umowy o udostępnieniu, dotację będzie otrzymywać z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W momencie kiedy UZ stałby się właścicielem (współwłaścicielem) szpitala lub jego podmiotem tworzącym, a szpital jest tzw. bazą własną, dotację dydaktyczną wypłaca Ministerstwo Zdrowia. Różnica pomiędzy tymi dwoma wariantami to aż 4 mln zł rocznie!

Podczas spotkania do zapisów nowego projektu „Pakietu Socjalnego” odniesie się Zbigniew Hupało, dyrektor Szpitala. Na pytania dotyczące szczegółów współpracy szpitala z uczelnią odpowiedzą prof. Tadeusz Kuczyński, Rektor UZ i kanclerz uczelni Katarzyna Łasińska.

 

 

Lubuska delegacja z wizytą w Nitrze

W dniach 20-21 sierpnia delegacja Urzędu Marszałkowskiego na czele z członkiem Zarządu Województwa Bogdanem Nowakiem gościła w partnerskim regionie Nitra na Słowacji. Lubuska delegacja wzięła udział w Międzynarodowych Targach AGROKOMPLEKS. Podpisana została także nowa umowa o współpracy między Województwem Lubuskim a Samorządowym Krajem Nitrzańskim.

Podczas spotkania reprezentującego Zarząd Województwa Lubuskiego Bogdana Nowaka z Przewodniczącym Samorządowego Kraju Nitrzańskiego Milanem Belicą omówiono stan współpracy dwustronnej oraz plany wynikające z nowej umowy. Mimo pewnych różnic w kompetencjach obu regionów, wskazano na możliwe dziedziny dalszej współpracy. Należą do nich m. in.: uprawa winorośli i produkcja wina, zachowanie dziedzictwa kulturowego, szkolnictwo wyższe i zawodowe, rozwój przedsiębiorczości oraz przetwórstwo żywności. W rozmowach stronę lubuską reprezentowali także: Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej oraz Joanna Łupak z Gabinetu Zarządu. Ze strony słowackiej uczestniczyli w nich obaj wiceprzewodniczący regionu: Juraj Horvath i Ladislav Marencak, dyrektor protokołu Miloslava Kollarowa oraz odpowiedzialny za turystykę i współpracę zagraniczną Roman Vanco.

AGROKOMPLEKS NITRA to największe targi żywności na Słowacji. W ceremonii ich otwarcia uczestniczył Premier Słowacji Robert Fico. Delegacja lubuska zapoznała się z prezentowaną na targach ofertą rolno-towarową. Na stoisku regionalnym Nitry prezentowane były materiały promocyjne województwa lubuskiego.

Kraj Nitrzański ma duże tradycje winiarskie. Reprezentanci województwa lubuskiego zwiedzili największą na Słowacji wytwórnię wina w Topolciankach. Produkuje ona 5 mln litrów wina rocznie, głownie z własnych winnic o powierzchni ponad 500 ha. Gospodarze zadeklarowali chęć współpracy z lubuskimi winiarzami.

 

 

II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Komitet Monitorujący RPO jednogłośnie przyjął kryteria oceny strategicznej projektów w ramach poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla miejskich obszarów funkcjonalnych Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Przyjęto również kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych w ramach RPO, zarówno finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Było to II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, instytucji okołobiznesowych i innych. Na czele Komitetu stoi marszałek Elżbieta Anna Polak (skład Komitetu - poniżej).

Dyrektorka Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska poinformowała, że wszystkie warunki ogólne dotyczące RPO, tzw. warunki ex-ante zostały wypełnione. Również większość warunków tematycznych została wypełniona całkowicie lub częściowo. S. Pędzińska przedstawiła także zmiany w szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO.

Podczas posiedzenia omówione zostały kryteria wyboru projektów w ramach RPO dla poszczególnych osi priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tzw. twarde projekty, infrastrukturalne) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. miękkie projekty, związane z rozwoju kapitału ludzkiego). Wszystkie uchwały przyjmujące kryteria, zostały podjęte większością głosów.

Jednogłośnie przeszły natomiast uchwały przyjmujące kryteria oceny projektów w ramach ZIT-ów dla miejskich obszarów funkcjonalnych Gorzowa i Zielonej Góry. Wiceprezydent Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz gratulował marszałek Polak sprawnego i profesjonalnego zespołu urzędników, pracujących nad Regionalnym Programem Operacyjnym.

- W przypadku ZIT-ów chodzi o oddziaływanie projektów na jak największy obszar - podkreśliła marszałek Polak. - Prowadzimy jednocześnie negocjacje z partnerstwami gmin w sprawie tzw. małych ZIT-ów, żeby jak najlepiej wykorzystać tę formułę. Tak właśnie rozumiem decentralizację, żeby jak najwięcej kompetencji przekazać samorządom gmin, bo one najlepiej wiedzą czego potrzeba w ich małych ojczyznach.

Marszałek zaprosiła też członków Komitetu na spotkanie negocjacyjne w sprawie małych ZIT-ów, które odbędzie się 28 sierpnia w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

Robocze spotkanie z nowosolskimi samorządowcami

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego w formule Kontraktu Lubuskiego – były tematem roboczego spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z samorządowcami z powiatu nowosolskiego. - Wasze argumenty są jak najbardziej słuszne, jednak muszą uwzględniać wskaźniki, jakie trzeba osiągnąć w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – podkreśliła marszałek.

Do spotkania doszło z inicjatywy prezydenta Nowej Soli i lidera Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego Wadima Tyszkiewicza. Wzięli w nim udział m.in. W. Tyszkiewicz i wiceprezydent Nowej Soli Jacek Milewski, burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, burmistrz Bytomia Odrz. Jacek Sauter, wójtowie Kolska Henryk Matysik i Siedliska Dariusz Strauss, starosta nowosolski Waldemar Wrześniak, dyrektor szpitala powiatowego w Nowej Soli i radna województwa Bożena Osińska i inni. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli m.in. marszałek Polak i członek Zarządu Województwa Alicja Makarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Katarzyna Drożak i dyrektor Departamentu EFS Marek Kamiński.

Samorządowcy podkreślali, że ich priorytetem w ramach formuły Kontraktu Lubuskiego pozostają transport i szkolnictwo zawodowe. Przypomnijmy, że przedsięwzięcia z zakresu komunikacji publicznej uzyskały warunkową rekomendację jako obszar przewidziany do realizacji w ramach Kontraktu Lubuskiego. – Transport publiczny jest dla nas absolutnie priorytetowy, bez niego będziemy jako powiat dreptać w miejscu – mówił W. Tyszkiewicz. – Naszym atutem jest zgrana drużyna w ramach NOF, chcemy kompleksowo rozwiązać problem transportu publicznego.

Oprócz rozwoju transportu publicznego, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z 21 lipca br., do formuły Kontraktu zostały włączone także obszar rozwoju gospodarczego (tereny inwestycyjne oraz promocja gospodarcza) z uwzględnieniem wymogu zgodności z planem inwestycyjnym regionu oraz obszar edukacji współfinansowanej z EFS. – W ramach Kapitału Ludzkiego stawiamy przede wszystkim na szkolnictwo zawodowe – podkreślił W. Tyszkiewicz.

Burmistrz Sauter postulował, by ponownie rozważyć włączenie do formuły Kontraktu budowy ścieżek rowerowych, które w jego gminie mają znaczenie gospodarcze, a nie turystyczne. Ścieżki prowadzą bowiem do strefy ekonomicznej, do której pracownicy dojeżdżają rowerami do pracy. – Należy więc potraktować je jako element transportu niskoemisyjnego w powiązaniu z rozwojem gospodarczym – dodał. Rozmawiano także o przedsięwzięciach dotyczących infrastruktury zdrowotnej. Chodzi o modernizację bloku operacyjnego w nowosolskim szpitalu. Obszar ochrony zdrowia został bowiem wyłączony z Kontraktu Lubuskiego z uwagi na to, że decyzja o dofinansowaniu będzie uzależniona od wpisania inwestycji na mapę potrzeb. Dlatego też trzeba wstrzymać się z decyzją o wsparciu tych inwestycji do czasu decyzji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia.

- Wszystkie wasze argumenty są jak najbardziej słuszne – powiedziała marszałek Polak do nowosolskich samorządowców. - Muszą jednak uwzględniać wskaźniki, jakie trzeba osiągnąć w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że Nowosolski Obszar Funkcjonalny tworzą: miasto Nowa Sól, gmina Nowa Sól, Otyń, Siedlisko, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański i Kolsko, czyli wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu nowosolskiego. 

 

 

Pół miliona na Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie

Dokładnie 500 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych zostanie na utworzenie i działanie Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Celem jednostki będzie aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, a także przygotowanie do pracy na otwartym rynku pracy. 18 sierpnia br. zarząd województwa przyjął uchwałę w powyższej sprawie.

Po zapoznaniu się z opinią Starosty Żagańskiego oraz Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył w roku bieżącym 500.000 zł na utworzenie Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest Gmina Szprotawa.

Proces tworzenia jednostki jest rozłożony na etapy (proces 2 letni), a jego zakończenie nastąpić ma w grudniu 2016 roku. Zakład prowadzić będzie działalność usługową w zakresie przygotowania i cateringu posiłków, działalność pralniczą oraz świadczenia drobnych prac zleconych. W ramach ww. działalności zatrudnionych będzie 21 osób niepełnosprawnych:

a)     20 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności;

b)    1 osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Osoby te będą miały szansę na rehabilitację zawodową i społeczną, a dzięki temu zostaną przygotowane do funkcjonowania na otwartym rynku pracy oraz zostanie im udzielona pomoc w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Ponadto w zakładzie będzie zatrudnionych 8 osób, stanowiących jego personel.

 

 

Park Narodowy Ujście Warty lubuskim cudem

Miesięcznik "National Geographic Traveler" po raz piąty wybierze 7 nowych cudów Polski. Wśród kandydatur znajduje się lubuska ptasia oaza, czyli Park Narodowy Ujście Warty. 270 unikatowych gatunków ptaków sprawia, że jest to prawdziwy raj dla ornitologów, prawdziwa Rzeczpospolita Ptasia. Każdy z nas może sprawić, że to właśnie ona zostanie jednym z 7 nowych cudów Polski! Wystarczy oddać  głos za pomocą strony internetowej 7cudow.national-geographic.pl.Głosowanie trwa do 22 września br. - Pokażmy całej Polsce, że Lubuskie ma swoje cuda! - zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY – Rzeczpospolita Ptasia

To jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów kraju. Powołano go dla ochrony rezerwatu przyrody „Słońsk”, obejmuje rozlewiska Warty w jej dolnym biegu, kserotermiczne skarpy doliny Odry jak również wiele cennych zabytków kulturowych. Park jest miejscem toków i lęgów wielu gatunków ptaków./obecne są tu 270 gatunki np. rycyki, wodniczki, gęsi czy żurawie/. Zaobserwujemy tu zarośla wierzbowe, łęgi, pojedyncze okazałe wiązy. Jednym słowem, to raj ornitologów. Można tu wypatrzyć piękne i rzadkie ptaki, w czym pomagają np. wieże i tereny obserwacyjne, a także tzw. Ptasi Szlak – „Betonkę”. Przez dolinę Warty wytyczono liczne szlaki rowerowe, piesze i kajakowe. Wszystko w zgodzie z naturą, tak by nie niszczyć flory i nie płoszyć fauny.

Na osoby biorące udział w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl


tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

1 komentarz:

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?