piątek, 21 sierpnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.158.2015                                                                                Zielona Góra, 21.08.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 158

 

 

II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Komitet Monitorujący RPO jednogłośnie przyjął kryteria oceny strategicznej projektów w ramach poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla miejskich obszarów funkcjonalnych Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Przyjęto również kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych w ramach RPO, zarówno finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Było to II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, instytucji okołobiznesowych i innych. Na czele Komitetu stoi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dyrektorka Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska poinformowała, że wszystkie warunki ogólne dotyczące RPO, tzw. warunki ex-ante zostały wypełnione. Również większość warunków tematycznych została wypełniona całkowicie lub częściowo. S. Pędzińska przedstawiła także zmiany w szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO.

Podczas posiedzenia omówione zostały kryteria wyboru projektów w ramach RPO dla poszczególnych osi priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tzw. twarde projekty, infrastrukturalne) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. miękkie projekty, związane z rozwoju kapitału ludzkiego). Wszytskie uchwały przyjmujące kryteria, zostały podjęte większością głosów.

Jednogłośnie przeszły natomiast uchwały przyjmujące kryteria oceny projektów w ramach ZIT-ów dla miejskich obszarów funkcjonalnych Gorzowa i Zielonej Góry. Wiceprezydent Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz gratulował marszałek Polak sprawnego i profesjonalnego zespołu urzędników, pracujących nad Regionalnym Programem Operacyjnym.

- W przypadku ZIT-ów chodzi o oddziaływanie projektów na jak największy obszar - podkreśliła marszałek Polak. - Prowadzimy jednocześnie negocjacje z partnerstwami gmin w sprawie tzw. małych ZIT-ów, żeby jak najlepiej wykorzystać tę formułę. Tak właśnie rozumiem decentralizację, żeby jak najwięcej kompetencji przekazać samorządom gmin, bo one najlepiej wiedzą czego potrzeba w ich małych ojczyznach.

Marszałek zaprosiła też członków Komitetu na spotkanie negocjacyjne w sprawie małych ZIT-ów, które odbędzie się 28 sierpnia w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

Robocze spotkanie z nowosolskimi samorządowcami

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego w formule Kontraktu Lubuskiego – były tematem roboczego spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z samorządowcami z powiatu nowosolskiego. - Wasze argumenty są jak najbardziej słuszne, jednak muszą uwzględniać wskaźniki, jakie trzeba osiągnąć w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – podkreśliła marszałek.

Do spotkania doszło z inicjatywy prezydenta Nowej Soli i lidera Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego Wadima Tyszkiewicza. Wzięli w nim udział m.in. W. Tyszkiewicz i wiceprezydent Nowej Soli Jacek Milewski, burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, burmistrz Bytomia Odrz. Jacek Sauter, wójtowie Kolska Henryk Matysik i Siedliska Dariusz Strauss, starosta nowosolski Waldemar Wrześniak, dyrektor szpitala powiatowego w Nowej Soli i radna województwa Bożena Osińska i inni. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli m.in. marszałek Polak i członek Zarządu Województwa Alicja Makarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Katarzyna Drożak i dyrektor Departamentu EFS Marek Kamiński.

Samorządowcy podkreślali, że ich priorytetem w ramach formuły Kontraktu Lubuskiego pozostają transport i szkolnictwo zawodowe. Przypomnijmy, że przedsięwzięcia z zakresu komunikacji publicznej uzyskały warunkową rekomendację jako obszar przewidziany do realizacji w ramach Kontraktu Lubuskiego. – Transport publiczny jest dla nas absolutnie priorytetowy, bez niego będziemy jako powiat dreptać w miejscu – mówił W. Tyszkiewicz. – Naszym atutem jest zgrana drużyna w ramach NOF, chcemy kompleksowo rozwiązać problem transportu publicznego.

Oprócz rozwoju transportu publicznego, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z 21 lipca br., do formuły Kontraktu zostały włączone także obszar rozwoju gospodarczego (tereny inwestycyjne oraz promocja gospodarcza) z uwzględnieniem wymogu zgodności z planem inwestycyjnym regionu oraz obszar edukacji współfinansowanej z EFS. – W ramach Kapitału Ludzkiego stawiamy przede wszystkim na szkolnictwo zawodowe – podkreślił W. Tyszkiewicz.

Burmistrz Sauter postulował, by ponownie rozważyć włączenie do formuły Kontraktu budowy ścieżek rowerowych, które w jego gminie mają znaczenie gospodarcze, a nie turystyczne. Ścieżki prowadzą bowiem do strefy ekonomicznej, do której pracownicy dojeżdżają rowerami do pracy. – Należy więc potraktować je jako element transportu niskoemisyjnego w powiązaniu z rozwojem gospodarczym – dodał. Rozmawiano także o przedsięwzięciach dotyczących infrastruktury zdrowotnej. Chodzi o modernizację bloku operacyjnego w nowosolskim szpitalu. Obszar ochrony zdrowia został bowiem wyłączony z Kontraktu Lubuskiego z uwagi na to, że decyzja o dofinansowaniu będzie uzależniona od wpisania inwestycji na mapę potrzeb. Dlatego też trzeba wstrzymać się z decyzją o wsparciu tych inwestycji do czasu decyzji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia.

- Wszystkie wasze argumenty są jak najbardziej słuszne – powiedziała marszałek Polak do nowosolskich samorządowców. - Muszą jednak uwzględniać wskaźniki, jakie trzeba osiągnąć w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że Nowosolski Obszar Funkcjonalny tworzą: miasto Nowa Sól, gmina Nowa Sól, Otyń, Siedlisko, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański i Kolsko, czyli wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu nowosolskiego. 

 

 

Pół miliona na Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie

Dokładnie 500 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych zostanie na utworzenie i działanie Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Celem jednostki będzie aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, a także przygotowanie do pracy na otwartym rynku pracy. 18 sierpnia br. zarząd województwa przyjął uchwałę w powyższej sprawie.

Po zapoznaniu się z opinią Starosty Żagańskiego oraz Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył w roku bieżącym 500.000 zł na utworzenie Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest Gmina Szprotawa.

Proces tworzenia jednostki jest rozłożony na etapy (proces 2 letni), a jego zakończenie nastąpić ma w grudniu 2016 roku. Zakład prowadzić będzie działalność usługową w zakresie przygotowania i cateringu posiłków, działalność pralniczą oraz świadczenia drobnych prac zleconych. W ramach ww. działalności zatrudnionych będzie 21 osób niepełnosprawnych:

a)     20 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności;

b)    1 osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Osoby te będą miały szansę na rehabilitację zawodową i społeczną, a dzięki temu zostaną przygotowane do funkcjonowania na otwartym rynku pracy oraz zostanie im udzielona pomoc w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Ponadto w zakładzie będzie zatrudnionych 8 osób, stanowiących jego personel.

 

 

Nagrody dla lubuskich nauczycieli

Zarząd województwa corocznie przyznaje nagrody ze specjalnego funduszu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie. W 2015 r. wysokość nagrody I stopnia została ustalona na kwotę 4 tys. zł, zaś wysokość nagrody II stopnia stanowi 50 % wartości nagrody I stopnia. Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia  dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.

18 sierpnia br. zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie wysokości nagród. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole/placówce co najmniej 1 roku. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, a w szczególności:                                     

1)     w zakresie pracy dydaktycznej uwzględniając:

a)     opracowywanie innowacyjnych programów dydaktycznych i wychowawczych,

b)    stwierdzone, co najmniej dobre wyniki nauczania danego przedmiotu,

c)     pracę z uczniem zdolnym bądź mającym trudności w nauce,

d)    osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania,

e)     liczny udział uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych oraz osiągnięcia uczniów na szczeblu pozaszkolnym,

2)     w zakresie pracy wychowawczej uwzględniając :

a)     zaangażowanie nauczyciela w budowanie i realizację szkolnego programu wychowawczego,

b)    zaangażowanie nauczyciela w działalność pozalekcyjną szkoły,

c)     zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpracę z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę/placówkę,

d)    przygotowanie i zrealizowanie znaczących zadań w procesie wychowawczym na potrzeby środowiska lokalnego i regionalnego,

3)     w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych uwzględniając:

a)     doskonalenie własnego warsztatu pracy,

b)    aktywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,

c)     inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy jednostki,

d)    kreatywną współpracę z innymi instytucjami, w tym placówkami oświatowymi,

e)     różnorodność ofert adresowanych do nauczycieli, a wynikających z potrzeb i oczekiwań środowiska oświatowego.

W przypadku nagród dla dyrektorów można również uwzględnić:      

1)     bardzo dobrą organizację pracy szkoły/placówki,

2)     inicjowanie różnorodnych działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły/placówki,

3)     umiejętność gospodarowania środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

4)     dbanie o bazę szkolną,

5)     właściwe wykonywanie zadań wynikających z funkcji kierownika zakładu pracy oraz wzorową realizację misji szkoły.

Nagrody przyznawane są na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/227/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1202).  

 

 

O połączeniach kolejowych z Berlinem

19.08.2015 r. odbyło się spotkanie robocze w sprawie organizacji połączeń transgranicznych obu lubuskich stolic z Berlinem. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Województwa Lubuskiego - Członek Zarządu Alicja Makarska oraz przedstawiciele Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, ze strony niemieckiej - przedstawiciele Związku Komunikacyjnego Berlina i Brandenburgii (VBB) oraz przewoźnika NEB, a także przedstawiciele Przewozów Regionalnych.

Podczas spotkania uzgodniono, że w pierwszej kolejności najbardziej prawdopodobnym do wdrożenia wariantem będzie przedłużenie jednego z kursujących obecnie pociągów relacji Berlin Lichtenberg – Kostrzyn do stacji Gorzów Wlkp. i z powrotem. Do realizacji tego połączenia wykorzystany byłby jeden z 9 pojazdów typu „Link” zamówionych przez NEB w bydgoskiej Pesie. Termin uruchomienia polaczenia bezpośredniego jest w dużej mierze uzależniony od zakończenia przez producenta „Linków’ procesu homologacji (uzyskania dopuszczenia do eksploatacji po torach polskich i niemieckich).

Kwestia połączenia Zielonej Góry z Berlinem wymaga dodatkowej analizy przez VBB z uwagi na fakt, że odcinek po stronie niemieckiej jest obsługiwany przez innego operatora (DB Regio) w dodatku zupełnie innym taborem. Obecnie z Zielonej Góry do Berlina można dojechać z przesiadką we Frankfurcie nad Odrą skąd co pół godziny odjeżdżają pociągi DB Regio. Strona niemiecka do września br. zweryfikuje możliwość przedłużenia kursu naszego pociągu z Frankfurtu nad Odrą do Berlina

 

 

 

Park Narodowy Ujście Warty lubuskim cudem

Miesięcznik "National Geographic Traveler" po raz piąty wybierze 7 nowych cudów Polski. Wśród kandydatur znajduje się lubuska ptasia oaza, czyli Park Narodowy Ujście Warty. 270 unikatowych gatunków ptaków sprawia, że jest to prawdziwy raj dla ornitologów, prawdziwa Rzeczpospolita Ptasia. Każdy z nas może sprawić, że to właśnie ona zostanie jednym z 7 nowych cudów Polski! Wystarczy oddać  głos za pomocą strony internetowej 7cudow.national-geographic.pl.Głosowanie trwa do 22 września br. - Pokażmy całej Polsce, że Lubuskie ma swoje cuda! - zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY – Rzeczpospolita Ptasia

To jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów kraju. Powołano go dla ochrony rezerwatu przyrody „Słońsk”, obejmuje rozlewiska Warty w jej dolnym biegu, kserotermiczne skarpy doliny Odry jak również wiele cennych zabytków kulturowych. Park jest miejscem toków i lęgów wielu gatunków ptaków./obecne są tu 270 gatunki np. rycyki, wodniczki, gęsi czy żurawie/. Zaobserwujemy tu zarośla wierzbowe, łęgi, pojedyncze okazałe wiązy. Jednym słowem, to raj ornitologów. Można tu wypatrzyć piękne i rzadkie ptaki, w czym pomagają np. wieże i tereny obserwacyjne, a także tzw. Ptasi Szlak – „Betonkę”. Przez dolinę Warty wytyczono liczne szlaki rowerowe, piesze i kajakowe. Wszystko w zgodzie z naturą, tak by nie niszczyć flory i nie płoszyć fauny.

Na osoby biorące udział w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl


tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?