czwartek, 20 sierpnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.157.2015                                                                                Zielona Góra, 20.08.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 157

 

 

 

 

 

Robocze spotkanie z nowosolskimi samorządowcami

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego w formule Kontraktu Lubuskiego – były tematem roboczego spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z samorządowcami z powiatu nowosolskiego. - Wasze argumenty są jak najbardziej słuszne, jednak muszą uwzględniać wskaźniki, jakie trzeba osiągnąć w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – podkreśliła marszałek.

Do spotkania doszło z inicjatywy prezydenta Nowej Soli i lidera Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego Wadima Tyszkiewicza. Wzięli w nim udział m.in. W. Tyszkiewicz i wiceprezydent Nowej Soli Jacek Milewski, burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, burmistrz Bytomia Odrz. Jacek Sauter, wójtowie Kolska Henryk Matysik i Siedliska Dariusz Strauss, starosta nowosolski Waldemar Wrześniak, dyrektor szpitala powiatowego w Nowej Soli i radna województwa Bożena Osińska i inni. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli m.in. marszałek Polak i członek Zarządu Województwa Alicja Makarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Katarzyna Drożak i dyrektor Departamentu EFS Marek Kamiński.

Samorządowcy podkreślali, że ich priorytetem w ramach formuły Kontraktu Lubuskiego pozostają transport i szkolnictwo zawodowe. Przypomnijmy, że przedsięwzięcia z zakresu komunikacji publicznej uzyskały warunkową rekomendację jako obszar przewidziany do realizacji w ramach Kontraktu Lubuskiego. – Transport publiczny jest dla nas absolutnie priorytetowy, bez niego będziemy jako powiat dreptać w miejscu – mówił W. Tyszkiewicz. – Naszym atutem jest zgrana drużyna w ramach NOF, chcemy kompleksowo rozwiązać problem transportu publicznego.

Oprócz rozwoju transportu publicznego, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z 21 lipca br., do formuły Kontraktu zostały włączone także obszar rozwoju gospodarczego (tereny inwestycyjne oraz promocja gospodarcza) z uwzględnieniem wymogu zgodności z planem inwestycyjnym regionu oraz obszar edukacji współfinansowanej z EFS. – W ramach Kapitału Ludzkiego stawiamy przede wszystkim na szkolnictwo zawodowe – podkreślił W. Tyszkiewicz.

Burmistrz Sauter postulował, by ponownie rozważyć włączenie do formuły Kontraktu budowy ścieżek rowerowych, które w jego gminie mają znaczenie gospodarcze, a nie turystyczne. Ścieżki prowadzą bowiem do strefy ekonomicznej, do której pracownicy dojeżdżają rowerami do pracy. – Należy więc potraktować je jako element transportu niskoemisyjnego w powiązaniu z rozwojem gospodarczym – dodał. Rozmawiano także o przedsięwzięciach dotyczących infrastruktury zdrowotnej. Chodzi o modernizację bloku operacyjnego w nowosolskim szpitalu. Obszar ochrony zdrowia został bowiem wyłączony z Kontraktu Lubuskiego z uwagi na to, że decyzja o dofinansowaniu będzie uzależniona od wpisania inwestycji na mapę potrzeb. Dlatego też trzeba wstrzymać się z decyzją o wsparciu tych inwestycji do czasu decyzji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia.

- Wszystkie wasze argumenty są jak najbardziej słuszne – powiedziała marszałek Polak do nowosolskich samorządowców. - Muszą jednak uwzględniać wskaźniki, jakie trzeba osiągnąć w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że Nowosolski Obszar Funkcjonalny tworzą: miasto Nowa Sól, gmina Nowa Sól, Otyń, Siedlisko, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański i Kolsko, czyli wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu nowosolskiego. 

 

 

II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020

W najbliższy piątek 21 sierpnia br. po raz drugi zbierze się komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Obrady rozpoczną się o godz. 10:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Przewodniczyć im będzie marszałek Elżbieta Anna Polak. Gremium zajmie się kryteriami wyboru projektów w ramach RPO oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Członkowie komitetu zajmą się:

- Kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS;

- Kryteriami formalnymi mającymi zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach PRO – L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP1-5,9);

- Kryteriami merytoryczno-horyzontalnymi mającymi zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9);

- Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.;

- Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Zobacz:

- skład komitetu monitorującego RPO Lubuskie 2020

- zakres zadań KM RPO L2020

 

 

Pół miliona na Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie

Dokładnie 500 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych zostanie na utworzenie i działanie Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Celem jednostki będzie aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, a także przygotowanie do pracy na otwartym rynku pracy. 18 sierpnia br. zarząd województwa przyjął uchwałę w powyższej sprawie.

Po zapoznaniu się z opinią Starosty Żagańskiego oraz Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył w roku bieżącym 500.000 zł na utworzenie Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest Gmina Szprotawa.

Proces tworzenia jednostki jest rozłożony na etapy (proces 2 letni), a jego zakończenie nastąpić ma w grudniu 2016 roku. Zakład prowadzić będzie działalność usługową w zakresie przygotowania i cateringu posiłków, działalność pralniczą oraz świadczenia drobnych prac zleconych. W ramach ww. działalności zatrudnionych będzie 21 osób niepełnosprawnych:

a)     20 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności;

b)    1 osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Osoby te będą miały szansę na rehabilitację zawodową i społeczną, a dzięki temu zostaną przygotowane do funkcjonowania na otwartym rynku pracy oraz zostanie im udzielona pomoc w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Ponadto w zakładzie będzie zatrudnionych 8 osób, stanowiących jego personel.

 

 

Nagrody dla lubuskich nauczycieli

Zarząd województwa corocznie przyznaje nagrody ze specjalnego funduszu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie. W 2015 r. wysokość nagrody I stopnia została ustalona na kwotę 4 tys. zł, zaś wysokość nagrody II stopnia stanowi 50 % wartości nagrody I stopnia. Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia  dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.

18 sierpnia br. zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie wysokości nagród. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole/placówce co najmniej 1 roku. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, a w szczególności:                                     

1)     w zakresie pracy dydaktycznej uwzględniając:

a)     opracowywanie innowacyjnych programów dydaktycznych i wychowawczych,

b)    stwierdzone, co najmniej dobre wyniki nauczania danego przedmiotu,

c)     pracę z uczniem zdolnym bądź mającym trudności w nauce,

d)    osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania,

e)     liczny udział uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych oraz osiągnięcia uczniów na szczeblu pozaszkolnym,

2)     w zakresie pracy wychowawczej uwzględniając :

a)     zaangażowanie nauczyciela w budowanie i realizację szkolnego programu wychowawczego,

b)    zaangażowanie nauczyciela w działalność pozalekcyjną szkoły,

c)     zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpracę z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę/placówkę,

d)    przygotowanie i zrealizowanie znaczących zadań w procesie wychowawczym na potrzeby środowiska lokalnego i regionalnego,

3)     w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych uwzględniając:

a)     doskonalenie własnego warsztatu pracy,

b)    aktywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,

c)     inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy jednostki,

d)    kreatywną współpracę z innymi instytucjami, w tym placówkami oświatowymi,

e)     różnorodność ofert adresowanych do nauczycieli, a wynikających z potrzeb i oczekiwań środowiska oświatowego.

W przypadku nagród dla dyrektorów można również uwzględnić:      

1)     bardzo dobrą organizację pracy szkoły/placówki,

2)     inicjowanie różnorodnych działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły/placówki,

3)     umiejętność gospodarowania środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

4)     dbanie o bazę szkolną,

5)     właściwe wykonywanie zadań wynikających z funkcji kierownika zakładu pracy oraz wzorową realizację misji szkoły.

Nagrody przyznawane są na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/227/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1202).  

 

 

O połączeniach kolejowych z Berlinem

19.08.2015r. odbyło się spotkanie robocze w sprawie organizacji połączeń transgranicznych obu lubuskich stolic z Berlinem. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Województwa Lubuskiego - Członek Zarządu Alicja Makarska oraz przedstawiciele Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, ze strony niemieckiej - przedstawiciele Związku Komunikacyjnego Berlina i Brandenburgii (VBB) oraz przewoźnika NEB, a także przedstawiciele Przewozów Regionalnych.

Podczas spotkania uzgodniono, że w pierwszej kolejności najbardziej prawdopodobnym do wdrożenia wariantem będzie przedłużenie jednego z kursujących obecnie pociągów relacji Berlin Lichtenberg – Kostrzyn do stacji Gorzów Wlkp. i z powrotem. Do realizacji tego połączenia wykorzystany byłby jeden z 9 pojazdów typu „Link” zamówionych przez NEB w bydgoskiej Pesie. Termin uruchomienia polaczenia bezpośredniego jest w dużej mierze uzależniony od zakończenia przez producenta „Linków’ procesu homologacji (uzyskania dopuszczenia do eksploatacji po torach polskich i niemieckich).

Kwestia połączenia Zielonej Góry z Berlinem wymaga dodatkowej analizy przez VBB z uwagi na fakt, że odcinek po stronie niemieckiej jest obsługiwany przez innego operatora (DB Regio) w dodatku zupełnie innym taborem. Obecnie z Zielonej Góry do Berlina można dojechać z przesiadką we Frankfurcie nad Odrą skąd co pół godziny odjeżdżają pociągi DB Regio. Strona niemiecka do września br. zweryfikuje możliwość przedłużenia kursu naszego pociągu z Frankfurtu nad Odrą do Berlina

 

 

Zarząd powołał Radę Muzeum Etnograficznego w Ochli

Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 18 sierpnia br. przyjął uchwałę powołującą członków Rady Muzeum Etnograficznego z siedzibą w Ochli. Rada składa się z dziewięciu osób. Jej głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli jest jedną z dziewięciu lubuskich wojewódzkich samorządowych instytucji kultury. Rada Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli działa przy Muzeum na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz Statutu Muzeum. Podstawowym zadaniem Rady Muzeum jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Rada Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli składa się z dziewięciu osób. Członków Rady powołuje Zarząd Województwa Lubuskiego spośród kandydatów wskazanych m.in. przez Miasto Zielona Góra, właściwe dla profilu działalności Muzeum stowarzyszenia oraz dyrektora Muzeum. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata. W związku z upływem w bieżącym roku poprzedniej czteroletniej kadencji Rady Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli Zarząd Województwa Lubuskiego podjął na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2015 r. stosowną uchwałę w sprawie powołania członków Rady (na kolejną czteroletnią kadencję).

Skład Rady:

    1/  

Sławomir Kulczyński

—     wskazany przez Zarząd Województwa Lubuskiego,

    2/  

Elżbieta Pastyrczyk

—     wskazana przez Zarząd Województwa Lubuskiego,

    3/  

Urszula Zamiatała

—     wskazana przez Prezydenta Miasta Zielona Góra,

    4/  

Anna Polus

—     wskazana przez Radę Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli,

    5/  

Jan Szachowicz

—     wskazany przez Radę Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli,

    6/  

Anna Weronika Brzezińska

—     wskazana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,

    7/  

Małgorzata Fryza

—     wskazana przez Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce,

    8/  

Jarosław Gałęza

—     wskazany przez Dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli,

    9/  

Renata Reska - Żelek

—     wskazana przez Dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli.

 

 

Lubuska delegacja z wizytą w Nitrze

W dniach 19-22 sierpnia na zaproszenie władz Samorządowego Kraju Nitrzańskiego (Słowacja) będącego regionem partnerskim dla województwa lubuskiego delegacja z naszego regionu weźmie udział Międzynarodowych Targach AGROKOMPLEX w Nitrze. Podczas wizyty podpisana zostanie Umowa o współpracy pomiędzy regionami. Na Słowacji samorząd województwa lubuskiego reprezentować będzie członek zarządu Bogdan Nowak.

Targi AGROKOMPLEX są największym wydarzeniem w Słowacji ukierunkowanym na rolnictwo i żywność. W ramach współpracy lubusko – nitrzańskiej istnieje możliwość prezentacji materiałów promocyjnych województwa lubuskiego na stoisku partnera. Wizyta będzie okazją do wypracowania szczegółowej koncepcji współpracy na lata kolejne.

Województwo Lubuskie współpracuje z Samorządowym Krajem Nitrzańskim od 2008 roku.  W 2013 roku przedstawiciele samorządu nitrzańskiego odwiedzili nasz regon i wzięli udział w obchodach Dni Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., zaś w 2014 roku delegacja z Marszałkiem Stanisławem Tomczyszynem na czele uczestniczyła w targach Agrokomplex.

Skład delegacji lubuskiej:

Bogdan Nowak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego I Współpracy Zagranicznej

Joanna Łupak – Inspektor w Gabinecie Zarządu.

 

 

Rusza budowa mostu w Skwierzynie

- Budowa mostu w Skwierzynie to przedsięwzięcie niesłychanie ważne dla naszego regionu oraz dla mieszkańców tej części województwa, ponieważ most stanowiący ważne połączenie komunikacyjne jest obecnie w złym stanie technicznym. Dziś startujemy. Jesteśmy po przetargach i mamy wykonawcę - mówiła 17 sierpnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystego rozpoczęcia inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w miejscowości Skwierzyna”. W uroczystości wzięli udział: posłanka Bożenna Bukiewicz, radni województwa oraz samorządowcy.

- Od wielu lat inwestycja ta wpisywana i przepisywana była do kolejnych wersji Wojewódzkiego Programu Budowy i Modernizacji Dróg i Mostów. Zabezpieczyliśmy w naszym budżecie środki finansowe w wysokości 22 mln zł. Udało się jednak sporo zaoszczędzić. Po przetargu jest to kwota 16 mln zł na budowę mostu tymczasowego. Most tymczasowy powstanie do końca tego roku. Zarząd województwa podjął taką decyzję, gdyż objazd byłby bardzo uciążliwy przez dwa lata inwestycji. W 2016 r. rozpoczniemy inwestycję docelową, która zakończy się w lipcu 2017 r. Dla zarządu województwa to niesłychanie ważne zadanie, jedno z najkosztowniejszych w naszym regionie. Ten most jest ważny dla mieszkańców Skwierzyny, ale i dla mieszkańców całego województwa – podkreśliła marszałek.

Jak mówiła marszałek w nowym rozdaniu na inwestycje drogowe zaplanowano ogromną kwotę ponad 350 mln z Regionalnego Programu Operacyjnego. - Bardzo dużo inwestycji o znaczeniu regionalnym, które wpisują się w sieć dróg o znaczeniu tranzytowym, międzynarodowym, tak jak autostrada A2, A4, S3, bo dopiero wtedy to ma sens, jeśli nasze drogi regionalne łączą region lubuski ze światem. To jest możliwe dzięki decyzjom rządowym. Mamy to szczęście, że Wiceprzewodniczącą Komisji Infrastruktury jest posłanka Bożenna Bukiewicz. Widać, że plany rządowe są konsekwentnie realizowane. Widać, że ta dostępność transportowa i komunikacyjna w naszym regionie jest naprawdę dobra – mówiła marszałek. Na koniec podziękowała Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze za sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego.              

Z rozpoczęcia inwestycji cieszy się również posłanka Bożenna Bukiewicz. - To bardzo ważna inwestycja drogowa w naszym regionie. Most znacząco poprawi przepustowość drogi wojewódzkiej nr 159. Budowa nie zakłóci komunikacji drogowej, dzięki wybudowaniu w pierwszej kolejności mostu tymczasowego. Jestem szczęśliwa, że mamy tak wspaniałą sieć komunikacyjną w naszym województwie. Cieszę się, że potrafimy wykorzystywać środki unijne. Gratuluję wszystkim, którzy walczyli, aby ten most powstał - dodała posłanka.

O szczegółach dotyczących zakresu robót mówił przedstawiciel Wykonawcy. Zakres prac będzie obejmował niemalże całkowitą rozbiórkę dotychczasowego mostu, postawienie nowego oraz  wybudowanie przeprawy tymczasowej. Tymczasowy most będzie miał za zadanie przejęcie ruchu z drogi wojewódzkiej nr 159. Ewentualny objazd, w najkrótszym wariancie wynosi ponad 60 km tj. drogą krajową nr 3 przez Gorzów Wielkopolski oraz drogami wojewódzkimi nr 158 i 159. Tak długi objazd generowałby znaczne koszty społeczne.

Zakres robót obejmie: roboty drogowe, roboty mostowe w zakresie budowy i rozbiórki mostu tymczasowego oraz przebudowy mostu stałego, roboty elektryczne, roboty teletechniczne oraz roboty sanitarne w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji.    

Długość mostu tymczasowego wyniesie 142,28 m, a całkowita szerokość obiektu tymczasowego 9,89 (2 pasy ruchu po 3,0 m). Ruch po moście tymczasowym będzie odbywał się bez ograniczeń. Natomiast nowy most w Skwierzynie będzie miał długość 124,6 m. Całkowita szerokość obiektu stałego 12,8 m (2 pasy ruchu po 3,5 m).  

Wykonawcą inwestycji będzie Berger Bau Polska Sp. z o.o. Wrocław. Firma ta do końca roku wybuduje przeprawę tymczasową, a nowy most powstanie w ciągu 24 miesięcy. Budowa mostu to koszt 16 mln zł. Środki  pochodzić będą z budżetu województwa lubuskiego. Część inwestycji sfinansowana zostanie ze środków unijnych.

 

 

NIK pozytywnie o przekształceniu gorzowskiego szpitala

- Działania Samorządu Województwa Lubuskiego podjęte w 2013 r. w celu oddłużenia szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz przekształcenia go w spółkę kapitałową zapewniły nowo utworzonemu podmiotowi w pierwszym roku działalności stabilność finansową i odpowiednie warunki wykonywania działalności leczniczej - orzekła NIK po zakończonej kontroli. O szczegółach kontroli mówił podczas porannej rozmowy (17.08.2015 r.) w Radiu Zachód Zbysław Dobrowolski, dyrektor delegatury NIK w Zielonej Górze.

 - Szpital w Gorzowie Wlkp. świadczy usługi medyczne dla ok. 350 tys. mieszkańców Gorzowa Wlkp. i północnej części województwa. Do tej pory żaden samorząd w Polsce nie przekształcił tak dużego szpitala, borykającego się z wielomilionowym długiem, jednym z największych w kraju. Na szpitalu ciążyło realne zagrożenie likwidacji, a tym samym ograniczenie dostępu do usług medycznych pacjentom z północnej części województwa. Biorą to pod uwagę NIK podjęła się sprawdzenia i oceny działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego oraz zarządzających szpitalem – mówił podczas rozmowy w Radiu Zachód Zbysław Dobrowolski, dyrektor delegatury NIK w Zielonej Górze.

Cel kontroli

Celem kontroli była ocena działalności spółki w zakresie stabilizowania jej sytuacji finansowej oraz ocena działalności organów Samorządu Województwa Lubuskiego związanej z przekształceniem szpitala i zapewnieniem nadzoru nad realizacją zadań statutowych spółki. Ocena dotyczyła w szczególności:

- przygotowania i realizacji procesu przekształcenia gorzowskiego szpitala w spółkę kapitałową oraz wykorzystania środków z budżetu państwa przeznaczonych na jego wsparcie,

- sytuacji finansowej przed i po przekształceniu szpitala oraz działań podejmowanych przez spółkę w celu poprawy wyników finansowych,

- dostępność świadczeń dla pacjentów leczonych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjentów uzyskujących odpłatne  świadczenia zdrowotne,

- nadzoru nad działalnością spółki.      

Kontrolą objęto lata 2012 – 2015. Kontrola odbyła się w okresie od listopada 2014 r. do 2 kwietnia 2015 r. i obejmowała zarówno spółkę jak i Urząd Marszałkowski  Województwa Lubuskiego.   

Prawidłowo zorganizowany proces przekształcenia

Zarząd Województwa Lubuskiego, działając na podstawie zgody na przekształcenie wyrażonej przez Sejmik Województwa Lubuskiego, prawidłowo zorganizował i przeprowadził proces przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę kapitałową z jednoczesnym jego oddłużeniem. - Oddłużenie szpitala było możliwe dzięki pozyskaniu z budżetu państwa, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, dotacji celowych w łącznej wysokości 104,8 mln zł, które wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Wynegocjowano także z wierzycielami umorzenia części przejętych zobowiązań – czytamy w dokumentach NIK

Dobre wyniki ekonomiczne

- Decydujący wpływ na osiągnięcie bardzo dobrych wyników ekonomicznych przez spółkę miało przejecie przez Samorząd Województwa Lubuskiego zobowiązań w wysokości 112,5 mln, w tym 44,4 mln zł zobowiązań niewymagalnych oraz wynikające z tego oddłużenia zmniejszenie zarówno kosztów działalności podstawowej, jak i kosztów finansowych. Dobra kondycja finansowa spółki umożliwiła zakup sprzętu i aparatury medycznej za kwotę 7,5 mln zł oraz podjęcie niezbędnych remontów urządzeń, obiektów i pomieszczeń. Utworzona spółka objęta byłą skutecznym nadzorem właścicielskim Samorządu Województwa Lubuskiego, sprawowanym przez Zgromadzenie Wspólników, Radę Nadzorczą Spółki oraz utworzoną komórkę nadzoru właścicielskiego w urzędzie.     

Rozmowa z dyrektorem delegatury Zbysławem Dobrowolskim na stronie:

http://www.zachod.pl/radio-zachod/gosc-radia-zachod/zbyslaw-dobrowolski-dyrektor-delegatury-nik-w-zielonej-gorze-2/

Przypomnijmy, 6 września 2013 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano nowy podmiot o nazwie Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. Na mocy ustawy o działalności leczniczej pracownicy szpitala stali się automatycznie pracownikami spółki. Lecznica w nowej formule prawnej przejęła w całości kontrakt z NFZ na ten rok.

Po przekształceniu z 270 mln zł długu przy szpitalu została kwota 82 mln zł. Z tego 80 mln zł to pożyczka wobec właściciela, czyli Samorządu Województwa Lubuskiego, rozłożona na 15 lat z pierwszą spłatą w grudniu 2014 r. W połowie stycznia 2014 r. urząd złożył w resorcie zdrowia ostateczne rozliczenie słynnej 102-milionowej dotacji. Całą kwotę udało się wydać zgodnie z jej przeznaczeniem.

PRZEKSZTAŁCENIE W LICZBACH

 199 – dni minęło od momentu podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Lubuskiego o przekształceniu najbardziej zadłużonego w Polsce szpitala w Gorzowie Wlkp. (18 lutego 2013 r.) do momentu wpisania spółki do KRS (6 września 2013 r.)

 553 – sprawy zostały zarejestrowane w teczkach Departamentu Ochrony Zdrowia dotyczących przekształcenia w 2013 i 2014 r.

 blisko 5 000 – tyle brakujących dowodów księgowych udało się zgromadzić urzędnikom marszałka w celu potwierdzenia salda szpitala

 107,6 mln zł dotacji z budżetu państwa otrzymało Województwo Lubuskie na pokrycie zobowiązań przejętych od SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 208 ugód z Województwem Lubuskim podpisali wierzyciele szpitala

 1,4 mln zł – tyle wyniosła wartość umorzeń, jakie udało się „uzyskać” dzięki podpisanym ugodom

 139,5 mln zł – taka była wartość nieruchomości przekazanych aportem Spółce przez Samorząd Województwa Lubuskiego

 33 mln zł – tyle udało się „zaoszczędzić” dzięki decyzji Izby Skarbowej o nieodprowadzaniu przez samorząd podatku VAT od przekazanych aportem nieruchomości

 309 mln zł – taka była wartość wsparcia, jaką otrzymał szpital w Gorzowie w latach 2006-2013 (pożyczki, poręczenia kredytów, dotacje z budżetu województwa, inwestycje unijne, nieruchomości)

 36 – tyle uchwał przyjął Zarząd Województwa Lubuskiego w 2013 r. w sprawie szpitala w Gorzowie

WYBRANE DZIAŁANIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na stronie www.lubuskie.pl

 

 

Park Narodowy Ujście Warty lubuskim cudem

Miesięcznik "National Geographic Traveler" po raz piąty wybierze 7 nowych cudów Polski. Wśród kandydatur znajduje się lubuska ptasia oaza, czyli Park Narodowy Ujście Warty. 270 unikatowych gatunków ptaków sprawia, że jest to prawdziwy raj dla ornitologów, prawdziwa Rzeczpospolita Ptasia. Każdy z nas może sprawić, że to właśnie ona zostanie jednym z 7 nowych cudów Polski! Wystarczy oddać  głos za pomocą strony internetowej 7cudow.national-geographic.pl.Głosowanie trwa do 22 września br. - Pokażmy całej Polsce, że Lubuskie ma swoje cuda! - zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY – Rzeczpospolita Ptasia

To jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów kraju. Powołano go dla ochrony rezerwatu przyrody „Słońsk”, obejmuje rozlewiska Warty w jej dolnym biegu, kserotermiczne skarpy doliny Odry jak również wiele cennych zabytków kulturowych. Park jest miejscem toków i lęgów wielu gatunków ptaków./obecne są tu 270 gatunki np. rycyki, wodniczki, gęsi czy żurawie/. Zaobserwujemy tu zarośla wierzbowe, łęgi, pojedyncze okazałe wiązy. Jednym słowem, to raj ornitologów. Można tu wypatrzyć piękne i rzadkie ptaki, w czym pomagają np. wieże i tereny obserwacyjne, a także tzw. Ptasi Szlak – „Betonkę”. Przez dolinę Warty wytyczono liczne szlaki rowerowe, piesze i kajakowe. Wszystko w zgodzie z naturą, tak by nie niszczyć flory i nie płoszyć fauny.

Na osoby biorące udział w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl


tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?