poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.164.2015                                                                                Zielona Góra, 31.08.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 164

 

 

 

Bezrobocie najniższe w historii regionu

Jeszcze w maju br. bezrobocie w regionie lubuskim było najniższe od czasu światowego kryzysu finansowego, czyli od października 2008. W lipcu stopa bezrobocia pobiła kolejny rekord spadku – wyniosła 11 proc. i była najniższa w historii woj. lubuskiego, czyli od chwili jego powstania w 1999 r.– Stawiamy na gospodarkę, mądrze lokujemy fundusze europejskie i to przynosi efekty – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dane o sytuacji gospodarczej regionu opublikował właśnie Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w lubuskich urzędach pracy wyniosła w lipcu 40.200 osób. To o 1.300 osób mniej niż przed miesiącem i o 9.300 osób mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia (11 proc.) była najniższa w historii województwa. W porównaniu z ubiegłym rokiem spadła o 2,3 proc. co na tle innych województw było największym spadkiem, po woj. kujawsko-pomorskim (spadek o 2,4 proc.). Spadek stopy bezrobocia o 2,3 proc. odnotowały jeszcze – oprócz Lubuskiego – także woj. warmińsko-mazurskie i dolnośląskie.

Relatywnie do spadku bezrobocia wzrasta w regionie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. W lipcu wyniosło ono 116,3 tys. osób i było o 0,3 proc. wyższe niż przed rokiem. Najwięcej Lubuszan (64,3 tys.) jest zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym. Widać więc efekty powstawania stref gospodarczych w regionie, gdzie lokują się krajowi i zagraniczni inwestorzy. 16 tys. osób w regionie trudni się handlem i naprawą samochodów, 8.200 osób jest zatrudnionych w transporcie i gospodarce magazynowej, 7.200 osób – w administracji i działalności wspierającej firm, 6.300 osób – w budownictwie, a 3.500 osób – w gospodarowaniu ściekami i rekultywacji odpadów. Ważnym czynnikiem dla rozwoju regionu jest fakt, że ok. 2 tys. osób zajmuje się profesjonalną działalnością naukowo-techniczną. To osoby, które wdrażają w firmach innowacje, pracują nad nowymi rozwiązaniami, nie tylko technicznymi, ale także organizacyjnymi i logistycznymi. – Właśnie na takie działania mamy największą alokację funduszy w nowej perspektywie finansowej, sięgającej 2020 r. – mówi marszałek Polak. -  Będziemy rozwijać nowoczesne technologie, płacić za transfer wiedzy do biznesu. W regionie lubuskim postawiliśmy na tworzenie najlepszych w Polsce warunków do rozwoju gospodarczego. Inspirujemy rozwój oparty na wiedzy, edukację odpowiednią do potrzeb biznesu. Konsekwentnie poprawiamy dostępność komunikacyjną i transportową. Dbamy o region zrównoważony pod względem terytorialnym i społecznym. Dzięki konsekwencji i determinacji odnosimy sukcesy.

Przejawem tego sukcesu jest choćby fakt, że Lubuskie zwyciężyło w tegorocznym rankingu zamożności samorządów miesięcznika „Wspólnota”, w kategorii województw. Ranking prof. Pawła Swianiewicza (opublikowany w lipcowym numerze "Wspólnoty") bierze pod uwagę wpływy do budżetu województw, ale tylko dochody własne, bez dotacji. Właśnie dzięki dobrej kondycji gospodarczej regionu, dochody z podatków PIT i CIT do budżetu województwa lubuskiego rosną od kilku lat, podczas gdy w innych województwach dochody te malały. – Myślę jednak, że mieszkańcy woleliby, żebyśmy zajmowali pierwsze miejsce w średniej płacy – dodaje marszałek.

Ale również pod tym względem region notuje wzrosty, choć do czołówki krajowej jeszcze daleko. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w regionie wzrosło w skali roku o 3,4 proc. i wyniosło w lipcu 3.455,13 zł. Najwięcej zarabiają właśnie pracownicy zajmujący się profesjonalną działalnością naukową i techniczną (średnie wynagrodzenie – 4.880,16 zł). W obsłudze rynku nieruchomości wynagrodzenia wynoszą średnio 4.760,23 zł, w przetwórstwie przemysłowym 3.653,57 zł, w budownictwie  - 3.166,49 zł, w handlu i naprawie samochodów – 2.875,26 zł., a najmniejsze zarobki są w administracji i działalności wspierającej firm – 1.984,00 zł.

Dla utrzymania tych pozytywnych trendów najistotniejsze są dane dotyczące wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu. Jeśli produkcja w przemyśle rośnie, to znaczy, że musi spadać bezrobocie, a w dalszej perspektywie powinny wzrosnąć przeciętne płace. W lipcu produkcja sprzedana przemysłu w Lubuskiem była o 2,3 proc. wyższa niż w lipcu roku poprzedniego, a wzrost ten odnotowano aż w 17 spośród 28 występujących w regionie działach przemysłu.

 

 

1. września – pamiętamy!

1 września 2015 r. w Zielonej Górze odbędą się uroczystości z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana, w których weźmie udział członek zarządu Bogdan Nowak. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 mszą św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w intencji weteranów i ofiar II wojny światowej. Ok. godz. 12.50 zaplanowano przemarsz z kościoła orkiestry wojskowej, kompania honorowej, pocztów sztandarowych oraz pozostałych uczestników uroczystości na Plac Bohaterów. O godz. 13.00 rozpoczną się uroczystości na Palcu Bohaterów.  

 

Kontrakt Lubuski szansą dla samorządów

W piątek, 28 sierpnia br., odbyło się spotkanie negocjacyjno- informacyjne Zarządu Województwa Lubuskiego z przedstawicielami partnerstw, które zgłosiły propozycje koncepcji projektów do Kontraktu Lubuskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały obszary włączone do kontraktu oraz podział alokacji. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że jest to nowe narzędzie mające na celu ułatwienie samorządom aplikację o unijne środki. - Przedsięwzięcia realizowane za w tej formule muszą być nie tylko innowacyjne, ale przede wszystkim realizowane w partnerstwie – podkreślała.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały założenia nowego narzędzia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, jakim jest Kontrakt Lubuski. Jego celem jest inicjowanie do budowy i wzmacniania powiązań funkcjonalnych. Zadaniem Kontraktu jest ułatwienie lubuskim samorządom aplikację o unijne dofinansowanie. Jest  to dokument, który będzie zawierać przedsięwzięcia inwestycyjne zgłoszone przez lubuskie miasta i gminy (spoza obszarów funkcjonalnych Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.). Źródłem finansowania tych przedsięwzięć będzie Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, którego całkowita alokacja wynosi 906 mln euro do 2020 roku. Zgodnie z założeniami KL, istotnym elementem realizowanych projektów jest podejście kompleksowe do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów oraz współpraca pomiędzy zainteresowanymi podmiotami  w ramach partnerstw. - ZITy są przykładem, że można z powodzeniem te partnerstwa budować. Państwo też już macie doświadczenie. Tworzone były przecież związki ceowe, związku komunalne. Taki związek tworzy się dla rozwiązania konkretnych problemów. Te partnerstwa mają na celu kompleksowe rozwiązanie problemów istotnych dla całego obszaru – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Zobacz prezentację

W regionie lubuskim zawiązane zostały 22 partnerstwa, w ramach których opracowanych zostało 60 koncepcji w różnych obszarach. Podczas spotkania zaprezentowane zostały te włączone do kontraktu lubuskiego:

- Rozwój gospodarczy, w tym: tereny przeznaczone pod inwestycje, promocja gospodarcza

- Rozwój edukacji, w tym: działania „miękkie” współfinansowane z EFS

- Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego, w tym: zakup taboru pasażerskiego, niezbędna infrastruktura obsługi pasażerów (z wyłączeniem ścieżek rowerowych)

Pozostałe obszary zgłoszone do KL:  budowa ścieżek rowerowych, termomodernizacja, edukacja w wymiarze infrastrukturalnym, zdrowie, rewitalizacja, gospodarka wodno-kanalizacyjna, kultura i turystyka.
Kolejnym etapem prac nad Kontraktem Lubuskim będą robocze panele przedstawicieli partnerstw i instytucji zarządzającej, których celem będzie przekazanie rekomendacji i zaleceń w zakresie koniecznego uzupełnienia koncepcji. – Chcemy abyście Państwo uzupełnili swoje koncepcje tak, abyśmy mogli ogłosić konkursy dedykowane Kontraktowi Lubuskiemu. Trzeba dobrze wybrać na co postawić tak, aby dobrze wykorzystać tę perspektywę. My jesteśmy do Państwa dyspozycji o po to, aby pomóc rozwiązywać problemy i usuwać niepotrzebne bariery – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania zaprezentowany został podział alokacji oraz wartość zgłoszonych do kontraktu lubuskiego projektów. Jak podkreślała Sylwia Pędzińska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego, projekty, które nie zostały objęte formułą Kontraktu Lubuskiego mogą być zgłoszone w konkursach otwartych. Tam dodatkowo premiowane będą partnerstwa.

Zobacz prezentację

O szansach samorządów na unijne wsparcie

Samorządowcy biorący udział w spotkaniu mieli szereg pytań związanych głównie z możliwością realizacji koncepcji, które nie zostały objęte formuła KL. Wątpliwości dotyczyły szczególnie realizacji projektów rozwiązujących problemy obszarów wiejskich. Jak podkreślali włodarze gmin, projekty dla nich ważne nie zostały włączone do Kontraktu Lubuskiego. Zmniejszeniu uległa także wielkość środków zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, co jak twierdzą, zmniejsza ich szansę na unijne dofinansowanie. – PROW jest konstruowany centralnie. W tym rozdaniu większość środków trafi do rolników. Samorządy rzeczywiście otrzymały mniej. Ma to jednak zostać uzupełniona środkami z Regionalnych Programów Operacyjnych. W istocie więc tych pieniędzy będzie więcej. Więcej środków trafi także do Lokalnych Grup Działania. Tak więc te pieniądze choć zostały poprzesuwane są. Trzeba jednak o nie zabiegać – tłumaczył wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Ponadto gminy wiejskie mogą zabiegać o środki także w ramach procedury konkursowej. – W ramach RPO musieliśmy wskazać alokację dedykowaną obszarom wiejskim. Ponadto w ramach programu będą tez środki dedykowane obszarom strategicznej interwencji. Te projekty będą dodatkowo premiowane – dodała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

 

Jest porozumienie w sprawie szpitala w Obrzycach

28 sierpnia 2015 r. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Remigiuszem Lorenzem, burmistrzem Międzyrzecza w celu rozwiązania problemu wywołanego wzajemnymi roszczeniami Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu i Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Wypracowane zostało porozumienie oraz wspólne oświadczenie marszałek i burmistrza.

Poniżej treść wspólnego oświadczenia:

"28 sierpnia 2015 r. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Remigiuszem Lorenzem, burmistrzem Międzyrzecza w celu rozwiązania problemu wywołanego wzajemnymi roszczeniami Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu i Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Spór dotyczył zobowiązań Szpitala wobec ZEC z tytułu dostawy ciepłej wody, a w efekcie sporu – doszło do odłączenia części obiektów Szpitala od dostaw ciepłej wody (kolejne odłączenia – oddziałów szpitalnych, na których przebywają osoby hospitalizowane, miało – zgodnie z harmonogramem ZEC – nastąpić w najbliższym tygodniu).

Na podstawie dokumentów źródłowych przedłożonych przez Departament Ochrony Zdrowia, ustalono wspólnie, że we wrześniu 2014 r. Szpital spłacił zobowiązania wymagalne wobec ZEC w wysokości 1 178 884,10 zł. Wysokość zobowiązań Szpitala wobec ZEC na dziś to 935 260,34 zł, z czego kwoty w wysokości 194 942,27 zł oraz 562 403,87 zł to kwoty sporne, w stosunku do których toczy się obecnie postępowanie sądowe.

Zobowiązania Szpitala, które obecnie wymagają uregulowania to kwota 296 053,50 zł. W dniu 27 sierpnia 2015 r. Szpital zwrócił się z wnioskiem o rozłożenie tej kwoty na raty, przy czym zapłacił pierwszą ratę w wysokości 100 000 zł. Pozostałe do spłaty zobowiązanie ma zostać spłacone w dwóch częściach: 100 000 zł do 27 września 2015 r. i 96 053,50 zł do 27 października 2015 r. Natomiast kwoty sporne pozostają do rozstrzygnięcia sądowego.

Pozostaje do uzgodnienia kwestia bieżących rozliczeń pomiędzy stronami. Ponieważ strony nie doszły do porozumienia w kwestii wskaźników naliczania dostaw ciepłej wody – ten problem rozstrzygnie wskazanie Urzędu Regulacji Energetyki. Do tej pory Szpital zostanie zobowiązany przez podmiot tworzący do bieżącego regulowania faktur wystawianych przez ZEC.

Burmistrz Remigiusz Lorenz zobowiązuje się, że sprawę przedstawi prezesowi Zakładu Energetyki Cieplnej w Międzyrzeczu sp. z o.o. oraz Radzie Miejskiej.

Podczas spotkania ustalono także, że strony będą dążyć do wydania zgodnego oświadczenia w zakresie spornych kwestii. Do tego czasu działania ZEC polegające na odcinaniu ciepłej wody kolejnym obiektom Szpitala zostaną wstrzymane.

Zostaną także ustalone warunki służebności przesyłu ciepłej wody przez teren Szpitala do innych dostawców."

Marszałek Województwa Lubuskiego

 (-)

Elżbieta Anna Polak

Burmistrz Miasta Międzyrzecz

(-) 

Remigiusz Lorenz

 

 

Lubuskie aktualizuje plan transportowy

25.08.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął projekt aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego” - w skrócie „Planu transportowego”. – Mamy już aktualny transportowy uwzględniający jedynie kolej. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym zobowiązała nas jednak do rozszerzenia go o transport drogowy- autobusowy – wyjaśniła podczas konferencji prasowej członek zarządu Alicja Makarska.

"Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego" określa podstawowe zasady funkcjonowania przewozów pasażerskich, dla których właściwym organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego stanowi akt prawa miejscowego, będący instrumentem prawnym, który jest niezbędny w procesie organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Plan w dotychczasowym kształcie obowiązuje od września 2014 roku i obejmuje jak dotąd wyłącznie przewozy kolejowe. W ramach zaproponowanej aktualizacji w dokumencie uwzględniono również linie komunikacyjne w transporcie drogowym (autobusowym). Wynika to z faktu, że dopłaty do biletów ulgowych, od dnia 1 stycznia 2017 roku obejmować będą wyłącznie linie użyteczności publicznej ujęte w samorządowych planach transportowych.

Projekt aktualizacji zakłada, że organizacja przewozów autobusowych obejmować będzie linie wojewódzkie, łączące stolice powiatów ze stolicami województwa oraz linie dodatkowe, które uznano za niezbędne ze względu na zapotrzebowanie społeczne i stanowią uzupełnienie do istniejących połączeń kolejowych. Dopełnienie komunikacji kolejowej transportem drogowym stosowane będzie w przypadkach, gdy na poszczególnych relacjach stwierdzona zostanie niewystarczająca ilość połączeń kolejowych, a organizator nie będzie miał możliwości ich zwiększenia. - Drogi wybrane zostały na podstawie obecnie funkcjonującej komunikacji. Uznaliśmy, że tam, gdzie te linie funkcjonowały, są potrzebne. Braliśmy też pod uwagę natężenie ruchu pasażerskiego oraz ilość na danej trasie – wyjaśnił Paweł Bajran, kierownik Wydziału Transportu i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego.

Zaproponowany kształt sieci autobusowej wymaga jednak uzupełnienia o linie dojazdowe w obrębie granic administracyjnych powiatów i gmin. Dojazdy do węzłów przesiadkowych będą w większości przewozami powiatowymi i gminnymi. Przedmiotowy wariant zakłada zatem większe zaangażowanie samorządów niższego szczebla (starosta, burmistrz, wójt) w organizację przewozów autobusowych na swoim terenie.

Projekt aktualizacji „Planu transportowego” zostanie poddany procedurze konsultacji społecznych oraz uzgodnieniom z marszałkami sąsiednich województw. Jak podkreślał Dyrektor Departamentu w związku z aktualizacją Planu nie zmienia się siatka przewozów kolejowych. Lubuskie stawia na transport kolejowy. To on będzie więc kręgosłupem transportu zbiorowego. Jego uzupełnienie będą autobusy. Wydajemy bardzo duże środki na koleje i chcemy aby transport ekologiczny i niskoemisyjny był dominujący  w naszym regionie – wyjaśnił.

Podczas konferencji prasowej członek zarządu Alicja Makarska przekazała także dobrą wiadomość dotyczącą modernizacji lubuskiego taboru kolejowego. Na regionalne tory wyjedzie kolejny nowy pociąg. Zakupiony zostanie w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej, w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z woj. zachodniopomorskim. Projekt obejmował zakup 14 Impulsów, z czego dwa dla naszego województwa. – Mamy jednak zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rozszerzenie projekt. W związku z tym do Lubuskiego trafi jeszcze jeden Impuls – wyjaśniła Alicja Makarska. Koszt jednego zespołu trakcyjnego to 21,4 mln zł, w tym blisko 13,9 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej. Wkład własny z budżetu województwa wynosi  3,5 mln zł. Jest jednak możliwość odzyskania podatku VAT w wysokości  4 mln zł. – Może się okazać, że nowy pociąg trafi do lubuskiego praktycznie za darmo – podsumowała członek zarządu.

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl


tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

sobota, 29 sierpnia 2015

Co z bocznicą do powstającego portu lotniczego Zielona Góra?

Piszemy, czy uda się naprawić bocznicę kolejową na lotnisko w Babimoście koło Zielonej Góry. To strasznie skomplikowana sprawa, aby dodać brakujące 1500 metrów toru do terminalu pasażerskiego. Czy doprawdy w tym kraju nic nie da się już zrobić. Czy wydawca gazety także może coś w tym kraju zaproponować? Dodanie linii kolejowej ożywiło wiele portów lotniczych, może ożywi i ten w Zielonej Górze, położony całe 1500 metrów od końca sieci kolejowej?
PORTLOTNICZY.ZIELONOGORSKA.PL

Nowe wydawnictwo o porcie lotniczym Zielona Góra

e wartoby ożywić kolej pasażerską do tych portów lotniczych? Za dwa -trzy dni pierwszy lot z portu lotniczego w Radomiu. Na port lotniczy w Radomiu wydano 100 mln, na port lotniczy w Zielonej Górze co najmniej 60 mln, i w obu przypadkach nie pomyślano aby przy okazji ożywić kolej pasażerską, naprawić zniszczone przez lata i zarośnięte perony i chodniki na perony kolejowe. W Lublinie i Szczytnie- Szymanach od razu powstały/ powstają perony kolejowe przy terminalach.
PORTLOTNICZY.ZIELONOGORSKA.PL

piątek, 28 sierpnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.163.2015                                                                                Zielona Góra, 28.08.2015 r.

 

 

 

 

Newsletter nr 163

 

 

 

 

Kontrakt Lubuski szansą dla samorządów

W piątek, 28 sierpnia br., odbyło się spotkanie negocjacyjno- informacyjne Zarządu Województwa Lubuskiego z przedstawicielami partnerstw, które zgłosiły propozycje koncepcji projektów do Kontraktu Lubuskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały obszary włączone do kontraktu oraz podział alokacji. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że jest to nowe narzędzie mające na celu ułatwienie samorządom aplikację o unijne środki. - Przedsięwzięcia realizowane za w tej formule muszą być nie tylko innowacyjne, ale przede wszystkim realizowane w partnerstwie – podkreślała.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały założenia nowego narzędzia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, jakim jest Kontrakt Lubuski. Jego celem jest inicjowanie do budowy i wzmacniania powiązań funkcjonalnych. Zadaniem Kontraktu jest ułatwienie lubuskim samorządom aplikację o unijne dofinansowanie. Jest  to dokument, który będzie zawierać przedsięwzięcia inwestycyjne zgłoszone przez lubuskie miasta i gminy (spoza obszarów funkcjonalnych Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.). Źródłem finansowania tych przedsięwzięć będzie Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, którego całkowita alokacja wynosi 906 mln euro do 2020 roku. Zgodnie z założeniami KL, istotnym elementem realizowanych projektów jest podejście kompleksowe do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów oraz współpraca pomiędzy zainteresowanymi podmiotami  w ramach partnerstw. - ZITy są przykładem, że można z powodzeniem te partnerstwa budować. Państwo też już macie doświadczenie. Tworzone były przecież związki ceowe, związku komunalne. Taki związek tworzy się dla rozwiązania konkretnych problemów. Te partnerstwa mają na celu kompleksowe rozwiązanie problemów istotnych dla całego obszaru – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Zobacz prezentację

W regionie lubuskim zawiązane zostały 22 partnerstwa, w ramach których opracowanych zostało 60 koncepcji w różnych obszarach. Podczas spotkania zaprezentowane zostały te włączone do kontraktu lubuskiego:

- Rozwój gospodarczy, w tym: tereny przeznaczone pod inwestycje, promocja gospodarcza

- Rozwój edukacji, w tym: działania „miękkie” współfinansowane z EFS

- Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego, w tym: zakup taboru pasażerskiego, niezbędna infrastruktura obsługi pasażerów (z wyłączeniem ścieżek rowerowych)

Pozostałe obszary zgłoszone do KL:  budowa ścieżek rowerowych, termomodernizacja, edukacja w wymiarze infrastrukturalnym, zdrowie, rewitalizacja, gospodarka wodno-kanalizacyjna, kultura i turystyka.
Kolejnym etapem prac nad Kontraktem Lubuskim będą robocze panele przedstawicieli partnerstw i instytucji zarządzającej, których celem będzie przekazanie rekomendacji i zaleceń w zakresie koniecznego uzupełnienia koncepcji. – Chcemy abyście Państwo uzupełnili swoje koncepcje tak, abyśmy mogli ogłosić konkursy dedykowane Kontraktowi Lubuskiemu. Trzeba dobrze wybrać na co postawić tak, aby dobrze wykorzystać tę perspektywę. My jesteśmy do Państwa dyspozycji o po to, aby pomóc rozwiązywać problemy i usuwać niepotrzebne bariery – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania zaprezentowany został podział alokacji oraz wartość zgłoszonych do kontraktu lubuskiego projektów. Jak podkreślała Sylwia Pędzińska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego, projekty, które nie zostały objęte formułą Kontraktu Lubuskiego mogą być zgłoszone w konkursach otwartych. Tam dodatkowo premiowane będą partnerstwa.

Zobacz prezentację

O szansach samorządów na unijne wsparcie

Samorządowcy biorący udział w spotkaniu mieli szereg pytań związanych głównie z możliwością realizacji koncepcji, które nie zostały objęte formuła KL. Wątpliwości dotyczyły szczególnie realizacji projektów rozwiązujących problemy obszarów wiejskich. Jak podkreślali włodarze gmin, projekty dla nich ważne nie zostały włączone do Kontraktu Lubuskiego. Zmniejszeniu uległa także wielkość środków zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, co jak twierdzą, zmniejsza ich szansę na unijne dofinansowanie. – PROW jest konstruowany centralnie. W tym rozdaniu większość środków trafi do rolników. Samorządy rzeczywiście otrzymały mniej. Ma to jednak zostać uzupełniona środkami z Regionalnych Programów Operacyjnych. W istocie więc tych pieniędzy będzie więcej. Więcej środków trafi także do Lokalnych Grup Działania. Tak więc te pieniądze choć zostały poprzesuwane są. Trzeba jednak o nie zabiegać – tłumaczył wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Ponadto gminy wiejskie mogą zabiegać o środki także w ramach procedury konkursowej. – W ramach RPO musieliśmy wskazać alokację dedykowaną obszarom wiejskim. Ponadto w ramach programu będą tez środki dedykowane obszarom strategicznej interwencji. Te projekty będą dodatkowo premiowane – dodała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

 

Jest porozumienie w sprawie szpitala w Obrzycach

28 sierpnia 2015 r. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Remigiuszem Lorenzem, burmistrzem Międzyrzecza w celu rozwiązania problemu wywołanego wzajemnymi roszczeniami Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu i Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Wypracowane zostało porozumienie oraz wspólne oświadczenie marszałek i burmistrza.

Poniżej treść wspólnego oświadczenia:

"28 sierpnia 2015 r. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Remigiuszem Lorenzem, burmistrzem Międzyrzecza w celu rozwiązania problemu wywołanego wzajemnymi roszczeniami Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu i Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Spór dotyczył zobowiązań Szpitala wobec ZEC z tytułu dostawy ciepłej wody, a w efekcie sporu – doszło do odłączenia części obiektów Szpitala od dostaw ciepłej wody (kolejne odłączenia – oddziałów szpitalnych, na których przebywają osoby hospitalizowane, miało – zgodnie z harmonogramem ZEC – nastąpić w najbliższym tygodniu).

Na podstawie dokumentów źródłowych przedłożonych przez Departament Ochrony Zdrowia, ustalono wspólnie, że we wrześniu 2014 r. Szpital spłacił zobowiązania wymagalne wobec ZEC w wysokości 1 178 884,10 zł. Wysokość zobowiązań Szpitala wobec ZEC na dziś to 935 260,34 zł, z czego kwoty w wysokości 194 942,27 zł oraz 562 403,87 zł to kwoty sporne, w stosunku do których toczy się obecnie postępowanie sądowe.

Zobowiązania Szpitala, które obecnie wymagają uregulowania to kwota 296 053,50 zł. W dniu 27 sierpnia 2015 r. Szpital zwrócił się z wnioskiem o rozłożenie tej kwoty na raty, przy czym zapłacił pierwszą ratę w wysokości 100 000 zł. Pozostałe do spłaty zobowiązanie ma zostać spłacone w dwóch częściach: 100 000 zł do 27 września 2015 r. i 96 053,50 zł do 27 października 2015 r. Natomiast kwoty sporne pozostają do rozstrzygnięcia sądowego.

Pozostaje do uzgodnienia kwestia bieżących rozliczeń pomiędzy stronami. Ponieważ strony nie doszły do porozumienia w kwestii wskaźników naliczania dostaw ciepłej wody – ten problem rozstrzygnie wskazanie Urzędu Regulacji Energetyki. Do tej pory Szpital zostanie zobowiązany przez podmiot tworzący do bieżącego regulowania faktur wystawianych przez ZEC.

Burmistrz Remigiusz Lorenz zobowiązuje się, że sprawę przedstawi prezesowi Zakładu Energetyki Cieplnej w Międzyrzeczu sp. z o.o. oraz Radzie Miejskiej.

Podczas spotkania ustalono także, że strony będą dążyć do wydania zgodnego oświadczenia w zakresie spornych kwestii. Do tego czasu działania ZEC polegające na odcinaniu ciepłej wody kolejnym obiektom Szpitala zostaną wstrzymane.

Zostaną także ustalone warunki służebności przesyłu ciepłej wody przez teren Szpitala do innych dostawców."

Marszałek Województwa Lubuskiego

 (-)

Elżbieta Anna Polak

Burmistrz Miasta Międzyrzecz

(-) 

Remigiusz Lorenz

 

 

Lubuskie aktualizuje plan transportowy

25.08.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął projekt aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego” - w skrócie „Planu transportowego”. – Mamy już aktualny transportowy uwzględniający jedynie kolej. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym zobowiązała nas jednak do rozszerzenia go o transport drogowy- autobusowy – wyjaśniła podczas konferencji prasowej członek zarządu Alicja Makarska.

"Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego" określa podstawowe zasady funkcjonowania przewozów pasażerskich, dla których właściwym organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego stanowi akt prawa miejscowego, będący instrumentem prawnym, który jest niezbędny w procesie organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Plan w dotychczasowym kształcie obowiązuje od września 2014 roku i obejmuje jak dotąd wyłącznie przewozy kolejowe. W ramach zaproponowanej aktualizacji w dokumencie uwzględniono również linie komunikacyjne w transporcie drogowym (autobusowym). Wynika to z faktu, że dopłaty do biletów ulgowych, od dnia 1 stycznia 2017 roku obejmować będą wyłącznie linie użyteczności publicznej ujęte w samorządowych planach transportowych.

Projekt aktualizacji zakłada, że organizacja przewozów autobusowych obejmować będzie linie wojewódzkie, łączące stolice powiatów ze stolicami województwa oraz linie dodatkowe, które uznano za niezbędne ze względu na zapotrzebowanie społeczne i stanowią uzupełnienie do istniejących połączeń kolejowych. Dopełnienie komunikacji kolejowej transportem drogowym stosowane będzie w przypadkach, gdy na poszczególnych relacjach stwierdzona zostanie niewystarczająca ilość połączeń kolejowych, a organizator nie będzie miał możliwości ich zwiększenia. - Drogi wybrane zostały na podstawie obecnie funkcjonującej komunikacji. Uznaliśmy, że tam, gdzie te linie funkcjonowały, są potrzebne. Braliśmy też pod uwagę natężenie ruchu pasażerskiego oraz ilość na danej trasie – wyjaśnił Paweł Bajran, kierownik Wydziału Transportu i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego.

Zaproponowany kształt sieci autobusowej wymaga jednak uzupełnienia o linie dojazdowe w obrębie granic administracyjnych powiatów i gmin. Dojazdy do węzłów przesiadkowych będą w większości przewozami powiatowymi i gminnymi. Przedmiotowy wariant zakłada zatem większe zaangażowanie samorządów niższego szczebla (starosta, burmistrz, wójt) w organizację przewozów autobusowych na swoim terenie.

Projekt aktualizacji „Planu transportowego” zostanie poddany procedurze konsultacji społecznych oraz uzgodnieniom z marszałkami sąsiednich województw. Jak podkreślał Dyrektor Departamentu w związku z aktualizacją Planu nie zmienia się siatka przewozów kolejowych. Lubuskie stawia na transport kolejowy. To on będzie więc kręgosłupem transportu zbiorowego. Jego uzupełnienie będą autobusy. Wydajemy bardzo duże środki na koleje i chcemy aby transport ekologiczny i niskoemisyjny był dominujący  w naszym regionie – wyjaśnił.

Podczas konferencji prasowej członek zarządu Alicja Makarska przekazała także dobrą wiadomość dotyczącą modernizacji lubuskiego taboru kolejowego. Na regionalne tory wyjedzie kolejny nowy pociąg. Zakupiony zostanie w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej, w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z woj. zachodniopomorskim. Projekt obejmował zakup 14 Impulsów, z czego dwa dla naszego województwa. – Mamy jednak zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rozszerzenie projekt. W związku z tym do Lubuskiego trafi jeszcze jeden Impuls – wyjaśniła Alicja Makarska. Koszt jednego zespołu trakcyjnego to 21,4 mln zł, w tym blisko 13,9 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej. Wkład własny z budżetu województwa wynosi  3,5 mln zł. Jest jednak możliwość odzyskania podatku VAT w wysokości  4 mln zł. – Może się okazać, że nowy pociąg trafi do lubuskiego praktycznie za darmo – podsumowała członek zarządu.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu województwa za pierwsze półrocze

Podczas posiedzenia 25 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego zapoznał się z informacją dotyczącą wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku. W uchwale budżetowej na bieżący rok po zamianach zaplanowano dochody na poziomie 496,8 mln zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca to 258,7 mln zł co stanowi 52% planu. Wydatki zaś zaplanowano na poziomie 525,8 mln zł, Wykonanie to 210,4 mln zł, co stanowi 40% planu.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśla, że to dobre wskaźniki. Oznacza to bowiem, że polityka finansowa województwa realizowana jest w sposób prawidłowy. - Budżet jest zrealizowany w sposób racjonalny, wzięliśmy pod uwagę nową perspektywę środków unijnych i wiele innych czynników. Plany, jakie sobie założyliśmy są realizowane – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost wykonania planu budżetowego w pierwszym półroczu. W 2014 roku plan w zakresie wydatków wykonano w 32% (plan: 556,6 mln zł; wykonanie: 181,7 mln zł), a w zakresie dochodów w 44,7% (plan: 531,2 mln zł; wykonanie: 237,8 mln zł).

 

Rozmowy o lubuskim sporcie

Programy inwestycyjne realizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz programy sportowe aktywizujące dzieci i młodzież to główne tematy spotkania Sekretarza Stanu dr Bogusława Ulijasza z marszałek Elżbietą Anną Polak, samorządowcami oraz przedstawicielami klubów sportowych. - Samorząd województwa lubuskiego najwięcej w Polsce przeznacza na upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, ale również na poprawę infrastruktury sportowej.

27 sierpnia br. w Zielonej Górze przebywał z wizytą Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki dr Bogusław Ulijasz. Najpierw w urzędzie marszałkowskim spotkał się z marszałek Elżbietą Anną Polak, a następnie w WOSiR w Drzonkowie odbyło się spotkanie z samorządowcami oraz środowiskiem sportowym. Na koniec odbyła się konferencja prasowa.  

- Jesteśmy w miejscu, które jest naszą wizytówką – ośrodek pięcioboju nowoczesnego w Drzonkowie. W nowej perspektywie finansowanie ukierunkowane jest przede wszystkim na gospodarkę i innowacje. Niestety na sport i turystykę pieniędzy prawie nie ma, tym bardziej warto posłuchać, jakie rządowe programy będą realizowane - mówiła marszałek na początku spotkania Elżbieta Anna Polak.

- „Mały Mistrz”, „Umiem pływać”, „MultiSport” te programy upowszechniamy i wdrażamy w naszym regionie.  Mamy też własne pomysły. Mamy swój program budowy boisk do piłki siatkowej plażowej – powstało 111 takich boisk bardzo niewielkim nakładem finansowym. Bardzo powszechny jest Wojewódzki Program Budowy i Modernizacji Bazy Sportowej, systematycznie tę bazę budujemy w każdym powiecie i w każdej gminie - mówiła marszałek.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego powstały baseny m.in. w Międzyrzeczu,  Sulechowie, Żaganiu i Zielonej Górze. Jak podkreśliła marszałek ten program już się skończył, a w nowym programie nie ma takiego ukierunkowania. - Chciałabym, abyśmy nie zaprzestali finansowania sportu, zwłaszcza tego powszechnego. Zależy nam bardzo na współfinansowaniu organizacji pozarządowych, oraz na upowszechnianiu mody na zdrowy styl życia. Jest to bardzo ważny priorytet naszej polityki regionalnej – dodała marszałek. 

Uczestników spotkania powitał prezes Lubuskie Federacji Sportu Bogusław Wontor. - Myślę, że warto zorganizować spotkanie dla samorządowców i środowiska sportowego dotyczącego możliwości pozyskiwania środków centralnych. Trzeba przyznać, że w naszym regionie w przeliczeniu na jednego mieszkańca na infrastrukturę sportową przeznaczamy niezłą kwotę. Z drugiej strony jeśli popatrzymy na statystykę ministerstwa sportu, to na te programy, które są w ministerstwie z naszego regionu aplikujemy najmniej. Dziś jest okazja, aby szerzej porozmawiać z Panem ministrem, do czego gorąco zachęcam – mówił poseł Bogusław Wontor. 

O programach ministerialnych i sporcie powszechnymi  

Podczas spotkania, które odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie Sekretarz Stanu dr Bogusław Ulijasz mówił o programach, jakie realizuje ministerstwo i jakie będzie realizowało w najbliższych latach. Podkreślił, że samorządy mogą korzystać z puli pieniędzy asygnowanych przez urzędy marszałkowskie i ministerstwo sportu na rozwój i budowę bazy sportowej. Druga pula ministerialnych pieniędzy przeznaczona jest na remonty obiektów sportowych, a trzecia na utrzymanie obiektów istotnych dla polskiego sportu. Dodał również, że w województwie lubuski jest za mała aktywność samorządów jeśli chodzi o kwestie ubiegania się o środki pochodzące m.in. z ministerstwa. - Taką aktywność widzimy szczególnie w ujęciu marszałka województwa tj. urzędu marszałkowskiego, który bardzo aktywnie aplikuje – mówił wiceminister.

Wiceminister podkreślił, że w całym kraju wybudowano 2604 orliki, w tym 87 na terenie województwa lubuskiego. - Dajemy możliwość wyposażenia tych obiektów w dodatkową infrastrukturę. Myślę ,że środowisko sportowców nie trzeba przekonywać, że lekkoatletyka jest królową sportu i jest ona doskonałą bazą do uprawiania każdej dyscypliny aktywności - podkreślał. 

Wiceminister mówi również o priorytetach sportu powszechnego. - W całym kraju na sport powszechny wydawane jest 71,2 mln zł. W zależności od ilości mieszkańców  w poszczególnych województwach te pieniądze się dzielone. Mogą z nich korzystać kluby, organizacje pozarządowe oraz samorządy. Od 8 lat nakłady na sport systematycznie wzrastają, ok. 15 proc. na rok – dodał.    

Podkreślił, że Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że nasze dzieci będą pierwszym pokoleniem,  które będzie żyło krócej od rodziców. Są to m.in. dramatyczne skutki braku aktywności. - Nasze dzieci już teraz są w słabszej kondycji niż ich rówieśnicy jeszcze kilka lat temu. Dla przykładu, dzisiejsi 5-latkowie nie są w stanie nawet 5 sek. zawisnąć na drabince. To świadczy, że aktywność fizyczna naszych dzieci jest duża mniejsza niż była jeszcze parę lat wcześniej.

- To miejsce jest mi szczególnie bliskie, gdyż pierwszą decyzję, jaką podpisałem będąc w ministerstwie było dofinansowanie hali szermierczej właśnie w tym miejscu. Dodam, że ambasadorów sportu w województwie lubuskie macie naprawdę dobrych. Pani marszałek dba o to, abym nie zapominał o województwie lubuskim i ośrodku, który tu prężnie funkcjonuje – powiedział na koniec.  

Temat wzbudził zainteresowanie lubuskich samorządowców oraz przedstawicieli organizacji, którzy wzięli aktywny udział w dyskusji. Samorządowcy dopytywali o program „Umiem pływać” w kontekście dofinansowania tzn. czy gminy będą mogły w następnych latach znowu zwrócić się o dofinansowanie? - Będzie taka możliwość - zapewnił wiceminister. Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz podkreślał znacznie aktywności fizycznej młodzieży i dopytywał o możliwość budowy pływali, nie aquaparków. O Akademię Młodych Orłów i rozwój piłki ręcznej dopytywał wicestarosta nowosolski Robert Paluch, a o możliwości dofinansowania zatrudnienia dodatkowych nauczycieli wychowania fizycznego, pytał wójt Pszczewa Waldemar Górczyński. - Taka możliwość będzie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - odpowiedziała marszałek.  Samorządowcy dopytywali o nowe programy: Aktywni 50 + oraz "Rozbudowę i modernizację przyszkolnej infrastruktury sportowej".

Więcej na www.lubuskie.pl

 

 

Europa nad Wartą

Już 30 sierpnia wielki koncert na gorzowskich błoniach. Wydarzenie jest główną nagrodą za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie ,,Europa to my”. Gorzowski projekt pokonał 19 pozostałych finalistów, zdobywając w sumie aż 30% głosów. Ogółem gorzowska propozycja zdeklasowała ponad 650 inwestycji z całej Polski, jakie nadesłano do organizatorów konkursu. Przypomnijmylubuski laureat to "Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne". Projekt wykonano w ramach LRPO 2007-2013 za kwotę 9,3 mln zł, z czego niemalże połowę stanowiło dofinansowanie unijne.

Zgłoszenie zostało wysłane przez Panią Edytę Madej, zamieszkałą w nadwarciańskim mieście. – Przeglądając stronę internetową konkursu uznałam, że bulwar jako ciekawe i atrakcyjne miejsce ma szansę na zwycięstwo. Moim zdaniem to serce miasta, nie tylko dla mieszkańców ale i dla gości oraz turystów. – podkreśla Pani Edyta.

Unijny projekt ożywił bulwar

Położony poniżej kolejowej estakady nadwarciański bulwar był miejscem spacerów jeszcze przed wojną. W latach dziewięćdziesiątych miejsce to podupadło, tracąc swój dotychczasowy charakter na rzecz targowiska ulokowanego we wschodniej części bulwaru. Obecnie dzięki wykorzystaniu środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to wizytówka miasta i regionu.

Na bulwarze otwarto wiele restauracji, kawiarni i pubów, zamontowano ławki i wolierę, jest tam również plac zabaw. Na bulwarze pojawił się także wielki zegar słoneczny oraz równie monumentalna mapa świata. Uwagę najmłodszych przyciąga zwłaszcza woliera. W wielkiej, kulistej ptaszarni zamieszkały nimfy, perukarz angielski papugi faliste, a nawet bażanty. Dodatkowo wybudowano pięć zejść nad Wartę, zwrócony ku rzece taras widokowy oraz przejście do zachodniej części promenady. Zapewniono także miejsce na organizację koncertów. Przy bulwarze cumują statki, zaś samo miejsce stało się jednym z najatrakcyjniejszych i najczęściej odwiedzanych w mieście. Promenada tętni życiem, stając się nie tylko znakiem rozpoznawczym Gorzowa Wlkp., ale i jednym z symboli województwa lubuskiego.

Gwiazdy w Gorzowie

Dzięki zwycięstwu lubuskiego projektu ,,Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich” zyskał wyjątkową oprawę. Nad Wartą odbędzie się wielki koncert gwiazd polskiej estrady. Wśród wykonawców znajdą się: Edyta Górniak, Afromental, Margaret, Monika Kuszyńska, Donatan i Cleo, Formacja Nieżywych Schabuff oraz Mateusz Ziółko – zwycięzca trzeciej edycji programu The Voice of Poland. Na miejscu oprócz oprawy muzycznej będzie można zwiedzić stoiska pozostałych finalistów konkursu oraz zasięgnąć informacji na temat Funduszy Europejskich od pracowników Wydziału Informacji i Promocji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Sieci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie lubuskim. Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo przez TVP1.

Niedziela 30 sierpnia – Europa to MY:
11:00 –  19:00 – MIASTECZKO FUNDUSZY EUROPEJSKICH – BULWAR ZACHODNI
 W Miasteczku będzie prezentować się 20 finalistów konkursu oraz Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, dodatkowo w namiocie sferycznym MIR znajdzie się stoisko Sieci PIFE.

W namiocie Gorzów Przystań:
-       MCK,
-       MOS,
-       OSiR,
-       GRH,
-       Jazz Club,
-       Filharmonia Gorzowska,
-       Słowianka,
-       Teatr im. J. Osterwy,
-       Gorzowski Ośrodek Technologiczny z pokazami,
-       Pole Golfowe,
-       lokalne smaki – reneta w szlafroku przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych,
-       ergometry wioślarskie (możliwość zmierzenia się z mistrzem olimpijskm),
-       ścianka Gorzów Przystań na tle której mieszkańcy będą mogli się fotografować z gwiazdami koncertu.
21:15 – KONCERT EUROPA TO MY – LEWY BRZEG WARTY OKOLICE MOSTU ŻELAZNEGO
UWAGA: PODCZAS IMPREZY MOST STAROMIEJSKI BĘDZIE ZAMKNIĘTY W GODZINACH 6:00 – 24:00

 

 

Zarząd Województwa chce przekształcić LORO w Świebodzinie

Zarząd Województwa Lubuskiego wyraził zgodę na przekształcenie Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. Dra Lecha Wierusza w Świebodzinie SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. LORO to jednej z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Ostatecznie o rozpoczęciu procesu przekształcenia LORO zdecydują radni województwa.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

 

2 mln zł na kierunek lekarski

2 mln zł trafi na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na działalność kierunku lekarskiego. Będzie to pierwsza transza z zapisanej w Wieloletnim Planie Finansowym kwoty 6 mln zł. Przekazanie środków to dopełnienie działań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią, a samorządem województwa zakładającego współpracę na rzecz utworzenia medycyny. Wszystkie zapisy dokumentu zostały przez samorząd województwa zrealizowane. - To bardzo ważne, żeby wesprzeć uczelnię na początku prowadzenia kierunku – mówiła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak.

Porozumienie pomiędzy uczelnią, a samorządem województwa podpisane zostało 22 lutego 2012 roku. W dokumencie marszałek Elżbieta Anna Polak zobowiązała się, że szeroko wesprze wszelkie działania związane z dążeniem do uruchomienia kształcenia lekarzy na UZ. - Samorząd województwa zobowiązał się do realizacji szeregu zdań. Przede wszystkim do przygotowania infrastruktury w szpitalu wojewódzkim z Zielonej Górze i zadbania o kadrę , która stanowić będzie podstawę dla nowo utworzonego kierunku lekarskiego. W porozumieniu znalazł się także zapis dotyczący współfinansowania jego działalności – wyjaśniła marszałek.  Decyzją sejmiku województwa w Wieloletnim Planie Finansowym na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim zarezerwowano 6 mln zł.  26 sierpnia br. podpisana została umowa zakładająca przekazanie pierwszej transzy w wysokości 2 mln zł. - To środki na wynagrodzenia dla kadry i wyposażenie sal dydaktycznych. W przyszłorocznym budżecie będą to 4 mln. zł. – wyjaśniła marszałek, która miała jeszcze jedną dobrą wiadomość dla uczelni. - Zarząd województwa podczas posiedzenia 25 sierpnia rozpatrzył wniosek uczelni i postanowił przyznać dodatkowo 350 tys. zł na wyposażenie dziekanatu. Ten budynek już wcześniej postanowiliśmy przekazać uczelni w trwały zarząd – mówiła.

Zadowolenia z podpisane umowy nie krył rektor uniwersytetu prof. Tadeusz Kuczyński. - To wielka szansa dla naszej uczelni. Ale to także szansa na podwyższenie usług szpitalnych. Wraz z kadrą naukową podniesie się jakość i poziom leczenia. Te dwa miliony w tym roku i 4 w następnym to znakomity początek i jestem z tego bardzo zadowolony – tłumaczył.

Szpital kliniczny – droga do przekształcenia

Podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak wyjaśniła także niejasności związane z przekształceniem szpitala wojewódzkiego w kliniczny. – Zarząd proceduje nad uchwałą przekształceniową szpitala, gdzie stuprocentowym udziałowcem będzie samorząd województwa. Następnie 51% udziałów przekażemy uczelni. W jakiej formie, to kwestia ustaleń – tłumaczyła.

Jednak jak podkreślała marszałek pod uwagę brany jest także wariant, w którym organem tworzącym jest Uniwersytet Zielonogórski i to on przejąłby szpital tworząc spółkę. Obecnie tylko taka opcja daje szansę na pozyskanie unijnych środków. Jednak jak podkreślała marszałek trwają rozmowy z ministerstwem w tej sprawie. Trzeci wariant zakłada, że kierunek lekarski prowadzony będzie na bazie obcej. – I w takiej formie zaczniemy. Umowa jest już przygotowana. Będzie to jednak forma przejściowa. To da nam czas na dalsze procedowanie i wybór opcji najlepszej dla szpitala, uczelni, ale przede wszystkim dla pacjentów. Musimy przeprowadzić ten proces bezpiecznie i prorozwojowo - wyjaśniła.

 

 

Gorzowski szpital z certyfikatem akredytacyjnym

- To dla nas bardzo ważny moment. Chwila, na którą przez ostatnie miesiące ciężko zapracowali pracownicy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Dla nas, zarządu lecznicy, to oczywiste, że tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego personelu jesteśmy tu, gdzie dziś jesteśmy i z dumą możemy odbierać certyfikaty potwierdzające wysoką jakość usług świadczonych przez nasz Szpital – mówił dziś prezes gorzowskiego Szpitala – Ryszard Hatała.

Szpital w Gorzowie jest jednym z trzech w Lubuskiem, które mają akredytację Ministra Zdrowia. Wszystkie znajdują się w północnej części regionu. Gorzowski - jest jedynym tak dużym w województwie szpitalem z akredytacją.

Przygotowania do uzyskania Akredytacji Ministra Zdrowia Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. rozpoczął w marcu 2014 r. (zaledwie pół roku po przekształceniu w spółkę prawa handlowego). Wtedy do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie Szpital został wysłany wniosek rekrutacyjny do programu Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent. Już kilka tygodni później (w kwietniu 2014 r.) został zakwalifikowany do udziału w programie deklarując chęć weryfikacji wszystkich obszarów swojej działalności.

- To nie było łatwe zadanie. Mieliśmy tego świadomość. Gdy przystępowaliśmy do programu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” akredytacją ministerialną mogło się pochwalić około 100 szpitali. Teraz jest ich dwa razy tyle, a wśród nich nasz – Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. - cieszy się Piotr Dębicki – z-ca dyrektora ds. lecznictwa WSzW w Gorzowie Wlkp. - Ale Do tej pory akredytacją mogły się pochwalić głównie jednostki kliniczne i instytutu. Tym większa nasza duma i radość, że jesteśmy w tym gronie – dodaje.

Do drugiej dekady sierpnia 2015 r. akredytację Ministra Zdrowia miały 203 polskie szpitale. To niewiele ponad 20% lecznic w całym kraju.

- Do niedawna lubuskie było jednym z tych regionów, gdzie certyfikat akredytacyjny miał tylko jeden szpital. Teraz to się zmieniło, i to bardzo dobrze, bo w szpitalach z akredytacją ministra pacjenci mogą czuć się naprawdę bezpiecznie – powiedział Jerzy Hennig – dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa – instytucji certyfikującej placówki służby zdrowia.

Standardy akredytacyjne, które trzeba było wypełnić aby uzyskać akredytację Ministra Zdrowia obejmowały 15 obszarów działalności szpitala, wśród nich m.in.: ciągłość opieki, poprawę jakości i bezpieczeństwo pacjenta, kontrolę zakażeń czy farmakoterapię. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w dwóch obszarach (laboratorium oraz zarządzanie ogólne) uzyskała maksymalną liczbę punktów.

- Wielokrotnie podkreślaliśmy, że jakość ma dla nas kluczowe znaczenie. Bardzo ważne dla nas jest zdrowie i życie naszych pacjentów oraz osób ich odwiedzających, a także naszych pracowników. Przygotowując się do akredytacji opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie w sumie ponad 1000 procedur, w których dokładnie jest opisany sposób postępowania w najróżniejszych sytuacjach, które mogą się zdarzyć w szpitalu. Dziś wiemy, że było warto – podkreślał prezes lecznicy Ryszard Hatała.

Równolegle do procesu akredytacyjnego gorzowski szpital wdrażał standardy przewidziane Normami ISO. Przyznany w ubiegłym roku certyfikat zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2008 w 2015 r. uzupełnił trzema innymi: zarządzaniem środowiskiem (w tym zapobieganiem zanieczyszczeniom) zgodnym z Normą ISO 14001 oraz normami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001 i międzynarodową normą BS OHSAS 18001 w zakresie zmniejszania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa: pracowników, gości oraz klientów.  Certyfikaty ISO potwierdzają, że Szpital w  Gorzowie Wlkp. jest przedsiębiorstwem wiarygodnym, działa w sposób zorganizowany i gwarantuje Pacjentom powtarzalną, wysoką jakość usług.

W drodze do certyfikacji, w celu zwiększenia jakości usług medycznych i bezpieczeństwa Pacjentów szpital zainwestował m.in. w: zakup aparatury medycznej, sprzęt i urządzenia do pielęgnacji Pacjentów, sprzęt do utrzymania higieny. Przeprowadził remont oddziałów i obszarów szpitala oraz zwiększył zatrudnienie kadry medycznej (lekarzy i pielęgniarek) i przeprowadził szkolenia personelu.

O tym, że szpital stawia na jakość obsługi świadczą również wyniki ankiet satysfakcji pacjentów. W 2015 r. (w porównaniu z wynikami ankiet z roku 2014): większa liczba pacjentów pozytywnie oceniła ilość informacji, jaką otrzymała podczas przyjęcia do szpitala, zdecydowana większość pacjentów chwali sobie kontakt z personelem medycznym, a aż 14% więcej ankietowanych jest zdecydowana leczyć się w gorzowskim szpitalu w przyszłości, a także polecić szpital swoim znajomym.

 

 

Będzie kasa na lubuskie obwodnice

Dobra informacja dla kierowców! Trzy obwodnice - Krosna Odrzańskiego, Kostrzyna nad Odrą i Strzelec Krajeńskich - znalazły się w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych z perspektywą do 2025 r. Będą też pieniądze na budowę drogi S3 od Sulechowa do Bolkowa na Dolnym Śląsku. Na wszystkie zadania ujęte w Programie Rząd RP przeznaczył aż 107 mld zł.

Ogłosiły to Premier Ewa Kopacz i Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak podczas wizyty w województwie opolskim, gdzie przedstawiły informację o stanie prac nad Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Projekt Programu przeszedł już uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne. Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie dokumentu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego na najbliższym posiedzeniu – 27 sierpnia 2015 r. Przyjęcie nowego programu drogowego przez rząd jest planowane we wrześniu 2015 r.

Na realizację ujętych w Programie nowych zadań drogowych w latach 2014-2025 trafi 107 mld zł. Środki te będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego m.in. z refundacji środków pochodzących z funduszy UE. Wśród wymienionych w Programie inwestycji jest dokończenie trasy ekspresowej S3 od Sulechowa na południe oraz trzy lubuskie obwodnice: Krosna Odrz., Kostrzyna nad Odrą i Strzelec Krajeńskich.

Dzięki temu zostanie wypełnione zobowiązanie Polski podjęte w trakcie przystępowania do Unii Europejskiej, związane z domknięciem do 2030 r. sieci dróg szybkiego ruchu. Autostrady i drogi ekspresowe, które powstaną w wyniku realizacji PBDK 2014-2023 (2025) pozwolą na wcześniejsze wypełnienie tego zobowiązania.

Program określa także konieczne do poniesienia wydatki budżetu państwa związane z utrzymaniem istniejącej i na bieżąco oddawanej do użytkowania sieci dróg oraz przygotowaniem ich do realizacji, np. wykupy gruntów pod budowę dróg. Na te działania zostanie przeznaczonych 46,8 mld zł.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) jest dokumentem określającym cele rozwojowe w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, harmonogram realizacji inwestycji służących ich osiągnięciu, źródła finansowania oraz wysokość planowanych nakładów. Celem głównym Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Aby osiągnąć zamierzone cele, zakłada się realizację brakujących odcinków dróg ekspresowych i autostrad, przebudowę wybranych odcinków dróg krajowych oraz budowę obwodnic, które poprawią płynność ruchu w ośrodkach miejskich najbardziej obciążanych ruchem tranzytowym.

Źródło: www.mir.gov.pl

 

 

Rusza wojewódzki program zdrowotny: Zdrowe płuca Lubuszan

To pierwszy program polityki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął  właśnie konkurs na wczesną diagnostykę chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców naszego regionu. – Badania w ramach programu będą darmowe. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Program skierowany jest do osób nałogowo palących papierosy między 55 a 80 rokiem życia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji po 7 września.

Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego – to pełna nazwa pierwszego wojewódzkiego programu profilaktycznego. Właśnie rozstrzygnięty został konkurs ofert, do którego zgłaszać się mogły szpitale i przychodnie w województwie, chętne by realizować darmowe badania. – Program to wynik przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia. Będziemy go realizować niezależnie od programów krajowych. Wskazania do jego realizacji wynikają z postawionej w regionie diagnozy – wysoka śmiertelność wynikająca z nowotworów i innych chorób układu oddechowego. To oczywiście wynik palenia papierosów – mówiła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Diagnozę tę potwierdziła lek. med. Hanna Łuczak-Aszkowska – ordynator oddz. pulmonologii i onkologii pulmonologicznej szpitala w Zielonej Górze. - Nowotwory układu oddechowego są najczęstsze w Polsce. Jest to żniwo wieloletniej mody na palenie. Każdego roku w Polsce ok. 20 tys. osób choruje i prawie tyle samo umiera na nowotwory płuc – wyjaśniła.  - Program ten na pewno nie poprawi sytuacji w sposób drastyczny. Wynika to z krótkiego czasu jego trwania i tego, że skierowany jest do wąskiej grupy odbiorców. Chodzi głownie o wykrycie jak największej liczby nowotworów we wczesnych postaciach – dodała.

Palisz? Zbadaj płuca

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował, że na realizację badań przeznaczy 200 tys. zł. W ramach badań odbędą się dwie wizyty u lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii oraz wykonanie niskodawkowego badania tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej (wraz z opisem). Populacja objęta badaniem to mieszkańcy województwa lubuskiego w wieku 55-80 lat, którzy palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczko-lat) lub palili w przeszłości i rzucili palenie 15 lat temu bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej.

- Nasz program otrzymał pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych. Statystyki pokazują, że rak płuc jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w województwie. Jako samorząd chcemy zapobiegać tym negatywnym trendom – wyjaśnia Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

Jak podkreślała Mirosława Dulat, zastępca dyrektora departamentu ochrony zdrowia urzędu marszałkowskiego, do udziału w programie nie potrzebne jest skierowanie. – To bardzo ważna informacja dla pacjentów. Lekarz rodzinny oczywiście może poinformować pacjenta, że się kwalifikuje, natomiast skierowanie nie jest potrzebne – tłumaczyła.

Jest diagnoza, mamy receptę

W województwie lubuskim, podobnie jak w kraju, występuje coraz wyraźniejsze i przybierające na sile starzenie się społeczeństwa. Ryzyko zachorowania na nowotwory wzrasta wraz z rozwojem cywilizacji, a co za tym idzie narażeniem na wciąż nowe czynniki rakotwórcze. W województwie lubuskim w 2012 roku na nowotwory złośliwe układu oddechowego zmarło 606 osób, w tego 419 mężczyzn oraz 187 kobiet. Współczynnik na 1 tys. osób wyniósł 1,61. Zgony przeważały u osób pomiędzy 60-64 rokiem życia. Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn największa umieralność była spowodowana głównie nowotworami oskrzeli lub płuc.

Zdrowe płuca Lubuszan

W grudniu 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął dokument pn. Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie chorób układu oddechowego w województwie lubuskim na lata 2014- 2020, w którym jako cel strategiczny określono „zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie chorób układu oddechowego”. Natomiast jednym z celów szczegółowych przyjętego dokumentu jest podejmowanie inicjatyw w kierunku tworzenia i realizacji lokalnych programów polityki zdrowotnej, umożliwiających wykonywanie badań przesiewowych, adresowanych do populacji osób z grupy ryzyka (palacze tytoniu, osoby obciążone wywiadem rodzinnym pod kątem chorób nowotworowych, osoby pracujące w narażeniu zawodowym, etc.), obejmujących badanie RTG klatki piersiowej, spirometrię, niskodawkową tomografię komputerową LDCT, dające szanse na wcześniejsze wykrycie schorzeń układu oddechowego, POChP, gruźlicy, chorób śródmiąższowych.

Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego został pozytywnie zaopiniowany przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. To pierwszy tego typu program realizowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

TU SIĘ ZBADASZ W RAMACH NASZEGO PROGRAMU

1)       Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.:

Wojewódzka Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.

rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00, w czwartek do godz. 18.00

tel. do rejestracji 95 7331 862

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

2)       Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczo-Kardiologiczny sp. z o. o w Torzymiu:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym

rejestracja osobista lub telefoniczna

poniedziałek od godz. 8.00 do 18.00

§  od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

tel. do rejestracji: 785 910-110

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Nowy Szpital w Świebodzinie, ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin,

Starmedica – Centrum Diagnostyki Obrazowej w Słubicach, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice

3)       Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra:

rejestracja do Poradni: wtorek od godz.10.00 do 12.00

tel. 68 329 65 05

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Zakład Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze

4)       105 Kresowy Szpital Wojskowy z przychodnią SP ZOZ  w Żarach:

Poradnia Pulmonologiczna,

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary, budynek nr 23, piętro I, pok. nr 110

rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00,

tel. 68 477 12 19, 68 477 12 14

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy - Filia Żagań

ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań, pok. nr 37

rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 18.00,

tel. 68 477 12 04, 68 477 12 05

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul Domańskiego 2, 68-200 Żary, budynek nr 11

 

 

Spotkanie w sprawie „Budowy przystani nadodrzańskich”

W związku z realizacją projektu własnego pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w czwartek, 27 sierpnia br., odbyło się spotkanie dotyczące stanu realizacji jednego z zadań projektu tj. „Budowy przystani nadodrzańskich”. Zadanie realizowane jest przez partnera Województwa Lubuskiego w projekcie - Gminę Nowa Sól – Miasto. Swoim zakresem obejmuje budowę dziesięciu przystani rzecznych na Odrze i Warcie w gminach: Czerwieńsk, Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca oraz Kostrzyn nad Odrą.

W trakcie spotkania wspólnie szukano rozwiązania dla terminowego zakończenia budowy wszystkich przystani mając na uwadze katastrofalnie niski stan wody na Odrze, który uniemożliwia wykonanie robót budowlanych. Każdy z partnerów przedstawił swoje propozycje, a burza mózgów doprowadziła do owocnych wniosków wskazując właściwą ścieżkę do pomyślnego zakończenia zadania.

W spotkaniu uczestniczyli: członkowie zarządu: Alicja Makarska i Bogdan Nowak, Beata Neckar-Goraj – Zastępca Dyrektora Departamentu, Jolanta Jaromin – Dyrektor Biura Projektów Własnych oraz Agnieszka Chorążyczewska – Koordynator projektu „Lubuskie aktywne i turystyczne”. Ze strony Urzędu Miejskiego Nowej Soli: wiceprezydent Jacek Milewski, Beata Kulczycka – Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji oraz Andrzej Drozdek - Naczelnik Wydziału Inwestycji.

 

 

Zaproszenie do konsultacji 

25 sierpnia br. zarząd województwa przyjął uchwałę o rozpoczęciu konsultacji dokumentów dotyczących Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Konsultacje potrwają do 15 września 2015 r.

Forma konsultacji:

  1. konsultacje pisemne – opinie do projektu  uchwały w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na adres:
    ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego
    z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
  2. drogą elektroniczną – na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl

 

 

MPI w Szprotawie i Niegosławicach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych 4 września 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się w piątek 4 września 2015 r.:
- w godz. 10:00 – 11:30 w Urzędzie Gminy Niegosławicach, Niegosławice 55;

- w godz. 12:00 – 13:30 w Urzędzie Miejskim w Szprotawie, Rynek 45.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3

tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454.

e-mail: infoue@lubuskie.pl

 

 

MPI w Brodach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych 9 września 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich z zakresu pozyskiwania środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się w środę 9 września 2015 r.:

-       w godz. od 12:00 do 13:30 w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Rynek 2

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój nr 0.3
tel. 68 4565-535, -499, -488, -480; -454
e-mail:
infoue@lubuskie.pl

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl


tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?